c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Triglavski “KRAJINSKI” park se mora braniti že z NATURO 2000!


V ALPE ADRIA GREEN OB TEM ODGOVORU NE DAJEMO KOMENTARJA, KER SMO PRED SPREJETJEM NOVEGA ZAKONA O TNP TAKOREKOČ TULILI V NEBO, DA BO ZAKON SKUPAJ Z LOBIJI POKOPAL ZA VSE VEČNE ČASE TRIGLAVSKI NARODNI PARK. PA IMEJMO RUDNO POLJE OSVETLJENEGA IN ASFALTIRANEGA KOT VELEMESTO, DA BO ZA PAHORJEVO VLADO PONOS SLOVENIJE! TA VLADA BO UNIČILA TOLIKO, DA TUDI ČE ČLOVEŠTVO OBSTAJA ŠE NEKAJ MILJONOV LET TEGA NE BODO MOGLI NIKDAR POPRAVITI!!!

Spoštovani,
v nadaljevanju Vam pošiljamo odgovor na Vašo zahtevo, poslano 20.9.2010 21:29:07:
1. Informacija: v zvezi Naturo 2000 na Pokljuki:
a) Ali je v letu 2010 Evropska komisija poslala Ministrstvu za okolje in prostor RS uradni opomin v zvezi za Naturo 2000 na Pokljuki npr. v območju Rudnega polja?
REPUBLIKA SLOVENIJA V TEJ ZADEVI NI PREJELA URADNEGA OPOMINA OD EVROPSKE KOMISIJE.
EVROPSKA KOMISIJA JE V ZVEZI Z IZGRADNJO BIATLONSKEGA CENTRA NA POKLJUKI DNE 29.7.2010 ODPRLA "EU PILOTNI PROJEKT".
V PRIPONKI PRILAGAMO PISMO EVROPSKE KOMISIJE.
b) Če je odgovor na prejšnje vprašanje DA: želimo vedeti za vsebino tega uradnega opomina Evropske komisije in odgovor slovenskih oblasti nanj.
ODGOVOR SLOVENSKIH OBLASTI NA PRILOŽENI EU PILOTNI PROJEKT JE V PRIPRAVI. 
ROK ZA ODGOVOR JE  7.10.2010.
2. Način prevzema: Z informacijo se želimo seznaniti na elektronski način ali v obliki skena dokumentov.
3. Namen ponovne uporabe: Informacijo želimo uporabiti za neprofitni namen – preverjanje kakovosti ohranjevanja neokrnjene gorske narave na Pokljuki.
1000 Ljubljana
S spoštovanjem,
dr. Samo Kopač
v.d. generalnega direktorja
Acting Director General
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Dunajska 48
1000 Ljubljana
Republic of Slovenia
Ministry of Environment and Spatial Planning
Environment Directorate
Dunajska 48
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
tel.: + 386 1 478 7302
fax.: +386 1 478 7425
e-mail: samo.kopac@gov.si

European Commission clip_image002

EU Pilot

30/07/2010

File ref n°: 1308/10/ENVI

Member State: SI

Commission service: ENVI

Issue area: Environment/NATURE

File nature: Complaint / Citizen

Contact person Commission

service: ENV EU PILOT

Contact person Member State: Ms STERLE Nevenka

File history

29/07/2010: Draft file created by CHAP – File transfered from CHAP

29/07/2010: File submitted to Member State in EU PILOT database – Environment / DETHIEGE

Benoit

File status

File status: Awaiting acceptance by Member State

Title:

Construction of a Sport Recreational Centre Pokljuka inside the Triglav National Park (a Natura

2000 area)

Issue Description:

Commission service language: Zdi se, da za gradnjo Biatlonskega centra na Rudnem polju

(Pokljuka) v osrčju Triglavskega narodnega parka, ki je tudi območje Nature 2000, ni bila narejena

presoja vplivov na okolje v skladu z Direktivo 1985/33/EGS niti presoja v skladu s členom 6(3)

habitatne direktive. Zdi se, da ustrezna presoja vplivov ni bila narejena tudi za lokalni prostorski

ureditveni akt, ki je bil podlaga za ta projekt. Nezakonito gradbeno dovoljenje ni bilo nikoli

razveljavljeno, vendar pa je ARSO vseeno izdal "drugo verzijo" naravovarstvenih pogojev oz.

soglasja, v katerem je določila določene omilitvene ukrepe. Vendar pa slednji niso bili upoštevani

med gradnjo objekta, pri čemer pristojni nacionalni organi (okoljski inšpektorat), kljub temu, da so

bili o tem obveščeni, niso sprejeli ustreznih ukrepov za sankcioniranje. Poleg tega se zdi, da obstajajo

tudi določena neskladja v slovenski zakonodaji, in Komisija prosi, da Slovenija o tem da ustrezna

pojasnila.

English: It would seem that no EIA assessment and not Article 6(3) assessment under the Habitats

assessment has been done for the construction of a Biathlon Centre in Rudno polje/Pokljuka, located

insider the Triglav National Park, which is a Natura 2000 area. It would equally seem that no

appropriate environmental assessment has been done for the underlying local spatial plan. While the

illegal construction permit has never been annullled, the second version of nature protection

conditions and/or consent issued by ARSO contained some conservation measues; however, during

the construction, these measures have not been respected, and the competent national authorities (the

inspectorate), while having been informed, didn’t take the appropriate actions to sanction this. These

seem to be also some inconsistencies in the Slovenian legislation, which the Commission would like

Slovenia to clarify and, if needed, change.

Correspondent details

Identity disclosure unauthorised

Disclaimer – The aim of the EU Pilot is to find rapid and better responses to enquiries and positive solutions to complaints concerning the correct interpretation, implementation and application of EU law by Member State authorities. To

solve these problems as quickly as possible, EU Pilot often relies on informal advice from experts within the European Commission. No aspect of the treatment of a file in EU Pilot constitutes a formal position of the Commission.

1 Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

(85/337/EGS), (UL L 175, 5.7.1985, str. 40-48) (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL), posebna izdaja v slovenščini:

poglavje 15 zvezek 01 str. 248 – 256).

I. Komisija je prejela pritožbo glede gradnje Športnega rekreacijskega centra Pokljuka (v

nadaljevanju ŠRC) na Rudnem polju, ki leži znotraj območja Natura 2000. Na podlagi

informacij, ki jih je predložil pritožnik, se zdi, da:

1. se poseg nahaja znotraj posebnega varovanega območja Julijske Alpe – Triglav (SPA – koda

SI5000019) ter na vplivnem območju potencialnega posebnega ohranitvenega območja Julijske

Alpe (pSCI – koda SI3000235);

2. na širšem območju posega in njegovem območju neposrednega (50 m) ter daljinskega vpliva

(250 m) se nahaja življenjski prostor številnih kvalifikacijskih vrst. Nekatere od njih imajo rastiš

ča v vplivnem območju posega (npr. divji petelin – Tetrao urogallus) in so zelo občutljive na

nemir v svojem življenjskem prostoru (npr. divji petelin in gozdni jereb – Bonasa bonasia);

3. projekt temelji na Odloku o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni

park v občini Radovljica za območje U-R6/7 Rudno polje iz leta 2006 (Uradni vestnik Občine

Bohinj, št. 1/6, januar 2006).

4. v postopku je pristojni organ, to je Agencija RS za okolje (v nadaljevanju ARSO), izdal

"naravovarstveno soglasje" (19. junija 2007), ki pa je bilo kasneje razveljavljeno s sodbo

upravnega sodišča RS z dne 6. decembra 2007.

5. Za poseg ni bila opravljena presoja vplivov na okolje.

6. Na podlagi izdanega naravovarstvenega soglasja (ki je bilo kasneje s sodbo razveljavljeno) je

UE Kranj izdala gradbeno dovoljenje za izgradnjo dela ŠRC, in sicer za gradnjo ve

čnamenskega centralnega objekta. Glede na informacije, s katerimi razpolaga Komisija,

navedeno gradbeno dovoljenje ni bilo nikoli razveljavljeno.

7. ARSO je namesto razveljavljenega naravovarstvenega soglasja najprej pristopil k izdaji

naravovarstvenih pogojev in nato naravovarstvenega soglasja za celotni ŠRC Pokljuka (in ne le

ločeno za večnamenski centralni objekt, kot je to nepravilno storil v prvem postopku). Pri tem

je upošteval priporočila TNZ in Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, in določil nekatere

omilitvene ukrepe.

8. Na podlagi rednih terenskih pregledov je TNZ večkrat ugotovil in o tem tudi obvestil In

špektorat RS za okolje in prostor ter investitorja (Smučarska zveza Slovenije), da se v

naravovarstvenem soglasju navedeni omilitveni ukrepi ne spoštujejo.

9. Gradnja navedenega centra je bila sofinancirana s sredstvi evropskih strukturnih skladov.

Natančna višina prispevka Komisiji ta trenutek ni znana (jo pa lahko preveri), a ocena

investitorja je bila, da bo potrebno sofinanciranje v višini 6,6 milijonov evrov.

II. Na podlagi navedenega, Komisija meni, da je verjetno treba upoštevati naslednje EU

okoljske predpise:

1. Direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (v nadaljevanju:

EIA Direktiva)1:

– člen 2(1) v povezavi s členom 4(2) in (3) ter Prilogo II, točka 12, in Prilogo III Direktive,

– člen 3,

– člen 6(2), (3) in (4),

– člen 8,

– člen 9 in

– člen 10a.

2 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih

in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT), posebna izdaja v

slovenščini: poglavje 15 zvezek 02 str. 102 – 145).

3 Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic, (UL L 103, 25.4.1979, str. 1–18 (DA,

DE, EN, FR, IT, NL), posebna izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 01 str. 98 – 117.

Zdi se, da za poseg ni bila opravljena presoja vplivov na okolje, kljub zahtevam zakonsko dolo

čenega upravljavca parka, to je Javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNZ),

ter stališču Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj. Presoja ni bila opravljena kljub temu, da

je upravno sodišče v sodbi z dne 6. decembra 2007 izrecno navedlo, da je za posege v naravo z

vplivi na okolje presojo treba opraviti v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (in ne v

postopku izdaje naravovarstvenega soglasja).

Poleg tega se zdi, da slovenska zakonodaja dopušča izdajo in izvršitev gradbenega dovoljenja

na podlagi zgolj dokončnega in ne tudi pravnomočnega naravovarstvenega/okoljevarstvenega

soglasja. Zakonodaja ne predvideva, da je organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega

dovoljenja, dolžan po uradni dolžnosti preveriti pravnomočnost teh dokumentov. Prav tako

tudi ne predvideva, da je potrebno gradbeno dovoljenje, izdano na podlagi nepravnomočnega

soglasja, razveljaviti po uradni dolžnosti (vsaj po določenem času). Na podlagi informacij, s

katerimi razpolagamo, se zdi, da takšno ravnanje omogoča Zakon o graditvi objektov (ZGO-

1), zlasti četrti odstavek člena 89, ki ne zahteva, da mora biti gradbeno dovoljenje ob zahtevi

za vložitev uporabnega dovoljenja pravnomočno (potrebno je navesti zgolj datum in številko

gradbenega dovoljenja), investitor pa lahko na lastno odgovornost začne z gradnjo že po

dokončnosti gradbenega dovoljenja. Zdi se, da se ta pravna možnost v Sloveniji nemalo

uporablja, kar v končni fazi privede do pravno nevzdržnih situacij, ki pa jih je izredno težko

naknadno popravljati.

Situacija se zdi neusklajena s 1. odstavkom 50. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki

glede na odgovor Slovenije v zadevi EU-Pilot 1047/10/ENVI (prenos Direktive 2003/35/ES v

slovensko zakonodajo) v zvezi s prenosom člena 3(4) Direktive, ki spreminja člen 6(4)

Direktive 85/337/EGS, navaja: "poudarjamo, da je v 1. odstavku 50. člena ZVO-1 določeno,

da je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pred

začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje. V prvem odstavku 63. člena

je določeno, da lahko nosilec poseg izvede le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega

soglasja, če pa je za izvedbo posega potrebna gradnja, se gradbeno dovoljenje lahko izda šele

po pravnomočnosti okoljevarstvenega soglasja. Iz povedanega izhaja, da je presoja vplivov na

okolje postopek, ki mora biti pravnomočno zaključen, da lahko investitor sploh lahko začne z

izvajanjem posega ali pridobivanjem gradbenega dovoljenje, če je to zahtevano".

Zdi se, da ta pravna možnost povzroča probleme tudi v drugih primerih; kot primeroma

Komisija navaja, da je seznanjena s situacijo v zvezi z gradnjo asfaltne baze v Planinski vasi na

Kozjanskem.

2. Člen 6(2), (3) in (4) v povezavi s Prilogama I in II ter členom 7 Direktive o ohranjanju

naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju: Habitatna

direktiva)2 ter člen 4(1) v povezavi s Prilogo I Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (v

nadaljevanju: Ptičja direktiva)3.

4 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih na

črtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), posebna

izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 06 str. 157 – 164).

3. Člen 3(1), (2), (3) v povezavi s Prilogo II, člen 4, 5, 6, 8 Direktive 2001/42/ES o presoji

vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (v nadaljevanju: Direktiva SEA)4.

III. Na podlagi navedenega, bi Komisija od slovenskih oblasti želela prejeti naslednje

informacije:

1. Informacije o gradbenem dovoljenju, ki je predstavljal podlago za izvedbo dejanskih del

(zahteva se tudi kopija gradbenega dovoljenja);

2. Pojasnilo, zakaj v konkretnem primeru ni bila opravljena ustrezna presoja vplivov na okolje.

3. Pojasnilo, zakaj v konkretnem primeru tudi v ponovljenem postopku ARSO ni bilo izdano

okoljevarstveno soglasje temveč le naravovarstveno soglasje? V zvezi s tem, želi tudi

pojasnitev razlike med naravovarstvenim soglasjem in okoljevarstvenim soglasjem. Zdi se, da je

okoljevarstveno soglasje potrebno izdati v primeru posegov v naravo z vplivi na okolje, pri

čemer je v tem postopku potrebno izdelati tudi predhodno presojo vplivov na okolje, medtem

ko ta obveznost ne obstaja v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. Komisija bi

Slovenijo prosila za razjasnitev teh postopkovnih pravil.

4. Ali je bil za Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park

izdelana celovita presoja vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES? V kolikor takšna

ocena ni bila izdelana, Komisijo zanima, zakaj ne? Ali so točne navedbe v dokumentaciji, da

navedeni projekt ni v celoti v skladu s sprejetim Odlokom?

5. Povzetek in kopija poročil o monitoringu, ki jih je moral investitor izdelati v času med in po

končanju gradbenih del glede stanja divjega petelina oz. drugih zadevnih vrst.

6. Kako so pristojni organi ukrepali po prejemu opozoril TNZ, da se omilitveni ukrepi ne spo

štujejo? Zakaj pristojne inšpekcijske službe niso takoj posredovale in npr. zahtevale ustavitev

gradnje?

7. ali je v trenutno v teku kakšen sodni postopek v zvezi z zgoraj navedenim projektom?

Čeprav se ta preiskava primarno nanaša na gradnjo ŠRC Pokljuka, pa je v priloženi

dokumentaciji tudi nekaj dokumentov, ki se nanašajo na gradnjo Nordijskega centra v Planici.

Komisija prosi, da se ji pošljejo tudi informacije o tem, v kateri fazi je ta postopek in ali je bila

v postopku izdelana ustrezna presoja vplivov na okolje. V kolikor presoja ni bila izdelana oz.

se ne načrtuje, Komisija želi prejeti ustrezna pojasnila.
%d bloggers like this: