c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pobuda za uvedbo nepovratnih finančnih spodbud občanom pri rabi primarnih energetskih virov za potrebe klimatizacije zasebnih objektov


Zaradi promocije rabe obnovljivih virov energije in sprejetih državnih obvez do povečanja rabe teh virov ter usmeritve v energetsko varčno gradnjo se za potrebe ogrevanja in hlajenja vgrajuje vedno več naprav, poimenovanih toplotne črpalke. Toplotne črpalke so seveda vezane na trajni obnovljivi vir energije, kar predstavlja predvsem rabo energije zemlje, podzemnih voda in hidrotermalno energijo ter energijo iz okoliškega zraka.

Pred časom je EKO sklad RS dajal občanom nepovratne spodbude za vgradnjo sistemov z rabo energije zemlje in energije podzemnih voda. Iz prakse povzeto lahko rečemo, da s takšno rabo zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov in zmanjšujemo odvisnost od uvoženih fosilnih energentov, kar bi morala država Slovenija izrazito podpirati.

Spodbude so bile v primerjavi z investicijo sicer minimalne, so pa delovale predvsem promocijsko. Po nekajletnem zastoju teh nepovratnih spodbud je navedeni EKO sklad RS preteklo leto ponovno pričel z dajanjem spodbud občanom za vgradnjo toplotnih črpalk. Občani z urejeno dokumentacijo lahko tako pridobivajo nepovratno spodbudo za vgradnjo takšnih naprav, brez upoštevanja rabe vira energije. Iz tega nam je razumeti, da s takšnim načinom dejansko ne delujemo v duhu promocije in spodbude rabe obnovljivih virov energije.

Zato podajamo pobudo naslovu, da prične z nepovratnimi spodbudami tistim investitorjem, ki se odločijo za rabo energije zemlje ali energije podzemnih voda. Predlagamo nepovratno spodbudo za rabo energije zemlje v vrednosti 40% potrebne investicije za zajem te energije in dovod do objekta in 30% od investicije za potrebe odvzema energije iz podzemnih voda. Sedanja nepovratna spodbuda za vgradnjo toplotnih črpalk (25% od investicijske vrednosti ali maksimalno 2000 EUR pa naj ostane).

Pri našem predlogu smo se zgledovali pri naših sosedih Italijanih, kateri subvencionirajo vgradnjo geosond po metru izvedene vrtine in sicer 36 EUR. Za lažje razumevanje našega predloga lahko povemo, da je potrebno za objekt 120 -160 m², grajen skladno s PURESom, s projektirano toplotno črpalko nazivne moči 6 do 8 kW, vgraditi geosondo 80 – 120m. Strošek vgradnje 100 m geosonde je 7000 EUR, v ta znesek so vključena kompletna rudarska dela z stabilizacijo in potrebnim materialom. Izvedba črpalne in ponikovalne vrtine je odvisna od geohidrološke ocene posamezne lokacije in jo lahko vrednotimo v višini cca 6000 EUR (za vrtini 2 x 30 m).

Pri tem moramo poudariti, da zagovarjamo vgradnjo geosond, zaradi njihove prijaznosti do okolja. Manj prijazna za okolje je izgradnja sistemov za rabo energije podtalnice, zaradi varovanja podzemnih voda. Navajamo statistični podatek Avstrije, kjer na 10 vgrajenih geosond zgradijo po en sistem z rabo energije vode. In še to le v primerih, kadar to dopuščajo lokacijski pogoji in je potreba po energiji večja zaradi velikosti objekta.

Zaradi vseh navedenih razlogov pošiljamo naslovu pobudo za ponoven pričetek dajanja nepovratnih spodbud občanom za izvedbo kompletnega sistema za rabo obnovljivih virov energije in nič več samo za vgradnjo toplotnih črpalk.

Z dajanjem takšnih spodbud bo Republika Slovenija lažje izvajala sprejete obveze Koto in 3 x 20% EU, kakor tudi korakala v neodvisnost od uvoza fosilnih energentov za potrebe ogrevanja in hlajenja naših objektov.

Pobudniki predlagamo uvedbo nepovratnih predlaganih spodbud v drugi polovici letošnjega leta oziroma najkasneje v začetku prihodnjega leta. Pri tem upoštevamo seveda tudi količino neporabljenih zbranih sredstev na EKO skladu, katera se veča z načinom zbiranja vsak mesec.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: