c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Komisija za izbor imena prvega četrtletja na črni listi za leto 2013 pri UO Alpe Adria Green, je izbrala: »TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE NA POKLJUKI – TNP«


clip_image002

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Komisija za izbor imena prvega četrtletja na črni listi za leto 2013 pri UO Alpe Adria Green, je izbrala:

»TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE NA POKLJUKI – TNP«

clip_image004

TAKO NAJ BI IZGLEDAL TEKAŠKI CENTER NA RUDNEM POLJU

PONOČI VENDAR SO SVETILKE ZAMENJALI Z CENEJŠIMI

S TEM BISTVENO POVEČALI SVETLOBNO ONESNAŽENOST!

12. decembra 2012 smo ob 22 uri in 30 minut dobili obvestilo, ki smo ga takoj preverili na spletni kameri (http://www.center-pokljuka.si/sl/pokljuka/kje-kod-kam/kamera-v-zivo.html), da je bila tekaška steza na Rudnem polju na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v tem času še razsvetljena, čeprav je po našem vedenju bilo izdano dovoljenje za osvetljevanje proge (prižgane svetilke) samo do 20. ure. Na tekaški progi je bilo samo peščica tekačev.

Razsvetljenost tekaške proge se lahko preveri na posnetkih kamere “Športnega centra Pokljuka”! Te kršitve se dogajajo vse od postavitve nove tekaške proge, očitno pa tega ne spremlja in proti temu ne ukrepa nobena od pristojnih inšpekcij niti upravljavec TNP, kljub temu, da so kršitve znane vsem.

Svetlobno onesnaženje pomeni vsak neposreden ali posreden vnos umetne svetlobe v okolje, kar ima dokazane negativne vplive na biotsko raznovrstnost in na človeka. V Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja – (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 62/10)), je svetlobno onesnaževanje definirano kot »emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja.« Naravni ritem dneva in noči je nujno potreben za normalno delovanje za večino živega sveta. Od metuljev, ptic, netopirjev, želv, žuželk in drugih vrst živali potrebuje temo oz. zvezde na nebu za orientacijo, izpolnjevanje prehranjevalnih potreb, parjenje ipd. Prekomerna umetna svetloba v nočnem času v nekaterih ekosistemih že resno ogroža posamezne vrste.

Dodatno k zgoraj navedenim prekrškom je potrebno tudi ponovno opozoriti, da CENTER POKLJUKA d.o.o še ni pridobil dovoljenja za obratovanje vodnega zbiralnika, namenjenega za umetno zasneževanje tekaških prog, kar je nesporno primer nedovoljene (črne) gradnje, ki še poslabšuje razmere na tem območju TNP.

Alpe Adria Green, tudi v imenu drugih okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij, ter druga društva so v zadnjih letih na naslove pristojnih inšpekcij ter na ministrstva, ki so pristojna za okolje in naravo, na Državni zbor, Javnemu zavodu TNP in drugim pristojnim službam naslovile na desetine pritožb, ki so se nanašale na nezakonito ali naravi in okolju neprijazno delovanje oziroma obratovanje Športnega centra Triglav Pokljuka – kakšna farsa, da delujejo pod imenom »Triglav«, morda zato ker zasedajo pomemben del prostora znotraj edinega narodnega parka, ki ga Slovenci premoremo – pritožbe pa so se nanašale na svetlobno onesnaževanje kot tudi na sporne helikopterske pristanke in prelete, na skrajno neprimeren način strojne sečnje na območju narodnega parka, na ureditev čistilne naprave, na ravnaje z odpadki ter na ravnanje z vodo. Žal odgovorne institucije vse do danes niso ukrepale proti kršiteljem vrste zakonov in uredb s področja okolja, varstva narave, prostorskega urejanja in graditve objektov na območju, katerega upravljavec je CENTER POKLJUKA d.o.o., Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana.

Da do danes ni bilo nobenega konkretnega ukrepa proti navedenim kršitvam zakonov in uredb je morda iskati vzroke tudi v klientelizmu, saj so med uporabniki uslug tega centra tudi mnogi poslanci, uradniki z vrste ministrstev kot tudi sodniki. Se morda tudi zaradi tega postopki na upravnem sodišču in zadeve pri drugih organih, ki so pristojni za nadziranje zakonov ne rešujejo v zakonitih rokih in se postopki vlečejo do zastaranja????????

Glede na povedano smo odločeni, da te kršitve prijavimo tudi Evropski komisiji zaradi porabe sredstev EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za objekte, ki so zgrajeni in obratujejo v nasprotju z zakonom o TNP in drugimi zakoni in uredbami RS.

IZ TEGA SLEDI ZAKLJUČEK, DA OHRANJANJE NARAVE NA TEM OBMOČJU TNP NIMA PREDNOSTI, PAČ PA IMAJO ZARADI BREZBRIŽNOSTI IN NEDELOVANJA ZGORAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV IN V NASPROTJU Z ZAKONOM O TNP IN DRUGIMI PREDPISI, PREDNOST REKREACIJSKE DEJAVNOSTI – V TEM PRIMERU SO TO TEKAČI TER BIATLONCI – KAR POTRJUJE TEZO, DA TO POTEKA S POLNO PODPORO URADNIH INSTITUCIJ IN POLITIKE.

Na črno listo za prvo četrletje 2013 zato uvrščamo institucije:

  1. CENTER POKLJUKA d.o.o., Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana,

http://www.center-pokljuka.si

2. JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK, Ljubljanska cesta 27, 4260 BLED

triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

  1. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

http://www.mko.gov.si/ž

  1. INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO, Parmova ul. 33, 1000 Ljubljana

http://www.ikgho.gov.si/si/delovna_podrocja/inspekcija_za_okolje_in_naravo/

Inšpekcija za okolje in naravo opravlja inšpekcijski nadzor na področju varstva okolja in narave, ekološkega nadzora na državni meji, vodnega režima, urejanja voda in gospodarjenja z njimi. V okviru naštetih področij nadzora konkretno nadzoruje kakovost zraka, ravnanje z odpadki, kakovost voda, emisij snovi v vode, industrijsko onesnaževanje in tveganje, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje, nadzor nad kemikalijami in gensko spremenjenimi organizmi ter nadzor nad ohranjanjem narave.

5. GRADBENA, GEODETSKA IN STANOVANJSKA INŠPEKCIJA

http://www.ipep.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbena_geodetska_in_stanovanjska_inspekcija/

Osnovna naloga gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov, predvsem preprečevati nedovoljene gradnje in nadzirati izpolnjevanje z zakonom predvidenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje.

clip_image006

Nočno nebo posneto na strelišču biatlona na Rudnem Polju – Pokljuka – TNP

OBRAZLOŽITEV

Zavarovano območje je območje kopnega in/ali morja, določeno z namenom, da se dolgoročno zagotovi varstvo in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami ter kulturnimi vrednotami in je upravljano s pravnimi ali drugimi učinkovitimi sredstvi. (IUCN, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/paps-016.pdf )

Narodni park je večje naravno ali skoraj naravno območje z ohranjenimi prvobitnimi ekološkimi procesi, z vrstami in značilnimi ekosistemi, ki je tudi temelj za zagotavljanje okoljskih in kulturno skladnih razmer za zadovoljevanje duhovnih, znanstvenih in izobraževalnih potreb ter rekreacije in obiskovanja, vse pa skladno s primarnimi cilji upravljanja. (IUCN, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/paps-016.pdf )

Narodni park je območje z izrazitimi značilnostmi visokogorskega sveta, geološkimi, geomorfološkimi, s hidrološkimi in z drugimi naravnimi vrednotami, obsežnimi in raznovrstnimi ekosistemi, izjemno bogatim rastlinskim in živalskim svetom z redkimi ter značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, z visoko stopnjo kakovosti krajine in ohranjenosti kulturne dediščine. Zgodovinske in kulturne vrednote ga povezujejo z večstoletno prisotnostjo človeka in njegovim vsakodnevnim delovanjem. Z ekološkega, zgodovinskega, kulturnega, vzgojnega, razvojnega, duhovnega, s simbolnega, z identitetnega ter estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima vse to izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti. (5. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Ur list RS, 52/2010)

V prvem odstavku 13. člena ZTNP (1) je določen splošni varstveni režim v narodnem parku, s katerim je na območju narodnega parka med drugim prepovedano:

· postavljati in uporabljati vire svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja (14. točka) in

· graditi površinski vodni zbiralnik in ne gre za zbiralnik za napajanje živine (28. točka 13. člena);

V poglavju Kazenske določbe so za navedene prekrške določene globe in sicer za prekršek iz 28. točke od 25.000 do 200.000 eurov in iz 13. točke od 7.000 do 70.000 eurov.

ŠPORTNI CENTER POKLJUKA sicer na svoji spletni strani izjavlja:

»Na Rudnem polju je tako vzniknila deset milijonov evrov vredna investicija, ki se je s 6,5 milijoni financirala tudi iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Preostanek sta prispevala Fundacija za šport in Smučarska zveza Slovenije, ki je preko gospodarske družbe Center Pokljuka d.o.o. upravljavec centra in tudi njen 100-odstotni lastnik.« in

»Gradnja Športnega centra Triglav Pokljuka je v celoti sledila strogim okoljevarstvenim zahtevam; zavedamo se namreč, da center leži v Triglavskem narodnem parku, zato je sobivanje z naravo in parkom še kako pomembno. V Centru si prizadevamo za čim manjšo obremenitev naravnega okolja in zlitje z njim v čim večji meri ……..«

http://www.center-pokljuka.si/sl/sportni-center/port-in-turizem/sportni-center.html

UGOTAVLJAMO PA, DA SO TO LE BESEDE, DEJSTVA PA KAŽEJO NEPRIMEREN ODNOS DO OHRANJANJA TNP, SAJ BI NA VIDNEM MESTU MORALO BITI OBJAVLJENO, DA JE OBRATOVANJE Z OSVETLJEVANJEM TEKAŠKIH PROG DOVOLJENO SAMO V ČASU, KI GA DOVOLJUJEJO PRIDOBLJENI URADNI DOKUMENTI O OBRATOVANJU.

IN TO BI MORALI UPRAVLJAVCI SEVEDA TUDI DOSLEDNO SPOŠTOVATI, PRISTOJNE SLUŽBE PA IZVAJATI NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PREDPISOV!

ALPE ADRIA GREEN POZIVA VSE, DA V SOBOTO, KO BO POTEKAL OKOLJSKI PROJEK »URA ZA ZEMLJO« 23.03.2013 TUDI NA RUDNEM POLJU OB 20 URI IN 30 MINUT UGASNEJO ZA ENO URO LUČI IN PRIŽGEJO SVEČO V SPOMIN TRIGLAVSKEMU NARODNEMU PARKU!

clip_image008

ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: