c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

C.I. Celja so na seji 28.08.2009 soglasno sprejele zahteve


Celje 28.8.2009

C.I. Celja smo na današnji seji soglasno sprejele naslednje zahteve:

1. Državni organi in lokalna skupnost so nam dolžni zagotoviti z Ustavo zagotovljeno pravico do zdravega okolja.

2. Vzpostaviti je potrebno takšen sistem merilnih naprav, ki bodo verodostojno in javno merile vsa onesnaženja v naši kotlini. Izpad vseh filtrov 1.7.2009 ob 20.50 uri in pekoč smrad do polnoči ni bil zabeležen na obstoječih merilnih napravah – toliko o verodostojnosti meritev.

3. Cinkarni Celje se dovoli proizvodnja 42 000 ton TiO2, kar je zadnja verificirana količina proizvodnje v uradnih dokumentih. Vsaka nadaljnja proizvedena tona TiO2 pomeni več SO2, H2S, kontaminiranega prašenja in več ostalih škodljivih izpustov v okolje.

4. Cinkarna Celje mora v najkrajšem času izvesti proti hrupno zaščito-ograjo na področju Bukovžlaka in zamenjati lokomotivo za premikanje vagonov z novo, ekološko manj sporno in manj hrupno, kot je obstoječa. Ta dva ukrepa sta bila že obljubljena s strani Uprave Cinkarne, pa še do sedaj nerealizirana. Dodatno morajo filtrirati izpuste H2S in odpraviti prašenje, kot najbolj zaskrbljujoče in nevarne izpuste v okolje.

5. Cinkarna Celje mora v skladu z direktivo EU z dne 20.2.1978 odpraviti odpadke- titanovo sadro iz proizvodnje TiO2 in pripraviti pet letni program odprave odpadne sadre kot odpadka in jo v skladu z direktivo v celoti reciklirati, saj je odpadna sadra označena kot okolju in ljudem škodljiv odpadek.

6. Neodvisen laboratorij, IJS Ljubljana, naj opravi analize vhodnih surovin in naj se pojasni od kod je najmanj 1,2 tone kadmija v odpadni sadri, glede na to, da uprava Cinkarne trdi, da nima kadmija 30 let v proizvodnji. Ob evidentno neverodostojnih trditvah, je potrebno uvesti previdnostno načelo striktnega nadzora proizvodnje, ki ima kadmij kot polutant, ki je toksičen, genotoksičen in kancerogen.

7. Zahtevamo takojšen pristop sanaciji in odvoz odloženih strupov na črni deponiji v Bukovžlaku, da se prepreči zastrupljanje zraka in podzemnih voda in s tem ljudi.

8. Zahtevamo prepoved sežiganje blata iz komunalne čistilne naprave. Posebno sedaj, ko zaradi tehnoloških razlogov niso sposobni mokro čistiti dimnih plinov iz sežigalnice komunalnih odpadkov. Če tega niso sposobni, lahko v sežigalnici sežigajo samo ne kontaminirano lesno biomaso. Zahtevamo tudi prepoved sežiganja PVC odpadkov, ki pri sežiganju tvorijo rakotvorne dioksine in furane.

9. Zahtevamo odpravo hrupa iz obrata Mehansko Biološka Obdelava regionalnega centra za ravnanje z odpadki, ki je izredno moteča za okoliške prebivalce Brezja in Proseniškega.

10. Zahtevamo merilne naprave za meritve prašenja iz deponije Za Travnikom in preprečitev prašenja v skladu z obstoječimi projekti.

11. Zahtevamo vzpostavitev večje poplavne varnosti, ki bo ljudem ob vodnih ujmah omogočala varnejše življenje in varovanje premoženja, saj so škode pri poplavah izredno velike, tako na premoženju kot na zdravju ljudi.

12. Zahtevamo preprečitev nadaljnjega onesnaževanja evidentno kontaminirane podtalnice.

13. Za bolne ljudi iz Krajevnih skupnosti, ki neposredno mejijo na najbolj onesnaženo okolje in so najbolj ogroženi, pričakujemo prioritetno obravnavo, brez čakalnih dob, ki so dodaten razlog, da ljudje niso pravočasno zdravljeni.

14. S temeljitim in verodostojnim monitoringom vseh onesnaženj pa se bo detektiralo in na podlagi verodostojnih analiz preprečilo onesnaževanje tudi vseh drugih onesnaževalcev.

15. Slej ko prej bo potrebno uvesti ničelno stopnjo tolerance do vseh onesnaženj in onesnaževalcev, zaradi izjemno degradiranega okolja Celjske kotline. Največji izmerjen vzorec kadmija na področju stare Cinkarne je imel kar 593 mg/kg kadmija (mejna vrednost je 1 mg/kg) in je po nam znanih podatkih najbolj onesnažena zemlja vsaj v Evropi v urbanem področju. Kadmij pa je tihi ubijalec tako ljudi kot živali.

Dr. Arthur Fuerst toksikolog in farmakolog- Nobelov nagrajenec je napisal:

»Kadmij je ena najbolj strupenih snovi na svetu, saj preprečuje delovanje številnih encimov v telesu. Encime pa uporabljamo za kompletno delovanje vseh procesov v telesu«.

C.I. Celja

Boris Šuštar

http://civilne-iniciative-celja.si

 

Celje 28.8.09

Izjava za javnost

štev 18.

Stališče C.I. Celja za drugo sejo Sveta za trajnostni razvoj dne 2.9. 2009

C.I. Celja smo na podlagi analiz in dokumentov o onesnaženju Celjske kotline in poraznem zdravstvenem stanju ljudi prepričani, da je nujno potrebno ukrepanje in saniranje starih virov onesnaženj in preprečiti vsako dodatno onesnaženje okolja in s tem ogrožanja zdravja ljudi. V Celjski kotlini ne moremo govoriti o sonaravnem in trajnostnem razvoju, če se tudi z aktualnim onesnaženjem v 21. stoletju ogroža zdravje prebivalstva.

Onesnaženja za katera smo C.I. Celja zbrale pisno in foto dokumentacijo so tako zaskrbljujoča, da bomo ob ne ukrepanju odgovornih in predstavnikov oblasti, obvestili za to pristojne institucije Evropske Komisije. Da smo morali predstavniki C.I. sami naročati in plačevati analize, ki so dokazale zastrupljanje lastnega naroda pa je skregano z vsemi standardi demokratično urejenih držav.

Tudi velika poplavna nevarnost in s tem ogrožanje premoženja ljudi ob poplavah, dodatno zdravstveno obremenjuje ljudi, ki so izpostavljeni vsem strupom še dolgo časa po tem, ko se vode umaknejo v porečja. Kako se poplavljenci ob vsakem večjem deževju ozirajo s strahom, kdaj bo prenehalo deževati, vedo samo ljudje, ki so bili izpostavljeni tem občutkom nemoči ob vseh vodnih ujmah, ki smo jih bili deležni v našem okolju.

Vsi dokumenti, tudi zdravstvene analize, ki so bile dolga leta prikrivane, bomo posredovali tujim zdravstvenim strokovnjakom, če akutni problemi našega okolja in ljudi ne bodo deležni primerne obravnave. Če bo potrebno, bomo tuje strokovnjake prosili za pomoč in verodostojno oceno, kaj pomeni, da so v vseh populacijskih strukturah v Upravni Enoti Celje bolezni dihal na prvem mestu. Torej, tako predšolski, šolski in odrasli imamo v Celjski kotlini največ težav z dihali in v starejši populaciji še bolezni mišic in kosti ter obtočil. Med najpogostejšimi zabeleženimi obolenji so v vseh navedenih strukturah prebivalstva še simptomi in znaki ter nenormalni klinični izvidi. Umrljivost zaradi raka je bila v U.E. Celje leta 2004 30% večja kot drugje po Sloveniji.

Zaradi vseh navedenih dejstev, je nujno potrebno sprejeti zakon o ekološki sanaciji Celjske kotline, ki bo v temelju spremenil mišljenje in odnos odgovornih do resnih ekoloških problemov v Celjski kotlini. Nujno potreben je resen in odgovoren pristop k reševanju ekoloških problemov v našem okolju, tudi sanacija in odvoz strupenih odpadkov na črni deponiji v Bukovžlaku, ki ogrožajo zrak, ki ga ljudje dihamo in zastrupljajo podtalnico.

Bolno prebivalstvo in uničena narava so dejstva, odgovorni UKREPAJTE !

http://civilne-iniciative-celja.si
%d bloggers like this: