c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG še vedno čaka na odgovor MOP, glede pritožbe v zvezi z rušitvijo Kolizeja


 

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu 
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Ministrtsvo za okolje in prostor

Dunajska 48

1000 Ljubljana

Datum: 25.05.2011

Zadeva: Pritožba na sklep Upravne enote Ljubljana v zadevi Kolizej

Spoštovani!

1. AAG, ki deluje kot društvo v javnem interesu, vlaga v zakonskem roku pritožbo na sklep Upravne enote Ljubljana (UELj), Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, s katerim je UELj zavrgla pritožbo AAG zoper gradbeno dovoljenje UELj-Izpostava Center št. 351-2575/2010-27 z dne 22.4.2011, za odstranitev Kolizeja v Ljubljani.

2. Obenem vlagamo pritožbo zoper sklep UELj, s katerim zavrača zahtevo AAG za dostop do vseh informacij v postopku in soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev Kolizeja ter te informacije ponovno zahtevamo.

3. Prav tako vlagamo pritožbo zoper sklep UELj, s katerim je zavrgla zahtevo AAG za vročitev kopije gradbenega dovoljenja UELj-Izpostave Center št. 351-2575/2010-27 z dne 22.4.2011 za odstranitev Kolizeja in tega ponovno zahtevamo.

Utemeljitve:

1. UELj je spregledala, da je AAG društvo, ki deluje v javnem interesu in je kot tako nastopilo s pritožbo na gradbeno dovoljenje. Ker društvu ni omogočeno pridobiti informacije o in iz postopka izdaje gradbenega dovoljenja, je zato te informacije zahtevalo. V skladu z Aarhuško konvencijo, ustreznimi evropskimi direktivami in našo zakonodajo bi društvo zahtevane informacije moralo dobiti brez utemeljitev. Ker nimamo vseh informacij smo kot zastopniki javnega interesa izločeni iz možnosti za dodatne utemeljitve in presoje zoper gradbeno dovoljenje.

2. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-NPB4) po katerem zastopa društvo javni interes določa tudi, da se presoja vplivov na okolje (51.člen) uporablja za oceno vplivov tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino ter njihova medsebojna razmerja. Sporna je trditev UELj, da presoja ni potrebna. V prilogah podajamo osnovo za spornost.

3. ZVO-1-NPB4 pa tudi pozna instrument okoljevarstveno soglasje (61.člen). v alineji (4) so našteti pogoji pri nameravanem posegu. Pogoji se določijo zlasti na podlagi tudi predpisov varstva kulturne dediščine!

4. Po 64.členu ZVO-1-NPB4 in ob upoštevanju zgornjih utemeljitev ter utemeljitvah v prilogah, smatramo, da imamo pravni interes izkazan.

5. prilagamo tudi dopis (»grožnjo«, »mehki terorizem«, ki utegne biti kaznivo dejanje) odvetnika po pooblastilu Kranjske investicijske družbe in naš odgovor, na katerega ob oddaji te pritožbe še nismo dobili odgovora. Zahtevamo, da pismo obravnavate kot dokaz , da je izdaja gradbenega dovoljenja sporna in ni pokrita z veljavno dokumentacijo. O tem nas prepričuje tudi druga priloga, v kateri navajamo nekatere spornosti, za druge pa izražamo sum, ker se informacije zapirajo pred javnostjo! Značilno je, da se odvetnik sklicuje na neke, zopet skrivane dokumente. Tako sklicevanje je brezpredmetno, če ni javnosti dostopno. Zahtevamo, da odvetnika ne podprete v tem ravnanju, pač pa ukrepate tako, da bo moral citirane dokumente dati javnosti.

6. Zaradi zavrnitve dodatnih informacij , ki smo jih zahtevali si pravtako pridržujemo pravico za dodatne utemeljitve, ko bomo te informacije (tudi sporno gradbeno dovoljenje) pridobili. S skrivanjem dokumentov seveda prihaja do zavajanja javnosti. V javnem interesu je, da poseg v tako pomemben objekt in v zaščiteno okolico (naselbinska zaščita!) poteka z vsemi potrebnimi presojami in ne na pamet!¨Prav to pa se zdaj dogaja. Zahtevamo, da MOP prekine to stanje. Obenem zahtevamo, da se o objektu pred posegom pridobi mednarodno mnenje!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

Priloge:

  1. Pritožba AAG na gradbeno dovoljenje UELj
  2. Iz registra kulturne dediščine
  3. Pritožba na MOP skupine strokovnjakov
  4. Pismo odvetnika
  5. Odgovor AAG odvetniku

Evidenčna številka

328

Ime

Ljubljana – Mestno jedro

Režim

dediščina

Vrsta

naselbinska dediščina

Predpis

 

Povezava

Register kulturne ded.

Kulturna dediščina

Evidenčna številka

8799

Ime

Ljubljana – Gosposvetska cesta

Režim

spomenik

Vrsta

 

Predpis

Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Lj. Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto

Povezava

Register kulturne ded.

Kulturna dediščina

Evidenčna številka

379

Ime

Ljubljana – Palača Kolizej

Režim

spomenik

Vrsta

 

Predpis

Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Lj. Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto

Povezava

Register kulturne ded.

Kulturna dediščina

Evidenčna številka

329

Ime

Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana

Režim

spomenik

Vrsta

 

Predpis

Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik

Povezava

Register kulturne ded.

Kulturna dediščina

Evidenčna številka

379

Ime

Ljubljana – Palača Kolizej

Režim

vplivno območje spomenika

Vrsta

 

Predpis

Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Lj. Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto

Povezava

Register kulturne ded.

Enota urejanja prostora

MS-171

Namenska raba zemljišč

CU – osrednja območja centralnih dejavnosti

Tip objekta

C – Svojstvena stavba

Urbanistični pogoji

Posegi v prostor so dopustni v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: