c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG – PROGRAM DELA

PROGRAM DELA ALPE ADRIA GREEN OD LETA 2021 DO 2025 LETA

Na osnovi dolgoročnega programa ALPE ADRIA GREEN v letu 2021 do leta 2015 in pristopnih članic  in iz njih izhajajočih nalog bomo v letih 2021,2022,2023,2024 dejavni na naslednjih prednostnih področjih:

 1. Nadaljevali bomo z organizacijsko mrežo podružnic AAG in sekcij v državah kjer deluje ter krepili delovanje AAG. Spodbujali bomo prebivalce, da se vključijo v ekološko gibanje in ustanavljali organizacijske oblike dela na terenu, razširjali možnosti posameznega in kolektivnega članstva (društva, CI, podjetja,…)v AAG-u.  
 • Komisije pri AAG bomo okrepili s strokovnjaki in aktivisti.
 • Sodelovali bomo z lokalnimi društvi za varstvo okolja in narave, lokalnimi občinami, predstavniki ministerstev, vlade,….
 • Vzpostavili in nadaljevali mednarodne stike s sorodnimi ekološkimi, zdravstvenimi in mirovnimi gibanji, …
 • Posredovali javne pobude, predloge in zahteve ustreznim državnim institucijam o vseh spornih ekoloških vprašanjih.
 • Izdajali bomo elekronski časopis »HRAST«,  ter informirali javnost preko spletnih strani in družabnih omrežij.
 • Izvajali projekt »EKOLOŠKE PATRULJE«,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje .
 • Sodelovali s posameznimi poslanci in strankami v parlamentih glede ekoloških vprašanj in zahtevali poseben status v EU. 
 • Sodelovali bomo z upravami podjetij, ki onasnežujejo naravo in poizkusili na civiriziran način z mediacijami rešiti odprta vprašanja.
 1.  Vodili bomo akcije odstranitve črnih odlagališč, organizirali lastne čistilne akcije spomladanskega urejanja in okolja v okviru projektov “Moja država- lepa, urejena in čista”.
 1. Pripravili in izvajali ekološke akcije v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, dan brez avta, boja proti kajenju, AIDS-u itd.),….
 1.  Pripravili bomo posvete o zaščitenih območjih, krajinskih parkih in narodnih parkih
 1. Pripravili in izvajali bomo projekte okoljske vzgoje odraslih in mladine.
 1. Izobraževanje in osveščanje otrok in mladine na področju zdravega življenja
 1. Izobraževanje in organizacija predavanj s področja zdrave prehrane in lokalne pridelave hrane. 
 1. V sodelovanju z občinami bomo poizkušali dobiti zemljišča za samooskrbo za hrano prebivalcev.
 1.  Organizirali bomo predavanja iz varstva okolja in zdravega življenja za otroke in odrasle
 1.  Izvajali bomo meritve kakovosti življenskega okolja na področju onesnaženosti vod, zemlje, zraka in hrupa.
 1. Nadaljevali z akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove v tekočem letu.
 •  Nadaljevali z akcijo »ZELENA LISTA«, «, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj ekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove v tekočem letu.
 • Organizirali bomo protestne in druge akcije, če ne bomo mogli doseči ciljev z mediaciskimi metodami in razgovori.
 • Sodelovali bomo z lokalnimi občinami pri iskanju rešitev za centralna odlagališča odpadkov in njihovem delovanju.
 • Povečali bomo boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami, če bo potrebno pa tudi z ostrejšimi metodami.
 • Vzpostavili bomo intervencijsko ekološko skupino, ki bo delovala v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezala vse podružnice, da čim prej reši problem.
 • Ščitili bomo območja, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.
 • Sodelovali bomo z vsemi verskimi in drugimi skupnostmi, ki med drugim delujejo tudi na ekološkem področju.
 • Na internetu bomo pričeli izvajati seminarje in  izobraževanja za občane
 • Sodelovali in pomagali pri pripravi očinskih prostorskih načrtih indrugih okoljskih projektih državnega in občinskega pomena (sevanja, vetrne elektrarne, odlagališča, kamnolomi, ČN …).
 • AAG bo podelila priznanja ekološko ozaveščenim podjetjem, vrtcem, šolam, fakultetam ter drugim vzgojno izobraževalnim ustanovam.
 •  Izvajali nadzor na vodovarstvenih območjih in izpustih iz čistilnih naprav
 •  Nadaljevali  bomo z mednarodno opozorilno akcijo »Prižgimo sveče za naše okolje«, na degradiranih in zdravju škodljivih območjih.
 • S projekti za sredstva bomo kandidirali na državni in mednarodni ravni.
 • Vključili se bomo v vse projekte za katere bomo menili ali bomo pozvani s strani občanov, da ogrožajo človeško zdravje in življenje.
 •  Zastopali bomo CI, društva in posameznike pred upravnimi organi v posameznih državah in na ravni EU.
 •  Sodelovali bomo z varuhi za človekove pravice.
 • Izvajali bomo meritve kakovosti vode in kakovosti zraka.
 • Sestavni del programskih osnov za leto od 2021 do 2025 bodo tudi programi, ki jih pripravijo nosilna društva AAG v posameznih državah, članice, sekcije oziroma projektne skupine AAG. 


Delovanje Alpe Adria Green bo še naprej v glavnem slonelo na izkušnjah in znanju naših članov in simpatizerjev AAG »ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK«:

 •  slovenskih in tujih strokovnjakov
 • podjetij in različnih organizacij
 •  in ostalih, ki želijo, da Jugovzhodna Evropa postane čista družba in kot taka postane zgled Evropi in širše.

Celotni regiji v Jugovzhodni Evropi in ostalim bomo pokazali in dokazali da:

 1. delujemo popolnoma drugače, od profitnih organizacij. AAG porabi ves zaslužen denar za varstvo narave, okolja in zdravja ljudi ter zaščito živali,
 2. smo drugačni, ker povezujemo znanje iz različnih držav in kultur,  
 3. smo skrbni do ljudi in družbe,
 4. s skupnimi močmi povečujemo kakovost zdravega življenja posameznikov in celotne družbe,
 5. skrbimo za naše okolje in naravo ter ohranitev tega za naše zanamce,
 6.  Izobražujemo in osveščamo otroke in mladino na celotnem področju zdravega življenja.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Plačilo članarine preko PayPal

AVTOR SPLETNE STRANI: Vojko Bernard
%d bloggers like this: