c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal predloge sprememb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača


Alpe Adria Green je v zakonskem roku poslal predloge sprememb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača . Naša stališča bomo še dodatno dodatno strokovno utemeljiti, tudi z gradivi, ki jih bomo poslali naknadno.

AAG je organizacija, ki ima status organizacije v javnem interesu po ZVO in po ZON vstopamo s temi predlogi v postopek sprejemanja OPN in Okoljskega poročila v tej in v vseh nadaljnjih fazah.

 1. Strateški del:
 2. V 12. členu – Cilji prostorskega razvoja se med cilje na koncu doda alinea:
 • ohranitev kvalitet naravnega prostora občine prednostno za razvoj turizma brez umeščanja vetrnih elektrarn, ki bi prostor močno degradirale in škodovale prebivalcem

Utemeljitev:

 • v osnutku OPN je vrsta določil v členih, tako v strateškem kot izvedbenem delu, ki jasno postavljajo kot prioriteto ohranjanje naravnega prostora, krajine in kvalitet sedanjega prostora. Postavljanje vetrnic pomeni hudo degradacijo

tega prostora, pomeni ustanavljanje industrijske cone v naravnem ambientu, kar ni

treba posebej dokazovati, saj so podobne zahteve krajanov prisotne v vseh

državah, kjer jim od zgoraj vsiljujejo vetrnice. Vetrnica pri Dolenji vasi to

degradacijo jasno dokazuje.

 • Zdravju škodljivo delovanje obstoječe vetrnice (2,3 MW nazivne moči) zaradi nizkofrekvenčnega in infra hrupa je pri več bližnjih prebivalcih jasno izkazano, pa čeprav so oddaljeni okrog 900 do 1.000 m (po oceni akreditirane organizacije Elektroinštituta Milan Vidmar celo 1.500 m). Pri tem je treba povedati, da so bili ti prebivalci za postavitev omenjene vetrnice, ko pa so deležni zdravju škodljivega hrupa pa so odločno proti. Očitno jih je investitor izigral, saj arogantno noče ustaviti vetrnice niti v času nočnega počitka, ki spada med človekove pravice.
 • Vetrne elektrarne je treba izločiti tako iz OPN v celiti (oba dela) kot iz okoljskega poročila, ker so okoljsko in zdravstveno nesprejemljive.
 • Predvsem KS Senožeče in prebivalce več krajev v tej KS močno ogroža načrt (Državni prostorski načrt – DPN) postavitve 40 še močnejših vetrnic (3 MW) v Senožeških brdih, zaradi subvencij pa so zrasli apetiti še pri drugi investitorjih.
 • V KS Senožeče se je na referendumu 25. maja 2014 večina izrekla proti umeščanju vetrnih elektrarn v prostor na območju KS Senožeče, kar je nujno upoštevati v OPN.
 • Prav tako je občinski svet sprejel sklepa na 26. seji:
 • ”Sprejme se Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o vprašanju umestitve vetrnih elektrarn v prostor na območju krajevne skupnosti Senožeče dne 25. maja 2014, ki ga je podala Občinska volilna komisija Občine Divača. ”
 • ”Večinska volja krajanov KS Senožeče, izkazana 25.5.2014 na svetovalnem referendumu o umeščanju vetrnih elektrarn na območju KS Senožeče, naj se realizira tako, da se v OPN, ne umešča novih vetrnih polj na območju KS Senožeče.
 • Na Vlado Republike Slovenije naj se skupaj z izkazano voljo krajanov na referendumu (Poročilo) pošlje zahteva o ustavitvi postopka priprave državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda.
 • Priprave novih »državnih prostorskih načrtov« naj se ne začenjajo dokler se ne sprejme ustrezna zakonodaja, ki bo upoštevala dognanja o škodljivosti infra hrupa za ljudi in živali, ki bo strokovna podlaga za umeščanje vetrnih elektrarn z vidika ustrezne zaščite zdravja ljudi.”
 1. V 28. členu – zasnova energetske infrastrukture – se črta alinea (stran 21):

(4) Na Griškem polju, zahodno od Dolenje vasi in severno od Senadol sta v dveh fazah predvideni polji vetrnih elektrarn.

Utemeljitev:

 • Poleg utemeljitev pod številko 1 (zgoraj) dodajamo še: gre za stare načrte, od katerih je bila zgrajena ena vetrnica kot pilotna. Pokazala je nevzdržnost gradnje preostalih vetrnic in nadaljevanje ni sprejemljivo, poleg tega pa se je pojavil povsem nov načrt v Senožeških brdih s 40 vetrnicami. Tako bi več naselij bilo ukleščeno med same vetrnice. Znano je, da navajajo 25 let za življenjsko dobo vetrnic, kar pomeni popolno degradacijo in škodo zdravju za četrt stoletja. Vsekakor to ni javni interes!
 • Zgolj naštevanje predvidenosti je neumestno in nesprejemljivo, saj je razvoj dogodkov čez čas pokazal, da to ni več skladno s cilji OPN.
 • Treba se je tudi zavedati, da umeščanje vetrnih elektrarn po državah Evrope po njeni direktivi ni obvezno! Države same izberejo tipe obnovljivih virov. Na Primorskem je aktualna energija sonca za ogrevanje stavb in daljinsko ogrevanje, skupaj še s kakšnih virom (les, geotermalna energija…) in novejše še hlajenje. Lep primer take kombinacije imamo na Vranskem, ki je severneje od Primorske.

V točki (8) se v prvi vrstici izpusti beseda ”vsi”.

 

Utemeljitev:

 • Države EU niso obvezne uvajati vseh obnovljivih virov, saj imajo zelo različne pogoje. Zato je obveza po vseh OVE nesprejemljiva in občina lahko med OVE selekcionira tiste, ki ne degradirajo krajine, ne škodujejo zdravju in bivalnim kvalitetam prebivalcev – torej kvalitetam, ki so na več mestih OPN naštete in bi s tem vztrajanjem prišli sami sebi v konfliktno situacijo. Glej na primer 49. člen in 51. člen.

 

 1. V 29. členu – obnovljivi energije – se črta 4. alinea, točke (1).
 • Energije vetra z gradnjo vetrnih elektrarn.

 

Utemeljitev:

 • Kot zgoraj v 1. in 2. Poleg tega je treba upoštevati zaščito Divaške občine, ki se izraža tudi v MAB (človek in biosfera) področju, saj je smoter razvoj mehkih dejavnosti (turizem in povezane dejavnosti) in ne industrijskih con po naravi, kar zahtevajo vetrne elektrarne.
 1. V 45. členu – splošne usmeritve v krajini – se doda
 • pod (5) : , Senožeških brd, Zajčice in drugih hribovitih predelov

Utemeljitev:

 • tak dodatek je skladen z drugimi členi, ki ščitijo krajino in naravo, zato je potreben tudi tu poimensko, saj so ti deli po novem ogroženi zaradi napada vetrne industrije in državnih organov.

III. Izvedbeni del

 

 1. V 67. členu (str. 57) pod 33E – območja energetske infrastrukture;
 2. 23020 – črtati ”vetrne”

 

Utemeljitev: kot zgoraj

 1. V 67. členu pod 33E:
 2. 22110 – črtati v celoti ”naftovodi in prenosni plinovodi” ter
 3. 22210 – črtati ”distribucijski plinovodi”

Utemeljitev:

 • Uvajanje novih fosilnih goriv, namesto nadomestitve z obnovljivimi viri ogrevanja je nesprejemljivo, saj povečuje CO2 v velikem obsegu. To je kontroverzno s cilji po zmanjšanju CO2 in fosilnih goriv. Za uvajanje novih prenosnih plinovodov po Primorski ni nobenih utemeljitev. Razkopavanje celotne občine Divača zaradi distribucije plina do stavb pa prav tako. Namesto tega imamo sonce in druge obnovljive vire. Tudi sončno ogrevanje je mogoče smatrati za infrastrukturo, ob primernem poslovnem modelu, kakršen je na primer v Vranskem. Ljudje plačujejo porabljeno toploto na števcih in niso prisiljeni investirati v drago opremo, tako kot to deluje pri plinu.
 • Nove napeljave so v občini okoljsko nesprejemljive. Med drugim tudi zato, ker izpodrivajo uporabo sonca. Kdo pa bo uporabil sonce za ogrevanje, če bo enkrat imel priključek na plin. Plinovodov pa ne bomo kasneje nikoli izgrebli iz tal. Kar pomeni, da delamo direktno proti obnovljivemu viru, kot je sonce. To je zmedena politika, ki je občina ne sme podpirati, v svojo korist.
 1. V 68. členu se črta pri (1), prva alinea : ”distribucijskega plinovodnega omrežja”

 

Utemeljitev: kot zgoraj.

 1. V 101. členu – varovalni pasovi in koridorji objektov gospodarske javne infrastrukture – se črta ”za plinovode z obratovalnim tlakom”

 

Utemeljitev:

– kot zgoraj

– poleg tega je treba spremeniti miselnost, da sončna energija namesto plina ne more biti gospodarska javna infrastruktura. Sonce je povsod in ne potrebuje vodov po tleh. To je velika prednost in pocenitev , še posebej za sončno Primorsko. Hkrati pa odpira veliko domačih delovnih mest. Treba je spremeniti miselnost in kapital preusmeriti. Naj Geoplin in Plinovodi raje investira v sončno ogrevanje in hlajenje. Prisili ga lahko samo spremenjen OPN , kakršnega predlagamo. To pa prava okoljska usmeritev.

 1. Črta se popolnoma 107. člen – gradnja in urejanje plinovodnega omrežja

Utemeljitev: kot zgoraj, plin po Primorski, razen, kjer je že, je nepotreben. Za Koper in večja naselja so možnosti iz Italije, kot je to za Novo Gorico, v občini Divača pa ti fosili niso okoljsko in sicer sprejemljivi.

 

 1. Črta se popolnoma 112. člen – gradnja in urejanje objektov in naprav vetrne energije

ki se glasi:

” (1) V občini je (v strateškem delu) predvideno območje za gradnjo večjega števila vetrnic za proizvodnjo električne energije na Griškem polju pri Dolenji vasi.

(2) Eventualna linijska postavitev vetrnic za proizvodnjo električne energije na območju Vremščice, Selivca in Senožeških brd se bo reševala z Državnim prostorskim načrtom (DPN).”

Utemeljitev:

 • kot že utemeljeno v strateškem delu ni razlogov za vetrnice v občini Divača in velja stališče občinskega sveta in OPN v drugih delih proti postavitvi teh industrijskih con v naravi.
 • navedba , da se bo reševalo z DPN je nesprejemljiva, saj je prvi korak, da vetrnic ni v OPN občine Divača. Država sicer lahko še naprej iz Ljubljane vsiljuje vetrnice, vendar je pomembna javna odločitev, da gre razvoj občine v turizem in spremljajoče dejavnosti, kjer je veliko delovnih mest, ne pa v vetrnice, kjer ni delovnih mest, saj je vsaka vetrnica v celoti uvožena na ključ. Ena stane okrog 3,5 mio evrov, naložba naj bi se pokrila s tudi subvencijami , ki bi potemtakem šle v Nemčijo, od koder je še proizvajalec obstoječe vetrnice (Enercon). To pa ni v javnem interesu in okoljsko nesprejemljivo.

 

 1. V 139. členu je popolnoma nesprejemljivo, da je v podtočki (5),  v preglednici  E – območje energetske infrastrukture v   stopnji varstva pred hrupom.  Predlagamo premik v I. območje.

Hkrati predlagamo nujen sprejem občinskega odloka o minimalni razdalji med vetrnico in stanovanjskim objektom 5 km. Sicer smatramo vetrnice za okoljsko in zdravstveno nesprejemljive.

 

Utemeljitev:

 • Energetski primer so vetrnice, ki oddajajo uničujoč nizkofrekvenčni in infra hrup tudi do 5 km oddaljenosti, ki se v sobah še ojača (resonanca). Slovenija nima protihrupne zakonodaje za vetrnice in je treba nujno sprejeti občinski Odlok o minimalni oddaljenosti morebitnih vetrnic, ki mora znašati 5 km, kot gredo svetovni trendi.
 • Prav tako smo na razpolago za nadaljnja pojasnila v zvezi s hrupom vetrnic, saj je študij, ki ugotavljajo zdravju škodljiv hrup vetrnic že več in vedno bolj kažejo v smeri bistvenega povečevanja minimalnih razdalj do stanovanj do 5 km in več, če gre za skupino vetrnic in hribovito področje.
 • Pri vetrnicah ni odločilno povprečje hrupa kot pri prometu pač pa ponavljanje impulzov in resonanca v stanovanjih. Poleg tega niso odločilne meritve v dBA načinu, kot je v naši zakonodaji za druge vire, ker ta način ignorira najbolj škodljiv hrup vetrnic, to je nizkofrekvenčni in infra hrup, ki deluje na notranje uho. Zato je pravi naslov za ugotavljanje vpliva na zdravje zdravnik specialist in ne številke v dBA. Take so ugotovitve tudi v svetu.
 1. Problem 2. tira.  Ne strinjamo se s traso 2. tira in predlagamo, da se izloči iz OPN (varianta).
 • Drugi tir je utemeljevan s tem, da se bo povečala frekvenca tovornih vlakov od Kopra do Divače. Kar pomeni, da bo v Divačo prihajalo bistveno več dolgih vlakov. Doslej še nihče ni povedal kam jih bodo dali v Divači, saj je naprej proti Ljubljani že zdaj ozko grlo. Očitno stvari niso domišljene. Poleg tega je bil eden od odgovorov pred leti na prostorski konferenci, da bo hitrost tovornih vlakov 75 km/h in ne enako kot za potniški promet – 160 km/h.
 • V potniškem prometu bi bil ta vlak slabo obiskan, saj ne more konkurirati z avtocesto oziroma logistiko in veliko mobilnostjo, ki je vezana na to komunikacijo.
 • Zato je podpora drugemu tiru korak nazaj za občino, pa tudi sicer je vprašljiv po tej trasi za državo. Predlagane so že bile drugačne rešitve, ki bi jih kazalo znova obdelati. Zato v OPN drugi tir ne sodi, je tudi okoljsko nesprejemljiv.

Okoljsko poročilo.

 

 1. Okoljsko poročilo je zastarelo na področju navajanja vetrnih lokacij in kapacitet in je nesprejemljivo, tako okoljsko kot zdravstveno. Zato predlagamo, da se ga ne sprejme, ampak se ga mora posodobiti upoštevajoč nova spoznanja o škodljivosti vetrnih elektrarn za ljudi in krajino ter za razvoj z ohranjanjem naravnih virov, prav tako pa za okolje v celoti (bivanje prebivalcev, turizem in drugo).

Utemeljitev:

 • Strokovno pravilno okoljsko poročilo bi moralo odsvetovati vetrnice , ker so okoljsko in zdravstveno nesprejemljive, kot je bilo že utemeljeno pri OPN – strateški in izvedbeni del.
 1. Okoljsko poročilo kritično ne obravnava gradnje novih plinovodov in distribucije plina in je zato nesprejemljivo. Plin bi moralo odsvetovati oziroma ga smatrati za negativen vir.

 

Utemeljitev:

Podobno kot v OPN – strateški in izvedbeni del. Plin ni obnovljiv vir in škoduje uvajanju sončne energije za ogrevanje in z modernimi tehnologijami tudi za ohlajanje, saj kjer je plin, ne uvajajo sonca. To je v nasprotju s podnebnimi cilji in s cilji po zmanjševanju CO2. Posebno na Primorskem je pomembno, da , ker še ni plina, da uvajamo sonce, ne pa da planiramo plin.

 

Predsednik Alpe Adria Green:                                              Jesenice dne: 20.11.2014

Vojko Bernard

javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača, maj 2014 : http://www.divaca.si/obcinski_prostorski_nacrt/javna_razgrnitev/

tisa-banner-ngo

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: