c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG se je prijavila kot stranski udeleženec v postopku škofjeloške obvoznice


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Upravna Enota Škofja loka

Poljanjska cesta 2,

4221 Škofja Loka

Jesenice: 04.01.2011

Zadeva: Prijava kot stranskega udeleženca: Izdaja gradbenega dovoljenja

Spoštovani!

Alpe Adria Green, ki deluje kot društvo v javnem interesu se prijavlja kot stranski udeleženec v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo tretje podetape, prve faze Poljanjske Obvoznice Škofja Loka –odsek Ljubljanska cesta – predor. AAG ne vstopa oz. želi vstopiti v postopek kot pooblaščenec kakšne osebe, ampak kot okoljevarstvena organizacija, ki deluje na področju varovanja okolja in ji je tudi priznan status društva v javnem interesu ( v prilogi).

Obrazložitev:

Na naš naslov je v zadnjih tednih prišlo nekaj dopisov naših članov v zvezi z zgoraj omenjeno » gradnjo. Zaradi kumulativnih prekomernih vplivov posega, skupaj z drugimi posegi na območju predvidene gradnje, se prijavljamo kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, kot nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na podlagi 43.člena Zakona o splošnem upravnem postopku in na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US in 126/07), ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije in z U R E D B O o območju, določa stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Istočasno s tem se sklicujemo, za pridobitev statusa, kot stranskega udeleženca v postopku, ker je bila v tem primeru kršena Arhuška konvencija, saj se sedanji projekt razlikuje od prvotno predstavljenega.

OBRAZLOŽITEV:

1. Projekt ne upošteva direktive 2007/60/ES EU Sveta in Parlamenta, z dne 23 oktobra 2007, o oceni o obvladovanju poplavne ogroženosti (1) in uredbe Vlade RS -236 člen. Uredbe o vsebini in načrtu priprave podrobnejšega načrta za zmanjšanje ogroženosti pred poplavami ( Ur.List. RS št. 7/2010 z dne 29.01.2010) pri izdaji gradbenega dovoljenja za 3. odsek I. etape Poljanjske obvoznice.

Vznemirjanje in dvom o pravilnosti načrtovane gradnje obvoznice med občani povzročajo že zgoraj omenjeni faktorji. Glede na to, da gre za t.i. vprašanje vplivov na okolje in ogrožanja življenj ljudi, bi moral pristojni organ zahtevati neodvisno presojo vplivov na okolje, še pred izdajo gradbenega dovoljenja. Naslovni organ bo v predmetnem postopku torej moral ugotoviti, da nas obravnava kot stranskega udeleženca v tem postopku!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloga:

– Odločba Ministrstva, da ima AAG status društva, ki deluje v javnem interesu

AAG dela izključno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!
%d bloggers like this: