c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green se ne bo pritožila na okoljevarstveno soglasje v primeru Magna Nukleus


Upravni odbor Alpe Adria Green ( AAG) , mednarodnega društva za varstvo okolja, je v zvezi s pritožbo na izdajo OVS za Magna Nukleus sprejel naslednja sklepa:

1. AAG sprejema Protokol o okoljskih zadevah v zvezi s projektom » Magna Nukleus« s prilogami, kot je bil usklajen med neposrednimi pogovori med AAG in investitorjem Magno Steyr.

2. AAG kot stranski udeleženec pri postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS) za lakirnico Magna Nukleus v Hočah ne bo vložila pritožbe na izdano OVS

1.

AAG je v postopke izdaje OVS za nameravano gradnjo lakirnice Magne Nukelus, ki jo v Hočah pri Mariboru želi postaviti Magna Steyr, vstopila na prošnjo za zastopanje s strani lokalne civilne iniciative iz Hoč ter posameznikov, na katere bo gradnja in delovanje omenjenga industrijskega obrata neposredno vplivala. Po preučitvi projektne dokumentacije je AAG redno in aktivno sodelovala v vseh fazah postopka sprejemanja OVS s strani Agencije RS za okolje in prostor (ARSO), ki ima zakonsko pooblastilo za izdajo OVS. Med drugim je v postopku javne razprave kot stranski udeleženec v postopku izdaje OVS preko svojih strokovnih sodelavcev podala pripombe na predlagane dokumente ( npr. Presoja vplivov na okolje) in zahtevala vključitev posameznih predlogov in rešitev za omilitev vplivov postavitve takega industrijskega okolja tako neposredno na naravo kot tudi na okolje. ARSO pri izdaji OVS predlogov in strokovnih rešitev AAG ni upošteval, zato je AAG po preučitvi OVS sprejel odločitev o pritožbi zoper izdano predmetno OVS. Na pobudo mediatorjev je prišlo do stika med investitorjem in AAG, s prošnjo po predstavitvi vsebinskih točk, ki po mnenju AAG niso vključene ali zadostno vključene v projekt lakirnice Magna Nukleus. V preteklem tednu so se neposredno srečali predstavniki investitorja ( Magne Steyr) ter predstavniki AAG, na izrecno zahtevo AAG brez predstavnikov vlade RS, kjer so predstavniki investitorja podali njihove odgovore in morebitne rešitve na vsebinske pomisleke AAG na izdano OVS. Na podlagi odgovor in dogovora med investitorjem Magno Steyr ter AAG, je nastal predlog Protokola o okoljskih zadevah projekta Magna Nukkleus s prilogami. Predlog protokola je UO AAG sprejel in odločil, da v taki obliki zadošča kot izpolnitev minimalnih pričakovanj, ki jih ima AAG pri umeščanju industrijskih obratov v okolje in tako ne obstaja zadostna podlaga za vložitev pritožbe na izdano OVS.

2.

AAG je v srečanju z investitorjem Magna Steyr zahtevala izpolnitev treh vsebinskih točk:

– izpolnitev 11 strokovno tehničnih vprašanj, ki so opredeljena v prilogi 1 omenjenega protokola

– ustanovitev strokovne Skupine za monitoring, ki bo sestavljena iz predstavnikov investitorja, lokalne skupnosti ter NVO na področju okolja in bo spremljala vplive na okolje v fazah gradnje in obratovanja lakirnice Magna Nukleus

– pisno zavezo investitorja o izpolnjevanju dogovorjenih zavez v obliki neposrednega pravno izvršljivega naslova ter zavezo o izplačilu 10 kratnika morebitne nastale okoljske škode v korist okoliških prebivalcev, ki bi utrpeli škodo zaradi kršitev oz. neizpolnjevanja danih zavez.

Po preučitvi Protokola o okoljskih zadevah v zvezi s projektom » Magna Nukleus« s prilogami in nekaterih naknadnih odgovorov, AAG ugotavlja, da je investitor pripravljen sprejeti zavezo k izpolnitvi in odpravi vsebinskih pomislekov AAG, kot je razvidno iz Priloge 2. Prav tako je investitor pripravljen podpirati in sodelovati v strokovni skupini za monitoring, ji posredovati podatke o vplivu na okolje, ki bodo nastali tako skozi samo izgradnjo kot tudi pri delovanju obrata.

Žal pa moramo ugotoviti, da kljub zagotovilom in prepričanju investitorja, da bo uporabljal primerne tehnologije ( ki pa niso najsodobnejše), Magna Steyr noče prevzeti dogovorjenih obveznosti na način, ki bi omogočila AAG koriščenje pravnih sredstev za uresničitev danih zavez. Prav tako je investitor zavrnil možnost odškodnine okoliškim prebivalcem zaradi morebitne okoljske škode, ki bi nastala na podlagi neizpolnjevanja ali kršitev zavez investitorja, zapisanih v predmetnem protokolu. Kljub temu smo v AAG mnenja, da je s strani investitorja podana zadostna moralna in politična zaveza, ki v določenem obsegu lahko nadomesti pravno zavezo.

3.

V neposrednem dogovoru z Magno Steyr Protokol o okoljskih zadevah s prilogami je AAG uspela dobiti to, česar nesposobno uradništvo Agencije RS za okolje (ARSO) ni hotelo vstaviti v okoljevarstveno soglasje (OVS), s čimer je ogrozilo nameravano investicijo. Zato AAG ponovno zahteva odstop ministrice za okolje in prostor zaradi odgovornosti za ARSO in vodstva ARSO.

ARSO je namreč javno razpravo, na kateri so sodelovale organizacije, ki imajo od države priznan status javnega interesa na področju okolja, povsem ignoriral in objavil OVS, ki ga je dal v 30-dnevno javno razpravo, brez tehtnih okoljskih pripomb nevladnih organizacij in upravičenih drugih deležnikov.

ARSO je postopek javne razprave, ki je v skladu z evropskimi direktivami in Aarhuško konvencijo spremenil v farso in kršil poleg konvencij tudi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1).

Dokaz za njihovo nesposobnost ali celo namerno ustavljanje investicije je dejstvo, da je Magna Steyr sprejela zahteve AAG, celo nekaj dodatnih (na primer ponovno presojo o gasilnih tehnikah v zvezi s CO2), ki so take, da sodijo v pogoje OVS.

Tako bo Magna Steyr spoštovala vse relevantne okoljske standarde, poskrbela za 24-urno fizično protipožarno varnostno službo, za protiukrepe za preprečitev onesnaženja podtalnice, omejevala uporabo pitne vode in obremenjevanje kanalizacijskega sistema s krožnim procesom recikliranja.

AAG je sprožila tudi vprašanje uporabe tiste kmetijske zemlje, ki ne bo pozidana v tej fazi. Protokolu je priložena Izjava župana občine Hoče-Slivnica, da bodo ta zemljišča oddana v začasen najem kmetovalcem na tem območju. S tem smo rešili večinski del zemljišč v prid nadaljnjemu kmetovanju.

Prav tako je žal potrebno izpostaviti tudi civilno in politično kulturo, ki vlada v Sloveniji. Na žalost je postopek izdaje OVS v projektu Magna Nekleus razgalila vso bedo organiziranja in delovanja civilne družbe v Sloveniji. Javni diskurz, voden preko portalov javnih medijev ter preko socialnih omrežjih, je bil milo rečeno sovražen, neprimeren in popolnoma neargumentiran. Argumentacije praktično ni bilo zaslediti, ogromno pa je bilo groženj, na katere se organi javnega pregona niso niti odzvali. Prav tako se je potrebno vprašati, ali je koncept sodelovanja javnosti pri izdaji okoljevarstvenih pravnih aktov v Sloveniji samo farsa ali pa bo končno politika začela upoštevati tudi mnenje organizirane javnosti. Vse prevečkrat namreč tako lokalna kot državna politika kljub opozorilom organizirane civilne družbe sprejema odločitve, ki na žalost pripelje do hudih posledic, v našem primeru na naravo in okolje ter seveda posledično na zdravje ljudi. V AAG si želimo spremembe takšnih praks, ko smo okoljevarstvena društva dobra samo v primeru neposrednih težav z neupoštevanjem in izigravanjem okoljskih predpisov.

Protokol med Magno Steyr in Alpe Adria Green je bil 11.09.2017 tudi podpisan

Protokol Magna AAG_0001

Protokol Magna AAG_0002

Zahteve AAG - Magna_0001

Zahteve AAG - Magna_0002

Dopis  Magna _0001

Dopis  Magna _0002

Izjava -občine Hoče - Slivnica
%d bloggers like this: