c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

pritožba aag zoper okoljevarstveno dovoljenje za bioelekrarno v zg. piirničah


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Agencija RS za okolje

Vojkova cesta 1b

1000 Ljubljana

Datum: 22.06.2012

Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek Alpe Adria Green – mednarodne organizacije za zaščito okolja in narave, ki v Sloveniji deluje kot organizacija v javnem interesu, s pritožbo zoper okoljevarstveno dovoljenje št. 35430-20/2011-6, ki je bilo izdano za obratovanje naprave za odstranjevanje in recikliranje odpadkov živalskega izvora vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim ali predelavo odstranjevanjem z zmogljivostjo predelave 9 ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal upravljalec Bioštrom d.o.o., Zgornje Pirniče 71E, 1215 Medvode. Naprava se nahaja na lokaciji 1166 in 1168, obe k.o. Zgornje Pirniče.

OBRAZLOŽITEV

V ALPE ADRIA GREEN, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu, je bilo ugotovljeno, da je bila pri izdaji kršena AARHUŠKA konvencija, saj krajani Zgornjih Pirnič, ki so tudi člani AAG, niso bili obveščeni, da se okoljevarstveno dovoljenje pripravlja in bi morali biti vključeni pri obravnavi le-tega, kot že priznani stranski udeleženci v postopku izgradnje te bioplinarne, niti niso prejeli tega okoljevarstvenega dovoljenja, kot stranka v postopku v tej zadevi.

Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bi nastalo z zagonom bioplinarne. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da živalskih trupel ne bodo predelovali, biolinarna pa pade v to kategorijo zaradi gnojevke, kar pa ni nobena garancija, da upravljalec ne pričel za gorivo uporabljati živalskih trupel, kar dokazujejo tudi sedanje kršitve pri gradnji tega objekta in skladiščenju silaže, za to bioplinarno.

V zgoraj navedenem okoljevarstvenem dovoljenju je kar nekaj nepravilnosti:

1) V kolikor pregnito blato 1. kategorije bo šlo lahko na polje (zaradi zakonske omejitve v zimskem času-zato je potreben zalogovnik), v kolikor nima zalogalnika – skladišča bo sistem neobvladliv, kar pa ni v skladu z našo zakonodajo ( 20. člen Zakona o varstvu okolja).

2) Pri anaerobni predelavi navedene mešanice dnevnih količin substratov je pričakovati tvorbo toksičnih sestavin predvsem amoniaka in žvepla v nedovoljenih količinah za 1. Kategorijo substratov ter posledično nedovoljeno odlaganje takšnih substratov, po naši zakonodaji na polja.

3) Odločba tudi ne regulira odstranjevanje tovrstnih substratov kar pa ni v skladu z našo zakonodajo ( 20. člen Zakona o varstvu okolja).

4) Tekoči del se bo ves vračal in lahko se zgodi, da se bodo koncentrirale tudi toksične substance. Toksično substance bodo preprečile tvorbo bioplina, zato bo moral upravljavec takšen substrat popolnoma odstraniti iz fermentorjev zaradi previsokih količin žvepla in žveplene kisline ter amoniaka in toksičnih mikroorganizmov pa je le tega prepovedano posuti po poljih. ( 20.člen Zakona o varstvu okolja)

5) Da so se izognili postopku pridobitve IPPC dovoljenja, so navedli recepturo, ki komaj zadostuje za pogon največ 800 kW bioplinskega motorja.

6) Substrati: glicerola na trgu ni ali pa je predrag (nad 240 EURO/t), koruzna silaža se je letos močno podražila, še bolj silaža iz zrnja, vinjasa iz Madžarske, ki je navedena kot gorivo, je tudi problematična zaradi zelo malo energije in veliko žvepla. Glede na predvideno količino substrata, ki jo navaja, bo iz njega nastalo cca 7500m3 bioplina na dan,kar zadostuje za 800kW motor in ne za 999KW ali večji, kot je navedeno v dokumentaciji za plinsko – batni motor kogeneratorja. To gorivo bo zadoščalo samo za pogon plinsko batnega motorja v kolikor ni večji od 800KW.

7) Opisani postopek 24 urne higienizacije je popolnoma neprimeren in ne zagotavlja varnega okolja okoliškim prebivalcem.

8) Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano ne glede na to, da upravljalec nima osnovnih pogojev za skladiščenje substrata in drugih goriv, saj le te skladišči na prostoru, ki ni pokrit in iz njega odtekajo izcedne vode, kar ni v skladu z našo zakonodajo ( 19. člen Zakona o varstvu okolja).

9) Pri gnitju gorivo povzroča neznosen smrad, pri tem pa se sproščajo tudi strupeni plini, ki vplivajo na zdravje ljudi, kar so dokazali v zdravstvenem domu v Medvodah in ni v skladu z našo zakonodajo (17. Člen Zakona o varstvu okolja).

10) Če pogledamo ekonomsko plat tega projekta, ki bi bil izveden po tem okoljevarstvenem dovoljenju, bi upravljalec imel več stroškov kot prihodkov v kolikor je plinsko batni motor večji od 800KW .

11) Upravljavec mora nelegalno zgrajene objekte oziroma objekte, ki so v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.

12) V kolikor bo želel upravljalec polno zagnati bioplinarno, ki ima po dvomljivi dokumentaciji moč 999kW ( navedena moč je nazivna, kar pa še ne pomeni, da je le navedena zaradi zakonodaje, ki manjšim bioplinarnam od 1000kW omogoča pridobiti državno subvencijo) ali večjo, bo moral pričeti uporabljati večjo količino navedenih goriv, pri tem pa ni izključeno niti to, da bo upravljalec nadomestil gorivo z živaljskimi trupli, odpadki iz slovenskih zdravstvenih ustanov in drugimi gorivi, kar lahko bistveno poveča količino emisij iz bioelektrarne, prav tako pa se bo spremenila kemična sestava teh emisij.

Alpe Adria Green se zato prijavlja, skladno z določili 82, člena Zakona o varstvu okolja kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Nanaša se na obratovanje naprave za odstranjevanje in recikliranje odpadkov živalskega izvora vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim ali predelavo odstranjevanjem z zmogljivostjo predelave 9 ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal upravljalec Bioštrom d.o.o., Zgornje Pirniče 71E, 1215 Medvode. Emisije, imisije in odpadki torej lahko predstavljajo splošno nevarnost za okoliške prebivalce.

Alpe Adria Green zastopa pri tej pritožbi svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo v Zgornjih Pirničah in so že sedaj izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča nedograjena bioplinarna močno vplivajo na kvaliteto življenja (neznosen smrad) v Zgornjih Pirničah.

Alpe Adria Green z drugimi podatki ne razpolaga, zaradi nekvalitetnega okoljevarstvenega dovoljenja, ter nenehnega spreminjanja gradbenega dovoljenja in nejasnih odnosno zamegljenih odločb inšpekcijskih služb, ki so v glavnem napisane tako, da inšpekciji ni potrebno ukrepati zaradi dokazanih grobih kršitev upravljavca. Izrečeno mu je bilo sicer nekaj glob, ki pa v primerjavi z vrednostjo objekta niso imele nobene teže.

ZAKLJUČEK

Okoljevarstveno dovoljenje, ki je bilo po predloženim parametrih dejansko izdano za 800 kW bioplinarno in ne za 999 kW ali večjo, nam poraja sum, da je bilo le to izdano samo zato, da bi upravljavec zadovoljil zakonodaji in navkljub postopkom v teku za odstranitev objektov s tem lahko zagnal to napravo, ne pa zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave na tem področju. V ALPE ADRIA GREEN, tudi dvomimo, da sta bila pripravljavec in izdajatelj tega okoljevarstvenega dovoljenja enostavno samo tako nestrokovna, da zgoraj navedenih napak in parametrov ne bi videla.

Poleg tega je pri gradnji te bioplinarne, ki je umeščena v prostor sredi stanovanjskega naselja, veliko ugotovljenih nepravilnosti, potrjenih s strani inšpekcijskih služb in drugih inštitucij. Te nepravilnosti so že sedaj ko bioplinarna še ne obratuje vplivale na zdravstveno stanje okoliških prebivalcev in povzročile nepopravljivo škodo tako naravi kot okolju, zato v AAG zahtevamo, da se okoljevarstveno dovoljenje za ta objekt ne izda, odnosno prekliče že izdano okoljevarstveno dovoljenje.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

37 x Pooblastila

V vednost:

· Občina Medvode

· Minister za Kmetijstvo in Okolje

· Minister za infrastrukturo in prostor

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

pirniče  zd1

pirniče  zd2

Neprijet. vonj.Pirniče_0002

Neprijet. vonj.Pirniče_0003

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DO DANES JE NA AAG PRISPELO PREKO 60 POOBLASTIL ZA ZASTOPANJE INTERESOV KRAJANOV ZGORNJIH PIRNIČ!

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: