c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Letna poročila AAG – GEZ OD 2007 DO 2022

 glava aag

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2022, ki v Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu na področju narave in na področju okolja

PODROČJA DELOVANJA AAG

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letih 2021 in  2022  delovali na naslednjih področjih:

 1. Okolje, zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjem škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnjega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku.  Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.
 • Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja  preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju promocije URE, OVE ter trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti. V letu 2022 smo skupaj s partnerji kot izvjalci predavanj ali nosilci izobraževanj opravil preko 10 promocijskih nastopov na srednjih šolah ter 10 urnih programov tehniških dni v osnovnioh šolah  po celi Sloveniji.
 • Narava in biotska raznovrstnost  –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov. Na Upravnem sodišču smo podali tožbo proti državi v zadevi »odvzem medvedov iz narave«, vendar smo tožbo izgubili.
 • Naravni viri in odpadki – v AAG sledimo ciljem EU k zmanjšanju vplivov uporabe virov na okolje kot tudi pri nastajanju odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov. V letu 2022 smo nadaljevali z delom v konzorciju raziskovalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih organizacij pri organizaciji razvojnega projekta prehoda v   krožno gospodarstvo z ogljikovimi materiali na podlagi uplinjanja. Projekt spodbuja krepitev ponovne uporabe materialov, ki končajo v odpadkih ter prinašajo dolgotrajno rešitev na področju zbiranja in odprave odpadkov, kar je še posebna prioriteta glede na kopičenje in ne odvoz odpadkov ter neprimerno tehnologijo so sežiga odpadkov.
 • Pomoč društvom, CI in posameznikom – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno okoljsko pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi cesti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2022 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG, v okviru katerega nudimo  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim društvom, CI in posameznikom opravili preko 200 ur  pravnega svetovanja veliko posameznikom in 8 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

 • Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah  in v podjetjih:  AAG je v letu 2022, v Komisiji za gensko spremenjen organizme, komisiji za velike zveri, Skupščini LAS –  Gorenjska košarica ter Odboru za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike . Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Vrtojba – Asfaltna baza, Planica…)
 • Sodelovanje s podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.
 • V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letu  2022 zaključili projekt  Spletna platforma za okoljsko pravo EU v 5 jezikih, ki ga je sofinaciral Evropski parlament. Razširili smo tudi segment ozaveščanja in izobraževanja mladih, s poudarkom na šolajoči se populaciji, kjer smo na podlagi javnega naročila Borzen d.o.o. izvedli 5  devet urnih tehniških dni s poudarkom na promociji OVE in ure ter trajnostne mobilnosti.

Skupaj z Mestno občino Koper smo izvedli projekt »KAKŠNO VODO PIJEMO« za otroke iz 2. Triade osnovnih šol Ankaran in Škofije  v občini Koper.

 • Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju  jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:

 • European Platform Against Windfarms
 • Word Coucil for Nature
 • PEOPLE4SOIL
 • GLOBAL 2000
 •  Citizens Take Over Europe
 • Globalno omrežje za čiščenje odpadkov-GWCN
 • REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Okoljski center AAG

Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v skolpu AAG, posameznikov in civilnih iniciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katrem sta zaposleni dve osebi. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2022 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje in naravo. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje onesnaževanje okolice na robu TNP in v njem zaradi izgradnje parkirišč za SP v Planici na vodonosnikih in na moreni.  Na področju narave pa smo delovali predvsem na področju odvzema velikih zveri iz narave, onesnaženju rek in vodnih virov,  ter kamnolomih.

 • Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[2]. V letu 2022 smo opravili preko 200 ur pravnega svetovanja za stranke. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od preteklih let smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

 • Izgradnja kanalizacijske traka C0, Ljubljana
 • Kamnolomi in asfaltne baze Hrastnik, Kepa, Calcit Kamnik, Griža
 • Pravna presoja Odloka za odvzem rjavega medveda iz narave
 • Planica z okolico
 • Zelenci
 • Drugi tir

c.  Eko patrulja AAG

V letu 2021 smo opravili 13 eko patrulj. O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. ( V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnostjo mobilnost).  

Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve vod, zrak).

 • Ozaveščevalni projekti AAG

V letu 2021,2022 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektom Osvešanje mladih o električni mobilnosti bili uspešni na javnih razpisih za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Borzen.

 1. Projekt AAG – Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

AAG je zaključil z delom  Nove spletne platforme AAG v petih jezikih članic AAG in angleščino. Spletna stran je namenjena vsem, ki v konglomeratu spletnih informacij in podatkov iščejo pomoč pri reševanju okoljskih problemov z negativnimi vplivi na kvaliteto življenjskega okolja in zdravja posameznika. Iz vseh teh informacij, ki se nehajo bodisi v uradnih podatkovnih bazah ali registrih uradnih nacionalnih in evropskih inštitucij, je težko izluščiti ali najti ustrezno orodje, prek katerega bi lahko vsak posameznik ali organizirana skupina našla takšna orodja, s katerimi bi reševala svoje težave. Projekt sofinancira Evropski parlament EU #skupajsmoEU in Ministerstvo za javno upravo. Povezava: https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/#

 • OVS in OVD v primerih:
 • Lesonit d.o.o.
 • Kemis, d.o.o.
 • Odstrel medvedov in volkov
 • AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj v primerih:
 • Mala vetrna elektrarna Kalše
 • Kot pobudnik in posrednik AAG sodeluje pri usklajevalnih odnosno pogajalskih sestankih med ACRONI-jem in krajani Koroške Bele zaradi okoljevarstvene problematike v zvezi z delovanjem podjetja.
 1. AAG redno prijavlja kršitve v okolju in naravi iz okoljevarstvenega vidika, ki jih podajo člani AAG, na inšpekcijske službe.

11) Informiranje Javnosti

V letu 2022 smo izdali 12. številk internetnega časopisa HRAST ter ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF , ki smo jih poslali na več kot 500 e-naslovov (naročnikov).

https://alpeadriagreen.wordpress.com/e-novice-aag-hrast/

Spetni časopis smo poslali zainteresirani javnosti, ki se je prijavila za prejemanje e-časopisa preko naslova:  PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2022 na področju narave  izvedli še naslednje aktivnosti ( navedene so samo pomembnejše naloge, manjših nismo navajali):

10.01.2022 Pripombe AAG na postavitev PVE Griže Veliko polje

22.01.2022  PRIPOMBE AAG NA UREDBO O SPREMEMBAH UREDBE O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU

29,01,2022 Alpe Adria Green je podala predloge sprememb Osnutka Uredbe o odpadkih.

05.02.2022 Pripombe AAG na “Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter”

09.02.2022 Zmagovalec črne liste AAG za leto 2021

11.02.2022 EKO-PATRULJA AAG POD NASELJEM LIPCE NAD JEZOM HE MOSTE

16.03.2022 EKO PATRULJA AAG v Sodincih v Občini Ormož – Prijava nedovoljenega izpusta v potok iz ČN Sodinci v Občini Ormož,ter neznosnega smradu zaradi neustreznega odlaganja blata iz ČN

17.03.2022 PRIPOMBE NA EU ZAKON: Zdravje tal – zaščita, trajnostno upravljanje in obnova tal v EU

18.04.2022 EKO Patrulja AAG raziskala onesnaženje Rižane zaradi graditve drugega tira

20.04.2022 Novinarska konferenca AAG – Študija proti podaljšanju obratovanja Neka

22.04.2022 Alpe Adria Green uspel zaustaviti gradnjo male vetrne elektrarne “Kalše”

19.05.2022 Izjava za javnost: V Lesonitu je bil požar

24.05.2022 Prijava hrupnega onesnaževanja v Planici v neposredni bližini TNP in samem TNP 

09.06.2022 AAG sodeloval na 4. mednarodni konferenci KRAS – VODA – ČLOVEK v Postojni 3-4.6.2022

10.06.2022 Pripombe Alpe Adria Green na pobudo Državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno GOLIČ

15.07.2022 AAG prijavil sum nezakonitih del na področju Drugega tira Divača – Koper na območju tunela T2 na platoju Črni Kal

04.08.2022 Ekološka patrulja AAG odkrila veliko gradbišče pred kulturnim spomenikom

29.08.2022 AAG vložila kazensko ovadbo zaradi onesnaževanja reke Rižane, ki ga je odkrila EKO PATRULJA AAG

19.10.2022 EKO patrulja AAG – “v Ratečah uničejejo najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov”

20.10.2022 Pripombe AAG na “Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije”

05.11.2022 Naravni rezervat Zelenci so se znašli na pragu ekološke katastrofe!

11,11,2022 EKO PATRULJA AAG NA SAVI DOLINKI – “GRADITEV RAZBREMENILNEGA JEZU POD KAMPOM ŠOBEC”

24.11.2022V AAG prijavili nadaljevanje nasilne gradnje kanala C0 na policijo

29.11.2022 AAG je z učenci iz dveh šol iz MOK izvedel izobraževalni dan: “S čisto vodo do zdravega življenja”

29.11.2022 Svetlobno onesnaževanje stene Ciprnika

22.12.2022 Poziv AGG Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k izvedbi preverjanja operacije na kraju samem v zvezi z kanalom C0


[1] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

[2] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2021, ki v Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu na področju narave in na področju okolja

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letih 2019 in  2020  delovali na naslednjih področjih:

 1. – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjem škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnjega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku.  Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.
 • – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja  preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti. V letu 2021 je opravil preko 10 promocijskih nastopov na srednjih šolah po celi Sloveniji.
 •   –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov. Na Upravnem sodišču smo dobili sodbo proti državi v zadevi »odvzem medvedov iz narave«, vendar se sodba zaradi političnih interesov ni realizirala.
 • – v AAG sledimo ciljem EU k zmanjšanju vplivov uporabe virov na okolje kot tudi pri nastajanju odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov. V letu 2021 smo se priključili v konzorcij raziskovalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih organizacij pri organizaciji razvojnega projekta prehoda v   krožno gospodarstvo z ogljikovimi materiali na podlagi uplinjanja. Projekt spodbuja krepitev ponovne uporabe materialov, ki končajo v odpadkih ter prinašajo dolgotrajno rešitev na področju zbiranja in odprave odpadkov, kar je še posebna prioriteta glede na kopičenje in ne odvoz odpadkov ter neprimerno tehnologijo so sežiga odpadkov.
 • – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno okoljsko pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi cesti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2019 in 2020 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG, v okviru katerega nudimo  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim društvom, CI in posameznikom opravili preko 650 ur  pravnega svetovanja veliko posameznikom in 5 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

 • :  AAG je v letu 2020, v Komisiji za gensko spremenjen organizme, komisiji za velike zveri, Skupščini LAS –  Gorenjska košarica. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Vrtojba – Asfaltna baza, Bovec – Letališče…)
 • Tako smo v letih 2021 skupaj s partnerji IJS ter Institutom Metron izvedli velik in odmeven projekt E-VOZ – predelava 6. invalidskih vozičkov na električni pogon, ki jih je sofinanciral Eko sklad RS, s ciljem promocije trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti.

Projekt E- VOZ je bil logično nadaljevanje projekta E-Avto-Mladi in E_POL, ki smo ju izvedli v letih 2017 do 2020 in je namenjen mladim, ki se šolajo na področju tehničnih strok.  Namen projekta je bil izobraževanje in  usposabljanje dijakov predelovati klasični invalidski voziček v voziček z kadijevimi baterijami, ter načrtovati in izdelati elektronsko nadgradnjo obstoječih invalidskih vozičkov v sodobne, uporabniku in naravi prijazne električne invalidske vozičke.

AAG je nadaljeval priprave  na projekt »KAŠNO VODO PIJEMO« za otroke iz 2. triade iz cele Slovenije, ki pa je žal zaradi situacije v šolah zaradi epidemije covid 19 zastal.

 • Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v sklopu AAG, posameznikov in civilnih iniciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katerem sta zaposleni dve osebi. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2021 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje in naravo. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje onesnaževanje okolice zaradi v Vrtojbi zaradi onesnaževanja iz asfaltne baze, kjer smo izvedli monitoring okolja ter onesnaževanje okolice na robu TNP in v njem zaradi prepogostih preletov letal in izvedbi raznih akrobatkah tekmovanj z letali nad Bovcem in na letališču v Bovcu.  Na področju narave pa smo delovali predvsem na področju odzema velikih zveri iz narave, ter kamnolomih.

V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[2]. V letu 2021 smo opravili preko 150 ur pravnega svetovanja za stranke. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od preteklih let smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

c.  Eko patrulja AAG

V letu 2021 smo opravili 12 eko patrulj. O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. ( V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnostjo mobilnost.  

Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve vod, zrak).

V letu 2019, 2020 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektoma E-POL in E-AVTO MLADI bili uspešni na javnih razpisih za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Eko sklad RS. Projekt[3] je naslavljal dijake srednjih tehničnih šol, ki so prek aktivnosti projektov predelave Smart avtomobila iz bencinskega pogona v elektro pogon in s izdelavo polnilnih postaj za e-avte, razvoj in prednosti e –mobilnosti.

 1. Projekt AAG – Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

AAG je zaključil z prvim delom  Nove spletne platforme AAG v slovenskem jeziku, v  nadaljevanju bo spletna stran prevedena še v jezike članic AAG in angleščino. Spletna stran je namenjena vsem, ki v konglomeratu spletnih informacij in podatkov iščejo pomoč pri reševanju okoljskih problemov z negativnimi vplivi na kvaliteto življenjskega okolja in zdravja posameznika. Iz vseh teh informacij, ki se nehajo bodisi v uradnih podatkovnih bazah ali registrih uradnih nacionalnih in evropskih inštitucij, je težko izluščiti ali najti ustrezno orodje, prek katerega bi lahko vsak posameznik ali organizirana skupina našla takšna orodja, s katerimi bi reševala svoje težave. Projekt sofinancira Evropski parlament EU #skupajsmoEU in Ministerstvo za javno upravo. Povezava: https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/#

 • OVS in OVD v primerih:

https://vsozitjuznaravo.wordpress.com/

11) Informiranje Javnosti

V letu 2021 smo izdali 12. številk internetnega časopisa HRAST, ki smo jih poslali na več kot 500 e-naslovov (naročnikov).

https://alpeadriagreen.wordpress.com/e-novice-aag-hrast/

Spetni časopis smo poslali zainteresirani javnosti, ki se je prijavila za prejemanje e-časopisa preko naslova:  PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

POROČILO AAG – OKOLJE

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2021 na področju okolja izvedli še naslednje aktivnosti ( navedene so samo pomembnejše naloge, manjših nismo navajali):

21.01.21 – Pripombe AAG na predlog Zakona o urejanju prostora

12.02.21 – Pripombe AAG na Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

14.02.21 – EKO PATRULJA AAG–NELEGALNA DEPONIJA PRI MATERIJI

16.03.21 – EKO PATRULJA AAG – 03.03.2021 – Veliko odlagališče odpadkov v Klancu pod Kozino

17.03.21 – AAG EKO-PATRULJA PRIVEDLA DO PRIJAVE KRŠITEV ODLAGANJA GRADBENIH ODPADKOV V KAMNOLOMU GRIŽA, MESTNA OBČINA KOPER

23.04.21 – Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.

08.05.21 –Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na javno razgrnitev OPPN Repnje-3

20.05.21 – v AAG smo uspešno zaključili projekta E-voziček: Dimenzioniranje e – pogonov za poklicne šole – invalidski vozički

10.06.21 – Zahteva Alpe Adria Green za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS

14.06.21 – Zaradi neznosnega smradu, zaradi komunalnega blata v Zalogu je AAG izvedel Eko patruljo in podal prijavo na inšpekcijske službe

14.07.21 – EKO PATRULJA AAG ODKRILA SREDI KRANJA ODLAGALIŠČE ODPADKOV – DRUGIČ

06.08.21 – Zaradi smradu v Zalogu se je AAG sestala z glavnim inšpektorjem za okolje in prostor

11.09.21 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V HRVATINIH

24.09.21 – Predavanja o trajni mobilnosti ter predstavitev električnega avtomobila v osnovnih šolah na Primorskem

20.10.21 – AAG je podal zahtevo na ARSO za vključitev v postopek izdaje OVD v zadevi LESONIT

09.11.21 – Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za udeležbo v postopku – objekt MVE Kalše

24.12.21 – Objavljena spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

31.12.21 – Zmagovalec črne liste za leto 2021


[1] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

[2] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

4.https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letih 2019 in  2020  delovali na naslednjih področjih:

Okolje, zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjem škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnjega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku.  Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.

Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja  preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti. V letu 2021 je opravil preko 10 promocijskih nastopov na srednjih šolah po celi Sloveniji.

Narava in biotska raznovrstnost  –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov. Na Upravnem sodišču smo dobili sodbo proti državi v zadevi »odvzem medvedov iz narave«, vendar se sodba zaradi političnih interesov ni realizirala.

Naravni viri in odpadki – v AAG sledimo ciljem EU k zmanjšanju vplivov uporabe virov na okolje kot tudi pri nastajanju odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov. V letu 2021 smo se priključili v konzorcij raziskovalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih organizacij pri organizaciji razvojnega projekta prehoda v   krožno gospodarstvo z ogljikovimi materiali na podlagi uplinjanja. Projekt spodbuja krepitev ponovne uporabe materialov, ki končajo v odpadkih ter prinašajo dolgotrajno rešitev na področju zbiranja in odprave odpadkov, kar je še posebna prioriteta glede na kopičenje in ne odvoz odpadkov ter neprimerno tehnologijo so sežiga odpadkov.

Pomoč društvom, CI in posameznikom – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno okoljsko pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi cesti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2019 in 2020 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG, v okviru katerega nudimo  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim društvom, CI in posameznikom opravili preko 650 ur  pravnega svetovanja veliko posameznikom in 5 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah  in v podjetjih:  AAG je v letu 2020, v Komisiji za gensko spremenjen organizme, komisiji za velike zveri, Skupščini LAS –  Gorenjska košarica. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Vrtojba – Asfaltna baza, Bovec – Letališče…)

Sodelovanje s podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.

V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letih 2021 skupaj s partnerji IJS ter Institutom Metron izvedli velik in odmeven projekt E-VOZ – predelava 6. invalidskih vozičkov na električni pogon, ki jih je sofinanciral Eko sklad RS, s ciljem promocije trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti.

Projekt E- VOZ je bil logično nadaljevanje projekta E-Avto-Mladi in E_POL, ki smo ju izvedli v letih 2017 do 2020 in je namenjen mladim, ki se šolajo na področju tehničnih strok.  Namen projekta je bil izobraževanje in  usposabljanje dijakov predelovati klasični invalidski voziček v voziček z kadijevimi baterijami, ter načrtovati in izdelati elektronsko nadgradnjo obstoječih invalidskih vozičkov v sodobne, uporabniku in naravi prijazne električne invalidske vozičke.

AAG je nadaljeval priprave  na projekt »KAŠNO VODO PIJEMO« za otroke iz 2. triade iz cele Slovenije, ki pa je žal zaradi situacije v šolah zaradi epidemije covid 19 zastal.

Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju  jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:

European Platform Against Windfarms

Word Coucil for Nature

PEOPLE4SOIL

GLOBAL 2000

 Citizens Take Over Europe

Globalno omrežje za čiščenje odpadkov-GWCN

REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Okoljski center AAG

Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v sklopu AAG, posameznikov in civilnih iniciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katerem sta zaposleni dve osebi. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2021 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje in naravo. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje onesnaževanje okolice zaradi v Vrtojbi zaradi onesnaževanja iz asfaltne baze, kjer smo izvedli monitoring okolja ter onesnaževanje okolice na robu TNP in v njem zaradi prepogostih preletov letal in izvedbi raznih akrobatkah tekmovanj z letali nad Bovcem in na letališču v Bovcu.  Na področju narave pa smo delovali predvsem na področju odzema velikih zveri iz narave, ter kamnolomih.

Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[2]. V letu 2021 smo opravili preko 150 ur pravnega svetovanja za stranke. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od preteklih let smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

Industrijska cona Laze, Kranj

Izgradnja kanalizacijske traka C0, Ljubljana

Kamnolomi in asfaltne baze Hrastnik, Kepa, Vrtojba, Calcit Kamnik, Griža

Pravna presoja Odloka za odvzem rjavega medveda iz narave

Strelišče Slivnica,

Aerocenter Bovec

Drugi tir

Eko patrulja AAG

V letu 2021 smo opravili 12 eko patrulj. O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. ( V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnostjo mobilnost.  

Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve vod, zrak).

Ozaveščevalni projekti AAG

V letu 2019, 2020 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektoma E-POL in E-AVTO MLADI bili uspešni na javnih razpisih za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Eko sklad RS. Projekt[3] je naslavljal dijake srednjih tehničnih šol, ki so prek aktivnosti projektov predelave Smart avtomobila iz bencinskega pogona v elektro pogon in s izdelavo polnilnih postaj za e-avte, razvoj in prednosti e –mobilnosti.

Projekt AAG – Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

AAG je zaključil z prvim delom  Nove spletne platforme AAG v slovenskem jeziku, v  nadaljevanju bo spletna stran prevedena še v jezike članic AAG in angleščino. Spletna stran je namenjena vsem, ki v konglomeratu spletnih informacij in podatkov iščejo pomoč pri reševanju okoljskih problemov z negativnimi vplivi na kvaliteto življenjskega okolja in zdravja posameznika. Iz vseh teh informacij, ki se nehajo bodisi v uradnih podatkovnih bazah ali registrih uradnih nacionalnih in evropskih inštitucij, je težko izluščiti ali najti ustrezno orodje, prek katerega bi lahko vsak posameznik ali organizirana skupina našla takšna orodja, s katerimi bi reševala svoje težave. Projekt sofinancira Evropski parlament EU #skupajsmoEU in Ministerstvo za javno upravo. Povezava: https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/#

AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje OVS in OVD v primerih:

Lesonit d.o.o.

Kemis, d.o.o.

Odstrel medvedov in volkov

AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj v primerih:

Začasni kamp »OREHEK«

Mala vetrna elektrarna Kalše

Kot pobudnik in posrednik AAG sodeluje pri usklajevalnih odnosno pogajalskih sestankih med ACRONI-jem in krajani Koroške Bele zaradi okoljevarstvene problematike v zvezi z delovanjem podjetja.

AAG redno prijavlja kršitve v okolju in naravi iz okoljevarstvenega vidika, ki jih podajo člani AAG, na inšpekcijske službe.

V letu 2021 smo dokončali novo spletno stran  AAG: Kronologija PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE NE HVALA OD 2006 DO 2020

https://vsozitjuznaravo.wordpress.com/

Informiranje Javnosti

V letu 2021 smo izdali 12. številk internetnega časopisa HRAST, ki smo jih poslali na več kot 500 e-naslovov (naročnikov).

https://alpeadriagreen.wordpress.com/e-novice-aag-hrast/

Spetni časopis smo poslali zainteresirani javnosti, ki se je prijavila za prejemanje e-časopisa preko naslova:  PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

POROČILO AAG – OKOLJE

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2021 na področju okolja izvedli še naslednje aktivnosti ( navedene so samo pomembnejše naloge, manjših nismo navajali):

21.01.21 – Pripombe AAG na predlog Zakona o urejanju prostora

12.02.21 – Pripombe AAG na Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

14.02.21 – EKO PATRULJA AAG–NELEGALNA DEPONIJA PRI MATERIJI

16.03.21 – EKO PATRULJA AAG – 03.03.2021 – Veliko odlagališče odpadkov v Klancu pod Kozino

17.03.21 – AAG EKO-PATRULJA PRIVEDLA DO PRIJAVE KRŠITEV ODLAGANJA GRADBENIH ODPADKOV V KAMNOLOMU GRIŽA, MESTNA OBČINA KOPER

23.04.21 – Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.

08.05.21 –Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na javno razgrnitev OPPN Repnje-3

20.05.21 – v AAG smo uspešno zaključili projekta E-voziček: Dimenzioniranje e – pogonov za poklicne šole – invalidski vozički

10.06.21 – Zahteva Alpe Adria Green za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS

14.06.21 – Zaradi neznosnega smradu, zaradi komunalnega blata v Zalogu je AAG izvedel Eko patruljo in podal prijavo na inšpekcijske službe

14.07.21 – EKO PATRULJA AAG ODKRILA SREDI KRANJA ODLAGALIŠČE ODPADKOV – DRUGIČ

06.08.21 – Zaradi smradu v Zalogu se je AAG sestala z glavnim inšpektorjem za okolje in prostor

11.09.21 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V HRVATINIH

24.09.21 – Predavanja o trajni mobilnosti ter predstavitev električnega avtomobila v osnovnih šolah na Primorskem

20.10.21 – AAG je podal zahtevo na ARSO za vključitev v postopek izdaje OVD v zadevi LESONIT

09.11.21 – Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za udeležbo v postopku – objekt MVE Kalše

24.12.21 – Objavljena spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

31.12.21 – Zmagovalec črne liste za leto 2021

Priloge: 18X

POROČILO AAG – NARAVA

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2021 na področju narave  izvedli še naslednje aktivnosti ( navedene so samo pomembnejše naloge, manjših nismo navajali):

 

19.01.21 – Pripombe AAG na OPPN za območje kamnoloma Griža pri Rižani

20.02.21 –  EKO PATRULJA AAG v Kamnolomu Griža, podlaga za prijavo zasute kraške jame.

25.03.21 –  STROKOVNO STALIŠČE AAG GLEDE POBUDE ZA DPN ZA UREDITEV OSKRBE PREBIVALSTVA SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA S PITNO VODO

20.04.21 –  PATRULJA AAG–VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA

10.05.21 – Pisne pripombe na Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3

25.05.21 Oddaja pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2022

25.05.21 – AAG zahteva ustavno presojo za Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

11.06.21 – Zaradi bližine asfaltne baze in neodzivnosti inšpekcijskih služb je AAG pričel z oceno kakovosti življenja v Vrtojb

09.07.2021- Eko patrulja AAG: Namesto da bi zaščitili gozd pred lubadarji pod Golico izvajajo golosek zdrave smreke

13.07.21 – EKO PATRULJA AAG je na obrežju Krke preverila zaradi izgradnje ceste negativne vplive na okolje

20.08.21 – AAG je podala na EU komisijo pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU v zvezi z odstrelom in strategije upravljanja medvedov

29.09.21 – Ekološka patrulja AAG in civilni nadzor v zvezi z emisijami hrupa na strelišču Izem–Radna v občini Sevnica

30.09.21- AAG zaključila projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«

13.10.21 – Alpe Adria Green in posamezniki s skupno zahtevo, pobudo in pritožbo, na ustavno sodišče za ustavitev aktualnega projekta druge železniške proge / tira Divača – Koper

10.11.21 – PRIPOMBE AAG NA ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU

04.12.21 – ZAHTEVA AAG ZA USTAVITEV POSTOPKA ZA ODDAJO LETALIŠČA BOVEC V NAJEM IN UPRAVLJANJE 

14.12.21 – SKUPINA EVROPSKIH NVO ZA OHRANITEV TAL: PREDNOSTNA NALOGA EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA

24.12.21 – Objavljena spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

31.12.21 – Zmagovalec črne liste za leto 2021

Priloge: 20xZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2020, ki v Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu na področju narave in na področju okolja in narave

 

 

 1. PODROČJA DELOVANJA AAG

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letiu 2020  delovali na naslednjih področjih:

 1. Okolje, zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjemna škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajnja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku. Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.
 1. Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti. V letu 2020 je opravil preko 10 promocijskih nastopov na srednjih šolah po celi Sloveniji.
 1. Narava in biotska raznovrstnost –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov. Na Upravnem sodišču smo dobili sodbo proti državi v zadevi »odvzem medvedov iz narave«, vendar se soodba zaradi političnih interesov ni realizirala.
 2. Naravni viri in odpadki – v AAG sledimo ciljem EU k zmanjšanju vplivov uporabe virov na okolje kot tudi pri nastajanjju odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov. V letu 2020 smo se priključili v konzorcij raziskovalnih, gospodarskih in okoljevarstvenih organizacij pri organizaciji razvojnega projekta prehoda v krožno gospodarstvo z ogljikovimi materiali na podlagi uplinjanja. Projekt spoddbuja krpitev pobnovne uporabe materialov, ki končajo v odpadkih ter prinašajo dolgotrajno rešitev na področju zbiranja in odprave odpadkov, kar je še posebna prioriteta glede na kopičenje in neodvoz odpadkov ter neprimerno tehnologijo sosežiga odpadkov.
 3. Pomoč društvom, CI in posameznikom – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno okoljsko pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2020 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG, v okviru katerega nudimo pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim duštvom, CI in posameznikom opravili preko 320 ur  pravnega svetovanja 16  posameznikom in 8 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

V letu 2020 smo v okviru opravljenih svetovanj skupaj s civilno iniciativo pripravili pilotni projekt priprave alternativnih rešitev in ukrepov degradiranega področja, kjer je občinska oblast hotela vzpostaviti pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so obremenjujoče za naravne habitate ter tudi za okolje in zdravje ljudi, ki živijo neposredno v bližini nameravanih posegov.

7. Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah in v podjetjih:  AAG je v letu 2020  predstavnike v svetu zavoda TNP, v Komisiji za gensko spremenjen organizme, komisiji za velike zveri, Skupščini LAS –  Gorenjska košarica ter v projektni skupini za podjetje Magna. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Acroni d.o.o, Elan, Komunala Kr. Gora…)

V letu 2020 je mandat predstavnika AAG v svetu zavoda TNP potekel junija 2020, zato pa smo bili imenovani v  Odbor za spremljanje Operativnega programa Evropskega kohezijskega programa 2014-2020 ter smo člani Sveta trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske.

8. Sodelovanje s podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.

9. V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letu 2020 skupaj s partnerji IJS ter Intitutom Metron pričeli z izvedbo projekta E- VOZ prav tako v sodelovanju z zgornjimi partnerji in Eko- Skladom.

Za projekt v sklopu e-mobilnosti »E-AVTO« smo prijeli tudi nagrado častnika Financ na dnevu energetikov 2019, nagrado smo prejeli v maju 2020.

V letu 2020 smo pričeli projekt E-VOZ, ki ga izvajajo mladi iz štirih šol, ki se šolajo na področju tehničnih šol. Mladi se učijo predelovati klasični invalidski voziček v voziček z kadnijovimi baterijami, ter načrtovati in izdelati elektronsko nadgradnjo obstoječih invalidskih vozičkov v sodobne, uporabniku in naravi prijazne električne invalidske vozičke.

V AAG veliko poudarkov namenjamo tudi ohranjevanju narave, zato smo v sodelovanju z Združenjem za Energetsko Neovisnost Slovenije nadaljevali projekt » MURA NEKOČ IN DANES«. Več o samem projektu je na voljo na spletni strani, ki je bila s strani obeh nosilcev izdelana samo za ta projekt  https://rekamura.si/ . Projek bo predvidoma kaočan v letu 2025, odvisno od situacije z epedemijo »covid 19« in zbranih sredstev. Projekt zaradi neodzivnost države in gospodarstva na tem področju financiramo s parnerjem projekta sami.

AAG je pričel priprave na projekt »KAŠNO VODO PIJEMO« za otroke iz 2. triade iz cele Slovenije. V januarju 2020 smo izvedli izvedli prvo EKO- PATRULJO za otroke, na kateri so s spomočjo PH lističev in merilno napravo, ki jo imamo v AAG ugotavljali kvaliteto vode od izvira do ultrafiltrirne naprave v Kopru. Žal smo morali zaradi epedemije in nerazumevabjem državnih organov in donatorjev, da bi se otroci izobrazili na področju enesnaževanja vod, ki je namenjena uživanju, prekiniti. Projekt bomo nadaljevali, ko bomo zbrali sredsta, da ga financiramo sami. Več na:   UČENCI OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI MARIBOR SO IZVEDLI SKUPAJ Z AAG EKO-PATRULJO KVALITETE VODE NA KRASU

10. Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

 11. AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:

 • Tcktcktck
 • Word Coucil for Nature
 • PEOPLE4SOIL
 • GLOBAL 2000
 • European Platform Against Windfarms
 1. REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 – Okoljski center AAG

 Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v skolpu AAG, posameznikov in civilnih inciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katrem jsta zaposleni dve osebi. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2020 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje in naravo. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje povezovalnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani, t.i. projekt C0 (nič) ter iztirjenje vlaka v Bertokih zaradi nevarnosti onesnaženja podtalnice na Krasu. Na področju narave pa smo delovali predsem na področju odzema velikih zveri iz narave, ter kamnolomih.

 • Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

 V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[2]. V letu 2020 smo opravili preko 200 ur pravnega svetovanja za 29 strank. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od leta 2018, 2019 smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

 • Regeneracija Šk. Loka
 • Bazen za zasneževanje na Rudnem Polju
 • Industrijska cona Laze, Kranj
 • Izgradnja kanalizacijske traka C0, Ljubljana
 • Kamnolomi in asfaltne baze Hrastnik, Kepa, Vrtojba, Calcit Kamnik, Griža
 • Pravna presoja Odloka za odvzem rjavega medveda iz narave
 • Strelišče Slivnica, Aerocenter Bovec
 1. Eko patrulja AAG

 V letu 2020 smo opravili 4 eko patrulje. O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnosto mobilnost.

 Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve vod, zrak).

 1. Ozaveščevalni projekti AAG

V letu 2020 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektoma E-POL in E-AVTO MLADI bili uspešni na javnih razpisih za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Eko sklad RS. Projekt[3] je naslavljal dijake srednjih tehničnih šol, ki so prek aktivnosti projektov predelave Smart avtomobila iz bencinskega pogona v elektro pogon in s izdelavo polnilnih postaj za e-avte, razvoj in prednosti e –mobilnosti.

 1. AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje OVS in OVD v primerih:

Termit Moravče

Albaugh TKI d.o.o., REČE

Odstrel medvedov in volkov

 1. Kot pobudnik in posrednik AAG sodeluje pri usklajevalnih odnosno pogajalskih sestankih med ACRONI-jem in krajani Koroške Bele zaradi okoljevarstvene problematike v zvezi z delovanjem podjetja. 
 1. AAG redno prijavlja kršitve v okolju in naravi iz okoljevarstvenega vidika, ki jih podajo člani AAG, na inšpekcijske službe.
 1. V letu 2020 smo dokončali novo spletno stran AAG: Kronologija PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE NE HVALA OD 2006 DO 2019

            https://vsozitjuznaravo.wordpress.com/

11) Informiranje Javnosti 

V letu smo izdali 12. številk internetnega časopisa HRAST, ki smo jih poslali na več kot 500 e-nalovov (naročnikov). 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/e-novice-aag-hrast/ 

Spetni časopis smo poslali zainteresirani javnosti, ki se je prijavila za prejemanje e-časopisa preko naslova:  PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST 

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2020 na področju narave  izvedli še naslednje aktivnosti:

 15.01.2020 – UČENCI OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI MARIBOR SO IZVEDLI SKUPAJ Z AAG EKO-PATRULJO KVALITETE VODE NA KRASU

17.02.2020 – Izjava za javnost – Po sledeh izlitja izlitja 20 ton neznanega mulja v okolje na Jesenicah

21.03.2020Letos se v izjemnih okoliščinah srečujemo z “uro za Zemljo

27.03.2020 –Pripombe AAG –  Uredba o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane – Predlog za obravnavo

 14.04.2020 Vključitev Alpe Adria Green v upravni postopek v zadevi izdaje

dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom rjavega medveda (Ursus arctos) v

RS, po 7. členu Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah

 30.04.2020 – Vključitev Alpe Adria Green v upravni postopek na ARSO v zadevi izdaje dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom volka

 1. 10.2020 – OBČNI ZBOR AAG – ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE – GLASOVANJE ČLANOV AAG NA OBČNEM ZBORU PREGLEDNICE. Vse druge podadke o občnem zboru, udeležbi, poteku in plačilih članarin si lahko ogledate v pisarni AAG z ustreznim pooblastilom!

31.10.2020 – »Priprava NUV III« , pripombe Alpe Adria Green na dokument:

”Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in

Jadranskega morja (PZUV).”

 23.12.2020 – Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na OSNUTEK ZAKONA O

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

 Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2020 na področju okolja izvedli še naslednje aktivnosti:

09.01,2020 – »ZMAGOVALEC ČRNE LISTE AAG« ZA LETO 2019

21.01.2020 EKO PATRULJA AAG–PARKIRIŠČE KAMIONOV V ASFALTNI BAZI VRTOJBA

04.02.2020 – Eko patrulja AAG – kanal C0

06,02.2020 – IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z KANALOM C0

19.02.2020 – Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Zakona o

spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

12.03.2020 – Pripombe, predlogi in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na Sklep o ugotovitvi javne koristi št 007-7/2020-1 

15.03.2020 – PRIPOMBE in PREDLOGI na Osnutek Strategije prostorskega razvoja RS

21.04.2020EKO PATRULJA AAG ODKRILA SREDI KRANJA ODLAGALIŠČE ODPADKOV

23,04.2020 – EKO-PATRULJA AAG V ZALOGU RAZKRILA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV PEPELA IN ŽLIDRE

28.04.2020 – Pripombe in predlogi Alpe Adria Green na Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju Uredba).

08.05.2020 –  EKO PATRULJA AAG – Deponija pepela v Postojni

12.6.2020- Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za vstop v predhodni postopek presoje vplivov na okolje v zvezi z  vgradnjo povezovalnega kanala C0

02.08.2020 – EKO PATRULJA: POVODJE – KANAL C0

04.08.2020 – Pripombe in predlogi Alpe Adria Green (AAG) na Osnutek izhodišč

Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Krvavi potok (javna razgrnitev)

21.08.2020 – Zahteva za vstop  v predhodni postopek in pritožba zoper Sklep št. 35402-13/2019-30

07.09.2020AAG PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA (GZ-1)

15.09.2020- ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA:Predelava električnega invalidskega vozička – SE NADALJUJE

18.09.2020 – AAG izvedel na povabilo Srednje šole Jesenice v tednu mobilnosti predavanje o e-mobilnosti.

30.09.2020 – Pripombe AAG na Osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

 1. 10.2020 – OBČNI ZBOR AAG – ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE – GLASOVANJE ČLANOV AAG NA OBČNEM ZBORU PREGLEDNICE. Vse druge podadke o občnem zboru, udeležbi, poteku in plačilih članarin si lahko ogledate v pisarni AAG z ustreznim pooblastilom!

10.11.2020AAG na Upravnem Sodišču dobilo tožbo v zadevi razveljavitve gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče

Vse aktivnosti z področja okolja in narave nismo navedli, ker nam zakon o razkrivanju osebnih podatkov to prepoveduje.

[1] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

[2] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

4.https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

This is the divider

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2019, ki v Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu na področju narave in na področju okolja

 

 1. PODROČJA DELOVANJA AAG

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letu 2019  delovali na naslednjih področjih:

 1. Okolje in zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjemna škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajnja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku. Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.
 1. Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti, .
 1. Narava in biotska raznovrstnost –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov. Na Upravnem sodišču smo dobili sodbo proti državi v zadevi »odvzem medvedov iz narave«, vendar se soodba zaradi političnih interesov ni realizirala.
 1. Naravni viri in odpadki – cilj EU je zmanjšati tako vpliv uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.

Pomoč društvom, CI in posameznikom – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno pravno svetovanje za občane, društvain civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2019 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG, v okviru katerega nudimo  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim duštvom, CI in posameznikom opravili preko 400 ur  pravnega svetovanje 18  posameznikom in 8 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

 1. Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah in v podjetjih:  AAG je v letu 2019  predstavnike v svetu zavoda TNP, v Komisiji za gensko spremenjen organizme, komisiji za velike zveri ter v projektni skupini za podjetje Magna. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Acroni d.o.o, Elan, Komunala Kr. Gora…)
 1. Sodelovanje s podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.

 

 1. V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letu 2019 skupaj s partnerji IJS ter Intitutom Metron izvedli velik in odmeven projekt projekt E-POL, ki jih je sofinanciral Eko sklad RS, s ciljem promocije trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti, ter pričeli z izvedbo projekta E- VOZ prav tako v sodelovanju z zgornjimi partnerji in Eko- Skladom.

Projekt E- Pol je bil logično nadaljevanje projekta E-Avto-Mladi, ki smo ga izvedli v letu 2017 in je namenjen mladim, ki se šolajo na področju tehničnih strok.  Namen projekta je bil izobraževanje in  usposabljanje dijakov pri izdelavi polnilnih postaj za električna vozila kot enega izmed ključnih konceptov e mobilnosti. V obeh projektih so bile vključene tri srednje tehnične šole iz Ljubljane, Kranja in Škofje Loke  ter preko 550 dijakov. Poleg izdelave treh polnilnih postaj za električne avtomobile , ki danes stojijo pred srednjimi šolami, smo izvedli tudi promocijsko kampanjo  o deficitarnih poklicih v prihodnosti, ki se je navezovala na poklice, ki so del e mobilnosti ter 8 predavanj o emobilnosti po srednjih tehniških šolah. Projekt smo pomladi 2019 uspešno zaključili.

Za projekt v sklopu e-mobilnosti »E-AVTO« smo prijeli tudi nagrado častnika Financ na dnevu energetikov 2019.

V letu 2019 smo pričeli projekt E-VOZ, ki ga izvajajo mladi iz štirih šol, ki se šolajo na področju tehničnih šol. Mladi se učijo predelovati klasi

 1. Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

 

 

 1. AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:

 

 • European Platform Against Windfarms
 • Tcktcktck
 • Word Coucil for Nature
 • PEOPLE4SOIL
 • GLOBAL 2000

 

 1. REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 Okoljski center AAG

Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v skolpu AAG, posameznikov in civilnih inciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katrem je zaposlena ena oseba. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2019 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje in naravo. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje povezovalnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani, t.i. projekt C0 (nič) ter iztirjenje vlaka v Bertokih zaradi nevarnosti onesnaženja podtalnice na Krasu. Na področju narave pa smo delovali predsem na področju odzema velikih zveri iz narave

 • Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

 V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[2]. V letu 2019 smo opravili preko 250 ur pravnega svetovanja za 18 strank ( fizičnih oseb ali civilnih iniciativ). Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od leta 2018 smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

 • Podjetje Regeneracija Šk. Loka
 • Bazen za zasneževanje na Rudnem Polju
 • Industrijska cona Laze, Kranj
 • Izgradnja kanalizacijske traka C0, Ljubljana
 • Kamnolomi in asfaltne baze Hrastnik, Kepa, Vrtojba, Stahovica…
 1. Pravna presoja Odloka za odvzem rjavega medveda iz narave, Eko patrulja AAG

V letu 2019 smo opravili 6 eko patrulj ( Kozolci, Kraška jama Koper, Bohinj – gozdna cesta ST. Fužina – planina Vogar, Industrijska cona Laze Kranj, itd). O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnosto mobilnost.

 Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve kakovosti vode, zraka, hrupa, zraka).[3]

 1. Ozaveščevalno – izobraževalni projekti AAG

V letu 2019 smo nadaljevali z delom na aktivnostih in projektih s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Glavni projekt in aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti v letu 2019 je projekt E-Voziček: Dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole –invalidski vozički, v katerega je vključenih kar 6 srednjih strokovnih tehniških šol ter preko 1000 dijakov. Projekt E- vozek je logično vsebinsko nadaljevanje projektov s področja promocije e-mobilnosti , ki smo jih v okviru AAG izvajali v preteklih letih. Projekt je sofinanciran s strani Eko sklada RS, javnega sklada.

Prav tako smo v letu 2019 začali s serijo aktivnosti v okviru izobraževalno – ozaveščevalne dejavnosti društva, in sicer s praktičnimi predstavitvami Eko patrulj za učence tretje triade OŠ, ki imajo v okviru rednih učnih načrtov področje ekologije in varstva narave. Učenci v okviru aktivnosti spoznavajo in izvajajo monitoring ter analizo stanja rezličnih ekosistemov v okolju, ki je prekomerno obremenjeno s človeškim delovanjem .[4]

 1. AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje OVS in OVD v primerih:

Termit Moravče

Albaugh TKI d.o.o., REČE

 1. Kot pobudnik in posrednik AAG sodeluje pri usklajevalnih odnosno pogajalskih sestankih med ACRONI-jem in krajani Koroške Bele zaradi okoljevarstvene problematike v zvezi z delovanjem podjetja.

 2. AAG redno prijavlja kršitve v okolju in naravi iz okoljevarstvenega vidika, ki jih podajo člani AAG, na inšpekcijske službe.

3.V letu 2019 smo predstavili javnosti novo spletno stran AAG: Kronologija PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE NE HVALA OD 2006 DO 2019

https://vsozitjuznaravo.wordpress.com/2018/12/28/odgovor-eu-komisije-na-predlog-aag-da-se-prepove-izgradnja-plinskih-terminalov-na-severnem-jadranu/

 Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2019 na področju okolja izvedli še naslednje aktivnosti:

03.01. –Na Evropsko komisijo in Evropski parlament – odboru za peticije smo poslaali: »Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje«

07.01.-  ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic za poslana dopisa o izvedenih aktivnostih v zvezi s problematiko ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze.

23.01-  Na predlog Komisije pri UO AAG ”ZA IZBIRO NAJBOLJ NEEKOLOŠKE OSEBNOSTI LETA” je UO AAG v sredo potrdil da se, kot  >ZMAGOVALCA ČRNE LISTE AAG ZA 2018<  razglasi Mestno občino Ljubljana, MOL, za projekt kanal C0

26.01 -Zaključek projekta E-POL: razvoj in izdelava pilotnih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehniških poklicnih šol

05.02 – AAG je poslal zahteve takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0 na državne organe

07.03 – AAG organiziral  posvet : TERMIČNA IZRABA NEVARNIH ODPADKOV

11.03 – AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok

14.03 – AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

17.04 – Alpe Adria Green je nagrajenec razpisa za energetske nagrade Financ za projekt e-mobilnost.

20.04 – EKO PATRULJA AAG – RAZSVETLJAVA NA JAVORNIŠKEM NABREŽJU – JESENICE

26.04 – AAG podal pripombe na OPN Občine Šmartno pri Litiji

05.05- Ustanovitev Civilne iniciative “VRTOJBA”

04.06 – AAG  je na MOP poslal pripombe in predloge na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanje in urejanju hrupa v okolju

13.06 –  AAG  je na MOP  poslal pripombe in predloge na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.

04.07 – AAG poslal pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)

09.07 – AAG  je poslal pripombe in zahteve na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah (v nadaljevanju Osnutek) Zakona o vodah

15.07 – AAG  je poslal na MOP pripombe in zahteve na na Osnutek Nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka

30.07 – AAG je na MOP poslal pripombe, utemeljitve in zahteve do Pobude za pripravo DPN za PVE Mislinja.

21.08- AAG je opravil na lokaciji Na Biviju, pri odcepu za Ljubljano s stare ceste za Bertoke EKO PATRULJO ter ugotovil, da je območje spremenjeno v servisno delavnico in deponijo pnevmatik za tovornjake.

04.09 – AAG prejel odgovor varuha za človekove pravice v zvezi z smradom

01.09 – Začetek projekta AAG –  » E-voz : Dimenzioniranje E-pogonov za poklicne šole –invalidski vozički«

10.09 – Eko patrulja AAG – odlagališče mala Mežaklja

10.09 – Eko patrulja AAG – Skladišče odpadnih sveč Plastikom Jesenice

31.09 – AAG je na MOP poslal pripombe na  osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna

21.10 – SVAKOLETNA AKCIJA AAG: PRIŽGIMO SVEČO MANJ

12.11 – AAG je poslal na MOP PRIPOMBE IN PREDLOGE k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna

11.12 – Eko patrulja AAG: Kamnolom Strahovica

20.12 – Pritožba AAG zoper Delno odločbo ARSO za Ekologijo d.o.o.

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2019 na področju narave izvedli še naslednje aktivnosti:

19.01 – Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.

16.04 – Upravno sodišče delno je tožbi delno ugodilo AAG in odpravilo le prilogo navedenega odloka iz razloga napačne uporabe materialnega prava.

12.07 – AAG  poslal na MOP pripombe in zahteve na Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

15.07 – AAG  poslal na MOP pripombe in zahteve na Osnutek Pravilnika o monitoringu kakovosti tal

16.08.-Društvo za dobrobit živali Anima je okoljskemu ministru Simonu Zajcu predalo okoli 13.500 podpisov proti odstrelu medvedov in volkov, kot sopodpisnik je tudi AAG.

08.09 – AAG je na Ministrstvo za okolje in prostor posredoval  Pripombe, predloge in zahteve na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020 

[1] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

[2] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/single-post/2019/01/31/Zaklju%C4%8Dek-projekta-E-POL-razvoj-in-izdelava-pilotnih-polnilnih-postaj-za-polnjenje-elektri%C4%8Dnih-vozil-kot-u%C4%8Dnih-pripomo%C4%8Dkov-za-dijake-tehni%C5%A1kih-poklicnih-%C5%A1ol

[3] https://imisije.wordpress.com/

[4] https://alpeadriagreen.wordpress.com/2020/01/17/ucenci-osnovne-sole-montessori-maribor-so-izvedli-skupaj-z-aag-eko-patruljo-kvalitete-vode-na-krasu/

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in narave za leto 2018, ki v Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu na področju narave in na področju okolja

 

 1. PODROČJA DELOVANJA AAG

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  smo v letu 2017 in 2018 delovali na naslednjih področjih:

 1. Okolje in zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjemna škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajnja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku. Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.
 1. Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti.
 1. Narava in biotska raznovrstnost –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov.
 1. Naravni viri in odpadki – cilj EU je zmanjšati tako vpliv uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.
 1. Pomoč društvom, CI in posameznikom – v okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno pravno svetovanje za občane, društvain civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2017 smo opravili preko 120 ur pravnega svetovanja za 24 strank. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

V letu 2018 smo v projektno – pravni pisarni Okoljskega centra AAG  , v okviru katerega nudimo  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim duštvom, CI in posameznikom opravili preko 200 ur  pravnega svetovanje 18  posameznikom in 8 civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.

 1. Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah in v podjetjih:  AAG je v letu 2017 in 2018  predstavnike v svetu zavoda TNP, v Komisiji za gensko spremenjen organizme ter v projektni skupini za podjetje Magna. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Acroni d.o.o, Elan, Komunala Kr. Gora…)
 1. Sodelovanje s podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.

 8. V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letu 2017 in 2018 skupaj s partnerji IJS ter Intitutom Metron izvedli dva velika in odmevna projekta v seriji izobraževalno ozaveščevalnih projektov, in sicer projekt E- AVTO MLADI in projekt E-POL, ki jih je sofinanciral Eko sklad RS, s ciljem promocije trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti.

Projekt E-Avto-Mladi je bil izobraževalno – ozaveščevalni projekt, ki smo ga izvedli z namenom promocije e mobilnosti pri mladih. V okviru projekta so dijaki treh srednjih tehničnih šol predelali avto na becinski motor v avto na električni pogon, ki smo ga nato v okviru predavanj o e mobilnosti predstavili na 3 srednjih šolah. Prav tako je bil v olkviru projekta pripravljen predlog sprememb učnega programa in uvrstitve učnih vsebin o električnih vozilih v srednje šole.

Projekt E- Pol je bil logično nadaljevanje projekta E-Avto-Mladi, ki smo ga izvedli v letu 2017 in je namenjen mladim, ki se šolajo na področju tehničnih strok.  Namen projekta je bil izobraževanje in  usposabljanje dijakov pri izdelavi polnilnih postaj za električna vozila kot enega izmed ključnih konceptov e mobilnosti. V obeh projektih so bile vključene tri srednje tehnične šole iz Ljubljane, Kranja in Škofje Loke  ter preko 550 dijakov. Poleg izdelave treh polnilnih postaj za električne avtomobile , ki danes stojijo pred srednjimi šolami, smo izvedli tudi promocijsko kampanjo  o deficitarnih poklicih v prihodnosti, ki se je navezovala na poklice, ki so del e mobilnosti ter 8 predavanj o emobilnosti po srednjih tehniških šolah.[2]

 1. Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla- BIH;  Zelena Breza-Gacka- Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad- Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG.

 

 1. AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:

 

 • European Platform Against Windfarms
 • Tcktcktck
 • Word Coucil for Nature
 • PEOPLE4SOIL
 • GLOBAL 2000

 

 1. REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 

 • Okoljski center AAG

 

Osrednji operativni sistem AAG ostaja Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v skolpu AAG, posameznikov in civilnih inciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katrem je zaposlena ena oseba. Okoljski center ima 3 krat tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike.

V letu 2017 in 2018 smo veliko pozornosti namenili težjim in kompleksnejšim problemom prekomernih in nevarnih posegov v okolje. Ena izmed najbolj težavnih problematik je umeščanje povezovalnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani, t.i. projekt C0 (nič) ter drugega tira zaradi nevarnosti onesnaženja podtalnice na Krasu.

 • Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

V okviru projektno pravne pisarne Okoljskega centra AAG nadaljujemo z izvajanjem brezplačno pravno svetovanje za občane, društva in civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37c, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[3]. V letu 2018 smo opravili preko 200 ur pravnega svetovanja za 18 strank. Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Za razliko od leta 2017 smo opazili razliko v težavnosti problemov, saj se na nas obračajo civilne iniciative, ki se ukvarjajo s problemi poseganja v okolje, ki so kompleksnejši v smislu dolgotrajnejšega in večjega obsega posega v okolje ter s težjimi potencialnimi posledicami. Taki primeri so:

 • Industrijska cona Laze, Kranj
 • Izgradnja kanalizacijske traka C0, Ljubljana
 • Kamnolomi in asfaltne baze Hrastnik, Kepa, …
 • Čezmejni vpliv železarne Žavlje
 1. Pravna presoja Odloka za odvzem rjavega medveda iz narave, Eko patrulja AAG

 V letu 2017 smo opravili 6 eko patrulj ( Kozolci, Kraška jama Koper, Bohinj – gozdna cesta ST. Fužina – planina Vogar, Industrijska cona Laze Kranj, itd). O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnosto mobilnost.

 V letu 2018 smo opravili 7 eko patrulj ( KOOP – Mojstrana, Plezalna stena- Boh. Bela, Kanal C0 – Ljubljana, Kurjenje lokomotiv – Jesenice, analiza vode – Moravče, Analiza vode –  Koper, – planina Vogar, jez HE Moste, Industrijska cona Laze Kranj, Kranjska Gora – oneznaževanje reke Pišnice, Odlagališče odpadkov Mala Mežakla, itd). O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG.

Eko patrulje smo izvajali aktivni člani AAG, pri Eko patruljah pa smo uporabljali orodja za ugotavljanje emisij  ( meritve vod, zrak).

 1. Ozaveščevalni projekti AAG

V letu 2017 in 2018 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektoma E-POL in E-AVTO MLADI bili uspešni na javnih razpisih za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Eko sklad RS. Projekt[4] je naslavljal dijake srednjih tehničnih šol, ki so prek aktivnosti projektov predelave Smart avtomobila iz bencinskega pogona v elektro pogon in s izdelavo polnilnih postaj za e-avte, razvoj in prednosti e –mobilnosti.

 1. AAG sodeluje, kot stranski udeleženec v postopkih za pridobivanje OVS in OVD v primerih:

Geoterem Petišovci

Termit Moravče

Bežigrajski športni park

Albaugh TKI d.o.o., REČE, ….

 1. Ocena okoljske škode v industrijski coni Laze – Kranj

 

Aktivno sodelovanje pri oceni okoljske škode v Lazah, ki se je začela na pobudo AAG

 1. Kot pobudnik in posrednik AAG sodeluje pri usklajevalnih odnosno pogajalskih sestankih med ACRONI-jem in krajani Koroške Bele zaradi okoljevarstvene problematike v zvezi z delovanjem podjetja.

 

 1. AAG redno prijavlja kršitve v okolju in naravi iz okoljevarstvenega vidika, ki jih podajo člani AAG, na inšpekcijske službe.

 

 1. Predstavniki AAG se redno udeležujejo sestankov oz. posvetov, ki jih organizirajo MOP, Varuh za človekove pravice, Državni Svet,….

 

 1. KADROVSKA SESTAVA DRUŠTVA

 Za izvajanje dejavnosti društva AAG smo v letu 2017 in 2018 imeli 1 redno zaposlenega na mestu vodje projektno pravne pisarne. Ostale aktivnosti smo opravljali prostovoljci na podlagi podpisanih pogodb o prostovoljstvu, člani UO AAG ter člani sekcij za naravo, okolje in zakonodajo. V letu 2018 je  za AAG prostovoljno delo opravljalo okoli 50 ljudi, ki so opravili v dveh letih preko 15.000  prostovoljnih ur, od tega 6000 ur v RS,  3000 ur v drugi članici EU ( Italija, Hrvaška) ter 3000 v drugih državah jugozahodne evrope. Poleg tega je bilo v okviru projekta E-AVTO MLADI in E-POL  je bilo opravljenih 5000 ur.

V mednarodno društvo Alpe Adria Green je vklučenih 14 društev iz 7 držav bivše Jugoslavije in Italje (6 slovenskih društev), vključenih je tudi 12 civilnih inicijativ iz Slovenije. Članstvo posameznikov v društvu je stabilno in znača preko 230 članov in članic.

 1. KOMUNIKACIJSKA ORODJA AAG

 V letu 2017 in 2018 smo uspeli redno izdajati mesečno spletno glasilo HRAST, v katerem smo predstavljali aktivnosti AAG in dosežene rezultate ter posamezne aktualne članke z nacionalne in svetovne okoljevarstvene sfere.

Podrobnejši opisi aktivnosti AAG s slikovnim gradivom, kratkimi filmi in nekaterimi časopisnimi članki so objavljeni na spletnih staneh AAG ter družbenih omrežjih:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/

http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

https://www.facebook.com/alpeadriagreen.slovenija/

https://www.facebook.com/alpeadriagreen.internacional.org/

https://www.facebook.com/groups/alpeadriagreen

https://www.linkedin.com/in/alpeadriagreen/

https://twitter.com/alpeadriagreen

https://plus.google.com/u/2/+alpeadriagreen

[1] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

[2] Vsi podatki in dokazila o izvedenih projektih so dosegljiva na http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

[3] http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/brezplacno-pravno-svetovanje

2 https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/single-post/2019/01/31/Zaklju%C4%8Dek-projekta-E-POL-razvoj-in-izdelava-pilotnih-polnilnih-postaj-za-polnjenje-elektri%C4%8Dnih-vozil-kot-u%C4%8Dnih-pripomo%C4%8Dkov-za-dijake-tehni%C5%A1kih-poklicnih-%C5%A1ol

4.https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/projekt-eko-sklad

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2018 izvedli še naslednje aktivnosti:

15.01– posredovanje pripomb AAG na » ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE«

23.01– sodelovanje na posvetu  izvajanje okoljske politike EU s poudarkom na Slovenijo

29.01. – EKO PATRULJA AAG KO-OP MOJSTRANA – »SKLADIŠČE PLASTIKE«

1.02- Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu smo poslali opozorilo  zaradi kršitev evropskih direktiv s strani Italije v primeru predlaganega plinskega terminala Žavlje v Trstu in povezovalnega plinovoda

12.02 – razglasitev ZMAGOVALCA ČRNE LISTE AAG ZA LETO 2017 – krivci za požar v Kemis

20.02 – Dopis državnim organom RS, poslancem RS ter drugim v zvezi z sprejemanjem nove uredbe o hrupu.

21.02 – Alpe Adria Green je na ARSO poslal zahtevo za vključitev v postopek izdaje OVD “Povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., REČE”, zahteva je bila s strani ARSA potrjena.

22.02. – Sodelovanje na posvetu Energetski koncept Slovenije.

02.03 – posredovanje pripomb AAG na » ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE«

19.03. Javni poziv da prebivalci  Slovenije v soboto 24. marca med 20:30 in 21:30 ugasnejo luči 

 1. 04.- na ARSO ter druge naslovnike povezane z to zadevo okoljske sanacije industrijske cone LAZE smo poslali odgovor z zvezi z dopisom, ki smo ga prejeli 20.03.2018 iz ARSO.

18.04. POSREDOVALI PRIPOMBE AAG NA OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTOPSKEM NAČRTU OPPN 311 ZALOG

16.05- Na  Agencijo Republike Slovenije za okolje poslali zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Bežigrajski športni park, nosilca nameravanega posega Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o., zahteva je bila s strani ARSA potrjena.

19.05 – AAG je Predstavil projekt E-Avto-Mladi na na 5. Mednarodnem srečanju DEMS, Gozd Martuljek 19.5.2018

21.05 – AAG je izvedel Promocijo električne mobilnosti v okviru strokovnega posveta ŠC Kranj

19 in 20.5 – AAG JE SODELOVAL NA DNEVU ZDRAVJA V KOPRU

21.06 – Pripombe AAG na osnutek “Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem”

26.06 – AAG PODAL NA UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU,PRITOŽBO NA USTAVNO SODIŠČE RS

17.07 – Zahteva za vstop v predhodni postopek in pritožba zoper Sklep št. 35405-560/2017-3 z dne 5. 7. 2018 – livarstvo Blisk d.o.o.

15.08. – Eko patrulja – jez HE Moste

23.08 – EKO PATRULJA AAG: ZGODOVINSKI TURIZEM SLOVENSKIH ŽELEZNIC

03.09 – AAG PODAL »Pripombe in zahteve na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok«

08.09 – Eko patrulja – odlagališče odpadkov Mala Mežaklja

13.10 – AAG organiziral na Bertokih (Koper) srečanje z okroglo mizo najbolj aktivnih posameznikov, ki so kot prostovoljci pomagali pri naporih, da se nameravana gradnja plinskega terminala v Žavljah zaustavi.

25.10 – AAG poslal zahteve oz. prijavo nepravilnosti v zvezi z gradnjo kanala C0 na državne institucije

07.11 – Pritožba na Upravno sodišče  zaradi odprave gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze

08.11 – AAG poslal zahtevo – prošnjo na EU, da komisija dokončno prepove izgradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, odnosno v severnem delu Jadrana.

Od 6-20.12 – smo izvajali predavanja o e-mobilnosti v Srednji šoli Domžale, Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana , Šolskem centru Velenje,  Šolskem centru Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, STŠ Koper

POROČILO O DELU MEDNARODNEGA DRUŠTVA ALPE ADRIA GREEN ZA ZAŠČITO OKOLJA IN NARAVE ZA LETO 2017, KI V SLOVENIJI DELUJE KOT DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU NARAVE IN NA PODROČJU OKOLJA

A) PODROČJA DELOVANJA AAG

Na osnovi strateških usmeritev in programa dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu,  smo v letu 2017 delovali na naslednjih področjih:

 1. Okolje in zdravje ter kakovost življenja – cilj AAG je zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje z opozarjanjemna škodljive prakse ter preprečevanjem nadaljnega obratovanja okljevarstveno škodljivih dejavnosti. AAG izvaja te dejavnosti z lastnimi merilnimi orodji, s katerimi opozarjajo širšo javnost o kakovosti zraka, vode in hrupa. Javnost opozarjamo o okolju in zdravju škodljivih praksah ter z vključevanjem v postopke izdajnja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj sodelujemo kot stranka v postopku. Kot skrajni ukrep za zaščito okolja, narave in zdravja ljudi AAG koristi tudi ostala pravna sredstva, kot so upravne in ustavne pritožbe, prijave inšpekcijskim službam, kazenske ovadbe ter prijave na EU komisijo in EU parlament – komisiji za peticije, za kršitve zakonodaje, EU direktiv ali nezakonite posege v okolje.
 1. Podnebne spremembe – AAG je za doseganje splošnega dolgoročnega cilja preprečevanja naraščanja globalne temperature za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi izvajal promocijske ter osveščevalne aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti.
 1. Narava in biotska raznovrstnost –  cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov.
 1. Naravni viri in odpadki – cilj EU je zmanjšati tako vpliv uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.
 1. Pomoč društvom, CI in posameznikom – z marcem 2017 smo v okviru okoljskega centra AAG odprli projektno – pravno pisarno, v okviru katerega smo nudili  pravno svetovanje  in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim duštvom, CI in posameznikom. V letu 2017 smo tako nudili pravno svetovanje 53 posameznikom in civilnim  iniciativam, ki so posredno ali neposredno vpletene v prekomerne okoljske posege.
 1. Delovanje v organih javnih zavodov, v komisijah in v podjetjih:  AAG je v letu 2017  predstavnike v svetu zavoda TNP, v Komisiji za gensko spremenjen organizme ter v projektni skupini za podjetje Magna. Poleg tega je AAG sodelovala tudi v mediacijskih skupinah ( Acroni d.o.o, Elan, Komunala Kr. Gora…)
 1. Sodelovanje z podjetji, lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi. 
 1. V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju. Tako smo v letu 2017 skupaj s partnerji IJS ter Intitutom Metron izvedli izobraževalno ozaveščevalni projekt E-Avto-Mladi, ki ga je sofinanciral Eko sklad RS, s ciljem promocije trajnostne mobilnosti s poudarkom na E-mobilnosti. V projekt so bile vključene tri srednje tehnične šole iz Ljubljane, Kranja in Škofje Loke  ter preko 500 dijakov.
 1. Meddržavno sodelovanje z okoljevarstvenimi organizacijami na področju jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije – Na tem področju ima AAG svoja društva, ki so predstavniki AAG v teh državah in sicer: Eko Kvarner, Reka -Hrvaška; GreenAction – Trst, Italija; Ekološki Savez “Eko Zeleni” Tuzla– BIH;  Zelena Breza-Gacka– Srbija;  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad– Vojvodina.Srbija;  EUROMOST, Bijelo Polje – Črna Gora; Dvigovanje za okolice “Molik”, Bitola – Makedonija;  POKRET ZA KOSOVO IN METOHIJU, Kosovska Mitrovica – Kosovo – več na povezavi: http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-internaciol . Z drugimi državami sodelujemo neposredno preko okoljskega centra AAG. 
 1. AAG je vključen v mrežo mednarodnih NVO in sicer:
 • European Platform Against Windfarms
 • Tcktcktck
 • Word Coucil for Nature
 • PEOPLE4SOIL
 • GLOBAL 2000 

B) REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

 • Okoljski center AAG 

Vzpostvili smo Okoljski center AAG, preko katerega tečejo redne in prednostne naloge, ki jih izvajamo bodisi po planiranem letnem načrtu, bodisi na pobudo društev v skolpu AAG, posameznikov in civilnih inciativ. Znotraj Okoljskega centra deluje projektno pravna pisarna, v katrem je zaposlena ena oseba. Okoljski center ima 3 tedensko uradne ure, v času katerih lahko posamezniki in civilne iniciative poiščejo pomoč ali pa nasvet glede okoljske problematike

 • Brezplačni okoljsko – pravni nasvet

V okviru projektno pravne pisarne izvajamo brezplačno pravno svetovanje za občane, društvain civilne iniciative pri reševanju okoljske problematike. Pisarna se nahaja na Kidričevi ceti 37, Slovenski Javornik, uradne ure pa imamo tri krat tedensko[1]. V letu 2017 smo opravili preko 120 ur pravnega svetovanja za 24 strank.Večino problemov se je nanašalo na že izvedene prekomerne posege v okolje s strani gospodarskih družb, na nesodelovanje lokalnih oblasti z občani ali civilnimi iniciativami pri oblikovanju prostorskih pravnih aktov ali pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje gospodarskih dejavnosti. 

 • Eko patrulja AAG 

V letu 2017 smo opravili 6 eko patrulj ( Kozolci, Kraška jama Koper, Bohinj – gozdna cesta ST. Fužina – planina Vogar, Industrijska cona Laze Kranj, itd). O vseh ugotovitvah smo poročali preko komunikacijskih orodij AAG. V letu 2017 smo za potrebe eko patrulj preko projekta E-Avto-Mladi pridobili novo vozilo na električni pogon, s katerim poleg aktivnosti eko patrulj promoviramo tudi trajnostno mobilnost.

 • Ozaveščevalni projekti AAG

V letu 2017 smo načrtovali nekaj projektov s področja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb ter varovanja narave in biotske raznovrstnosti z namenom ozaveščanja širše javnosti s poudarkom na mladini. Tako smo bili s projektom E-Avto-Mladi uspešni na javnem razpisu za sofinanciranje projektov NVO s področja varstva okolja in narave, ki ga je razpisal Eko sklad RS. Projekt[2] je naslavljal dijake srednjih tehničnih šol, ki so prek aktivnosti projekta s predelavo avtomobila na bencinski

motor v avtomobil na električni pogon spoznavali prihodnost, razvoj in prednosti e –mobilnosti.

C) IZVEDENE AKTIVNOSTI PO ČASOVNEM OBDOBJU

Poleg prednostnih in rednih nalog društva smo v društvu v letu 2017 izvedli še naslednje aktivnosti:

JANUAR

 • 1. 2017 – zaključek redne dejavnosti Črna lista AAG za leto 2016
 • 1.2017 – Brezplačno pravno svetovanje v Okoljskem centru AAG – predstavitev za javnost

FEBRUAR

MAREC

·         29.3. 2017  AAG poslal pripombe na “Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje”

APRIL

·         4.4.2017 Strokovna skupina Dvotirna proga projekt 4 km IZJAVA ZA JAVNOST št. 3

·         18.4.2017 Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS glede projekta 2. tir

·         19.4.2017  EKO PATRULJA AAG–KOLESARSKA POT V KRANJSKI GORI

·         25.4.2017 EKO PATRULJA–ZAJČJA DOBRAVA

·         28.4.2017 V Alpe Adria Green smo v zahtevanem roku poslali na MOP pobude za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica

·         29.4.20117 Mnenja in pripombe, predlogi, zahteve Alpe Adria Green (AAG) na Načrt priprave NPVO 2030

·         29.4.2017 Mnenja in pripombe Alpe Adria Green (AAG) na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije 

MAJ

·         4.5.2017 Pripombe AAG na Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje

·         19.5.2017  Izjava in zahteve AAG  v primeru požara v Kemis d.o.o.

 • 5.2017 AAG v Kopru, na prireditvi “Dan zdravja Street Energy Week” . Na svoji stojnici smo predstavili dejavnosti AAG ter opravili meritve kakovosti zraka in vode.

JUNIJ

·         6. 6. 2017 IZJAVA ZA JAVNOST nova ekološka katastrofa na vidiku?

 • 6.2017 EKO patrulja na Počku

·         9.6.2017  Izjava o projektu Dvotirna proga po trasi Drugega tira

·         14.6.2017 Izjava za javnost: Umeščanje nove gospodarske cone na gozdnato območje in na najboljša kmetijska zemljišča v Mol

JULIJ

·         4.7.2017 dokončan prvi del projekta E-avto- mladi

 • 07.2017 Razprava o drugem tiru v Kopru- Italijanski pritiski proti vključitvi odseka Koper – Divača na 5. Koridor
 • 7.2017 Alpe Adria Green  vloži prošnjo za podaljšanje roka za oddajo pripomb na osnutek novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). 

AUGUST

·         3.8.2017 Eko-patrulja AAG –potoka izpod industrijske coneLaze

·       23.8. 2017 Eko patrulja AAG  v TNP

SEPTEMBER

·       1.9.2017 IZJAVA ZA JAVNOST – ODLOČITEV UPRAVNEGA ODBORA AAG GLEDE OKOLOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA »MAGNA«

·         16.9. AAG predstavil E-AVTO v Kranju

·         20.9.2017 AAG podal pritožbo na eu komisijo zaradi kršiteve eu direktive 2001/42/ce v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala v Žavljah

OKTOBER

·         9.10.2017 prijava smeti v Jami nad Lukini – eko patrulja AAG

·         12.10.2017 Okrogla miza: Omejitve motornega prometa v naravovarstveno zaščitenih okoljih ( tnp)

NOVEMBER

·       3.11.2017 Vabilo: Predstavitev knjige “Bejž, bejž, voda gre!”

·         7.11.2017 Pripombe AAG na osnutek nacionalnega programa varstva okolja

·         13.11.2017 Pritožba nad načinom sprejemanja škodljive uredbe za hrup

·         18.11.2017 Eko patrulja AAG – na pragu “najlepšega mesta na svetu”

DECEMBER

·         4.12.2017 AAG  je podala kazensko ovadbo zoper Arso v primeru “Okoljska škoda–Laze, Kranj”

·         19.12. 2017  Pripombe AAG k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018

 • 22.12.2017 – Njivice otok KRK Posvet celotnega AAG v aktivnostih za preprečitev izgradnje plavajočega plinskega terminala v kvarnerskem zalivu.

D) KADROVSKA SESTAVA DRUŠTVA

 Za izvajanje dejavnosti društva AAG smo v letu 2017 imeli 1 redno zaposlenega na mestu vodje projektno pravne pisarne. Ostale aktivnosti smo opravljali prostovoljci na podlagi podpisanih pogodb o prostovoljstvu, člani UO AAG ter člani sekcij za naravo, okolje in zakonodajo. V letu 2017 za AAG prostovoljno delo opravljalo 23 ljudi, ki so opravili 4176 prostovoljnih ur, od tega 3200 ur v RS,  520 ur v drugi članici EU ( Italija, Hrvaška) ter 456 v drugih državah jugozahodne evrope. V okviru projekta E-avto-mladi je bilo opravljenih 360 ur.

V septembru je bil oblikovan in imenovan nov upravni odbor AAG, ki je bil potrjen na občnem zboru društva. Predsednik društva ostaja Vojko Bernard, medtem ko je generalna sekretarka društva Saša Mlakar, komisijo za okolje vodi Franci Malečkar, komisijo za naravo pa Matilda Škrlj.

Več na povezavi:  http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/aag-slovenija

V mednarodno društvo Alpe Adria Green je vklučenih 14 društev iz 7 držav bivše Jugoslavije in Italje (6 slovenskih društev), vključenih je tudi 6 civilnih inicijativ iz Slovenije. Članstvo posameznikov v društvu je stabilno in znača okrog 220 članov in članic.

EKOMUNIKACIJSKA ORODJA AAG

 V letu 2017 smo uspeli redno izdajati mesečno spletno glasilo HRAST, v katerem smo predstavljali aktivnosti AAG in dosežene rezultate ter posamezne aktualne članke z nacionalne in svetovne okoljevarstvene sfere.

Podrobnejši opisi aktivnosti AAG s slikovnim gradivom, kratkimi filmi in nekaterimi časopisnimi članki so objavljeni na spletnih staneh AAG ter družbenih omrežjih:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/

http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

https://www.facebook.com/alpeadriagreen.slovenija/

https://www.facebook.com/alpeadriagreen.internacional.org/

https://www.facebook.com/groups/alpeadriagreen

https://www.linkedin.com/in/alpeadriagreen/

https://twitter.com/alpeadriagreen

https://plus.google.com/u/2/+alpeadriagreen

 

Jesenice, 25. 3. 2017                                                                           Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard                     

[1] PRAVNO SVETOVANJE

2 PROJEKT EKO SKLAD

POROČILO O DELU MEDNARODNEGA DRUŠTVA ALPE ADRIA GREEN ZA ZAŠČITO OKOLJA IN NARAVE ZA LETO 2016, KI V SLOVENIJI DELUJE KOT DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU NARAVE IN NA PODROČJU OKOLJA

 

V LETU 2016 JE NA OSNOVI STRATEŠKIH USMERITEV IN PROGRAMA DELA DRUŠTVO ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU, V LETU 2016 DELOVALO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 1. V letu 2016 je AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanjal na aktualni okoljski akcijski program ter deloval v skladu s programom dela na osmih prednostnih nalogah:
 2. podnebne spremembe – dolgoročni cilj je preprečiti, da bi globalna temperatura narasla za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi;
 3. narava in biotska raznovrstnost – cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;
 4. okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje;
 5. naravni viri in odpadki – cilj EU je zmanjšati tako vpliv uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.
 6. pomoč društvom, CI in posameznikom – nudimo pravno in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim duštvom, CI in posameznikom
 7. sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.
 8. meddržavno sodelovanje med društvi jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije.
 9. V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.
 10. POLEG PREDNOSTNIH IN REDNIH NALOG DRUŠTVA SMO V DRUŠTVU V LETU 2016 IZVEDLI:

JANUAR

 • 1. 2016 – nadaljevanje aktivnosti za pomoč Civilni iniciativi za zeleno Stražišče, onesnaženo območje Laze
 • Na vlado RS poslali zahtevo za umikpredloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. V januarju so se nadaljevale aktivnosti za preprečitev sprejetja predloga.
 • CI CELJE, ki delujejo v sklopu AAG so konec leta 2015 poslale na Predsednika Vlade Republike Slovenije g. Dr. Miru Cerarju apel, da naj  ob napovedani rekonstrukciji Vlade razreši ministrico za okolje in prostor ga. Ireno Majcen zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini. V Januarju so se nadaljevale aktivnosti za razrešitev onesnaženosti v celjski kotlini

FEBRUAR

2.2016 AAG podaja pripombe na osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov v Republiki Sloveniji.

 • 2.2016 Osveščanje in informiranje širše javnosti o škodljivosti TISE
 • 2.2016 osveščanje javnosti o pomenu okoljevarstvenih dovoljenj
 • 2.2016 – predsednik AAG, član sveta zavoda TNP se udeleži seje sveta zavoda

MAREC

 • 03.2015 poslali protestno pismo poslanecem Evropskega Parlamenta»v luči nastajajoče resolucije o sporazumu TTIP«

·         2. 3. 2016 SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU OKOLJA – MOP ZAVRNIL SKORAJ VSE PRIPOMBE NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 • 3.2016 osveščanje in informiranje širše javnosti o aktivnosti proti umestitvi terminalov v traški zaliv
 • 3.2016 – EKOPATRULJA – Črna pri Kamniku – asfaltna baza
 • 3.2016 EKO PATRULJA – četrtna soseska Polje, Ljubljana – ogled črnih odlagališč

·        19.3.2016 – sodelovanje v svetovni akciji “URA ZA ZEMLJO”–V SOBOTO 19.03.2016 UGASNITE ZA ENO URO LUČI – osveščanje, informiranje in aktivno sodelovanje

APRIL

 • 4.2016 nadaljevanje osveščanja na podlagi EKOPATRULJE Ljubljana Polje
 • e-novice AAG: HRAST 3/2016
 • 4. 2016 AAG TRST IZVEDEL EKO PATRULJO
 • 4.2016 – VPLIV ONESNAŽENEGA OKOLJA NA ZDRAVJE – sodelovanje v oddaji televizije Koper, dr. Pretnar
 • 4.2016 – pomoč krajanom občine Kanal vezano na Salonit Anhovo

MAJ

 • e-novice AAG: HRAST 4/2016
 • 5.2016 osveščanje in informiranje vezano na TIPP, TISA in CETA
 • 5.2016 osveščanje in informiranje vezano na delovanje Monsanta na Hrvaškem
 • 5.2016 – članica AAG Matilda Škirlj postane članica KOMISIJE ZA RAVNANJE Z GSO
 • 5. 2016 sodelovanje na dnevu zdravja v Kopru – stojnica AAG.

JUNIJ

 • – 6. 6. 2017 DELAVNA KONFERENC AAG, Rakov Škocjan – pregled 4 letnega dela, sprejetje novega programa dela do leta 2020, strateških ciljev in aktivnosti, potrditev Vojka Bernarda za predsednika AAG do leta 2020
 • 6.2016 EKO PATRULJA RAKOV SKOCJAN, prenos dobre prakse na člane AAG iz Srbije, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije
 • 6.2016 – osveščanje in izobraževanje o posledicah nizkofrekvenčnega hrupa na ljudi
 • 6.2016 Začetek postopka ocene ustavnosti koncesije za izgradnjo 8 HE na Muri
 • 6.2016 NOVINARSKA KONFERENCA AAG – PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE
 • 6.2016 – predstavniki AAG so se v Celju udeležili četrtega rednega srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2016, ki ga organizira Varuhinja človekovih pravic.

JULIJ

 • 07.2016 AAG podal pripombe na spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in ID
 • 7.2016 Poslan Javni poziv slovenski vladi za vložitev pritožbe na okoljsko soglasje za uplinjevalnik v Žavljah
 • 7.2016 – EU komisija predlagala začasno potrditev trgovinskega sporazuma CETA – javno nasprotovanje AAG proti začasni potrditvi CETE
 • 7.2016 AAG uspel na upravnem sodišču v zadevi “INDUSTRIJSKA CONA LAZE”
 • 7.2016 Stališča in pripombe AAG na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju – AAG poda pripombe in stališča

AUGUST

 • e-novice AAG: HRAST 6/2016
 • 8.2016 – EKOPATRULLA LESONIT Ilirska Bistrica, osveščanje in informiranje, aktivnosti v komunikaciji z županom
 • 8.2016 Aktivnosti na območju Laze – Kranj
 • 8.2016 AAG poslal na MOP “Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal”
 • 8.2016 – aktivnosti na temo osveščanja o plinskem terminalu Žavlje
 • 8. 2016 EKOPATRULJA KAMNOLOM LAŽE
 •  

SEPTEMBER

 • e-novice AAG: HRAST 7/2016
 • informiranje o Kamnolomu Laže
 • 9.2016 – informiranje o vodi: Pet človekovih dejavnosti, ki predstavljajo grožnjo za pitno vodo
 • 9.2016 informiranje o trgovinskih sporazumih: TTIP bo kmalu mrtev, vendar so živi še drugi čezatlantski sporazumi
 • 9.2016 – ponovljena EKOPATRULJA Slovenska Bistrica – Lesonit
 • 9.2016 Kozolci so del etnične kulturne krajine in del žive gospodarske dediščine. Akcija za ohranitev kulturne dediščine in neokrnjenega bivanjskega okolja
 • 9.2016 AAG na MOP poslala pripombe na osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal
 • 9.2016 – nadaljevanje dela v celjski kotlini
 • 9.2016 AAG podal prijavo prekoračitve hrupne obremenjenosti v okolje

OKTOBER

 • e-novice AAG: HRAST 8/2016
 • 10.2016 osveščanje in informiranje na temo požarne varnosti v predoru Karavanke
 • 10.2016 udeležba posveta AAG EKO KVARNERJA o komunalnih in kmetijskih odpadkih
 • 10.2016 – pričetek aktivnosti v KRAJINSKEM PARKU POLHOGRAJSKI DOLOMITI – hrup zaradi letalskega prometa
 • 10.2016 Pozor, škodljivi delci v zraku: ne kurite premalo suhega lesa, zmanjšajte ogrevanje! – osveščanje na temo kurjave in ogrevanja ter onesnaževanja zraka
 • 10.2016 – javno pismo državnemu zboru, parlamentu:17.10.2016 – EKOPATRULJA okolica TPJ Jesenice vezano na pojavitev belega prahu
 • 10.2016 EKO PATRULJA V STANOVAJSKEM NASELJU POLEG BETONARNE NA JESENICAH
 • 10.2016 – Vložena prijava na Komisijo EU, vezano na ne-izvajanje direktive DIREKTIVE 2002/49/ES
 • 10.2016 – poziv k manjši porabi sveč ob dnevu mrtvih
 • e-novice AAG: HRAST 8/2016

NOVEMBER

 • 11.2016 e-novice AAG: HRAST 8/2016AAG podal pripombe na osnutka Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbenega zakona (GZ)
 • 11. 2016 PREDAVANJE SKUPAJ Z DRUŠTVOM JALOVEC: NOV POGLED NA GOBE V SKLOPU TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOM
 • 11.2016 Peticija: Podpišite državljansko pobudo za zaščito tal v Evropi!
 • 11.2016 AAG je v zakonskem roku oddal pripombe na pripombe na Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam
 • 11.2016 AAG podal zahtevo za vstop v postopek za pridobivanje OVS v zadevi Grafist

DECEMBER

 • e-novice AAG: HRAST 9/2016
 • OSVEŠČANJE O POMEMBNOSTI TAL
 • 12.2016 Prijava razpadajočih in odvrženih azbestnih plošč in ostankov v Kopru – Predhodno EKOPATRULJA
 • 12.2016 – AAG podal pripombe na “osnutek Odloka o odstrelu rjavega medveda in volka iz narave”

Poleg navedenih aktivnosti smo:

 • Ustanovili pomirjevalni svet med prebivalci Koroške Bele in ACRONI-jem, ki:
 • mesečno spremlja imisije na o območju ACRONI-ja
 • predlaga ekološke rešitve za zmanjšanje hrupne, svetlobne in zrašanje PM delovc v zraku
 • spremlja potek dogovorjenih ukepov
 • sodeluje s svetom krajevne skupnosti
 • upozarja in soukrepa pri eventuelnih izpustih v vodo in v zrak

Pomirjevalni svet se sestaja z vodstvom ACRONI-ja najmanj štirikrat letno, po potrebi za reševanje pereče problematike pa tudi pogostejše.

Pomirjevalni svet smo ustanovili, kot poizkusni projekt, ki ga nameravamo razširiti kot primer dobre prakse sodelovanja inustrije in NVO po vseh večjih mestih po Sloveniji

 • Tudi kot primer dobre prakse, smo ustanovili kontrolni svet med CERO – Mala Mežakla in AAG, ki rešuje tekočo problematiko na področju odlaganja odpadkov na tem odlagališču.
 • V času uradnih ur rešujemo okoljevarstveno problematiko z občani, društvi in Civilnimi Inciativami, predstavniki občin. Na srečanjih jim svetujemo in ponudimo tudi  pomoč AAG, če smatramo da sami ne bodo znali ali zmogli rešiti situacije v kateri so se znašli.
 • AAG sodeluje na raznih posvetih in seminarjih, ki jih organizirajo ministrstva, agencije, zavodi in druga okoljevarstvena združenja in društva s področja ohranjanja narave in okolja.
 • V AAG smatramo, da moramo delovati čim-bolj javno, saj smo organizacija, ki deluje v javnem interesu, zato o svojem delu redno obveščamo preko medijev javost in preko e-pošte strokovno javnost.

AAG je imela za svoje delovanje v letu 2016 kar nekaj pomoči. Aktivnosti v letu 2016 smo uspešno izvedli s pomočjo zavzetih prostovoljcev.

V AAG delujejo prostovoljci, ki v svojem rednem delavnem razmerju delujejo v različnih poklicih od odvetnikov, kemikom, gozdarjev, energetikov….. do mladih, ki še obiskujejo srednje šole, visoke šole in fakultete.

Junija 2016 smo v AAG na konferenci AAG Slovenija in Internacional sprejeli nov program dela, ki prestavlja usmeritve za delo do leta 2020. Upoštevane so bile smernice EU, trenutne okoljske problematike, trendi in mnenja strokovnjakov. Program dela smo razširili in ga priporočili v izvedbo vsem članicam AAG v jogovzhodni Evropi ter Italiji.

V poročilu niso vključena dela, ki smo jih kot pomoč nudili CI, društvom in posameznikom na terenu. Prav tako v poročilu ni vključeno delo, ki ga je AAG opravila za celotno združenje AAG v jugovzhodni Evropi in v Italiji

Podrobnejši opisi s slikovnim gradivom in nekaterimi časopisnimi članki so objavljeni na spletnih staneh AAG:

http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

https://alpeadriagreen.wordpress.com/

https://imisije.wordpress.com/

POROČILO O DELU MEDNARODNEGA DRUŠTVA ALPE ADRIA GREEN ZA ZAŠČITO OKOLJA IN NARAVE ZA LETO 2015, KI V SLOVENIJI DELUJE KOT DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU NARAVE IN NA PODROČJU OKOLJA

 NA OSNOVI STRATEŠKIH USMERITEV ALPE ADRIA GREEN IN AKTIVNOSTI JE DRUŠTVO V SLOVENIJI, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU V LETU 2015 DELOVALO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 1. AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanja na aktualni okoljski akcijski program s osmimi prednostnimi nalogami:
 2. podnebne spremembe – dolgoročni cilj je preprečiti, da bi globalna temperatura narasla za več kot dve stopinji v primerjavi s temperaturo v predindustrijski dobi;
 3. narava in biotska raznovrstnost – cilji EU ne obsegajo samo varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;
 4. okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje;
 5. naravni viri in odpadki – cilj EU je zmanjšati tako vpliv uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, kar v osnovi pomeni povečano rabo obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.
 6. pomoč društvom, CI in posameznikom – nudimo pravno in drugo pomoč pri okoljevarsvenih problemih drugim duštvom, CI in posameznikom
 7. sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, občinami, državnimi organi, varuhom za človekove pravice ter drugimi, ki delujejo na področju okoljevarstva in zdravja ljudi.
 8. meddržavno sodelovanje med društvi jugovzhodne Evrope za reševanje skupnih okoljevarstvenih problemov na območju te regije.
 9. V AAG veliko poudarkov namenjamo sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.
 10. POLEG PREDNOSTNIH IN REDNIH NALOG DRUŠTVA SMO NEPOSREDNO V AAG IZVEDLI:

JANUAR

 • 01.2015 podali zahtevo na pristojne službe, naj se pristojni v zvezi s problematiko Lesonita nehajo sprenevedati in naj ukrepajo proti odgovornim.
 • 01.2015 v primeru peskokopa Črna, opozorili pisali vsem pristojnim ministrstvom in inšpekcijam, predsednikoma vlade in države ter varuhinji človekovih pravic.
 • 01.2015 podali prijavo na ARSO, za stranskega udeleženeca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja zaupravljavca Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220- Lendava
 • AAG je 30.01.2015 podal na AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE zahtevo za uvedbo postopka za sanacijo okoljske škode v industrijski coni “LAZE” v Kranju.

FEBRUAR

 • 02.2015 poslali Ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejanu Židanu ; vodji Odbora Vlade RS za gospodarstvo ter Ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku, dopis glede vključitve mehanizma ISDS  v trgovinske sporazume
 • 02.2015 Sodelovanje na JAVNI TRIBUNI – LENDAVA – Ustavimo fracking

MAREC

 • 03.2015 poslali protestno pismo poslanecem Evropskega Parlamenta»v luči nastajajoče resolucije o sporazumu TTIP«
 • 03.2015 na ustavno sodišče podali pobudo za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna.
 • 03.205 EKO PATRULJA » FJESA«
 • 03.2015 EKO PATRULJA ” LESONIT ILIRSKA BISTRICA”
 • 14.03.2015 pridobili status stranskega udeleženca v primeru PETROL GEOTERM – PETIŠOVCI
 • 03.2015 v Kopru udeležili udeležili javne tribune na temo ponovne aktualizacije izgradnje plinskega terminala v Žavljah. Na tej tribuni smo podpisali tudi poziv, ki je bil s strani MOK poslan 26.03.2015 državnim organom

APRIL

 • 04.2015 Podali pripombe na MOP na osnutek programa republike Hrvaške za izkoriščanje ogljikovodikov na Jadranu

 

MAJ

 • 05.2015 udeložba na ARSO na ustni obravnavi v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja – Rafinerija zemeljskega plina Petišovci
 • 05.2015   poslali na  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripombe na predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin
 • 05.2015 Koper – “DAN ZDRAVJA” smo izvedli EKO PATRULJO – meritve zraka in vode.
 • 05.2015 poslali zahtevo za umik »predloga uredbe o odpadkih« iz obravnave na vladi RS
 • 05. 2015 organizacija predavanja Naravni rezervat Zelenci
 • 06.2015 EKO-PATRULJA AAG KOT SPREMLJAJOČI DOGODEK – SPUST ZA ČISTO REKO – ILIRSKA BISTRICA

JUNIJ

 • 06.2015 Ministrici za zdravje poslali dopis na podlagi EKO PATRULJE zaradi neokrepanja ministerstva v zvezi z azbestnimi odpadki, ki so »prekrili« okolico pogorišča MERCATORJEVEGA skladišča v Zalogu.
 • 06.2015 ARSO NAM JE POTRDIL STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA V POSTOPKU IZDAJE OVD »PREDOR KARAVANKE«
 • 06.2015 zaključila projekt  izvedbe likovnega natečaja z naslovom »JABOLKOs slovenskim poreklom«, ter podelili na slovestnosti za najboljše silike priznanja in nagrade učencem.
 • v mesecu juniju smo v domu KS Javornik – Kor.Bela razstavili najboljša likovna dela učencev O:Š: iz ikovnega natečaja z naslovom »JABOLKOs slovenskim poreklom«
 • 06.2015 poslali državnim organom dopis z vprašanjem »Ali kogeneracije in bio-plinarne delujejo v skladu z zakonodajo«
 • 06.2015 izdali HRAST št.1/2015 – Spletni časopis Alpe Adria Green org.

JULIJ

 • 07.2015 državnim organom poslali »Protestno pismo zaradi neustreznih finančnih pogojev delovanja okoljskih NVO«
 • od 19.7.2015 do 21.7.2015 organizirali tabor AAG :OTROCI V NARAVI ‘Mladi nadzornik narave’
 • 07.2015 opozorili javnost in državne organe, da Italija želi tik ob državni meji legalizirati smetišča, kamor so šestdeset let odlagali odpadke.

AUGUST

 • 08.2015 zahteva odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen zaradi zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini
 • 08.2015 izdali – Spletni časopis HRAST št.2/2015
 • od 11 do 18.08.2015 EKOPATRULJA AAG NA SAVI DOLINKI – meritve kakovosti vode pritokov v savo dolinko od Zelencev do HE Moste

SEPTEMBER

 • 09.2015 organizirali Predavanje o plinskih terminalih Z DIAPOZITIVI v sklopu TEDENA MOBILNOSTI v domu sindikatov – občina Koper
 • med 16. in 18. 09.2015 V sklopu koprskega Evropskega tedna mobilnosti smo v sodelovanju z Mestno občino Koper izvedeli primerjalne meritve kakovosti zraka z učenci OŠ Vižmarje Brod.
 • 09.2015 smo na ministrstvo za gospodarstvo poslali naš PREDLOG USMERITEV ZA PRIPRAVO ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

OKTOBER

 • 10.2015 z koalicijo zoper sporazume TTIP, Ceta in Tisa katere član je tudi AAG smo se udeležili protesta v Ljubljani, protestne akcije tega dne so potekale po vsej EU.

NOVEMBER

 • 11.2015 organizacija predavanja v Ratečah  –  BACHOVA CVETNA ZDRAVILA

 

DECEMBER

 • 12.2015 ARSO nam je potrdil status stranke v postopku pri pridobivanju OVD–ACRONI
 • 12.2015 Na vlado RS poslali zahtevo za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
 • 12.2015 izdali – Spletni časopis HRAST št.3/2015
 • 12.2015 EKO PATRULJA kakovosti vode v Planici
 • 12.2015 sklep UO AAG o »zmagovalcu« črne liste 2015 – Upravni odbor je na podlagi glasovanja na spletni strani AAG izbral oziroma potrdil za »zmagovalca« – VLADO RS, KI JE 28.05.2015  SPREJELA UREDBO O ODPADKIH, KI KRŠI 72. ČLEN USTAVE RS

V AAG delujejo prostovolci, ki v svojem rednem delavnem razmerju delujejo v različnih poklicih od odvetnikov, kemikom, gozdarjev, energetikov….. do mladih, ki še obiskujejo srednje šole, visoke šole in fakultete.

V poročilu niso vključena dela, ki smo jih kot pomoč nudili CI, društvom in posameznikom. Prav tako v poročilu ni vključeno delo, ki ga je AAG upravila za celotno združenje AAG v jugovshodni evropi in v Italiji

Podrobnejši opisi s slikovnim gradivom in nekaterimi časopisnimi članki so objavljeni na spletnih staneh AAG:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/

https://imisije.wordpress.com/

Jesenice, 30.03.2016

 

Predsednik Alpe Adria Green:                                                              

Vojko Bernard      

Poročilo o delu AAG

za leto 2014

clip_image002

Alpe Adria Green je nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija. Udejstvuje se na področju varstva narave in okolja ter zdravja. Povezuje in sodeluje s sorodnimi organizacijami severnega Jadrana, Alp in Balkana.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za leto 2014

O AAG:

Označuje nas velika mera dobre volje in zagnanosti, drznosti in poguma. Temeljimo na prostovoljstvu in zelo cenimo vključenost in pomoč vsakega posameznika.

NAŠA VIZIJA:

»Prijaznejše okolje in čistejša narava za bodoče rodove.«

Stremimo  k ohranjanju čiste in zdrave narave, ter zdravju ljudi, k ohranjanju biotske raznovrstnosti in smotrni uporabi/porabi naravnih virov. Verjamemo, da se s pretehtanimi pristopi, ki vključujejo spoštovanje do narave, okolja in zdravja ljudi, zmore ustvariti zdrave in trdne temelje za gospodarski, socialni in družbeni razvoj.

Dejavni smo na področju varstva narave, varstva okolja, energetike in transporta, vzgoje in izobraževanje v regiji Severnega Jadrana in Alp.

Smo varuhi. Varuhi vode. Varuhi čistega zraka. Varuhi narave. Varuhi zdravja. Varuhi prihodnosti.

Z lokalnimi skupnostmi in mednarodnimi organizacijami ustvarjamo podporno okolje za aktivnosti, ki doprinesejo k varstvu narave, okolja in zdravja. Delujemo v javnem interesu na področju zaščite okolja. Vključevanje, sodelovanje, svoboda, strpnost in solidarnost, inovativnost, drznost, neodvisnost ter čista, zdrava narava in okolje so naše vrednote.

Strateške usmeritve AAG:

V letu 2014 smo sprejeli nekaj odločitev in postavili naslednje smernice kratkoročnega in dolgoročnega delovanja:

-ustanavljanje območnih enot AAG (Ilirska Bistrica, Koper)

– merjenje kakovosti zraka

– merjenje kakovosti vode po Sloveniji

– ustanovitev komisije za pravno pomoč civilnim iniciativam, društvom in posameznikom  na področju okoljevarstva

Na programski konferenci  celotnega AAG  (predvidoma v maju 2015) bomo sprejeli program dela za naslednje petletno obdobje.

AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti še vedno  sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanja na aktualni okoljski akcijski program s štirimi prednostnimi nalogami:

 • voda, zrak, naravno okolje – dolgoročni cilj je ohraniti oz. dvigniti kakovost vode in zraka ter ohranit naravna okolja nedotaknjena;
 • narava in biotska raznovrstnost – varstva obstoječih vrst, temveč tudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;
 • okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje; promocija zdravega življenja in sodelovanja z naravo
 • naravni viri in odpadki – cilj je osveščanje o vplivu uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti, in k smotrni uporabi in recikliranju ter promocija obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.

AAG veliko poudarkov namenja sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.

Dejavnosti – Akcije:

Boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami in informiranjem ter spodbujanjem ekološkega ravnanja in delovanja.

 • Intervencijska skupina, ki deluje v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezuje vse podružnice in člane AAG, da čim prej reši problem.
 • Ščitenje območij, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.
 • Organizacija protestnih in obveščevalnih drugih akcij, v primeru, da cilji/konsenz ne bodo doseženi z mediacijskimi metodami in razgovori.
 • EKO – PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje. (V okviru Eko-Patrulj projekti Varuhi zraka, Varuhi Vode, Varuhi semen)
 • Prostovoljna naravovarstvena enota za TNP
 • Priprava drugih lokalnih in mednarodnih projektov.

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – NAŠA STALNICA:

 • povezovanje in skupno delovanje s sorodnimi organizacijami iz področja severnega jadrana in alp
 • eko patrulje
 • varuhi čistega zraka
 • varuhi čiste vode
 • črna lista
 • zelena lista
 • eko intervencijska skupina
 • triglavski narodni park je vrednota, ki jo moramo ohraniti
 • zaščita severnega jadrana
 • učimo se od prijateljev! prenos dobrih praks iz tujine

NAJODMEVNEJŠI PROJETKI ZADNJEGA LETA

 • PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE
 • TRIGLAVSKI NARODNI PARK – Rudno polje
 • FUJ SMRDI – Koper
 • VARUHI ZRAKA – MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA PO SLOVENIJI
 • VARUHI VODE – PRIDOBITEV NAPRAV ZA MERJENJE KAKOVOSTI VODE
 • EKO PATRULJE AAG
 • BIOPLINARNE
 • ZA LJUDI IN ZA NARAVO
 • ČIŠČENJE INVAZIVK
 • TRIGLAVSKI NARODNI PARK – Gozd Martuljek
 • ZBIRANJE HRANE ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI
 • AKCIJE PROTI TRGOVINSKIM SPORAZUMOM
 • INDUSTRIJSKA CONA LAZE
 • OSVEŠČANJE JAVNOSTI NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE IN OKOLJA

                AAG osvešča, zastopa ljudi, vzpostavlja odnos do lastnikov Bioplinarn z namenom normalizacije stanja v okolju, upoštevanja zakonodaje s strani bioplinarjev….

 • Primera: Bioplinarna Bioplinarna Pirniče
 • https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wyAtgQYiY_8#t=20
 • Ilirska Bistrica
 • https://www.youtube.com/watch?v=zLAgZCwzg0g#t=11
 • ZA LJUDI IN ZA NARAVO: Pro Bono zastopanje društev, civilnih inciativ in občanov, kot stranskih udeležencev v postopkih pridobivanj okoljevarstvenih dovoljenj
 • PRIMERI: Jez za zasneževanje – Rudno Polje
 • Bioplinarna – Subotenci
 • Bioplinarna Keter Nova – Bučenovci
 • Bioplinarna – Radmonžanci
 • Papir Servis – Vevče
 • Luka Koper – Koper
 • Odlagališče odpadkov Stara Gora
 • Plinovod Ajdovščina – Osp
 • Industrija Apna – Solkan
 • Bioplinarna – Zg. Pirniče
 • Bioplinarna Ilirska Bistrica
 • Smučišče in Žičnice – Boh. Bistrica
 • R-CERO – Ljubljana
 • R- CERO – Nova Gorica
 • Vetrnice – Senožeška Brda
 • Predelava Žlindre Harsco – Jesenice, ….

Drugo: Čezmejni vplivi na okolje – Plinski terminali na severnem Jadranu – zastopanje C.I., društev obalnih občin iz Slovenije na sodiščih v Italiji, EU komisiji, EU parlamentu in EU svetu Evrope,Razna zastopstva kot stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,Zastopstva pri prijavah na inšpekcijske službe, ministrstva, občine in upravne enote, mediacije pred in med vključevanjem v primere pridobivanja raznih dovoljenj.

PREREZ IZVEDENIH AKTIVNOSTI PO MESECIH ZA LETO 2014, objavlene na spletni srani AAG : https://alpeadriagreen.wordpress.com/

JANUAR

27.01.2014 –  Vetrnice vsaj dva kilometra stran!

27.01.2014  –  osnutek novele zakona o ohranjanju narave

07.01.2014 –AAG zbira hrano za prostoživeče živali v poslovalnici MERCATOR-ja na Jesenicah

22.01.2014 –Papir servis izgubil na vrhovnem sodišču Zahtevo za revizijo sodbe upravnega sodišča zavrgli

21.01.2014 –  Utopljeni v strupih: Nepojmljive grozote z juga Italije

18.01.2014  Se bodo vetrnice vrtele samo zaradi ljudi, ki vidijo le dolarje?

FEBRUAR

24.02.2014 – PRIROČNIK O PORABI DOBRIN

23.2.2014 S kampanjo Budna generacija do učinkovitejšega izkoriščanja odpadkov

21.2.2014 ŽLED NA NOTRANSKEM V PRIČETKU 20 STOLETJA

18.2.2014 Vprašljiva prihodnost zimskih olimpijskih iger

15.2.2014 SESULI SPLETNO STRAN CI CELJA

12.2.2014 V katero smer bo jutri pihal veter na Primorskem?

12.2.2014 Povzeto iz arhiva,zelo zanimivo–ZIME V EVROPI IN PRI NAS!

7.2.2014 Akumulacija na Pokljuki Po pravnomočni odločbi za rušenje SZS nima rešitve za črno gradnjo

7.2.2014 Strasti v odboru so odveč; vetrnice le skozi svet

MAREC

28.03.2014 – “URA ZA ZEMLJO”–V SOBOTO 29.03. UGASNITE ZA ENO URO LUČI

29.03.2014 – Ob mednarodnem dnevu voda 22. marec 2014 – Potok Žabnica

31.3.2014 AAG je posredovala na ARSO zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja v zadevi Ekorel d.o.o., Kranj

21.3.2014 NLB pri Bioštromu ( Bioplinarna) ob pet milijonov evrov

8.3.2014 Strupi iz sosednje tovarne smrti

7.3.2014 Poplave Planinsko polje–februar 2014

2.3.2014 Pozidana več kot polovica obale

3.3.2014 Mednarodna organizacija Alpe Adria Green (AAG) se je pridružila mednarodni okoljevarstveni organizaciji – Svetovnemu svetu za naravo (WCFN)

APRIL

30.4.2014 ALPE ADRIA GREEN USPELA NA ARSO DOKAZATI, DA JE ODLAGALIŠČE ODPADKOV “STARA GORA” ŠKODLJIVO ZA NARAVO IN OKOLJE!

15.4.2014 LETNO POROČILO ALPE ADRIA GREEN ZA LETO 2013

MAJ

28.5.2014 AAG zbira denar za pomoč prizadetim v poplavah za Srbija – Bosna in Hercegovina

JUNIJ

09.06.2014 PRISTOP AAG K ECI PROJECT – A EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE FOR RECOGNISING AND RESPECTING THE INTRINSIC RIGHTS OF NATURE

30.6.2014 AAG PO MESECU DNI ŠE NI PREJELA ODGOVORA OD POLITIKE V PRIMERU “POČEK”

JULIJ

01.07.2014 IZJAVA ZA JAVNOST – Sortirnica nenevarnih odpadkov Papir servisa d. o. o., Ljubljana

02.07.2014 POČEK – Država ščiti vojsko – Okoljevarstveniki o Počku

07.07.2014 URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETERNIH ELEKTRARN

22.07.2014 PROSTOVOLJNA AKCIJA ODSTRANJEVANJA INVAZIVNIH RASTLIN V OBČINI JESENICE

AVGUST

12.08.2014 Odprto pismo naslovnikom in slovenski javnosti – Peskokop – Asfaltna baza Črna pri Kamniku

14.08.2014 Ogroženost prebivalcev zaradi nevrovedenjskih učinkov GSM-R baznih postaj

17.08.2014 Akcija proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem, ki poteka 16-24 avgusta

21.08.2014Sveta jama: Majhna, vendar ima vse, kar imajo velike na Matičnem Krasu

26.08.2014 AAG PRIJAVILA INŠPEKCIJI VZDRŽEVALNA DELA NA DV 35 kV JESENICE – KRANJSKA GORA V TNP

SEPTEMBER

19.09.2014 AAG zahteva, da se osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju umakne iz obravnave

25.09.2014 Sekali bodo le visoka drevesa

OKTOBER

02.10.2014 NEZAKONITA GRADNJA IN POSLEDIČNO DEGRADACIJA OKOLJA NA ZAVAROVANEM OBMOČJU V TNP – RUDNO POLJE

06.10.2014Trgovinskisporazum med EU in ZDA: pogajanja se nadaljujejo, potrošniškeskrbiostajajo

19.10.2014Anton Komat: ZLATI COPATKI GOZDNE VILE

29.10.2014 OKOLJSKI VPLIVI NAGROBNIH SVEČ

NOVEMBER

28.11.2014 DEMOKRACIJA SE ZAČNE NA ULICI

8.11.2014 PETICIJA: TISA – NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE

DECEMBER

30.12.2014 PODPIŠITE PETICIJI PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE!

28.12.2014 Glasovanje za ime “ČRNE LISTE 2014″

19.12.2014 JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN SLOVENSKI VLADI GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “TRŽIČ”

AAG je imela za svoje delovanje v letu 2014 kar nekaj pomoči. Poleg prostovoljcev je bila v pisarni zaposlena delavka preko javnih del in na koncu leta še sodelavec, ki je skrbel za pravno pomoč. Prav tako je leto 2014 zaznamovala selitev v druge prostore – prostore Občine Jesenice na Javornik. Ponosni smo tudi na aparat za merjenje kakovosti zraka, s katerimi še vedno opravljamo meritve zraka širom po Sloveniji.  Aparatu za merjenje kakovosti zraka smo dodali še aparat za merjenje kakovosti vode. Tega bo upravljljal mikrobiolog, član AAG z sodelovanjem  mag. kemije, sodelavec a Inštituta Jožef Štefan.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Postanite tudi vi član skupine, ki želi ohraniti okolje in naravo za naše potomce ter jim zagotoviti zdravo življenje na tem planetu:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/

Poročilo o delu AAG

za leto 2013

clip_image002

Alpe Adria Green je nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija. Udejstvuje se na področju varstva narave in okolja ter zdravja. Povezuje in sodeluje s sorodnimi organizacijami severnega Jadrana, Alp in Balkana.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za leto 2013

O AAG:

Označuje nas velika mera dobre volje in zagnanosti, drznosti in poguma. Temeljimo na prostovoljstvu in zelo cenimo vključenost in pomoč vsakega posameznika.

NAŠA VIZIJA:

»Prijaznejše okolje in čistejša narava za bodoče rodove.«

Stremimo k ohranjanju čiste in zdrave narave, ter zdravju ljudi, k ohranjanju biotske raznovrstnosti in smotrni uporabi/porabi naravnih virov. Verjamemo, da se s pretehtanimi pristopi, ki vključujejo spoštovanje do narave, okolja in zdravja ljudi, zmore ustvariti zdrave in trdne temelje za gospodarski, socialni in družbeni razvoj.

Skupaj s prijateljskimi organizacijami in društvi smo dejavni na področju varstva narave, varstva okolja, energetike in transporta, vzgoje in izobraževanje v regiji Severnega Jadrana in Alp.

Smo varuhi. Varuhi vode. Varuhi čistega zraka. Varuhi narave. Varuhi zdravja. Varuhi prihodnosti.

Z lokalnimi skupnostmi in mednarodnimi organizacijami ustvarjamo podporno okolje za aktivnosti, ki doprinesejo k varstvu narave, okolja in zdravja. Delujemo v javnem interesu na področju zaščite okolja. Vključevanje, sodelovanje, svoboda, strpnost in solidarnost, inovativnost, drznost, neodvisnost ter čista, zdrava narava in okolje so naše vrednote.

Strateške usmeritve AAG:

AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanja na aktualni okoljski akcijski program s štirimi prednostnimi nalogami:

voda, zrak, naravno okolje – dolgoročni cilj je ohraniti oz. dvigniti kakovost vode in zraka ter ohranit naravna okolja nedotaknjena;

narava in biotska raznovrstnost – varstva obstoječih vrst, temveč by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>tuditudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;

okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje; promocija zdravega življenja in sodelovanja z naravo

naravni viri in odpadki – cilj je osveščanje o vplivu uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti,iv k smotrni uporabi in recikliranju ter promocija obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.

AAG veliko poudarkov namenja sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.

Dejavnosti – Akcije:

Boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami in informiranjem ter spodbujanjem ekološkega ravnanja in delovanja.

· Intervencijska skupina, ki deluje v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezuje vse podružnice in člane AAG, da čim prej reši problem.

· Ščitenje območij, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.

· Organizacija protestnih in obveščevalnih drugih akcij, v primeru, da cilji/konsenz ne bodo doseženi z mediacijskimi metodami in razgovori.

· EKO – PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje. (V okviru Eko-Patrulj projekti Varuhi zraka, Varuhi Vode, Varuhi semen)

· Otroci v naravi – tabor

· Prostovoljna naravovarstvena enota za TNP

· Priprava drugih lokalnih in mednarodnih projektov.

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – NAŠA STALNICA:

· povezovanje in skupno delovanje s sorodnimi organizacijami iz področja severnega jadrana in alp

· eko patrulje

· varuhi čistega zraka

· varuhi čiste vode

· črna lista

· zelena lista

· eko intervencijska skupina

· triglavski narodni park je vrednota, ki jo moramo ohraniti

· zaščita severnega jadrana

· učimo se od prijateljev! prenos dobrih praks iz tujine

· otroci v naravi – tabor

· v sožitju z naravo – publikacija

NAJODMEVNEJŠI PROJETKI ZADNJEGA LETA:

· PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE

· TRIGLAVSKI NARODNI PARK

· FUJ SMRDI

· BELA ŽLINDRA

· VARUHI ZRAKA

· VARUHI VODE

· EKO PATRULJE AAG

· BIOPLINARNE

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO

clip_image004

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – SVETLOBNA ONESNAŽENOST
Nadzor nad delovanjem “Športnega centra Pokljuka” – seznanitev javnosti o kršitvah upravljavca ter ne-nadzoru uprave parka, ki ne upravlja svojega dela.
clip_image006

clip_image008
Tekaška steza na Rudnem polju – TNP, rasvetljena pozimi cele noči, čeprav imajo dovoljenje, da imajo za prižgane svetilke samo  do 20. ure. Razvetljenost tekaške proge se je lahko preverila na posnetkih kamere “Športnega centra Pokljuka”, vendar so posnetki za nazaj “IZGINILI”! Te kršitve se dogajajo vse od postavitve nove tekaške proge, Uprava TNP zaradi nam neznanih vzRokov noče ukrepati, zato smo v AAG v sezoni 2012 – 2013 izvajali redni nadzor osvetljenosti tekaške proge!!! Z IZVAJANJEM NADALJUJEMO by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>TUDITUDI V SEZONOI 2014 -2015

FUJ SMRDI

akcijo osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim smo skozi akcijo osveščanja skušali približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico smo gozd simbolično očistili, smeti spravili v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa so spretno prikazali sodelavci komunalnih podjetji Prikazali so pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

O igrici:

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički. by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>TudiTudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

BELA ŽLINDRA: Zaradi varnosti okoliških prebivalcev pri predalavi žlindre na nasipu na Kor. Beli, smo skupaj z Acroni d.o.o. ter Harsco d.o.o., izvedli raziskovalni projekt vsebnosti odpadnih olj in rakotvorne bele žlindre na območju, kjer se je pričela predelava “stare” žlindre. Žlindro je pričelo predelovati podjetje Harsco d.o.o. v surovino za asvalt, istotačno pa ločuje by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>tuditudi kovine, ki se ponovno uporabijo v jeklarni. AAG je pri tem podpisal s temi dvemi podjetji sporazum , ki nam omogoča nadzor, da so imisije delcev PM 10, ki vsebujejo tudi belo žlindro pod zakonsko dopustno mejo, ki bi škodovala okoliškim prebivalcem. V letu 2013 smo pripomogli k odprtju obrata, Harscho smo tudi uvrstili na zeleno listo.

Varuhi čiste vode: REKA SAVA

Voda je naše največje bogastvo. V Sloveniji predstavlja neprecenljiv vir. Z vodo še vedno ravnamo zelo mačehovsko. AAG izvaja projekt, ki je hkrati ozaveščevalne narave in predstavlja by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>tuditudi konkretne rešitve problemov onesnaženosti predvsem zgornjega toka reke Save.

Namen projekta je vzbuditi zanimanje za varovanje voda in biotske raznovrstnosti v in ob rekah (sprva predvsem na področju reke Save) in opozoriti na pomembnost vseh virov rek ter njihovih izvirov ter njihove zaščite, s ciljem povečati stopnjo ozaveščenosti širše javnosti o problematiki ter pomembnosti rek in njihovega okolja. Ozaveščevalni del projekta cilja na višjo stopnjo ozaveščenosti najširše množice ljudi o pomembnosti ohranitve vodnih virov in reke Save. V ta del spada by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>tuditudi aktivnost »Voda je Življenje«. Namen je pripraviti in izvesti široko vseslovensko promocijsko kampanjo, s katero bomo širšo populacijo opozorili na pomen celostnega varovanja vodnih virov in njenih izvirov (z ukrepi vladnih organizacij, nevladnih okoljskih organizacij ter dejanji vsakega posameznika), vloge podnebnih sprememb in onesnaževanja na stanje vodnih virov ter na pomembnost biotske raznolikosti v obvodnih in vodnih habitatih.

Zaradi kvalitetnejšega izvajanja projekta AAG sodeluje s potapljaškimi društvi, Zavodi za varstvo narave, društvi ob reki Savi do izlitja v Donavo ter samostojnimi raziskovalci in drugimi strokovnjaki. Projekt smo štartali v pomladnih mesecih leta 2013 pod mentorstvom Zavod za varovanje zdravja iz Kopra.

EKO PATRULJE AAG

Eko Patrulje so namenjene odkrivanju stanja v naravi in okolju. Na podlagi ugotovitev iz terena AAG predlaga, pohvali, urgira, umesti na črno ali zeleno listo in opredeli nadaljnje aktivnosti. V 2013 smo sicer zaradi kadrovske sicer opravili manj EKO patrulj kot običajno.

BIOPLINARNE:

bioplinarne so velikokrat umeščene v prostor by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>brezbrez občutka za vpetost v okolje in velikokrat s tehnologijo, ki se predvsem na zahodu že opušča.

AAG osvešča, zastopa ljudi, vzpostavlja odnos do lastnikov Bioplinarn z namenom normalizacije stanja v okolju, upoštevanja zakonodaje s strani bioplinarjev….

· Primera: Bioplinarna Bioplinarna Pirniče

· https://www.youtube.com/watch?feature=playerdetailpage&v=wyAtgQYiY8#t=20

· Ilirska Bistrica

· https://www.youtube.com/watch?v=zLAgZCwzg0g#t=11

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO: Pro Bono zastopanje društev, civilnih inciativ in občanov, kot stranskih udeležencev v postopkih pridobivanj okoljevarstvenih dovoljenj

· PRIMERI: Jez za zasneževanje – Rudno Polje

· Bioplinarna – Subotenci

· Bioplinarna Keter Nova – Bučenovci

· Bioplinarna – Radmonžanci

· Papir Servis – Vevče

· Luka Koper – Koper

· Odlagališče odpadkov Stara Gora

· Plinovod Ajdovščina – Osp

· Sl. Industrija Apna – Solkan

· Bioplinarna – Zg. Pirniče

· Bioplinarna Ilirska Bistrica

· Smučišče in Žičnice – Boh. Bistrica

· R-CERO – Ljubljana

· R- CERO – Nova Gorica

· Vetrnice – Senožeška Brda

· Predelava Žlindre Harsco – Jesenice, ….

Drugo: Čezmejni vplivi na okolje – Plinski terminali na severnem Jadranu – zastopanje C.I., društev obalnih občin iz Slovenije na sodiščih v Italiji, EU komisiji, EU parlamentu in EU svetu Evrope,Razna zastopstva kot stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,Zastopstva pri prijavah na inšpekcijske službe, ministrstva, občine in upravne enote, mediacije pred in med vključevanjem v primere pridobivanja raznih dovoljenj.

PREREZ IZVEDENIH AKTIVNOSTI PO MESECIH ZA LETO 2013:

JANUAR

02.01.2013 – AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER 

07.01.2013 – AAG JE PODLAGI IZIDA JAVNEGA GLASOVANJA ZA NEEKOLOŠKO OSEBNOST LETA 2012  IZBRAL OBČINSKI SVET IN ŽUPANA OBČINE ŠENTRJUR

06.01.2013 -AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

11.01.2013 –AAG SE JE PRIJAVIL KOT STRANSKI UDELEŽENEC NA ARSO V POSTOPEK BIOPLINARNA – BIO PLIN–DRAŽENCI

17.01.2013 – EU POSLANCEM POSLALI APEL ZA UDELEŽBO NA SEJI ODBORA ZA PETICIJE V EU V ZVEZI Z PLINSKIM TERMINALOM ŽAVLJE

FEBRUAR

01.02.2013 – V AAG PREJELI VEČ PRIJAV O KRŠITVAH SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA NA RUDNEM POLJU IN O TEM OBVESTILI PRISTOJNE SLUŽBE.

03.02.2013 – OBČINA RADOVLJICA SE JE ODZVALA NA OPOZORILA AAG V ZVEZI Z NEDOVOLJENIMI REKLAMNIMI PANOJI IN USTREZNO UKREPALA PROTI KRŠITELJEM

13.02.2013 – ČLAN UO AAG FRANC MALEČKAR JE V IMENU AAG POSLAL JAVNO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE V ZVEZI Z TRŽAŠKO SEŽIGALNICO

20.02.2013 – AAG POZVALA PREBIVALCE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE

26.02.2013- AAG PODAL IZJAVO ZA JAVNOST OB ODLOČITVI ITALIJANSKIH OBLASTI, DA ARETIRAJO ODVETNIKA PIETRA PALAU GIOVANETTIJA, KI VODI ZDRUŽENJE OVETNIKI by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>BREZBREZ MEJA. TO ZDRUŽENJE PA TESNO SODELUJE Z AAG.

MAREC

08.03.2013 – AAG PODAL ZAHTEVEK ZA VSTOP V POSTOPEK S PRITOŽBO, KOT STRANSKI UDELEŽENEC PRI IZDAJI OVD V ZADEVI: “PAPIR SERVIS”

21.03.2013 – POZIV AAG OB DNEVU VODA, ČE V NASLEDNJIH LETIH NE BOMO REŠILI PROBLEMATIKE PITNE VODE LAHKO PRIČAKUJEMO TUDI ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB, POMANJKANJE TE NA CELEM PLANETU.

.03.2013 – KOMISIJA PRI AAG IZBRALA PRVO IME »ČRNE TABLE« : TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE, ZARADI PREKOMERNEGA SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA TEKAŠKIH PROG PO 20 URI, KO NE BI SMELA BITI TA TEKAŠKA PROGA OSVETLJENA

23.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA OB SVETOVNI AKCIJI ZA ENO URO UGASNEJO LUČI. AAG ŽE LETA PREKO TE AKCIJE UPOZARJA NA PROBLEME SVETLOBNE UNESNAŽENOSTI V TNP.

25.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, K PODPISU PETICIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.

29.03.2013 – AAG PODALA VLOGO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC ZA NAMERAVANI PROJEKT CERO NOVA GORICA 

APRIL

03.04.2013 – AAG JE ARSO PRIZNAL STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA V POSTOPKU BIOELEKTRARNE “KETER ORGANICA NOVA”

05.04.2013 – AAG OPOZORILA SLOVENSKO JAVNOST, DA ITALIJI NOČEJO OGROŽATI SAMO SVOJEGA NARODA ZATO Z LOBIRANJEM NA EU ŽELIJO POSTAVITI PLINSKE TERMINALE TAM, KJER ŽIVIJO TUDI SLOVENCI

08.04.2013 – AAG VLOŽILA ZAHTEVO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA SPREMEBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE OBRATA – LUKA KOPER

22.04.2013 – ALPE ADRIA GREEN PRIDOBIL PO RAZSODBI UPRAVNEGA SODIŠČA STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA–BIOPLINARNA PIRNIČE

29.04.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO, PROTI UREDBI EU O SEMENIH V KORIST SEMENSKE INDUSTRIJE

MAJ

13.05.2013 – AAG SMO SE PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »ODLAGALIŠČE ODPADKOV STARA GORA«

16.05.2013 -V ALPE ADRIA GREEN SMO SE ZARADI NEPRAVILNOSTI ( SMRAD, NEREŠENA KANALIZACIJA, HRUP, TRANSPORT,…) PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »PAPIR SERVIS«.

20.05.2013 – AAG ZAHTEVAL Z DRUGIMI OKOLJEVARSTVENIMI ORGANIZACIJAMI UMIK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA IZ VLADNE PROCEDURE

25.05.2013 – MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA IN PREDSTAVITEV AAG V KOPERSKI TAVERNI V OKVIRU “DAN ZRAVJA”, KI GA JE ORGANIZIRALA KOPERSKA OBČINA

28.05.2013 – AAG ORGANIZIRAL PREDAVANJE O PRESNI PREHRANI, BIOLOŠKI PREDELAVI, ZDRAVJU IN BOLEZNI V KNIŽNICI KOPER

JUNIJ

14.06.2013 – SMO V AAG ORGANIZIRALI NOVINARSKO KONFERENCO–PLINSKI TERMINALI V TRŽAŠKEM ZALIVU– V KOPERU

24.06.2013- V AAG SMO EU KOMISARJU ZA ENERGETIKO G. GUNTHERJU OETTINGERJU, POSLALI PETICIJO »PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)«. PETICIJO SMO POSLALI by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>TUDI NA EU KOMISIJO V BRUSELJ.

25.06.2013 – V AAG ZAHTEVALI NA MKO TAKOJŠNJO ODPRAVO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA TOKO D.O.O., ZARADI OKOLJSKIH NEPRAVILNOSTI

JULIJ

16.07.2013 – AAG POSLAL ODPRTO PISMO MINISTRU MKO – PLINOVOD AJDOŠĆINA/ LUCIJA= ZMANJŠANJE RABE FOSILNIH GORIV ZA 20%

 

16.07.2013 – AAG PRIJAVIL UGREZNJENO MEMBRANO NA BIOPLINARNI – ZGORNJE PIRNIČE INŠPEKTORATU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

21.07.2013 – AAG POSLAL JAVNI POZIV PREDSEDNICI VLADE TER SLOVENSKI VLADI GLEDE GLASOVANJA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA V BRUSLJU GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”

26.07,2013 – V AAG PRIJAVILI PRISTOJNIM SLUŽBAM NEPRAVILNO ODLAGANJE AZBESTNIH ODPADKOV, KI JIH ODLAGA MOMUNALA D.D. NOVA GORICA

29.07.2013 – AAG POZVAL ODGOVORNE »K ZDRAVLJENJU Z NARAVO« PRI PROJEKTU ONESNAŽENEGA ZEMLJIŠČA »STARA CINKARNA« V CELJU

AVGUST

28.08.2013 – V AAG PREDLAGALI LOKACIJO ZA PLINSKI TERMINAL NA SEVERNEM JADRANU

30.08.2013 – BIOPLINARNI “RADMOŽANCI” ARSO NI IZDAL OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA–AAG USPELO DOKAZATI NEPRAVILNOSTI V TEHNOLOŠKEM POSTOPKU ZA BIOPLINARNO

SEPTEMBER

10.09.2013 – POBUDA AAG ZA PRIPRAVO DPN ZA PARK VETRNIH ELEKTRARN (PVE) SENOŽEŠKA BRDA

15.09.2013 – AAG JE POSLALA FOSIL PRIHODNOSTI IZ TRŽAŠKEGA ZALIVA KOMISARJU ZA ENERGETIKO EU g.GUNTHER OETTINGER-JU, ŠE PREJ PA SMO GA IZROČILI EU PREDSTAVNIŠTVU V SLOVENIJI, KO SMO GA ŽELELI IZROČITI PREDSTAVNIKU ITALIJANSKEGA VELEPOSLANIŠTVA, NAS JE TA GROBO ZAVRNIL IN ZAGROZIL S POLICIJO!!!

21.09.2013 – AAG PREDSTAVITEV EVARNOSTI PLINSKIH TERMINALOV ŠIRŠI JAVNOSTI »PRISLUHNI ŠKOLJKI–STOJNICA V KOPRU«

26. 09. 2013 – V GRAND HOTELU BERNARDIN – PORTOROŽ JE ČLAN AAG – PODJETJE GEOSONDA IZ KRANJA PREJEL PRIZNANJE »MODRA PRAKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI«

27.09.2013 – NOVINARSKA KONFERENCA AAG V KOPRU – »ZAKAJ AAG NASPROTUJE IZGRADNJI PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH«

OKTOBER

11.10.2014 AAG DELNO USPELA V POSTOPKU – Plinskega terminala Žavlje by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>tuditudi uradno ne bo na evropskem seznamu

24.10.2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru RCERO Ljubljana

25.10. 2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru “smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico”

26.10.2013 Uspeli v postopku – PRIDOBITVE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA BIOPLINARNA ZG.PIRNIČE

29.10. 2013 Poziv Bratuškovi, naj od odgovornih zahteva takojšnjo ustavitev vetrnice v nočnih urah. Krajanom se namreč zaradi konstantnih zvokov, ki jih oddaja, že kažejo bolezenski znaki.

NOVEMBER

7.11.2013 AAG je prejel priznanje v podjetju Harsco na Jesenicah, ob odprtju nove, sedem milijonov dolarjev vredne tovarne za predelavo žlindre in skupaj 40 delovnih mest. AAG je vseskozi strokovno sodeloval pri tem projektu.

18.11.2013 – Ekopatrulja : K najbolj onesnaženemu zraku nad Slovenijo, prispevajo by UTubeAdBlock” href=”http://greenslo.blog.siol.net/#”>tudi preleti letal!!!

25.11.2013 AAG se je priključil projektu Lokalna prehranska samooskrba Gorenjske

DECEMBER

03.12.2013 – Pridobljen status stranske v postopku alpe adria green v primeru “plinovod ajdovščina–osp”

14.12.2013 – AAG Podal pritožbo zoper najrazličnejša podjetja, ki delujejo ob Cesti v Prod na inšpektorat za okolje

 

POLEG ZGOŠČENEGA DELA, KI SMO GA UPAVILI V ALPE ADRIA GREEN V LETU 2013, SI LAHKO CELOTNO NAŠE DELO OGLEDATE NA: https://alpeadriagreen.wordpress.com/

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

Poročilo o delu AAG

za leto 2012

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave, ki deluje v javnem interesu. Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za december 2012

LETO 2012

Januar 2012

 • 1.1.2012 zaposlitev generalnega sekretarja za zagotovitev nemotenega delovanja društva
 • Zahvala vsem, ki so namenili del dohodnine za delovanje društva
 • Pritožba na zavrnitev udeleženca v postopku pridobivanja okoljskega dovoljenja v vezi Harsco Minerali
 • 23.1 poziv k urejenosti uredb o emisijah kogeneracij in trigeneracij
 • Predstavitev mobilne naprave za merjenje zraka Cerex UV Hound
 • 31.1. o alternativnih virih energije
 • 31.1. odgovori na novinarska vprašanja o terminalih v Žavljah
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Februar 2012

 • 13.2 Javno pismo ministru za zdravje v vezi s tržaško sežigalnico
 • 14.2 pritožba zoper nenajavljeno športno prireditev na letališču Lesce
 • Stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenj za akumulacijski bazen Rudnem polju – ARSO ni izdal okoljevarstvenega dovoljenja
 • Udeležba posveta in sestanka z g. Potočnikom v Ljubljani
 • 20.2. AAG postane stranka v postopku Harsco Minerali d.o.o.
 • 22.2 Poziv poslancem, da ne dajo poroštva projektu TEŠ6
 • 23.2. javno opozorilo, da ministrstvo vzpodbuja lov zaščitenih vrst rakov
 • 27.2 Protestni shod pred sežigalnico v Trstu
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Marec 2012

 • 1.3. kazenska ovadba: Zlitje smrdeče tekočine v Zgornjih Pirničah
 • 14.3 Meritve onesnaženosti zraka pri sežigalnici odpadkov v Trstu in v kraju Milje
 • 14.3 protest proti plinskim terminalom v Trstu
 • 15.3 Odgovor na poziv MOP v zvezi z pritožbo Smučarske zveze Slovenije v zadevi – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem Polju
 • 15.3. objavljeno poročilo o delu AAG za leto 2011
 • Odziv Ministrstva na Izjavo za javnost o vodah
 • 24.3 PROTEST PROTI ODPADKOM IZ KAMPANJE V TRSTU
 • Aktivnosti v zvezi z informiranjem in osveščanjem o delovanju Bioplinarne v Pirničah
 • 31.3: javni poziv – Ugasnimo luč – sodelovanje v sklopu svetovne akcije
 • Saša Mlakar postala članica strateškega sveta NVO gorenjske regije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

April 2012

 • 23.04.2012 po sestanku med ministrstvom za Kmetijstvo in Okolje ter NVO, predal ministru g. Francu Bogoviču
 • Izjava: O nestrinjanju s prakso delovanja Zveze ekoloških gibanj Slovenije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Maj 2012

 •  
 • 5.5. protest proti podnebnim spremembam (TCKTCKTCK)
 • 9.5 – zavrnitev pritožbe smučarske zveze za povečanje akumulacijskega Jezera Rudno Polje – s strani MKO
 • Črna lista AAG – Vlada RS
 • 10.5 izjava za javnosti – Kriminal pod krinko prispevkov za energente
 • Pobuda – pijte vodo iz vodovoda
 • DOPIS Z ZAHTEVAMI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE o ureditvi zakona s področja smradu in škodljivih izpustov v ozračje
 • 16.5 pismo Vladi RS: odpadki iz Neaplja ogrožajo tudi Debeli rtič
 • 17.5 – utrinki iz svetovne protestne akcije proti podnebnim spremembam
 • JESENIŠKA RAZGLEDNICA 18/05/2012
 • 21.5 – obvestilo – Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji – kot svinja z mehom
 • 22.5 Vojvođanska zelena iniciativa –postala del AAG
 • 22.5 okrogla miza- pot mestne občine Kranj v energetsko samostojnost
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Junij 2012

 • 1.6. dan Reke Save – začetek projekta Varuhi reke Save
 • 2.6. odprto pismo ministru MKO
 • 3.6 sodelovanje v akciji odstranjevanja tujerodnih rastlin – Koritno Bled
 • 5.6. novinarska konferenca: Predlog sprememb zakona o gradnji objektov
 • 5.6. izjava kako nekaterim politikom pride prav delo AAG
 • 7.6 javni poziv poslancem državnega zbora
 • 12.6 odprtje mednarodnega okoljskega centra AAG – odprtje pisarne
 • 19.6 Izjava za javnost – Dnevu voda na rob
 • Podpora Društvu Moja Mura
 • 23.6 pritožba AAG zoper okoljevarstveno dovoljenje za bioelektrarno v Zgornjih Pirničah
 • 5 izvod publikacije v Sožitju z naravo-priprava
 • 26.06.2012 udeležba na 7. sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo,prehrano in okolje v Ljubljani
 • 27.06.2012 udeležba na 8. sejo istega odbora v Zagorju
 • V Juniju smo se pridružili projektu Zero Trade, ki ga organizira in vodi Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Julij 2012

 • 4.7 – drugo ime na črni listi – ARSO
 • 9.7 izdaja polletnega izvoda publikacije V sožitju z naravo
 • Izjava za javnost v zvezi z sestankom o plinskih terminalih v Trstu na deželni ravni, dne 13.07.2012
 • 23.7 obvestilo javnosti: ITALIJANSKA KEMIJSKA OROŽJA V ZAPUŠČENIH VOJAŠKIH SKLADIŠČIH, POD MORJEM IN POD ZEMLJO TRŽAŠKE POKRAJINE?
 • 25.7 IZJAVA ZA JAVNOST v zvezi z izjavami Italijanskega ministra g.Corrada Passera-ja o nujni izgradnji plinskega terminalu Žavlje
 • Prijava AAG, kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za primer SIA Anhovo
 • Izjava za javnosti: Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje samo sebi razpisalo razpis za NATURO 2000
 • DREVESNI PARK v Celju
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Avgust 2012

 • 3.8 K rušitvam v triglavskem parku na rob
 • Čudni koruzni mutanti – prijava na VURS in obvestilo javnosti, prijava ministrstvu
 • 7.8 – objava nove preglednice rezultatov glede ravnanja z odpadki
 • 11.8. poziv na temo TNP
 • Tržaška železarna, že vrsto let zastruplja okoliške prebivalce in zaposlene v njej z Benzenom – članek
 • meseca avgusta dali na EU ( parlamentu in komisiji) pritožbo v zvezi z negativnimi vplivi na okolje zaradi sežigalnice v Trstu in septembru zaradi terminalov – Saveso direktiva
 • PRIPOMBE AAG NA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTJUR
 • Izjava za javnost – podpora g. Šuštarju
 • 21.08 EKO PATRULJA AAG – Sodi v rodiškem premogovniku ne sevajo
 • 27.08. Udeležba protesta proti plinskim terminalom v Žavljah – Trst
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

September 2012

 • Aktivnosti kot stranka v postopku – pridobivanje okoljevarstvenega dovoljena Harsco- za predelavo bele žlindre
 • Podpis sporazuma med AAG, Harsco in Acroni
 • posvet v DS, 13.9.2012 na temo TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZAŠČITA PRIOBALNEGA PASU
 • pritožba na komisijo EU zaradi terminalov – Saveso direktiva
 • 15.9. Ozaveščevalne aktivnosti za potrošnike – v okviru Zero trade projekta: izvedba dveh ozaveščevalnih dogodkov – Igric za otroke (Fuj smrdi) in deljenje lokalno pridelanih jabolk z nasveti za zmanjšanje CO2
 • 22.9 – v okviru tedna mobilnosti – ozaveščevalne aktivnosti na temo mobilnosti, trajnostnega transporta in opazovanja okolice, v Kopru za otroke vrtca Semedela (izvedba igrice Nika in promet, animacija, govor o trajnostnem transportu, igra z električnimi avtomobilčki, razdelitev slovenskih jabolk)
 • 17.9. vročitev dokumenta ministru Bogoviču o tržaškem zalivu in plinskih terminalov v Izoli (izpostava AAG Koper)
 • v četrtek, 13. septembra 2012, ob 10.00 uri udeležba seje Državnega sveta
 • Meritev onesnaženosti zraka na Reki (na podlagi prošnje za pomoč društva EkoKvarner)
 • Merjenje kakovosti zraka v Občini Jesenice
 • Sestanek v Pirničah – tema bioplinarna in predstavitev ideje o tehnološkem parku
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Oktober 2012

 • 1.10 – izjava za javnost – stališča do sprememb zakona o gozdovih
 • 3.10. – podpisan tripartitni sporazum med AAg, Acroni Jesenice in Harcso Minerali o skupnem delovanju na področju sanacije
 • 5.10 osveščanje o pomenu samooskrbe v okviru projekta Zero Trade – predavanje g Komata v Kolpernu na Jesenicah
 • Izjava za javnost – poziv k finančni podpori za tožbo priti terminalom v Žavljah
 • 9.10 – predavanje člana AAG v okviru projekta Zero Trade – Učinkovita raba energije v vašem domu v Domači vasi v Kranju
 • Črna lista – tretje ime v letu 2012 – NEZNANA ODGOVORNA OSEBA, KI JE ODGOVORNA ZA NELEGALNO ODVRŽENE SODOVE V RODIŠKEM RUDNIKU
 • 19.10 – AAG postal stranka v postopku v zadevi SIA
 • 19.10 – Izjava za javnost ob srečanju okoljskih ministrov SLO in Italije na Brdu
 • 20.10 Dogodek – osveščanje otrok o pomembnosti varovanja narave v okviru projekta Zero Trade – predstava Fuj Smrdi v Mercator centru savski otok, z deljenjem jabolk iz Resja ( poudarjanje lokalne samooskrbe)
 • 25.10 Okrogla miza v okviru projekta Zero Trade
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

November 2012

 • 1.11. ob 30 letnici TNP na rob- izjava za javnost s slikovnim prikazom
 • 3.11 – odprta peticija za zaprtje bioplinarne Ilirska Bistrica
 • 5.11 – objavljen članek: 40 letnica terorističnega napada – Spomini na prihodnost
 • 8.11 – italijanska podružnica AAG posnela nalaganje radioaktivnih odpadkov v Kopru in Trstu
 • 14.11 – opozorilo na ignoranco stanja na temo ogrevanja javnih objektov, predložitev odgovora MIPa
 • 14.11 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja v primeru bioplinarne Sobetinci
 • Geosonda postala donator AAG
 • 15.11 – AAg se je udeležil ustne obravnave na Arso v primeru SIA
 • 16.11 – Harsco pridobil okoljevarstveno dovoljenje za predelavo Bele žlindre
 • 20.11– meritve kakovosti zraka v Kranju
 • 22.11 – Podano nestrinjanje s traso južni tok – poudarek na Gornjesavski dolini – in območjem Zelenci
 • 23.11 – Ozaveščevalni dan za otroke v vrtcu na Jesenicah z Igrico Fuj smrdi, deljenjem jabolk iz Resja ter prikazom ločevanja odpadkov skupaj z strici smetarji –iz komunalnega podjetja Jeko-in Jesenice.
 • 28.11 – podana zahteva za odblokado vseh pritožb s strani AAG v vezi Plinski terminali Žavlje
 • 29.11 Novinarska konferenca v Kopru – Plinski terminali – Ne Hvala, udeležila sta se jo tudi župana Kopra in Izole
 • 29.11 – javni poziv Slo Vladi – AAG zahteva tožbo proti Italiji zardi plinskega terminala Žavlje
 • 29.11 – Izjava Paola Parovela – O plinskih terminalih i
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

December 2012

 • 1.12 – udeležba novinarske konference v Korupcija v nevladnih organizacijah (Črna gora)
 • 6.12 Italijanska vlada dala zeleno luč za izgradnjo Plinskih terminalov Žavlje
 • 12.12 AAG pridobil status društva v javnem interesu na področju narave
 • 20.12 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Kater- organica
 • 28.12 novinarska konferenca Plinski terminali Žavlje, predstavitev novih dejstev
 • 29.12 pripombe in predlogi na osnutek načrta upravljanja TNP
 • 29.12. –prejeto vabilo odbora za peticije pri EU parlamentu za udeležbo na sejo 22.1.2013
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Vse informacije o delovanju Alpe Adria Green so na spletnih straneh društva, nanizane so datumsko po izvedenih aktivnostih.

www.alpeadriagreen.wordpress.com

Poročilo o delu AAG

za leto 2011

Poročilo o delu društva za 2011  s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

IMG_0055
Januar 2011
•    Od 05.01.  Priprava dokumentacije o onesnaženju slovenskih rek in o največjih potencialnih onesnaževalcih – izdaja zbornika. Priprava in organizacija projekta Čista Sava
•    5.01. Prijava AAG  kot stranski udeleženec v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo tretje pod-etape, prve faze Poljanske Obvoznice Škofja Loka –odsek Ljubljanska cesta – predor.
•    15.01. Predstavitev letnega poročila AAG in analiza ankete o delovanju AAG.
•    19.01. EKO patrulja- Cerkniško jezero
•    22.01.  Protest v Trstu proti izgradnji hitre železnice
•    23.01. Oblikovanje in priprava aktivnosti za izvedbo projekta Prostovoljna gorsko kolesarska naravovarstvena enota za TNP
•    26.01.  Redna mesečna novinarska konferenca – povabilo slovenskim podjetjem za sodelovanje v projektu »najbolj ekološko podjetje 2011«
•    27.01. Priprave na strokovno delavnico » Obnovljivi viri energije« Delavnico smo pripravili v sodelovanju z IOVE Kranj.

IMAGE0411
Februar 2011
•    3.02. Ustna obravnava za pridobitev naravovarstvenega soglasja za povečanje akumulacijskega bazena Športni biatlonski center Pokljuka. ,
•    4.2. 2011-6.2.2011 Strokovna delavnica:  Obnovljivi viri energije so enakopravni drugim energetskim virom AAG in IOVE
•    12.2. AAG je vložila pobudo za predhodni posvetovalni referendum o gradnji TEŠ 6
•    19.02 okrogla miza » prostovoljstvo v Sloveniji z poudarkom na okoljske nevladne organizacije.
•    22.02 Prijava kot stranski udeleženec v postopku izdaje dopolnilnega okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo za predelavo bele žlindre v okviru podjetja Acroni na Jesenicah
•    26.2.  Potrditev sodelovanja v projektnem svetu za TEŠ 6

IMAGE0003
Marec 2011
•    04.03 Pripravljalni sestanek za mednarodno okroglo mizo o zaščitenih področjih v Sloveniji in v sosednjih državah
•    15.03 Pritožba na izdano okoljevarstveno dovoljenje PP Energija d.o.o. AAG je uveljavljala pravico sodelovanja kot okoljevarstvena organizacija ter stranka v postopku pri Izdaji soglasja za IPPC dovoljenje za “Sistem za zajem emisij Draženci”
•    25.03 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti. Evropska komisija je potrdila postopek kršitve s strani Italije glede zakona Seveso v tržaški občini.
•    30.03  Pričetek akcije v sodelovanju z srednjimi šolami  – čistilna akcija v aprilu – »dijaki pokažimo svojim staršem, kakšen odnos imamo do okolja«
•    31.3. Redna novinarska konferenca – Hitri vlaki
•    30.03  Pričetek akcije v sodelovanju z srednjimi šolami  – čistilna akcija v aprilu – »dijaki pokažimo svojim staršem, kakšen odnos imamo do okolja«  (Prostovoljstvo in odnos do narave pri mladih in njihovih starših)
•    31.3. Redna novinarska konferenca – Hitri vlaki

IMAGE0058

April 2011
•    05.04  Okrogla miza o zaščitenih področjih v Sloveniji in v sosednjih državah
•    EKO patrulja TNP, s poročili
•    19.04 Priprava in sodelovanje na nacionalni čistilni akciji »dijaki pokažimo svojim staršem, kakšen odnos imamo do okolja«
•    21.04. Pripombe na pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za letališče Portorož.  Istočasno je bila podana  zahteva, da se naše društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja vključi po ZVO
•    22.04.  Pripombe in stališča na javno razgrnitev OPPN zadrževalnik Brdnikova. V skladu z Javnim naznanilom št.3505-41/2008-61 z dne 10.03.2011 in spletno objavo gradiv za javno razgrnitev OPPN zadrževalnika Brdnikova je AAG podala pripombe, predloge, utemeljitve in stališča.
•    31.04 Redna mesečna novinarska konferenca

IMAGE0106
Maj 2011
•     02.05.  V okviru rednega programa je bila izvedena ekološka patrulja v okolici Škocjanskih jam
•    05.05 Potrditev uredniškega odbora in PRIPRAVA za izdajo polletne Publikacije V SOŽITJU Z NARAVO .
•    4.5. Na Jesenicah  je potekal posvet med predstavniki AAG ter predstavniki podjetja E- Net okolje, ki v imenu Harsco d.o.o. pridobiva ustrezna okoljevarstvena soglasja in dovoljenja za predelavo bele žlindre kot stranskega produkta v proizvodnji jekla v podjetju Acroni na Jesenicah.
•    5.5.  – 7. 5. Vojko Bernard se je v imenu AAG udeležil dvodnevnega mednarodnega posveta o ukrepih za zaščito okolja , ki se je izvajala na otoku Krku, Hrvaška.
•    12. 5. Novinarska konferenca ČEZMEJNO UKREPANJE V PRIMERU NESREČ V INDUSTRIJSKIH OBRATIH IN NUKLEARNIH CENTRALAH, ki jo je v okviru AAG v Trstu pripravila italijanska podružnica AAG – Greenaction Transnational.
•    17.5. EKO patrulja TNP
•    25.05 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
•    27.05. Posvet predstavnikov AAG s predstavniki podjetja Mambo d.o.o. Bled, ki v imenu kemične tovarne ATOTECH d.o.o. Podnart pridobiva okoljevarstveno dovoljenje
•    28.05. Udeležba na aktivnostih v okviru praznovanja ob 30-letnici TNP.
•    30.05. Protest v Škofji Loki zaradi nameravane izgradnje parkirišč na »NUNSKEM VRTU«
•    Redne mesečne dejavnosti
•    Obveščanje javnosti

IMAGE0036.JPG

Junij 2011
•    3.6.2011 – Podane pripombe in stališča AAG na javno razgrnitev OPPN PPC v LOG Več v prilogi na CDju
•    3.6.2011 – podana pobuda za uvedbo nepovratnih spodbud občanom pri rabi energetskih virov za potrebe klimatizacije zasebnih objektov Eko Skladu
•    6.6.2011 – vabilo na tabor Otroci v naravi – zeleni nadzornik narave s programom
•    10.6. 2011 – obisk pri Škofjeloškem županu Ješetu, vezano na pomoč civilni pobudi Škofja Loka, zaradi projekta Nunski vrt – obisk opravil Vojko Bernard
•    Priprava tem » Kako so onesnažena slovenska mesta in kaj storiti« in  »Bremena preteklosti z poudarkom na umetni akumulaciji vode«.
•    V skladu z pripravami na temo ‘kako onesnažena so slovenska mesta in kaj storiti’ ter tendencami po nacionalnem posvetu ‘bremena preteklosti s poudarkom na umetni akumulaciji vode’ smo v juniju objavili peticijo Vladi RS za raziskave in ohranitev podzemnih vodnih rezervoarjev na Muzejskem trgu v Kopru. Povezali smo se z Zavodom za kulturno dediščino. Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi za ohranitev voda – reke Save in se skoncentrirali na jez Moste, kjer se Savo izkorišča za pridobivanje električne energije. Za jezom je značilno veliko mulja, ki je onesnažen s stranskimi produkti železarske industrije na Jesenicah. Prav tako smo vpeti v pogovore s podjetjem, ki naj bi saniralo brežino Save ob jeklarni in se spoprijelo z belo žlindro
•    Preučevanje zakonske ureditve bioplinarn
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti – objava na blogu, sodelovanje z novinarji
•    30.06 Izdaja polletne publikacije  V SOŽITJU Z NARAVO

IMAGE0082
Julij 2011
•    12.7 DRUGO IME NA ČRNI TABLI: G. Miha Ješe, Župan občine Škofja Loka
•    Odstop Vodje projekta in imenovanje novega vodje projekta (Zaradi nastopa v novi službi je podal odstopno izjavo Tony Mlakar. Na mesto vodje projekta je bila imenovana Saša Mlakar, opravljena je bila primopredaja del.
•    15.7: pritožba na sklep UE Ljubljana – v zadevi Ljubljanska tržnica
•    23.7 Otroci v naravi – tabor (Mladi nadzornik narave – prostovoljec!) ( tabor smo zaradi nizkih temperatur in slabega vremena odpovedali, namesto tega smo pripravili raziskovalni dan ob Mostnici in potoku Ribnica, ki sta obkrožena z gozdom in značilnim rastjem bolj vlažnih področij.
•    23.7. Novinarska konferenca : Plinski terminali in priprava na protest proti Barcolani novinarska konferenca, vsebinska priprava, predstavitev novih dokumentov, Potrditev izgradnje plinskih terminalov s strani Italije  (http://tvslo.si/predvajaj/terminali-razbesneli-okoljevarstvenike/ava2.111238106/), podan Javni poziv vladi RSza prepoved Barkovljane in proti plinskim terminalom
•    24.7 odprto pismo dr. Janezu potočniku
•    Pomoč civilni pobudi Motvajrevci ob razlitju gnojevke v bioplinarni Motvarjevci.
•    Redne in izredne mesečne naloge
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti – objava na blogu, sodelovanje z novinarji
•    Priprava na stanja bioplinarn v Sloveniji
•    Priprava za nakup naprave za merjenje onesnaženosti zraka

helikopter
Avgust 2011
•    Redne in izredne mesečne naloge
•    7.8 peticija AAG: odločen NE o načrtih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, pripravljena peticija z namenom poslati jo na EU komisijo
•    11.8 Podano Javno mnenje o nevarnosti v karavanškem tunelu, pripravil člana AAG Andrej Čufer
•    19.8 podan predlog za začasni ukrep za povečanje varnosti in sprostitve prometa predoru Karavanke
•    17.8  in 29.8 EKO patrulja na območju Papir Servisa d.o.o, Ljubljana,  v skladu z namero ugotovitve onesnaženja slovenskih mest in pritožb okoličanov Papir Servisa smo opravili ekološko patruljo okoli lokacije Papir servisa, Eko patruljo je opravil Vojko Bernard in Božo Dukič
•    Podana prijava na Zdravstveni inšpektorat RS ter Inšpektorat RS za okolje in prostor  zaradi ogrožanja zdravja okoliških prebivalcev papir Servisa v Ljubljani.
•    Klic na pomoč okoljevarstveniku iz Trsta
•    23.8 podana zahteva za umik blokade na pritožbe AAG v zvezi s plinskimi terminali
•    Priprava peticije proti plinskim terminalom v Žavljah, ki je bila naslovljena na  EU Komisarja g. Potočnika skupaj z zahtevo po deblokadi
•    19.8 Poslano odprto pismo Vladi RS in ministru za promet  na temo: predlog začasnega ukrepa za povečanje varnosti in sprostitve prometa v karavanškem predoru.
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti – objava na blogu, sodelovanje z novinarji

DSC01110
September 2011
•    2.9 Opozorila glede nepravilnosti pri izgradnji poljanske obvoznice – Škofja Loka, Izjava za javnost
•    4.9 Ekološka patrulja na obali bohinjskega jezera (Patruljo opravila Saša Mlakar)
•    5.9 protestno pismo MOPU proti ukinitvi statusa reke Soče kot naravne vrednote
•    EKO patrulja TNP: 25.9. Ekološka Patrulja na Debeli vrh, kjer razen problematike s parkiranjem, nismo ugotovili nič spornega (Patruljo opravila Saša Mlakar)
•    15.09 problematika  »Zakaj so v Sloveniji inšpekcijske službe na področju okolja ne-učinkovite« , na podlagi pritožb občanov Pirnič in Ilirske Bistrice smo problematiko začeli obravnavati v pogovorih in direktno z občani ( s problematiko se soočajo Vojko Bernard, Saša Mlakar, Božo Dukič, Matilda Škrlj, Tomaž Ogrin)
•    21.09  Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
•    Pričetek izdelave študije ‘Kako okolje in narava vplivata na zdravje prebivalcev v Sloveniji’  – skladno z ugotovitvami eko patrulj, sodelovanj v postopkih  – kot stranski udeleženci (npr v primeru izkopa in predelave bele žlindre in vehamentnega odnosa novodobnih eko-podjetnikov in skupaj z nekaterimi strokovnjaki smo pričeli s študijo o vlivih narave in okolja na zdravje človeka, predvidevamo da bo študija zaključena v roku dveh let; aktivnosti pa so usmerjene v pomoč občanom ob problematiki, sodelovanju s strokovnjaki (zavod za zdravstveno varstvo Koper, Inštitut Jožef Štefan, Arso) in s pomočjo naprave za merjenje onesnaženosti zraka.
•    28.9 protestni shod krajanov Pirnič, podpora občanom s strani AAG
•    28.9. Ekološka patrulja Pirniče (hkrati z podporo občanom smo izvedli ekološko patruljo v okolici ‘Bioelektrarne’ Pirniče. Ugotovili smo da je stanje katastrofalno, da se občani legitimno pritožujejo in sklenili, da jim pomagamo. Patruljo sta opravila Vojko Bernard in Saša Mlakar.
•    Redne mesečne dejavnosti
•    Redna mesečna konferenca – obveščanje javnosti (blog, FB)
DSC01106

Oktober 2011
•    3.10 pomoč pri ustanavljanju Civilne iniciative v Pirničah
•    6.10 tiskovna konferenca  – AAG Barcolana 2011
•    10.10 – Tihi protest AAG proti izgradnji plinskih terminalov na Barcolani 2011 Vodja Vojko Bernard
•    15.10 prejet odgovor zdravstvenega inšpektorata v zvezi z Bioplinarno Bioštrom Pirniče
•    17.10 – predstavitev študjie ‘Več svetlobe! Ali povedano drugače, naše popolno neznanje in norost’.    Prispevek je pripravil Andrej Čufer na temo osvetlitve in varnosti predorov in javne razsvetljave
•    17.10 Poziv Inšpektorju za okolje in prostor v Kranju za takojšnje ukrepanje v zvezi z predelavo bele žlindre na območju Acroni Jesenice, 13.10 dopis na Arso za pridobitev kopije odločbe o spremembi upravljalca za predelavo črne žlindre na področju Acronija Jesenice, predstavitev dokumenta/odločbe Arso, kjer se jasno vidi, da ima Harsco Minerali dovoljenje za predelavo črne žlindre in ne bele žlindre, prijava inšpekciji češ, da predelujejo tudi belo žlindro
•    19.10 novo, tretje ime na črni listi: g Petač in skupina, ki je vpletena v gradnjo Bioplinarne Petač v Zgornjih Pirničah.
•    19.10 Udeležba strateškega sveta nevladnih organizacija Gorenjske – MREŽE GROZD (na MOK se je strateškega sveta udeležila Saša Mlakar, imenovana je bila v upravni odbor strateškega sveta NVO Gorenjske)
•    25.10 Prejeto pismo Odbora za peticije pri EU Parlamentu – obravnavali bodo peticijo AAG – plinski terminali, dne 22.11 v Bruslju
•    Obvestilo javnosti o prispetju naprave za merjenje onesnaženosti zraka Cerex UV Hound in najava, da bomo merili zrak od decembra 2011 dalje
•    26.11 izjava za Javnost – Jedrsko Tržaško pristanišče
•    29.10 Programska konferenca AAG na Rudnem polju na Pokljuki, strokovno srečanje s sorodnimi naravovarstvenimi organizacijami iz Hrvaške, Srbije, Italije, priprava programskih izhodišč za nadaljnje delo AAG , prenos dobrih praks, priprava okvira programa in vsebine delovanja
•    Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti, Blog, FB, sodelovanje z novinarji

Fotografija0107
November 2011
•    3.11 sodelovanje na ustni obravnavi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nameravano gradnjo objekta za obdelavo odpadkov (sortirnica Mala Mežakla)
•    Nadaljevanje izvajanja študije Kako narava in okolje vplivata na zdravje ljudi
•    EKO patrulja Ilirska Bistrica, ki je privedla do kazenske ovadbe zoper neznane storilce, zaradi suma kaznivega dejanja zlitja smrdeče tekočine ter zavrnitve ukrepanja po uradni dolžnosti Eko patruljo sta opravila Vojko Bernard in Saša Mlakar, v sodelovanju z lokalno iniciativo.
•    08.11  problemska študija » Zakaj so v Sloveniji inšpekcijske službe na področju okolja ne-učinkovite« začetek študije, na podlagi ugotovitev AAG
•    Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

IMAGE0406

December 2011
•    1.dec eko patrulja Ilirska Bistrica, ponovljena meritev zraka
•    4. dec Kampanja okolje in zakonitost
•    16. dec Eko patrulja na pivško postojnskem področju –  Zaradi bioplina trpijo tla
•    Eko patrulja Bioplinarna Pirnične
•    23. dec konferenca: Črna lista in Izjava za javnost
•    Celoten december: akcija podpore: za namenitev dela dohodnine
•    Priprava programskega osnutka za leto 2012  v skladu s postavljeno strategijo delovanja za obdobje 2012 – 2017
•    Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Vse informacije o delovanju Alpe Adria Green so na spletnih straneh društva.
http://www.alpeadriagreen.bravehost.com/ , www,alpeadriagreen.wordpress.com/, http://www.imisije.wordpress.com/
V prilogi pa so objave medijev o delovanju AAG.

Vojko Bernard,
Predsednik AAG

Poročilo o delu AAG

za leto 2010

ALPE ADRIA GREEN je v letu 2010 izvedela naslednje aktivnosti, navedene spodaj. Poleg navedenih je nudila pomoč posameznikom, CI, društvom, občinam ter sodelovala z MOP in EU komisijo.

1. Izvedene aktivnosti po časovnih terminih ter vsebini
1.1. Januar 2010
• 4.1 Sodelovanje z Gorenjskim glasom ob pripravi prispevka za rubriko »PRO&KONTRA« v kateri so sodelovali direktor TNP Martin Šolar, Predsednik AAG Vojko Bernard ter poslanec DZ iz Bohinja Anton Arh, članek objavljen v GG 8.01.2010.
• Ekološka patrulja AAG: V TNP – Pokljuka – Rudno polje ( redna letna dejavnost)
Patrulja je bila izvedena v treh terminih, in sicer 5.1. , 6.2. ter 6.3. 2010. Namen patrulje je monitoring stanja obremenjenosti okolja v osrednjem območju varovanega področja Triglavskega narodnega parka. Poudarek je bil na analizi tekočega in stoječega prometa, posledic gospodarskih posegov v naravno okolje ter meritev svetlobnih in hrupnih obremenitev na okolje v področju novega športnega centra Pokljuka. Poleg izvedenega monitoringa je bila opravljena tudi natančen slikovni posnetek najbolj kritičnih točk. Fotografije so osnovni material za predstavitvene aktivnosti o stanju TNP, ki si sledijo skozi različna medijska – informativna orodja ( spletna stran, predstavitveni film na konferenci,itd)
Ekološko patruljo smo sestavljali predstavniki AAG ( Vojko Bernard, Tony Mlakar, Gregor Bokalič,Nataša Košmrl), dveh meritev stanja pa so se udeležili tudi partnerji Mauntain Wildernes Slovenije ( Matjaž Jeran) ter ZVOS ( mag. Tomaž Ogrin) .

• Od 05.01. do 27.01. – Priprave – Organizacija – Nacionalna problemska konferenca o Triglavskem Narodnem Parku
Organizacija in priprava na nacionalni posvet Nevladnih okoljskih organizacij o Triglavskem narodnem parku je zajemala sledeče aktivnosti:
– usklajevalni sestanki s predstavniki Koalicije za TNP
– sestanek z vodstvom TNP, direktorjem zavoda TNP mag. Martinom Šolarjem
– priprava in objava vsebinskih izhodišč konference
– organizacija konference ( ureditev prostora, vabljenje in potrjevanje udeležbe, izvedba informativnih aktivnosti)
Aktivnosti v okviru priprav in organizacije konference so izvajali Tony Mlakar, Saša Mlakar,  ter Vojko Bernard.
• 27.01. Nacionalna problemska konferenca o Triglavskem Narodnem Parku
V kongresni dvorani hotela Krek v Lescah je bila 27.01. 2010 v organizaciji AAG izvedena Nacionalna problemska konferenca NVO. Namen konference je bil prikazati kronologijo dela okoljskih nevladnih organizacij, ki so združene v Koalicijo za TNP skušala tvorno vsebinsko in sistemsko doprinesti k oblikovanju predloga novega krovnega zakona o TNP. Na konferenci so poleg stališč nevladnih organizacij svoja stališča o predlogu novega zakona predstavila tudi upravljavec zavarovanega območja ter predlagatelj novega zakona. Konferenca je bila dobro obiskana (prek 50 slušateljev) ter medijsko odmevna ( glej priloge).
Konferenco jo vodil in povezoval Tony Mlakar. Za video in avdio zapis konference je poskrbelo Društvo za varstvo okolja Radovljica, ki je bila poleg DVO Bled partner na projektu.
1.2. Februar 2010
• od 01.02 do 10.02 – Priprave – Novinarska konferenca – plinski terminali v Tržaškem zalivu – predstavitev novih dokazov.
Organizacija ter sklic tiskovne konference AAG o stanju izvedbe projekta Plinski terminali v tržaškem zalivu.
• 10.02 Novinarska konferenca – plinski terminali v Tržaškem zalivu – predstavitev novih dokazov.
• Priprava na nacionalno problemsko konferenco – slovenska dolgoročna energetska politika. a) pridobivanje mnenj političnih organizacij od 15.02 do 28.02, b) pridobivanje mnenj nevladnih organizacij od 16.02 do 28.02
• 1.02 – 15.02 – Priprava dokaznega gradiva v zvezi z plinskim terminalom Žavlje – Italija
• 15.02 – Izročitev novih dokazov o nepravilnostih v dokumentaciji v zvezi z plinskim terminalom Žavlje MOP-u
• 23.02 – Pripravljalni sestanek na nacionalno konferenco – regijska odlagališča odpadkov z poudarkom na Gorenjsko

• 25.02 – Zahteve za ustavitev proizvodnje v Kemiplasu – Koper, ki jih je v imenu KS v Kopru podala članica AAG Zofija Pavlin, ter pomoč pri pripravi dokumentacije za ustavitev le tega.
• 26.02 – Sestanek z Italijansko podružnico AAG – potek pritožb za plinske terminale, reševanje problemov
• Predstavitev mnenja o novem zakonu o TNP po lokalnih skupnostih, na sestankih, ki jih organizira MOP
Predstavniki AAG smo se udeležili treh predstavitev predloga novega zakona o TNP, ki so potekala v organizaciji Državnega zbora v Kranjski Gori, Stari Fužini ter na Bledu ( 9.3. 2010). Na omenjenih srečanjih smo v javni razpravi predstavili stališče AAG do predloga novega zakona ter stališče Koalicije NVO za TNP. Stališča AAG do zakona so navedena na spletnih straneh AAG.
V Kranjski Gori sta na razpravi sodelovala predsednik AAG Vojko Bernard ter generalna sekretarka AAG mag. Saša Mlakar. V Stari Fužini je na razpravi sodeloval Tony Mlakar, članu UO AAG za varovanje narave ter mag. Saša Mlakar. Na Bledu sta na posvetu sodelovala Vojko Bernard ter Tony Mlakar.
• Aktivno sodelovanje na sestankih koalicije za ohranitev TNP
Predstavniki AAG smo se udeležili dveh mesečnih koordinacijskih sestankov Koalicije za TNP, kjer so bile predstavljene že izvedene predstavitve predloga zakona o TNP.
• Priprava dokumentarnega filma o Ogroženosti biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana – vpliv pomorske prometne infrastrukture
V sodelovanju z italijansko okoljsko NVO GreenactionTrasnational smo izvedli del produkcijskega procesa dokumentarnega filma o ogrožanju biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana s strani obstoječega pomorskega transportnega sistema v Tržaškem zalivu. Snemanje slovenskega dela smo izvedli v Kopru, Piranu, Debelem rtiču, prav tako pa je bilo opravljenih kar 17 kratkih intervjujev slovenskih politikov in strokovnjakov, ki bodo sestavni del dokumentarnega filma. AAG je zadolžena tudi za pripravo media plana za slovenski medijski prostor. Dokumentarni film bo slovensko-italijanska koprČasovnica izvedbe aktivnosti filma se vrstijo skozi obdobje Februar- September 2010. Dokumentarni film bo objavljen v decembru 2010
Pri snemanju ter pripravi filma so sodelovali Nevia Babič, Nada Paulin, Sofia Paulin ter Vojko Bernard.

1.3. Marec 2010
• 4.03. Sprejem članov koalicije za TNP pri predsedniku DZ dr .Pavletu Gantarju
Na povabilo predsednika državnega zbora so predstavnik AAG Tony Mlakar , predstavnik MWS mag. Matjaž Jeran ter Borut Peršolja, predstavnik PD Domžale v imenu Koalicije za TNP predstavili mnenje na predlog novega zakona o TNP. Predsednik DZ se je zavezal k vabljenju predstavnikov koalicije na vse aktivnosti pri sprejemanju tega zakona.
• 05.03 Pričetek zbiranje podpore na Facebook: AAG zahteva naj država ustanovi javni zavod Postojnska jama. Zbrali smo 16.158 podpore za ustanovitev javnega zavoda. Peticija je bila poslana na vse pristojne državne organe.
• 9.03. Sodelovanje na javni predstavitvi predloga zakona o Triglavskem narodnem parku , Bled
• Od 10.03 priprava na nacionalno problemsko konferenco – slovenska dolgoročna energetska politika, priprava na nacionalni posvet o petem koridorju
• 11.03 – 12.03 Mednarodna konferenca v Mariboru »Družbena odgovornost in izzivi časa 2010«
Sodelovanje na 5. mednarodni konferenci v Mariboru »Družbena odgovornost in izzivi časa 2010« Aktivno sodelovanje predsednika AAG z referatom: Problematika plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Cilj referata je eminentni mednarodni strokovni javnosti predstaviti problematiko postavitve plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ( tako v Kopru kot Žavljah) ter njihov vpliv na stanje biotske diverzitete v morju in priobalnem pasu. Tematika je globoko povezana z programskimi izhodišči AAG v letih 2010 in 2011, zato je ta aktivnost ( ozaveščanje in informiranje tako strokovne kot tudi širše javnosti) ena ključnih pri izvajanju letnega programa.
• 16.03 Določitev kraja izvedbe in programa za nacionalno konferenco – regijska odlagališča odpadkov z poudarkom na Gorenjsko ter poteka konference

• 19.03 Posvet z EU komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom na delovnem kosilu v okviru obiska v Sloveniji. AAG je ob robu srečanja imela dvostranski posvet s komisarjem o plinskih terminalih v Tržaškem zalivu ter ga seznanila z aktivnostmi, ki jih AAG vodi v organih Evropske komisije ( peticija, prijava, priprava tožbe proti Italiji). Posveta se je udeležil Vojko Bernard.

• 20.03 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
• 22.03 Akcija ob dnevu voda: PIJTE VODO IZ VODOVODA JE RAVNOTAKO DOBRA KOT V PLASTENKAH.
• 27.03 Člani in podporniki AAG prižgali sveče in pozvali Slovence preko Facebook in medijev, da naj med 20 uro in 30 min in 21 uro in 30 min ugasnejo luči » NAJ SE ZEMLJA ODDAHNE«
• Aktivno sodelovanje na sestankih koalicije za ohranitev TNP
• Priprava dokumentarnega filma o biotski raznovrstnosti Severnega Jadrana
1.4. April 2010
• 01.04 Dokončno oblikovanje pripomb o novem zakonu TNP, ter posredovanje teh v DZ.
• 03.04 Kakšna je naša energetska prihodnost?
Oblikovanje in izdelava energetske ankete, ki smo jo poslali vsem parlamentarnim strankam. Anketo bomo skupno z vrnjenimi anketami NVO ter energetskim planom AAG za Slovenijo predstavili v mesecu Juniju 2010. Anketa bo primarni vir informacij za oblikovanje izhodišč pri oblikovanju predloga pri nastajanju Nacionalnega energetskega programa ( NEP). Pri oblikovanju NEP so bile pozvane s strani Instituta Jožef Stefan tudi slovenske okoljske NVO s svojimi mnenji in prispevki. Aktivnosti v okviru tega projekta vodi Božo Dukič, član UO AAG za energetiko ter vodja Inštituta za obnovljive vire Kranj.

• 05.04 Določitev kraja izvedbe in programa za nacionalno konferenco – o petem koridorju in Določitev kraja izvedbe in programa za nacionalno problemsko konferenco – slovenska dolgoročna energetska politika

• 06.04 Ustanovitev ter prvi sestanek komisije » ČRNA TABLA AAG«
Preučitev predlogov ter glasovanje za ime četrtletja 2010 na ČRNI TABLI AAG. Komisijo sestavljajo 3 člani AAG ter dva člana drugih slovenskih okoljskih NVO, vodi pa jo predsednik AAG Vojko Bernard. Kot prvo ime na črni tabli je komisija izglasovala ministra za gospodarstvo g. Lahovnika zaradi njegove vloge pri načrtovanju in umeščanju projekta TEŠ 6.
• 9.04. 1. Koordinacijski sestanek gorenjskih okoljskih NVO ( GOC) na temo Regionalnega centra za odpadke
AAG je v aprilu pozvala in organizirala posvet na temo regionalnega centra za odpadke na Gorenjskem. Sestanka se je udeležilo 8 predstavnikov gorenjskih okoljskih NVO ter oblikovala in sprejela skupno izjavo, ki je bila poslana ustreznim državnim institucijam ter koordinaciji občin Gorenjske. Oblikovani so bili sklepi in aktivnosti za sodelovanje javnosti pri oblikovanju predloga za umestitev CERO v okolje.

• 10.04 do 12.04 Geotermalna energija kot čist in trajnostni vir toplotne energije
Na povabilo firme Haka Gerodur, ki izdeluje toplotne črpalke za ogrevanje naselij iz morja in rek smo si ogledali tehnologijo delovanja. Na drugem sestanku, ki bo v mesecu Juliju v Sloveniji bomo preučili možnosti uporabe teh črpalk v Sloveniji. Vzporedno smo začeli izvajati dejavnosti promocije izrabe obnovljivih virov energije, s poudarkom na možnostih izrabe geotermalnih virov. Izvedba glavnine aktivnosti bo v drugi polovici leta 2010.
Aktivnosti sta se udeležila Vojko Bernard in Božo Dukić.

• 17. 04 Priprava in sodelovanje na nacionalni čistilni akciji Očistimo Slovenijo
V okviru vseslovenske čistilne akcije smo v AAG združili tudi skupno vsakoletno majsko čistilno akcijo na jeseniškem področju. Čistilno akcijo vsako leto na tem področju opravimo skupaj z jeseniškim odredom katoliških skavtov. Na koordinacijskih sestankih v okviru akcije Očistimo Slovenijo ( 31.3., Občina Jesenice) smo v AAG prevzeli področje Spodnjega plavža na Jesenicah proti Hrušici. Očistili smo levo nabrežje ob avtocestnem kraku ter desni rokav reke Save od Hrušice do Dinosa. Ostale člane AAG smo pisno pozvali k sodelovanju v čistilnih akcijah v krajih njihovih prebivališč.
V akciji na Jesenicah je pod vodstvom predsednika AAG Vojka Bernarda sodelovalo še 12 članov, med njimi tudi 4 mladostniki, na področju Slovenije pa se je akcije udeležilo preko 40 članov AAG.
• 21. 04 -22.4. Ekološka patrulja AAG: Na slovenski obali ( redna letna dejavnost)
V okviru stalne dejavnosti Ekološka patrulja AAG so člani v času med izvedli okoljski monitoring na celotnem območju slovenske obale, s poudarkom na naravovarstvenih zaščitenih področjih ( Sečoveljske soline, Strunjan, Škocjanski zatok ter Debeli rtič) ter posamezna specifične geografske enote ( Jernejev kanal, Simonov zaliv, Strunjanski klif). Poudariti je potrebno, da je bil monitoring izveden z okolju prijaznem prevozu ( kolesa, jadrnica )
V patrulji so sodelovali Vojko Bernard, Tony Mlakar, Saša Mlakar, Zofija Pavlin, Robert Rogič, Roberto Giuristante.
• 23.04 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
• Aktivno sodelovanje na sestankih koalicije za ohranitev TNP
• Priprava dokumentarnega filma o biotski raznovrstnosti Severnega Jadrana
1.5. Maj 2010
• 06.05 Potrditev uredniškega odbora in uredniške politike za izdajo polletne publikacije AAG
• 10.05 Sestanek AAG v zvezi z čezmejnim onesnaževanjem občine Trst, ter ukrepi, ki jih bi morala sprejeti RS za zaščito svojih državljanov. Novinarska konferenca z vso dokumentacijo bomo organizirali 28.05.2010, ko dobimo še preostale dokumente iz EU.
• Priprave na posvet: kako in kdo dela v Sloveniji ocene vplivov na okolje. Pridobivanje informacij o podjetjih, ki delajo OVK in povezanosti z izvajalci.
• Priprave na mednarodno konferenco – JUŽNI TOK- v sodelovanju z vsemi podružnicami AAG, ki bo potekala na Reki – Hrvaška.

• 12.05. Letna konferenca gorenjskih NVO na temo » občine in NVO za isto mizo«
AAG je sodelovala na letni konferenci gorenjskih NVO na temo povezovanja in boljšega sodelovanja nevladnih organizacij z lokalnimi oblastmi. Udeležili smo se tudi ustanovne seje regijske mreže NVO gorenjske, kjer je AAG postala članica strateškega sveta NVO Gorenjske. Seje in konference se je udeležil v imenu AAG Tony Mlakar, ki je bil izvoljen tudi v izvršni organ sveta kot predstavnik okoljskih NVO.

• 19.05. 2. Okoljska konferenca Varuha za človekove pravice: sodelovanje javnosti in Aarhuška konvencija
Na konferenci sta sodelovala Mag. Saša Mlakar ter Tony Mlakar. AAG je bil aktivno zastopan tudi v okviru točke Izkušnje koalicije za TNP pri komuniciranju civilne družbe državnimi organi v Sloveniji. Referat je v imenu Koalicije za TNP predstavil mag. Matjaž Jeran, predsednik MWS.
• 26.05. 50. Seja komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Na sejo komisije, ki je obravnavala predlog zakona o TNP, je bilo uvrščeno tudi mnenje AAG. Na komisiji sta mnenje o zakonu predstavila predsednik Vojko Bernard ter član UO za varovanje narave Tony Mlakar.
• 28.05 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
• Aktivno sodelovanje na sestankih koalicije za ohranitev TNP
Junij 2010

02.06 Ekološka patrulja na ljubljanskem barju

V sredo 2.6 in četrtek 3.6. smo člani AAG izvedli naslednjo v nizu ekoloških patrulj na slovenskih zavarovanih območjih. V okviru ekološke patrulje smo izvedli prostorski monitoring ter analizo umeščanja objektov v prostor. V okviru patrulje je bilo zajeto slikovno gradivo, ki bo del zaključne analize in gradiva ob zaključku programa.
Ekološko patruljo so opravili Vojko Bernard, Tony Mlakar, Saša Mlakar ter Tomaž Ogrin ( ZVOS).

10.06 Določitev kraja in programa posveta »kako in kdo dela v Sloveniji ocene vplivov na okolje«, ter priprava na mednarodni seminar » zaščita severnega Jadrana«

Koordinacijske aktivnosti v zvezi s pripravo celotnega programa Zaščita severnega Jadrana. Program temelji na Resoluciji o zaščiti severnega Jadrana, ki jo je v letu 2009 sprejel Državni zbor RS. V okviru programa bodo okoljske nevladne organizacije pod okriljem AAG pripravile vrsto projektov in aktivnosti, ki bodo pokazale na nujnost sanacije in zaščite življenjskega okolja na področju Tržaškega zaliva in celotnega severnega Jadrana.
V okviru priprav so bile izvedene naslednje aktivnosti:
– definiranje in opredelitev strateških ciljev in načrtov programa
– identificiranje predlogov projektov in aktivnosti programa
– oblikovanje projektne skupine
– identifikacija javnih razpisov za sofinanciranje projektov in aktivnosti programa

V aktivnostih so sodelovali Vojko Bernard, Robert Rogič, Zofija Pavlin, ( AAG Slo), Roberto Giurastante, Paolo Parovel ( Grenaction int.- AAG Ita) ter Vjedran Peršić ( Ekokvarner –AAG Cro)

23.06 Redna mesečna novinarska konferenca

30.06 Izdaja polletne brošure V SOŽITJU Z NARAVO

V zadnjih dveh mesecih so potekale intenzivne priprave na izdajo prve polletne brošure slovenskih nevladnih okoljskih aktivistov V sožitju z naravo. Ker je želja poleg elektronske izdaje pripraviti tudi tiskano izdajo, smo se zaradi težav pri zbiranju finančnih sredstev za pokrivanje stroška tiska odločili, da bomo nekoliko preuredili prvo številko biltena. Tako bo ta izšla predvidoma v decembru ali začetku januarja 2011 ter bo vsebovala dvojno vsebino. Kljub temu smo opravili kar nekaj aktivnosti in dejavnosti pri pripravi revije:
– oblikovanje in imenovanje uredniškega odbora
– oblikovanje vsebinskih smernic ter glavnih tem revije
– povabilo k kreiranju in pisanju člankov in prispevkov slovenskim okoljskim aktivistom
– priprava trženjske in marketinške strategije
– oblikovanje kadrovske ekipe za pripravo revije

Uredniški odbor vodi Tony Mlakar, za trženje skrbi upravni odbor AAG

Julij 2010

10.06 Posvet »kdo in kako dela v Sloveniji ocene vplivov na okolje«
Priprava programa: ‘Ločeno zbiranje odpadkov – otroci naj vplivajo tudi na odrasle«

23-25- julij Otroški ekološki tabor » Spoznavajmo naravo«, Bohinj

Sredi poletja smo izvedli ekološki tabor za otroke, ki je našim najmlajšim pokazal, kako potrebna je pazljivost in skrb za varovanje narave. Tabor je potekal na območju srednjih in visokih bohinjskih planin ( Voje, Vogar, Blato, Laz, Dedno polje, Ovčarija, Viševnik). Otrokom smo poleg prikaza različnih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov prikazali tudi kulturno dediščino tega področja na arhitekturni zapuščini in načinu življenja na tem območju ( paša živine, pridelava sira, gorska košnja). Tabor je trajal tri dni, udeležilo se ga je 8 otrok., ki so bili nastanjeni v pravem planinskem stanu na planini Vogar.
Pripravo in aktivnosti tabora Je vodil Tony Mlakar, strokovno pripravo in izvedbo tabora je opravila FuturaNatura, zavod za ekološko kreativno mišljenje.
Redne in izredne mesečne naloge

Avgust 2010

Priprava programa: ‘Ločeno zbiranje odpadkov – otroci naj vplivajo tudi na odrasle«

15.8. -25.8. 2010 Izvedba aktivnosti v projektu Dokumentarni film o biodiverziteti in zaščiti Severnega Jadrana
Izvedba snemanja posameznih segmentov dokumentarnega filma; izveden je bil osnutek medijskega načrta za slovenski medijski prostor, prav tako smo se seznanili z medijskim načrtom italijanskega partnerja. Projekt poteka skupaj z italijansko okoljsko NVO GreenactionTrasnational . Projekt zajema produkcijski proces dokumentarnega filma o ogrožanju biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana s strani obstoječega pomorskega transportnega sistema v Tržaškem zalivu. Snemanje slovenskega dela smo izvedli v Kopru, Piranu, Debelem rtiču, prav tako pa je bilo opravljenih kar 17 kratkih intervjujev slovenskih politikov in strokovnjakov, ki bodo sestavni del dokumentarnega filma. Časovnica izvedbe aktivnosti filma se vrstijo skozi obdobje Februar- September 2010. Dokumentarni film bo objavljen v decembru 2010 –februarju 2011.
September 2010

Priprave na problemsko konferenco »so kraške jame nacionalni ponos ali odlagališča odpadkov«

Priprave na mednarodni posvet ‘Zaščita severnega Jadrana.’

Sestanek z ravnatelji petih osnovnih šol iz različnih regij o pričetku vzgojnega programa »ločeno zbiranje odpadkov – otroci naj vplivajo tudi na odrasle«

18.-21. 9. 2010 Mednarodna okrogla miza – seminar v Kragujevcu, Republika Srbija
Na povabilo srbske okoljske nevladne organizacije smo sodelovali pri pripravi mednarodnega seminarja na temo odlaganja živalskih ostankov. Seminar smo zaključili s slavnostnim podpisom med srbsko okoljsko NVO Zelene breze ter AAG. Zelen breze so prevzele tudi vodenje srbske podružnice Alpe Adria Green. AAG je tako postala organizacijsko aktivna ( z lastnimi nacionalnimi izpostavami) že v 5 državah v regiji.
Zaradi racionalizacije delovanja se je seminarja udeležil le predsednik AAG Vojko Bernard.

22.09 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti

Oktober 2010

Prvi teden – Ekološke patrulje po različnih mestih po Sloveniji skupno z učenci izbranih šol

Priprava na posvet o kraških jamah

9.10. 2010 Ekološka patrulja v Celju. Skupaj s predstavniki civilne iniciative Celje smo opravili ekološko patruljo na področju Celjske kotline. Aktivnosti smo osredotočili predvsem na analizo stanja okolja na področju industrijskega onesnaževanja.
Ekološko patruljo je vodil predsednik AAG Vojko Bernard skupaj s predsednikom Civilnih iniciativ Celja Borisom Šuštarjem.

10.10.2010Protestna akcija AAG »Proti plinskim terminalom v tržaškem zalivu«

V okviru tradicionalne športno- navtične prireditve »Barcolana« smo predstavniki AAG organizirali in izvedli protest proti načrtovani umestitvi plinskih terminalov s strani Republike Italije v Tržaškem zalivu. Protesta se je udeležilo 25 aktivistov iz Slovenije in Italije pod vodstvom predsednika AAG ter predsednika italijanske izpostave AAG. Protest je bil dobro medijsko pokrit.

20.10 Redna mesečna novinarska konferenca – obveščanje javnosti
26.10.2010 se je AAG prijavil, kot stranski udeleženec v postopku izdaje dopolnilnega okoljevarstvenega dovoljenja za novo kurilno napravo (Blok 6) – Termoelektrarna Šoštanj
November 2010
05.11. 2010 Organizacija sestanka za sodelovanje lokalnih društev v zvezi z legalizacijo izgradnje zbiralnega jezera za vodo z čistilno napravo za zasneževanje tekaške proge na Pokljuki, kjer je Alpe Adria Green pridobil status stranskega udeleženca v postopku.
10. 11. 2010 ob 10 uri v Celju izvedli NOVINARSKO KONFERENCO,
v Celju o stanju okolja v tem mestu
12.11.2010 ekološka patrulje Alpe Adria Green na Vrhniki
13.11.2010 Protest proti hitri železnici skupaj z Tržaškim odborom TAV pred občinsko stavbo v Trstu
20.11.2010 Proučitev dokumentacije o poteku hitre železnice (TAV) od TRSTA do DIVAČE in ugotovitev posledic te izgradnje.
December 2010
02.12.2010 Sestanek z CI Škofja Loka, glede kršitev ob nameravani izgradnji obvoznice pri Škofji Loki
02.12 do 14.12.2010 Preučitev dokumentacije kot stranke v postopku v primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za TEŠ 6. V zvezi s tem smo organizirali srečanje strokovnjakov in AAG na Jesenicah 10.12.1010 ter pripravili dokumentacijo o škodljivih vplivih načrtovane termoelektrarne na okolje.
14.12.2010 NA EU komisijo podali novo pritožbo o varnosti projekta plinski terminali v Tržaškem zalivu, ter zahtevali odblokado vseh pritožb v zvezi stem.
15.12. do 20.12.2010 Priprava ter preučitev dokumentacije v primeru škodlivosti bioelektraren v Sloveniji za vključitev kot stranke v postopek »DRAŽENCI«, »PIRNIČE«
20.12.2010 NA EU komisijo za varstvo človekovih pravic smo vložili prijavo za kršitev človekovih pravic s strani EU komisije za okolje in EU parlamenta v zvezi z blokado teh dveh institucij v zadevi »PLINSKI TERMINALI«
23.12.2010 Izbrali smo najmanj ekološko osebnost leta 2010 v Sloveniji
Predstavniki AAG so v letu 2010 aktivno sodelovali na sestankih v organizaciji MOP, Državnega Zbora, Državnega Sveta, EU institucij, Varuhinje Človekovih Pravic, Drugih nevladnih organizacij, občinah, ….

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Poročilo o delu AAG

za leto 2009

 

PROJEKTI:

RIMSKA CESTA NAD BOHINJEN (18-22 julij: tabor za člane AAG na temo mednarodnega leta

astronomije) 

PRIŽGIMO SVEČE TNPju!

08.08 Izvedba protestne akcije » PRIŽGIMO SVEČO TRIGLAVSKEMU NARODNEMU PARKU« ob dnevu

Ogenj v Alpah

KONFERENCE, OKROGLE MIZE, POSVETI:

15.01. Okrogla miza koalicije za ohranitev TNP »Uskladitev pripomb na osnutek zakona o TNP«

21.01. PROBLEMSKA KONFERENCA O PLINSKIH TERMINALIH V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠČINI 

30.03. Okrogla miza  »voda, plastenke in deponije odpadkov«

28. in 29.05 Organizacija seminarja v sodelovanju z IOVE Kranj v Cerknem » Energija zemlje in

podzemne vode«

03.08. Okrogla miza »Ali si Slovenija prizadeva postati posnetek ZDA in Anglije na področju izpustov

emisij?« ( AAG, društva vključena v ZVOS)

31.08 Okrogla miza z izdelavo preglednice, nevladnih organizacij za ohranitev TNP »KAKO PREDLOG

ZAKONA O TNP (MOP, avgust 2009) IZPOLNJUJE ZAHTEVE SPOMENICE ZA TRIGLAVSKI NARODNI

PARK«

10.09 Okrogla miza članov AAG »Uskladitev pripomb na predlog zakona o TNP«

25.11 V sodelovanju z IOVE- Kranj, organizacija in izvedba okrogle mize »Geotermalna energija –

potencial v slovenskem prostoru in odprta vprašanja o njeni rabi«

SODELOVANJE, SREČANJE, UDELEŽBA (z drugimi NVO in državnimi institucijami):

27.01 sodelovanje na posvetu WWF –  Trst »ZAŠČITA OKOLJA PRI ČEZMEJNEM SODELOVANJU«

04.02. Pričetek zbiranja podpisov »Plinski terminal v Kopru in Tržaškem zalivu? Ne, hvala!«

20.02. Predaja podpisov peticije , Državnemu svetu in Državnemu zboru

25.02. Aktivno sodelovanje na 17. seji Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni

razvoj pri obravnavi  peticije “Plinski terminal v Kopru in Tržaškem zalivu? Ne, hvala!”

28.03. Sodelovanje na čistilni akciji v Krajinskem parku Sečoveljske soline

31.03.  Ustanovitev Gorenjskega okoljskega centra ( DVO Radovljica, Proti hrupu Lesce, DVO Bled,

DVO Jalovec, GEZ)

04.04. Sodelovanje na čistilni akciji ob Blejskem jezeru

11.06 Sodelovanje na akciji »kolesarjenje ob Muri vse od njenega izvira do izliva v Dravo«

24.06.  Sodelovanje na protestu v Ljubljani  »ZA ZDRAVJE ZA ZASAVJE, RECIMO ODLOCNI NE

SEŽIGANJU ODPADKOV !«

07.08 Sodelovanje pri organizacije peticije Astronavtsko raketarskega kluba V. M. K. »Pozivamo

župana Ljubljane, naj odstrani pečat z prostorov«

21.08 Razkritje javnosti ponarejenih dokumentov za izgradnjo terminala Žavlje »ITALIJANSKI

ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU«

08.10. Predstavitev javnosti  pritožbe z vso potrebno obremenilno dokumentacijo na EU komisijo, ter

komisiji za peticije EU v zvezi z plinskim terminalom Žavlje

19.11. Predstavitev javnosti pritožbe na upravno sodišče v Rimu z vso obremenilno dokumentacijo v

zvezi z nepravilnostmi v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj na temo Plinski terminali

Žavlje

November – sodelovanje pri izdelavi in promociji »Resolucije o strategiji za Jadran«

05.12. AAG se je pridružil mednarodni organizaciji  Tck Tck Tck ter podpisal peticijo proti podnebnim

spremembam, ki smo jo skupaj z drugimi svetovnimi okoljskimi organizacijami predali v

Copenhagenu.

AKCIJE, DEMONSTRACIJE, PROTESTI: 

21.02 Protestni nočni pohod okoljevarstvenih in naravovarstvenih društev na Pokljuko  »V siju sveč« 

28.03. Organizacija slovenske akcije »Ugasnimo luči in vse druge električne aparate, ki jih nujno ne

potrebujemo med 20.30 in 21.30 uro«

25.06.2009 Organizacija in izvedba protestnega shoda na srečanju G8 v TRST-u proti izgradnji plinskih

terminalov v Tržaškem zalivu.

16.09. Organizacija in izvedba simulacije terorističnega napada na plinske terminale iz Gradu Socerb

(Streljanje s fračo)

09.11. Organizacija in izvedba protestnega shoda proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

– Ljubljana – parlament

12. 12. Z Združenjem civilnih pobud smo organizirali in izpeljali protestni shod proti nameravanemu

poseku dreves in rekonstrukciji ceste na odseku Petrol – Poden v Škofji Loki.

pomagali pri reševanju različnih problemov na lokalnih nivojih, pomagali smo CI, društvom in

posameznikom. 

Predsednik GEZ (AAG):

Vojko Bernard

Poročilo o delu GEZ

za leto 2008

 

Gorenjsko Ekološko Združenje je na podlagi statuta in programa dela za leto 2008 izvedel sledeče naloge:

 

 1. Izvedli smo čistilno akcijo na biatlonski progi na Pokljuki, ki so jo je udeležilo 31 članov in podpornikov GEZ-a,
 2. Pripravili in izvedli smo ekološke akcije in opozorili na te dneve državljane v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, boja proti kajenju, AIDS-u itd.).
 3. Ustanovili Alpe-Adria Green – AAG mednarodno okoljsko organizacijo z delovanjem v Sloveniji, Italiji in Hrvaški.
 4. Nadaljevali smo z mesečno akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri smo objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.Izvajali smo projekt EKOLOŠKE PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči na Gorenjskem.
 5. Sodelovanje v projektu PLAN C – Pobuda za uresničevanja trajnega civilnega dialoga
 6. Zahtevali ukrepanje Slovenske vlade zaradi prekomejnih okoljskih vplivih
 7. Posredovali pri poizkusu zameglitve posledic požara v Seaway-u s strani občine Radovljica
 8. Posredovali pri izgradnji nove letališke steze v Lescah – občina Radovljica
 9. Seznanili javnost o posledicah požara na odlagališču gum v Lovrencu na Dravskem polju, ter ukrepali v zvezi s tem pri ustreznih državnih organih
 10. Organizirali smo okroglo mizo o plinskih terminalih
 11. Protestirali pri neupravičenih podražitvah el. energije
 12. Posredovali pri posegih v prostor med novim naseljem Mostec in Koseškim bajerjem
 13. Z Avstrijsko organizacijo za varstvo narave ¨Naturschutzbund¨ smo organizirali posvet o Karavankah in reki Muri
 14. Udeležili smo se četrte mednarodne konference v Novem Sadu o PANEVROPSKIH NAFTOVODIH
 15. Sodelovali smo pri organizaciji posveta »zavarovanje reke Rižane, morja v Koprskem zalivu
 16. Sodelovanje pri pripravi peticije »PROTI IZGRADNJI VISOKONAPETOSTNEGA DALJNOVODA NA KOZJAKU«
 17. Izvedli smo poziv županom, ločenega zbiranja komunalnih odpadkov – plastenk
 18. Sodelovali smo v projektu »alternativni zakon o TNP«
 19. Organizirali smo Preko SOS telefona smo sprejemali opozorila in vprašanja državljanov v zvezi z okoljem ter tudi primerno ukrepali.
 20. Sodelovali smo z društvi, ki so vključeni v verigo društev GEZ-a – GREENSLO, pri odpravljanju ekoloških problemov na lokalni ravni.
 21. Posredovali smo razna vprašanja in proteste na lokalne in državne organe.
 22. Dajali smo pripombe in rešitve na PUP načrte po občinah.
 23. Oživeli smo delo v skupini, ki pripravljajo podlago za delo v Aljaževi fundaciji
 24. Sodelovali smo z NVO  Sloveniji pri idpravljanju skupnih problemov.
 25. Izvedli smo še druge redne naloge iz programa društva, ki so bile predvidene za dolgoročno obdobje 2005 – 2010

 

Glavni tajnik GEZ-a

 

Vojko Bernard  

 

Poročilo o delu GEZ

za leto 2007

Gorenjsko Ekološko Združenje je na podlagi statuta in programa dela za leto 2007 izvedel sledeče naloge:

 

 1. Izvedli smo dve čistilni akciji. Prvo v mesecu avgustu na biatlonski progi na Pokljuki, ki so jo je udeležilo 27 članov in podpornikov GEZ-a, drgo pa v mesecu oktobru v Zelencih, ki  so je udeležilo 32 članov GEZ-a in 12 članov iz društva Razor iz Rateč
 2. Pripravili in izvedli smo ekološke akcije in opozorili na te dneve državljane v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, boja proti kajenju, AIDS-u itd.).
 3. Nadaljevali smo z mesečno akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri smo objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove.
 4. Izvajali smo projekt EKOLOŠKE PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči na Gorenjskem.
 5. Sodelovali smo v projektu »alternativni zakon o TNP«
 6. Organizirali smo okroglo mizo ob dnevu Ogenj v Alpah, ter pozvali državljane Slovenije naj prižgejo sveče, ker TNP, zaradi neukrepanja države, izginja.
 7. Preko SOS telefona smo sprejemali opozorila in vprašanja državljanov v zvezi z okoljem ter tudi primerno ukrepali.
 8. Sodelovali smo z društvi, ki so vključeni v verigo društev GEZ-a, pri odpravljanju ekoloških problemov na lokalni ravni.
 9. Posredovali smo razna vprašanja in proteste na lokalne in državne organe.
 10. Dajali smo pripombe in rešitve na PUP načrte po občinah.
 11. Oživeli smo delo v skupini, ki pripravljajo podlago za delo v Aljaževi fundaciji
 12. Vspostavili smo stike z nevladnimi organizacijami v Furlaniji ter na Koroškem, ter se dogovorili za skupen nastop pri problemih, ki se tičejo obmejnih krajev.
 13. Sodelovali smo z NVO  Sloveniji pri idpravljanju skupnih problemov.
 14. Pogajali smo se z vladnimi službami pri reševanju okoljskih problemov ( avtocesta Radovjica, Leško Letališče, Protihrupne ograde na AC – Jesenice, Izgradnja rekreativnega centra Pokljuka, projek CERO – Tenetiše,…..)
 15. Izvedli smo še druge redne naloge iz programa društva, ki so bile predvidene za dolgoročno obdobje 2005 – 2010

 

 

Glavni tajnik GEZ-a

 

Vojko Bernard   

 

aag - celota
SPOŠTOVANI:
Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:
-članarin
– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi
NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPROFITNA ORGANIZACIJA, BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Donacijo AAG lahko prispevate z nakazilom na

TTR: SI56 3300 0000 6508 788

Donacijo AAG lahko tudi prispevate tudi preko PayPalKliknite na spodnjo povezavo – sliko.

Donate-page-001

HVALA!

AVTOR SPLETNE STRANI: Vojko Bernard

Oddajte komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: