c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe in stališča AAG na javno razgrnitev OPPN PPC Log


 

 1. AAG, organizacija, ki ima status zastopanja javnega interesa po ZVO, ugotavlja, da je gradivo, ki je objavljeno in tisto, ki je bilo pridobljeno na občini, kot podlaga za dopolnjeni osnutek OPPN za PPC Log, zastaralo in je zato neveljavno ter se ne more obravnavati, ker ni v skladu s sedanjo zakonodajo, saj se je ta od leta 2006 in leta 2007, ko so se pridobivala mnenja urejevalcev prostora, znatno spremenila. Zato dopolnjeni osnutek OPPN za PPC Log ne more biti podlaga na nadaljno obravnavo in ga je potrebno umakniti iz postopka.
 2. Posamezna mnenja so, kot rečeno, iz leta 2006 in 2007. Nekatera od teh veljajo samo 2 leti. Ideja o PPC Log izvira iz bivše občine Vrhnika in ni obvezna za novo občino Log-Dragomer, ki mora samostojno presojati posege v prostor, še posebno tako velike in tvegane kot jih predvideva ta osnutek. Obenem pa je napačno, da se obravnava OPPN za tako velik poseg, ki vpliva na široko zaledje brez, da bi občina imela sprejet OPN, ki predvideva seveda tudi javno razpravo z upoštevanjem celovitosti občine in medsebojnih vplivov posameznih predelov.
 3. Nadalje, je bil medtem ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje, za katerega je obravnavano področje vplivno območje, ki ga morajo posamezni urejevalci prostora vključiti v obravnavo, kar sedaj ni narejeno. Že samo prisotnost heliodroma in njegovo načrtovano delovanje ima neposreden negativen vpliv na Krajinski park prav tako pa tudi dodatno degradira okolje prebivalcev v več vidikih. Prav tako pa je tudi vpliv voda, kanalizacije in drugo močno prisoten in se ga ne obravnava.
 4. Medtem je prišlo tudi do nove politike ohranjanja kmetijske zemlje, kot pomembnega člena v samooskrbi Slovenije, saj je prav pozidava kmetijskih površin postavila Slovenijo daleč za Evropo po hektarih na prebivalca, kar je nesprejemljivo. Potrebne so nove ocene ob vsaki spremembi namembnosti kmetijskih površin, česar gradivo, niti predlagani odlok ne vsebujeta.
 5. Prav tako je prišlo do novega vrednotenja površin, ki podležejo poplavam ali pa služijo zadrževanju navala padavinskih voda ob močnem deževju. Predlagana površina je poplavna površina in kot taka ne more biti pozidana, saj bi kot taka nepredvidljivo negativno delovala na širšo okolje v škodo prebivalcev. Že pri poplavah v 2010 se je voda tu nepredvidljivo razlivala in tekla, česar nobena študija ne zajema. Obstaja velika nevarnost, v primeru pozidave, za prebivalce in za predele Krajinskega parka, česar študije ne zajemajo. OPPN poplav ne rešuje, pač pa povečuje nevarnost , ki preti od strani velikih (10, 20, 50 in 100 letnih) padavin. O tem ni nobene ocene, ki pa mora biti po sedanji zakonodaji.
 6. Področje predlaganega OPPN je v večjem delu mokrišče in predstavlja naravni zadrževalnik. Z gradnjo se vodni režim bistveno spremeni v negativno smer, na škodo prebivalcev.
 7. Nadalje, opozarjamo na odločbo Ustavnega sodišča, ki je že leta 2005 zavrnilo nameravani poseg zazidave na drugi strani regionalne ceste v Logu, med drugim tudi zaradi možnih negativnih vplivov močnega deževja in kot neracionalno in netrajnostno spremembo prostora Loga. Predlagani OPPN se ne ozira na utemeljitve Ustavnega sodišča, ki je pritrdilo takratnim pritožbam občanov.
 8. Prav tako je ugotovljeno za to področje in podobna, da gre za barjansko geologijo, ki predvideva ugrezanje v primeru obremenitev. Manj poznano pa je, kar nam dokazujejo primeri iz drugih barjanskih področij, da ima obtežitev enega dela zemljišča z objekti nepredvidljiv, a znaten vpliv na sosednje parcele in na njihovo degradacijo. Tega gradivo ne upošteva.
 9. Koridor za železnico je potrebno obdržati in pred vsakršnim načrtovanjem nujno pridobiti novo mnenje Slovenskih železnic in vseh občin, ki bi jim ponovna vzpostavitev železniškega prometa omogočila hitro povezavo z glavnim mestom, namesto dolgih kolon vozil, ki so tudi z okoljskega vidika nevzdržne. Osnutek OPPN PPC Log negativno vpliva na koridor in prehiteva ter onemogoča vzpostavitev železniške povezave iz Ljubljane do Vrhnike. V zadnjem času je železnica Ljubljana – Vrhnika vedno bolj aktualna kot primestna hitra povezava, še posebej iz vidika zmanjševanja onesnaževanja okolja, za kar obstaja kar nekaj evropskih direktiv.
 10. Poleg tega bi vplivi na okolje ostali tudi po zaključitvi del, predvsem pa se bo občutno zmanjšala varnost pred požari, povečal se bo hrup iz ceste R-II 409 Ljubljana – Vrhnika, obstaja velika možnost onesnaženja podtalnice in s tem širše kraške okolice.
 11. Upoštevati je potrebno tudi Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. okt. 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti in Uredba Vlade RS- 236. člen Uredbe o vsebini in načrtu priprave podrobnejšega načrta za zmanjševanje ogroženosti pred poplavami (UR. List RS št. 7/20110 z dne 29.1. 2010
 12. Upoštevati je potrebno tudi Aarhuško konvencijo – gre za okoljski problem, pri katerem je bila javnost dolgo izključena in ignorirana (zavračanje dostopa do javnih informacij, skrivanje informacij, nedopustno spreminjanje javnosti predstavljenih vsebin (načrtov), itd.. Nekateri prebivalci sploh niso vedeli, da so jim spremenili status zemljišč v industrijsko cono.Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: