c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG – STATUT

Na podlagi določil  Zakona o društvih  (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  je skupščina Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave ,  na  redni  seji dne 23.10.2020 sprejela

STATUT

Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave ( v nadljevanju AAG), je neprofitno, prostovoljno in samostojno interesno združenje slovenskih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, ki jih druži skupni interes za varstvo in izboljšanje stanja v okolju in naravi . Društvo deluje na področju Republike Slovenije, kjer enakopravno obravnava vse regije v Sloveniji, ter na mednarodni ravni s poudarkom na področjih Jugovzhodne Evrope in Evropske Unije. 

2.člen

Polno ime  društva je Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave. Uradna kratica društva je AAG. V mednarodnem pravnem  prometu društvo uporablja polni naziv Alpe Adria Green, international inveronmental non-govermental organisation  Sedež AAG je na Jesenicah, o naslovu društva odloča upravni odbor AAG.

AAG je samostojna pravna oseba zasebnega prava in pri poslovanju uporablja svoj  transakcijski račun. 

3. člen

AAG se pri svojem delu se po potrebi povezuje z organizacijami in zvezami, ki delujejo na področju varstva okolja in narave v Republiki Sloveniji. AAG sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami tujih držav ter se lahko vključuje v mednarodne organizacije za varstvo okolja in narave.

4. člen

AAG lahko na podlagi razvojnega načrta odpre društvene izpostave po pokrajinah po Sloveniji ali v tujini v skladu s področno  zakonodajo. Podružnica je metoda dela društva, ki je organizirana po teritorialnemu principu. Podružnico ustanovi upravni odbor društva na predlog članov društva iz področja, kjer želijo ustanoviti podružnico. Podružnica povezuje člane društva s stalnim prebivališčem na območju, na katerem je ustanovljena. Na podlagi prošnje za včlanitev v društvo se v podružnico izjemoma povezujejo tudi člani društva, ki ne izpolnjujejo omenjenih pogojev.  Podružnica nima pravne osebnosti in mora delati v skladu s statutom društva. V pravnem prometu ne more nastopati samostojno.  

Člani se sestanejo po potrebi , obvezno pa pred sklicem redne skupščine društva. Predstavniki podružnice so zavezani, da sklepe in stališča svojih članov zastopajo na skupščini društva. Dolžni so tudi poročati članom o sprejetih sklepih in zavzetih stališčih na skupščini. Podružnica opravlja svoje finančno poslovanje preko transakcijskega računa pri banki in kot gotovinsko poslovanje v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi in akti društva. Poročilo o finančnem poslovanju podružnic je vključeno v zaključni račun društva. Za zakonito poslovanje podružnice je odgovoren predsednik podružnice.  Organizacijo in delovanje podružnic natančneje urejajo notranji akti društva.

4.a člen

Okoljski center AAG je osrednje operativno telo AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvaja po planiranem letnem načrtu ali na pobudo nevladnih okoljskih organizacij v skolpu AAG, posameznikov in civilnih inciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje Projektno pravna pisarna.

Okoljski center AAG vodi predstojnik, ki je hkrati tudi vodja projektno pravne pisarne. Predstojnik okoljskega centra AAG je na predlog predsednika AAG potrjen s strani zbora članov za nedoločen čas. Predstojnik okoljskega centra je po funkciji član upravnega odbora AAG.

5. člen

Znak AAG je na rumeni podlagi z napisom: Alpe Adria Green Mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave v Slovenskem ali Angleškem jeziku

 AAG pri svojem poslovanju uporablja pečat. Pečat je pravokotne oblike, z napisom v treh vrticah. V zgornji vrstici je napis ALPE ADRIA GREEN, v srednji in spodnji  vrstici pa naslov društva.

II: NAMEN IN DEJAVNOSTI AAG

6. člen

AAG deluje v skrbi za razvoj kakovosti življenja, ki temelji na uveljavljanju pravilnega človekovega odnosa do okolja in narave, etičnih vrednot ter spoštovanju vsega življenja in odgovornosti zanj, s ciljem ozavestiti ljudi glede trajnega pomena varovanja okolja in narave za sedanje in prihodnje rodove.

V AAG bomo delovali tudi v smeri krepitve povezovalne vloge med okoljevarstvenimi subjekti v Republiki Sloveniji ter krepitve instituta civilnega nadzora nad posegi v okolje in naravo.

7. člen

AAG uresničuje svoje cilje z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

 • povezuje organizacije za varstvo okolja in narave zaradi skupnega nastopanja pri širjenju in poglabljanju pravilnega odnosa do zdravega okolja in narave;
 • usmerja in povezuje delo članov organizacij, sodeluje pri njihovem strokovnem usposabljanju, nudi pomoč pri načrtovanju in izvajanju posameznih nalog in projektov;
 • sodeluje pri uveljavljanju okoljske vzgoje kot sestavnega dela rednega izobraževanja od osnovne do visokih šol, pri programih izvenšolskih aktivnosti in drugih oblikah izobraževanja (tečaji, predavanja, predstavitve projektov) ter skrbi za informiranje in izobraževanje preko sredstev javnega obveščanja;
 • sodeluje pri sprejemanju predpisov na področju varstva okolja in narave, ohranjanja narave in urejanja prostora ter opozarja na dosledno nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in nad izrečenimi ukrepi pri varovanju okolja in narave;
 • se vključuje v postopke priprave prostorskih aktov in v presoje njihovih vplivov na okolje in naravo;
 • obvešča javnost o svojih stališčih do odprtih in nerešenih vprašanj človekovega okolja in narave;
 • spodbuja kulturno, raziskovalno, ekološko, prosvetno in založniško dejavnost na področju varstva okolja in narave;
 • spremlja in preučuje pojave onesnaževanja in poseganja v prostoru, zavzema načelna stališča ter daje pobude in smernice za reševanje problemov varstva okolja in narave;
 • sodeluje v javnih razpravah, strokovnih posvetih in kongresih o varstvu okolja in narave;
 • sodeluje z državnimi organi, javnimi službami in gospodarskimi subjekti ter jih opozarja na zdravju škodljiva delovanja na njihovem območju ali pri proizvodnem procesu;
 • sodeluje pri pripravi in uresničevanju programov, strategij oziroma drugih dokumentov trajnostnega razvoja v ter pristojnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil predlaga ukrepe za:
 • izboljšanje varstva zraka, vode, zemlje in ekosistemov ter ukrepe za spodbujanje varčevanja z naravnimi viri;
 • spodbujanje uvajanja čistih tehnologij, ki bodo gospodarstvu zagotavljale lasten obstoj in razvoj ter ne bodo neugodno vplivale na okolje in naravo;
 • omogočanje kakovosti življenja v mestih in na podeželju, njuno medsebojno skladnost in povezanost z naravnim okoljem in naravo;
 • zniževanje obremenjevanja okolja in narave, ki nastaja pri proizvodnji, prometu, porabi in energetiki;
 • spodbujanje sonaravnega kmetijstva, pridelave zdrave in kakovostne hrane, ohranjevanje plodnosti tal, nadzorovane porabe umetnih gnojil in pesticidov ter spodbujanje humanega odnosa v vzreji domačih živali;
 • varovanje gozdov in kmetijskih zemljišč;
 • ohranjanje izjemne biološke in krajinske pestrosti ter bogate kulturne in naravne dediščine.

8. člen

AAG skladno z 2. odstavkom 9. člena Zakona o društvih AAG opredeljuje pridobitne dejavnosti skladno s predpisi standardne klasifikacije dejavnosti:

JINFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTIINFORMATION AND COMMUNICATION
5J58.130Izdajanje časopisovPublishing of newspapersJ58.13
5J58.140Izdajanje revij in druge periodikePublishing of journals and periodicalsJ58.14
5J59.110Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme production activitiesJ59.11
5J59.120Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme post-production activities
5J59.130Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddajMotion picture, video and television programme distribution activitiesJ59.13
5J63.110Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnostiData processing, hosting and related activities
MSTROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTIPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnostScientific research and developmentM
5M72.190Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologijeOther research and experimental development on natural sciences and engineeringM72.19
5M72.200Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistikeResearch and experimental development on social sciences and humanitiesM72.20
5M74.900Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnostiOther professional, scientific and technical activities n.e.c.M74.90
5N82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanjOrganisation of conventions and trade showsN82.30
5P85.590Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanjeOther education n.e.c.P85.59
5S94.999Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacijActivities of other membership organisations n.e.c.S94.99

III. ČLANSTVO V  AAG

9. člen

Članstvo v AAG je prostovoljno. Delovanje v AAG temelji na enakopravnosti članstva. Član je lahko vsak posameznik ali nevladna okoljska organizacija, ki sprejme ta statut in ostala pravila delovanja društva ter predloži pisno izraženo željo za včlanitev v AAG.

10. člen

Člani AAG so  nevladne okoljevarstvene organizacije ter fizične osebe iz Republike Slovenije in tujine, dejavne na področju okoljevarstva in  ohranjanja  narave.  Člani se v okviru društva lahko združujejo v društvene izpostave ( podružnice) na podlagi teritorialnega načela ter notranjih aktov društva.

 Nevladne  okoljevarstvene organizacije postanejo član AAG na podlagi sklepa njihovega najvišjega organa, potem ko upravni odbor AAG ugotovi, da  prosilec izpolnjuje pogoje iz tega statuta. V imenu prosilca njen predstavnik podpiše izjavo, da bodo pri svojem delovali po tem statutu. Članstvo nevladne okoljske organizacije v AAG dokončno potrdi Skupščina AAG. 

Fizične osebe lahko postanejo člani  AAG, če izpolnjujejo načela statuta društva, na podlagi lastne podpisane izjave in sklepa upravnega odbora društva, ter plačajo članarino za predpisano obdobje. Višino članarine določa upravni odbor AAG. Do oprostitve  plačila članarine so upravičeni upokojenci, brezposelni in osebe z statusom dijaka ali študenta.

Organi društva vodijo register članstva na podlagi načel in predpisov notranjih aktov društva. Ravnanje z osebnimi podatki članstva se izvajajo na podlagi  GDPR ter slovenske področne zakonodaje.

11. člen

Članstvo v AAG je redno in častno.  Naziv častnega člana dobi fizična ali pravna oseba za dolgoletno članstvo ter zasluge na področju varstva in izboljšanja človekovega okolja in narave, širjenja in utrjevanja organizacije ter poglabljanja zavesti državljanov o varstvu okolja, narave in o trajnostnem razvoju oziroma za druge posebne zasluge na področju uresničevanja poslanstva in ciljev AAG. Častni član je lahko tudi  nečlan AAG. V tem primeru častni član lahko sodeluje na zboru članov, nima pa glasovalne pravice.

Naziv častnega člana podeljuje skupščina AAG na podlagi obrazloženega predloga upravnega odbora s posebnim sklepom.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

12. člen

Pravice članov so zlasti, da v skladu s statutom:

–          se udeležujejo volitev v organe in so voljeni v organe AAG;

–          da samostojno in prostovoljno odločajo o svojem članstvu v AAG in izstopu o njej;

–          sodelujejo v delovnih komisijah in v drugih delovnih telesih, ki jih za izvajanje posamezne naloge imenuje upravni odbor;

–          sodelujejo pri oblikovanju programa AAG in pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog;

–          da vložijo pritožbo pred skupščino glede sklepov in odločitev organov AAG, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, statutom ali drugim splošnim aktom AAG;

–          zahtevajo od organov AAG nasvete in pomoč pri reševanju zadev, ki spadajo v delovno področje AAG.

13. člen

Dolžnosti članov so zlasti, da:

–          delujejo v skladu s statutom, programom, sprejetimi sklepi in stališči AAG do posameznih vprašanj varstva in izboljševanja življenjskega okolja in narave;

–          širijo znanje o življenjskem okolju, naravi in ekološko zavest;

–          redno poravnajo dogovorjene obveznosti do AAG.

14. člen

Delovanje društva temelji na načelih javnosti. Društvo obvešča svoje člane:

– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

– preko elektronske pošte,

– na sestankih društva,

– preko spletnih orodij AAG.

Širšo javnost AAG obvešča preko spletne strani AAG, izjav za javnost, spletnega časopisa ter družbnih omrežij. Lahko pa se obvešča širšo javnost tudi tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje sestanke se lahko vabi predstavnike zainteresiranih organov in ustanov ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti je odgovoren predsednik AAG, ki lahko pooblasti tudi drugega člana za stike z javnostjo

15.člen

Članstvo v AAG preneha:

–          s prostovoljnim izstopom;

 •      s črtanjem na podlagi sklepa UO AAG zaradi neporavnanih obveznosti;

–          z izključitvijo, na podlagi sklepa častnega razsodišča;

–          s prenehanjem obstoja društva oziroma z izbrisom društva iz registra;

–          s prenehanjem obstoja zveze oziroma z izbrisom AAG iz registra društev.

16.člen

Član izstopi z pisno izjavo in na podlagi sklepa svojega najvišjega organa. Pred izstopom upravni odbor AAG ugotovi, če so poravnane vse obveznosti med AAG in članom.

Članstvo preneha tudi ob neporavnavi članarine ali drugih obveznosti za tekoče obdobje, če član kljub ponovnemu pozivu ( opominu) ne poravna obveznosti do AAG v predpisanem roku. Prenehanje članstva na tej podlagi ugotovi upravni odbor AAG in s sklepom o črtanju članstva potrdi izbris iz registra članstva.

17. člen

Član je lahko izključen iz AAG, če s svojim delovanjem škoduje interesom varstva okolja in narave ali ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki jih ima kot član AAG. O izključitvi odloča skupščina AAG na podlagi sklepa častnega razsodišča.

18. člen

Pravice in dolžnosti članov in organov so častne. Za svoje delo v  AAG člani praviloma ne prejemajo plačila, lahko pa se jim po sklepu upravnega odbora povrnejo nastali stroški, v primeru izrednih dosežkov in požrtvovalnosti pa tudi posebna nagrada.

AAG lahko s svojimi člani sklene pogodbo o prostovoljskem delu, ki ga člani izvajajo v okviru dejavnosti AAG. Član, ki sklene takšno pogodbo z AAG, lahko črpa pravice iz Zakona o prostovoljstvu.

19. člen

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društev, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, statutom ali drugim splošnim aktom AAG. Enako pravico ima tudi nevladna okoljska organizacija, ki ji je bila prošnja za sprejem v AAG zavrnjena.

Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bila izkoriščena možnost pritožbe pred zborom članov AAG.

V. ORGANI AAG IN NJIHOVO DELOVANJE

20.člen

Organi AAG so :

 •  zbor članov AAG,
 •  upravni odbor AAG,
 • predsednik AAG,
 •  nadzorni odbor AAG
 • častno razsodišče AAG.

Mandatna doba predstavnikov članov v organih AAG je štiri  leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Predstavniki organov in predsednik AAG  so za svoje delo odgovorni zboru občanov.

Zbor članov AAG

21. člen

Zbor članov  je najvišji organ upravljanja AAG.

Zbor članov sestavljajo vsi redni in častni člani  AAG..  Vsakemu članu pripada na zboru članov  eno predstavniško mesto. Nevladne okoljske organizacije, ki so včlanjene v AAG, zastopajo njihovi pooblaščenci. Pisno pooblastilo se izkaže ob prijavi na zbor članov AAG.  Predsednik AAG je po položaju član zbora.

Na zboru članov so lahko povabljeni tudi posamezni strokovnjaki ali predstavniki drugih sorodnih organizacij s področja varstva okolje, narave in predstavniki medijev, ki jih zanima delo AAG. Vabljeni nimajo glasovalne pravice.

22. člen

Skupščina  zbora članov AAG je redna in izredna.

Redno skupščino skliče predsednik AAGnajmanj na dve leti  oziroma po potrebi.

Redna volilna skupščina zbora članov je na vsake 4 leta. Volitve nadomestnih članov organov AAG se izvedejo na rednih sejah ali izrednih sejah. V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika AAG, UO AAG skliče izredno sejo za izvolitev novega predsednika AAG do redne volilne skupščine zbora članov AAG. Mandat tako izvoljenega predsednika traja do redne volilne skupščine zbora članov.

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva vsaj polovica članov, predsednik AAG, upravni ali nadzorni odbor z večino njunih članov. Če predsednik AAG ne skliče skupščine v enem mesecu, jo skliče predlagatelj sam ter sam predloži dnevni red in gradivo. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.

23. člen

Sklic zbora članov se objavi na spletnih straneh AAG.

Člane društva se o sklicu skupščine obvesti najmanj 8 dni pred dnevom skupščine in z navedbo dnevnega reda. Skupščina lahko poteka tudi na korespondenčni (dopisni) način ali z uporabo informacijske tehnologije (preko elektronske pošte ali videokonference). Za sklic in izvedbo korespondenčne skupščine se smiselno uporabljajo določbe tega statuta. 

Delo zbora članov je javno in ga urejajo notranji akti društva. Glasuje se, kakor sklene zbor članov, javno ali tajno. Volitve v organe AAG so praviloma tajne. O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik AAG, zapisnikar in dva overovitelja.

24. člen

Zbor članov AAG je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica članov AAG.  Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje preloži za pol ure in potem veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 20 predstavnikov članov.

Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih predstavnikov članov.

25. člen

Zbor članov AAG:

–          sprejema statut, njegove spremembe, dopolnitve, tolmačenja statuta AAG ter drugih splošnih aktov AAG;

–          sprejema programe dela in temeljna stališča do vprašanj varstva okolja in narave;

–          določa smernice za delo organov AAG;

–          voli in razrešuje predsednika AAG,  člane upravnega  odbora,  nadzornega odbora in člane častnega razsodišča ter potrjuje predstojnika Okoljskega centra AAG,

–          potrjuje  članstvo nevladnih okoljskih organizacij v AAG in imenuje častne člane AAG;

–          sprejema okvirni finančni načrt in  letna  poročila AAG;

–          rešuje pritožbe zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča AAG;

–          sklepa o prenehanju delovanja AAG in o njenem premoženju;

–          imenuje predstavnike AAG v delovnih telesih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva okolja in narave

–          odloča o vključitvi v druge mednarodne organizacije s področja varstva okolja in narave ali o sodelovanju z organizacijami drugih držav na področju varstva okolja in narave.

Upravni odbor AAG

26. člen

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ zbora članov ter vodi delo AAG med dvema skupščinama zbora članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor sestavlja 6 članov, in sicer :

–          predsednik AAG;

–          generalni sekretar;

 •      predstojnik Okoljskega centra AAG
 •      3 člani AAG

Predstavnike v upravnem odboru imenuje skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Izvoljeni predstavniki morajo biti člani društva najmanj dve leti oziroma so se s svojim delom na področju varstva dela izredno izkazali.

V upravičenih primerih lahko upravni odbor med svojo mandatno dobo imenuje v upravni odbor druge člane, toda do največ 1/3 vseh članov.

27. člen

Upravni odbor opravlja naslednje zadeve:

–          pripravlja predloge statuta in njegovih sprememb, predloge resolucij, stališč in drugih splošnih aktov AAG;

–          potrjuje predlog delovnega programa AAG, ki ga sprejme skupščina;

–          izvršuje sklepe skupščine AAG;

–          posreduje pristojnim organom predloge, pripombe in mnenja k osnutkom zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov, ki so v zvezi z varstvom okolja in narave;

–          imenuje in razrešuje direktorja društva,

–          imenuje predstavnike AAG v drugih organizacijah, kadar za njihovo imenovanje ni pristojna skupščina AAG;

 •      potrjuje nove člane AAG razen članstva nevladnih okoljskih organizacij

–          pripravi in obravnava predlog finančnega načrta in letnega poročila AAG ter spremlja finančno stanje in poslovanje AAG;

–          koordinira delo članov in organov AAG;

–          imenuje  vodje komisij in svetovalne skupine,

 –        imenuje predstavnike AAG v delovnih telesih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva okolja in narave

–          poroča skupščini o svojem delu;

–          v izrednih razmerah prevzema pristojnosti skupščine AAG.

28. člen

Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik AAG. Če je predsednik zadržan, vodi sejo upravnega odbora generalni sekretar ali član upravnega odbora, ki po svoji delovni usmeritvi najbolj pozna problematiko, ki je na dnevnem redu.

Seje so javne. Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji navzočih najmanj ½ njegovih članov. Upravni odbor odloča z večino glasov vseh navzočih.V primeru neodločenega rezultata glasovanja, odloča glas predsednika.

29. člen

Glavni sekretar AAG opravlja strokovno-tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi AAG. Za opravljanje administrativnega dela ima upravni odbor lahko zaposlenega tudi administrativnega delavca.

Glavni sekretar  skrbi za dosledno finančno poslovanje društva ter sestavlja poročilo o poslovanju. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov.

Glavnega sekretarja izmed svojih članov imenuje skupščina na predlog predsednika AAG.

30. člen

Za proučevanje posameznih vprašanj ima upravni odbor na razpolago delovna telesa AAG:

a.  Delovne komisije:

Komisija za varstvo in ohranjanje narave

Komisija za varstvo in sanacijo okolja

Komisija za trajnostno energetiko in mobilnost; 

Na predlog upravnega odbora se lahko ustanovijo nove delovne skupine ali ukinejo oziroma preoblikujejo obstoječe delovne skupine.

b. Strokovni svet AAG

Strokovni svet AGG je skupina svetovalcev, ki jo sestavljajo vrhunski strokovnjaki s področja varstva okolja, narave, kulture, znanosti in gospodarstva, z nalogo svetovanja pri sestavljanju in izvajanju programa AAG.  Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora AAG , člani strokovnega sveta lahko podajo mnenja in stališča v imenu AAG.

Člane v Delavnih skupinah in Strokovnemu svetu predlagajo člani AAG, potrdi pa jih UO AAG .

Predsednik AAG

31. člen

Predsednik predstavlja in zastopa AAG. Mandat predsednika AAG je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik je odgovoren za delovanje AAG v skladu s statutom in predpisi. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Predsednik je odredbodajalec za finančno-materialno poslovanje AAG.

Sklicuje seje skupščine Zbora članov in Upravnega odbora AAG. V času daljše odsotnosti ga nadomešča predstojnik Okoljskega centra AAG. 

V primeru odstopa ali predčasnega prenehanja funkcije  predsednika AAG preidejo njegove pristojnosti na predstojnik Okoljskega centra AAG  do izvolitve novega predsednika AAG. Odstop sprejme upravni odbor.

Nadzorni odbor

32. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za dobo 4 let, z možnostjo ponovne izvolitve. Člani izvolijo izmed sebe predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati sejam organov, vendar brez pravice glasovanja.

33. člen

Delo nadzornega odbora:

–          spremlja delo organov med skupščinama,

–          nadzoruje finančno in materialno poslovanje AAG;

–          poroča o svojih ugotovitvah in delu skupščini in upravnemu odboru

–          predlaga skupščini razrešnico organov AAG.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi člani.  Veljavne sklepe sprejema soglasno.

Častno razsodišče

34.člen

Častno razsodišče ima 3 člane, ki jih voli skupščina za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

35. člen

Častno razsodišče razsoja o kršitvah določb statuta, nevestnem izvrševanju sprejetih zadolžitev, neizvrševanju sklepov organov in o dejanjih, ki kakorkoli škodujejo ugledu AAG ter o sporih med člani in organi

36. člen

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisno obrazloženega predloga članov ali organov AAG.

Obravnava pred sodiščem je ustna in javna. Razsodišče odloči o zadevi soglasno ob prisotnosti vseh 3 članov.

37. člen

Častno razsodišče lahko v postopku dokazane kršitve izreče opomin, javni opomin, prepoved opravljanja funkcije predstavnika člana AAG ali izključitev člana iz AAG.

Častno razsodišče pri izreku ukrepa upošteva težo dejanja in stopnjo krivde ter druge okoliščine primera.

Zoper sklep častnega razsodišča ima stranka pravico do pritožbe  na skupščino AAG v roku 30 dni po vročitvi sklepa, ki o zadevi dokončno odloči.

38. člen

Častno razsodišče mora o zadevi odločiti v 3 mesecih od prejema obrazloženega predloga za začetek postopka pred častnim sodiščem..

Če od dneva kršitve preteče več kot leto dni, uvedba postopka zastara.

VI. JAVNOST DELA AAG

39. člen

Delo AAG in njenih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela AAG in dajanje informacij je odgovoren predsednik AAG.

AAG o svoji  dejavnostih, odločitvah in stališčih glede vprašanj varstva okolja in ohranjanja narave, obvešča javnost preko sredstev javnega obveščanja,  spletnih orodij AAG in z drugimi oblikami informiranja.

VII. FINANCIRANJE  TER IZVAJANJE NADZORA NAD FINANČNIM POSLOVANJEM AAG

40. člen

Društvo razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom dela , ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Premoženje AAG sestavljajo premičnine in nepremičnine ter denarna sredstva, s katerimi nevladna organizacija upravlja. S premoženjem nevladne organizacije upravlja upravni odbor. 

Nepremičnine se lahko nakupijo in odtujijo samo s sklepom skupščine.

41. člen

Prihodki AAG so:

–          članarina;

–          darila, volila in prispevki donatorjev;

–          financiranje iz sredstev proračuna občin in države;

–          prihodki iz materialnih avtorskih pravic in iz dejavnosti AAG;

–          lastni prihodki

–          drugi prihodki.

AAG je nepridobitna zveza članov, ki lahko občasno opravlja pridobitno dejavnosti v obliki dobička od organizacije strokovnih delavnic in srečanj ali iz naslova materialnih avtorskih pravic. Vsa pridobljena sredstva se izključno lahko porabijo za delovanje društva.

42. člen

Denarna sredstva se vodijo na transakcijskem računu.

Podatki o finančno in materialno poslovanju AAG se zagotavljajo na način in v obliki, kot ga zahteva veljavna zakonodaja in računovodski standardi za društva.

Finančno poslovanje AAG vodi generalni sekretar AAG.  Generalni sekretar  sproti poroča upravnemu odboru o stanju vseh denarnih sredstev in drugih finančnih aktivnosti.

Finančne listine podpisujeta predsednik AAG, v njegovi odsotnosti pa generalni sekretar AAG.

Področje organizacije in izvajanja finančnega poslovanja ureja interni akt društva.

VIII. PRENEHANJE AAG

43. člen

AAG preneha po volji članov,s spojitvijo ali pripojitvijo k drugi zvezi organizacij s področja varstva okolja in narave, če tako sklene skupščina zbora članov AAG z dvotretjinsko večino.

AAG preneha po samem zakonu, na podlagi prisilne poravnave ali stečaja ali na podlagi sodne prepovedi delovanja zveze. AAG preneha tudi, če število njenih članov pade pod dva člana.

V primeru prenehanja delovanja AAG se po poravnavi obveznosti premoženje prenese na njene člane oziroma drugo  društvo, ki deluje na področju varstva okolja in narave. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O prenosu premoženja s sklepom odloči Skupščina zbora članov AAG.

V primeru prenehanja delovanja društva vse potrebne postopke pri izbrisu društva iz registra uredi zakoniti zastopnik društva.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

Statut ter vse morebitne kasnejše dopolnitve in popravki stopijo v veljavo takoj, ko so sprejeti na skupščini zbora članov AAG.

45. člen

Spremembe statuta je sprejel občni zbor AAG na redni skupščini dne . S tem dnem preneha veljati Statut AAG, sprejet na redni skupščini občnega zbora AAG dne  30.7.2011.

Predsednik AAG:                                                          Generalna sekretarka:

Vojko Bernard                                                                Saša Mlakar

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Plačilo članarine preko PayPal

AVTOR SPLETNE STRANI: Vojko Bernard

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: