c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V Alpe Adria Green smo v zahtevanem roku poslali na MOP pobude za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica


Veterne el.

Na objavljeno pobudo za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica smo v AAG podali na MOP svoje predloge, priporočila, usmeritve, mnenja ter zahteve in sicer:

1. Alpe Adria Green (AAG) zahteva, v zakonitem roku javne obravnave, da se postopek Pobude za DPN VE Zajčica (v nadalj. Pobuda) ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki, pri čemer povzemamo tudi zahteve krajanov, ki so z referendumom in sklepom občine Divača izločili vse nadaljnje vetrne elektrarne v občini. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo.

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadalj. Pobudnik) nadaljuje z nesprejemljivim, ignorantskim in arogantnim vsiljevanjem novih vetrnih elektrarn, čeprav je v celoti seznanjeno z referendumsko in občinsko odločitvijo o zavrnitvi novih vetrnih elektrarn, do katere je prišlo zaradi vsiljevanja 40 vetrnih elektrarn Senožeška brda.

3. Pobudnik mora upoštevati dejstvo, da je 100 metrska pilotna (poskusna) vetrna elektrarna Dolenja vas na Griškem polju popolnoma degradirala krajino, začela s svojim hrupom škodovati zdravju več krajanom in spremenila območje v veliko industrijsko cono, ki je ograjena in dostop prepovedan, s tem pa veliko območje odtegnjeno občanom in drugim, saj je bilo pred tem prosto dostopno.

4. Močni negativni vplivi VE Dolenja vas na krajane in krajino so bili v medijih dovolj prepoznavno večkrat obravnavani, zato je postavljanje novih vetrnih elektrarn ignorantsko in arogantno, saj namerno spregleduje omenjena dejstva.

5. Dokaz, da je ravnanje Pobudnika z vsiljevanjem nove Pobude (poleg VE Senožeška brda) ignorantsko, arogantno in škodljivo je tudi dejstvo, da mu je iz Pobude za VE Senožeška brda dobro poznana usmeritev občine Divača in KS Senožeče ter krajanov v turistično gospodarsko panogo s trženjem čimbolj neokrnjene narave ter bližine Parka Škocjanskih jam in Krasa kot prepoznavne krajine, zelo zanimive tudi za tuje obiskovalce.

6. Turistična gospodarska usmeritev je tudi v kriznih časih odlična razvojna usmeritev za razvoj podeželja, kamor občina po večini spada, kar je v Sloveniji pokazala nedavna kriza.

7. Pobudnik torej s Pobudo hoče zavestno povoziti, negirati, ignorirati, škodovati usmeritvam občine, jo degradirati in onemogočiti njen razvoj ter razvoj njenih prebivalcev v smeri veliko stalnih, ne prekarnih, delovnih mest, posebno mladine v turističnih in povezanih usmeritvah s solidnim prihodkom. Iz obstoječe vetrne elektrarne pri Dolenji vasi je jasno, da vetrni avtomati nimajo stalnih delovnih mest, če pa so potrebni specialnega vzdrževanja ali odpravljanja okvar pa pridejo tuji strokovnjaki.

8. Pobudniku je tako od prej znano, da je narava z vsemi atributi, ki so mednarodno prepoznani kot izjemni, tista osrednja tržna niša, ki daje in bo še generacijam dajala kruh. Zavestno degradiranje te krajine, spreminjanje v industrijsko cono, degradiranje narave, gozdov, ki so na Krasu še posebej pomembni, ustvarjanje novega, povsem specifično zdravju škodljivega hrupa v njej in v naseljih ter v bivalnih prostorih zaradi nameravane postavitve vetrnih elektrarn je skrajno zavržna politika do razvoja tega dela Slovenije.

9. AAG zahteva, da se Pobudnik opredeli do ekspertnega mnenja gospe Sarah Elisabeth Laurie (reference v gradivu, 14. april 2014, na povezavi) in tam navedeno literaturo in dokazi, ki ga je podala za načrtovano industrijsko cono 41 vetrnih turbin imenovano Stony Gap Wind Farm, Avstralija (turbine Vestas, 3 MW nazivne moči vsaka, na 80 m stolpih) v zadevi hrup vetrnih elektrarn in nujna oddaljenost – v tem primeru 10 km, zaradi škodovanja zdravju prebivalcev.

Povezava: https://docs.wind-watch.org/Stony-Gap-Expert-Opinion-Laurie.pdf

Gradivo, ki vsebuje vrsto zadevnih strokovnih prispevkov, ki so uporabni tudi za VE Zajčica, dajemo kot dokaz, da je Pobuda, v kolikor bi se izvedla na terenu, zdravju škodljiva.

10. Posebej opozarjamo, da bi VE Zajčica povzročala čezmeren hrup, še posebej infra in nizkofrekvenčni zdravju zelo škodljiv hrup, ki prodre v stanovanja skozi zaprta okna, v stanovanjih se lahko ojača, resonira, s čimer bi lahko povzročila hujše okvare zdravja prebivalcev, v času življenjske dobe 20 let. Energija tega hrupa bi povzročila nevarnost za zdravje in po več letih nevarnost za življenje prebivalcev in tudi premoženjsko škodo velike vrednosti na njihovih stanovanjskih nepremičninah.

11. Ogrožanje življenj tekom večletnega delovanja VE Zajčica zaradi emitiranja infra in nizkofrekvenčnega hrupa je dobro utemeljeno z dokazanimi spremembami v organizmu ljudi, ki so temu hrupu dalj časa izpostavljeni. Zahtevamo, da se Pobudnik opredeli do dokaznega materiala, ki ga prilagamo v obliki povezave na znanstveno predavanje o teh spremembah: https://www.youtube.com/watch?v=l5BV8QSR2Ic .

V dokazni material prilagamo še pregleden članek predavateljice iz zgornje povezave, prof. dr. Mariana Alves-Pereira, ki že več kot 30 let s kolegi raziskuje posledice omenjenega hrupa, na povezavi:

http://www.na-paw.org/VAD-2007-Prog-Biophys-Mol-Biol.pdf (2007)

in tudi za ta članek zahtevamo, da se do njega opredelite. Dokazuje bolezenske

spremembe organizma zaradi infra in nizkofrekvenčnega hrupa.

12. Kot nadaljnji dokaz, da bi VE Zajčica ogrožala zdravje in kot večletno posledico tudi življenja prebivalcev navajamo še znanstveno-strokovni članek Aleca N. Salta, profesorja otolaringologije na Washington univerzi, na povezavi:

https://docs.wind-watch.org/How-Does-Wind-Turbine-Noise-Affect-People.pdf (2014)

zahtevamo, da se tudi do tega članka opredelite.

13. Opredelitev Pobudnika do dokazov o ogrožanju zdravja in življenj prebivalcev v primeru postavitve VE Zajčica, ki so našteti od točke 9 do točke 12, je nujno zato, da dosežemo izjasnitev, ali se Pobudnik zaveda, da bi s uresničitvijo VE Zajčica ogrožal zdravje in življenja prebivalcev. Da naštejemo samo nekaj za organizem lahko usodnih sprememb zaradi omenjenega hrupa, ki izhajajo iz zgornjih znanstvenih ugotovitev: zadebelitev sten ožilja, zadebelitev povrhnjice srca, zlepljenje dlačic notranjega ušesa, itd., itd., kar lahko privede do kapi, itd. (našteto v dokaznem materialu)

14. AAG na osnovi točk od 9 do 13 ugotavlja, da je dokazal (predložil dokazni material v navedenih točkah), da je treba Pobudo takoj ustaviti, sicer bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev tekom življenjske dobe delovanja VE Zajčica.

15. AAG opozarja in ugotavlja, da Pobudnik NI dokazal, da zaradi delovanja VE Zajčica ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev! Ni predložil nobenega dokaza in nobenih zagotovil ! Na razpolago je javnost preko Pobudnika dobila gradiva investitorja podjetja Amicus. Gradiva ne vsebujejo nobenih dokazov in zagotovil, da zaradi delovanja VE Zajčica ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev. Projekt bi moral to vsebovati kot obvezne vsebine, pa jih ne. Tudi zato je treba postopek takoj ustaviti. Projekt ne vsebuje nobenih odgovornosti vpletenih oseb oziroma organov, tako ministrstva za infrastrukturo kot investitorja.

16. Investitor priznava (stran 22 tekstualnega dela), da je nizkofrekvenčni hrup med ključnimi vidiki vpliva na ljudi. To samo pomeni, da priznava naše navedbe, kar posledično vodi do nujne opustitve projekta. Na strani 45 tudi priznava, da predpisov v zvezi s problematiko hrupa vetrnih elektrarn v Sloveniji ni. Tudi to vodi do takojšnje opustitve projekta VE Zajčica, kar zahtevamo, saj bi prebivalce prepustil brezpravju, kjer v borbi za svoje zdravje in življenje, če bi bil projekt realiziran, ne bi mogli uporabiti pravnih sredstev. To pa je seveda nesprejemljivo in protiustavno, saj krši 72. člen Ustave RS o pravici do zdravega okolja, ki pa je ne bi mogli uveljavljati.

17. Pobudnik in investitor pišeta o nekih razdaljah posameznih vetrnih turbin od prebivališč, ki pa so povsem na pamet, saj ne dokazujeta in ne zagotavljata, da ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev zaradi specifičnega hrupa vetrnih elektrarn tekom življenjske dobe vetrnih elektrarn. Še več, iz predloženih gradiv AAG jasno sledi, da, če že govorimo o teh razdaljah, so te na nivoju več od 5 kilometrov in še več. Če bosta Pobudnik in investitor pazljivo predelala dokazna gradiva AAG in uporabila obstoječe znanje o širjenju infra in nizkofrekvenčnega hrupa, še posebej specifičnega od vetrnih elektrarn, bosta ugotovila, da na to širjenje močno vplivajo tudi vremenske razmere (na primer temperaturni obrat), višina postavitev vetrnih elektrarn nad naselji, smeri in jakosti vetrov, nočni in dnevni čas, podeželsko tišje okolje, število vetrnih elektrarn in še več drugih faktorjev. Zato so njune navedbe o razdaljah na pamet in nedopustne v kakršnem koli resnem gradivu. Gradivo je neresno in kot tako nesprejemljivo.

18. Na strani 46 navajata upoštevanje predpisov s področja varstva pred hrupom, ki pa jih v Sloveniji, kot drugje ugotavljata, ni. Spet smo v brezpravju! Zato projekt ni sprejemljiv. Še posebej ni predpisov za infra in nizkofrekvenčni hrup vetrnih elektrarn.

19. Na strani 46 tudi omenjata ”hiter razvoj” vetrnih elektrarn, ki naj bi zmanjševal obremenitev s hrupom. O tem nista predložila nobenega dokaznega materiala in je to trditev na pamet, brez vrednosti.

20. Na straneh 46 in 47 navajata še vrsto drugih problemov umeščanja (zavarovani prostori, uničenje, degradacija krajine, izsekan gozd na občutljivem Krasu, ki bi med drugim poslabšal vetrne vplive na naselja (kot se je zgodilo z avtocesto), katerih reševanje si zamišljata z nekakšno ”optimizacijo”, ne zavedajoč se ali pa ignorirata dejstvo, da vetrna elektrarna stoji ali pa ne stoji. Vmesnih rešitev NI!

21. AAG nasprotuje Pobudi tudi zaradi degradacije krajine, uničevanja turističnega razvoja občine in krajevnih skupnosti in uničevanja Krasa kot svetovno znanega prostora, ki privlači veliko obiskovalcev in poseganja v ali ob rob zaščitenim področjem.

22. Povsem napačne so tudi navedbe o koristih zaradi investicije, saj je že bilo jasno povedano, da imajo občina in krajevne skupnosti povsem drugačno razvojno usmeritev, ki ne dovoljuje postavljanja vetrnih elektrarn. Zahtevamo, da ministrstvo spoštuje te usmeritve in opusti pobudo za VE Zajčica. Nesprejemljivo je vsiljevanje vetrnih elektrarn, ki uničujejo gospodarstvo tega področja in potencial stalnega zaposlovanja v turističnem gospodarstvu.

23. Gradivo PIZ (2013) enako kot tekstualni del ne dokazujeta, da projekt ne bi poslabšal bivalnega okolja prebivalstva, njihovega zdravja in bi jim ogrožal življenja zaradi specifičnega hrupa, za kar smo predložili dokaze. Zato je gradivo PIZ povsem nesprejemljivo.

24. Gradivo PIZ je nesprejemljivo tudi zato, ker v točki 4.2. povsem na pamet piše, brez dokaza, da naj bi projekt vplival na klimatske spremembe. Slovenija nima nobenega vpliva na klimatske spremembe (prof. Kajfež). Obenem pa v tej točki naslavlja napačne potenciale, ki niso potenciali občine Divača, niti prebivalstva. Še enkrat, vetrne elektrarne niso usmeritev prebivalstva, ampak zanesljiva delovna mesta v turizmu s trženje naravnih vrednot. Tudi zato je nujno Pobudo ustaviti, da ne pride do oškodovanja občine in prebivalstva.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard
%d bloggers like this: