c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

BIOELEKTRARNE – U R E D B A o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije


2096. Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Stran 5806.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

1. člen

V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10 in 94/10), dosedanji tretji odstavek 13. člena postane drugi odstavek, dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji, pa se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje 40 ali več prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, niso upravičene do podpore po tej uredbi. Proizvodnim napravam na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 25 in manj kot 40 prostorninskih odstotkov zrnja oziroma silaže prvih posevkov koruze in drugih pravih žit, se določi spremenljivi del referenčnih stroškov v višini 70 %.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Določba tretjega odstavka 13. člena uredbe se uporablja za proizvodne naprave na bioplin, ki se priključijo na elektroenergetsko omrežje po 1. juliju 2012.

Za proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 40 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, za katere je gradbeno dovoljenje izdano do 1. julija 2011 in ki se priključijo na elektroenergetsko omrežje od dneva uveljavitve te uredbe do 1. julija 2012, se spremenljivi del referenčnih stroškov določi v višini 100 %.

Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 40 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, za katere je gradbeno dovoljenje izdano po 1. juliju 2011 in ki se priključijo na elektroenergetsko omrežje do 1. julija 2012, niso upravičene do podpore.

3. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-13/2011

Ljubljana, dne 2. junija 2011

EVA 2010-2111-0132

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: