c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

odziv medresorske komisije po izročitvi dokumentacije MOP-u s strani AAG


  

Medresorska delovna komisija za plinske terminale predlaga vladi naj sprejme sklep, da je projekt gradnje plinskega terminala v Žavljah z vidika čezmejnih vplivov na okolje nesprejemljiv. Okoljski minister Karl Erjavec pa bo v torek v pismu od italijanske kolegice zahteval pojasnila o domnevnih poneverbah v dokumentih za gradnjo terminalov.

Kot je po današnji drugi seji Medresorske komisije za oblikovanje stališč Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njenem priobalnem območju pojasnil njen predsednik državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Zoran Kus, so ugotovili, da je projekt gradnje plinskega terminala v Žavljah z vidika čezmejnih vplivov na okolje nesprejemljiv.

"Niso bile upoštevane slovenske pripombe v skladu z direktivo sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, in niso v skladu z t.i. memorandumom med slovensko in italijansko vlado, ki sta ga podpisali septembra lani, da bosta skupaj sodelovali o presojah v severnem Jadranu oz. Tržaškem zalivu," je poudaril Kus.

Komisija ugotavlja, da tudi terminal na morju, z vidika čezmejnih okoljskih vplivov ni sprejemljiv, ob tem pa predlaga, da se vse navedbe o tem terminalu črtajo iz italijanskega mnenja in da se v celoti upošteva slovensko odklonilno mnenje ter da italijanska vlada zaključi postopek presoje vplivov na okolje z negativno odločitvijo glede plinskega terminala na morju.

Minister naj zahteva pojasnila

Komisija ministru Erjavcu predlaga, da v pismu italijanski kolegici Stefanii Prestigiacomo zahteva, da Slovenija pridobi vso manjkajočo dokumentacijo glede gradnje terminala v Žavljah, vključno z dokumentacijo o plinovodu, saj glede tega Slovenija še ni prejela nobene informacije.

Komisija ugotavlja, da italijanski dokumenti, odločitev vlade in presoja čezmejnih vplivov na okolje ne vključujejo možnosti plinovoda za terminal v Žavljah in s tem ne izpolnjujejo pogojev celovitosti projekta.

Minister naj v pismu, ki bo posredovano v torek, zahteva pojasnila o vseh različnih informacijah, ki jih je mednarodno okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) predala ministrstvu o domnevnih poneverbah dokumentacije za gradnjo terminala v Žavljah. Zahteva naj tudi spremembo pozitivnega mnenja italijanskega okoljskega ministrstva o presoji čezmejnih vplivov na okolje, tako da bodo v tej spremembi vključene vse slovenske pripombe. V nasprotnem primeru komisija predlaga vladi, naj proti Italiji vloži tožbo.

Komisija nalaga ministrstvu za gospodarstvo, da preuči vse možnosti spremembe t.i. smernic o transevropskih omrežjih, in poskuša najti možnosti, da bi se iz teh izločili plinski terminali v Tržaškem zalivu.

Sklepe komisije bo vlada obravnavala na seji v četrtek. "To bodo tudi izhodišča Slovenije za bilateralna srečanja naslednjo sredo z italijansko vlado," je dejal Kus.

novinarska konferenca - pl.ter. 21.08.2009 Novinarska konferenca AAG 21.08.2009

Comunicato Alpe Adria Green:

Risposta della Commissione interministeriale slovena
La Commissione interministeriale per i terminali di gas ha proposto al governo di prendere una decisione riguardo al progetto per la costruzione di terminali di gas, che in termini di impatto ambientale transfrontaliero è inaccettabile.
Il ministro dell’Ambiente Karl Erjavec, in una lettera al collega italiano ha chiesto chiarimenti sulla presunta falsificazione dei documenti per la costruzione del terminal.

In seconda riunione, oggi, della Commissione ministeriale costituitasi in Slovenia per il problema dei rigassificatori nel Golfo di Trieste e la sua zona costiera ha spiegato tramite il suo Presidente Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Ambiente e del Territorio Zoran Kus, che ha rilevato che il progetto per la costruzione del terminal di gas, in termini di impatto ambientale transfrontaliero, è inaccettabile.

"Non sono state rispettate le Osservazioni slovene che sono in conformità con la direttiva del Consiglio concernente la valutazione dei progetti pubblici e privati in materia di ambiente, e non a norma del vigente Memorandum tra la Slovenia e il governo italiano, firmato lo scorso settembre per partecipare congiuntamente sulle considerazioni nel nord Adriatico, Golfo di Trieste compreso", ha detto Kus.

La Commissione rileva che il terminale in mare, in termini di "cross-border" impatti ambientali, non è accettabile, proponendo nel contempo che siano soppresse tutte le dichiarazionie le opinioni italiane su questo terminale e che si rispetti pienamente l’opinione negativa slovena in quanto il governo italiano ha completato una valutazione di impatto ambientale carente sul terminale di gas in mare.

Il Ministro Erjavcu della Commissione, in una lettera al collega italiano Stefania Prestigiacomo, afferma che è necessario per la Slovenia ottenere tutta la documentazione mancante per quanto riguarda la costruzione di un terminal, ed anche la documentazione relativa al gasdotto, dato che la Slovenia non ha ancora ricevuto alcuna informazione.

Il Ministro, nella lettera che sarà trasmessa oggi, chiede chiarimenti su tutte le diverse informazioni fornite dalla organizzazione internazionale in campo ambientale Green Alpe Adria (AAG) al Ministero, contenente le presunte falsificazioni di documenti per la costruzione del terminale.

La richiesta di modificare il parere favorevole del Ministero italiano dell’Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale transfrontaliero, in modo che in questo emendamento includa tutte le Osservazioni slovene.

In caso contrario, la Commissione Interministeriale proporrà al governo sloveno di presentare un ricorso contro l’Italia.

La Commissione richiede l’intervento del ministero dell’Economia, per esaminare tutti i possibili cambiamenti delle linee guida sulle trans-reti europee, in modo da tener conto di coloro che sono esclusi dai terminali di gas nel Golfo di Trieste. Le decisioni saranno affrontate dal Governo nella riunione di Giovedi. "Questa piattaforma comprende colloqui bilaterali per la Slovenia con il governo italiano", ha detto

http://www.youtube.com/watch?v=ECT7mBbr_9I

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard
%d bloggers like this: