c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG je podala kazensko ovadbo zoper ARSO v primeru “okoljska škoda–LAZE, Kranj”


 

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, je 01.12.2017 podal na Vrhovno državno tožilstvo RS KAZENSKO OVADBO zoper: MOP – Agencijo Republike Slovenije za okolje ( ARSO) oziroma zoper odgovorne osebe, ki niso spoštovale sodbe Upravnega Sodišča RS z dne 23.6.2016 in s tem povzročitve povečanja okoljske škode na področju industrijske cone Laze, Kranj, od pravnomočnosti izrečene sodbe upravnega sodišča dalje.

Kazensko ovadbo je AAG podal zaradi suma naslednjih kaznivih dejanj:

1) Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

2) Nevestnega dela v službi po 258.členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

AAG je na Upravno Sodišče z dne 20.11.2015 podal tožbo proti MOP, ki je zavrnil pritožbo AAG zoper sklep o ustavitvi postopka, ki ga je izdal ARSO je s sklepom dne 16.7.2015, z obrazložitvijo, da nastalo škodo v Industrijski coni Laze – Kranj, v kateri deluje 25 gospodarskih subjektov, ni mogoče vzročno povezati s posameznim povzročiteljem.

Upravno sodišče RS je na podlagi tožbe AAG, s sodbo z dne 23.6.2016 in razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odpravi sklep ARSO št. z dne 16.7.2015. Upravno sodišče je z sodbo vrnila zadevo na ARSO v ponovni postopek. Sodišče je ARSO dalo navodila glede ugotavljanja vzročne zveze med okoljsko škodo in dejavnostjo povzročiteljev in opozorilo, da v zvezi s škodo na vodah in okoljsko škodo povzročeno tlom v obravnavani zadevi dejansko stanje ni bilo ugotovljeno.

Sodišče je sodbo izdalo 23.6.2016, ARSO pa jo je verjetno prejel kmalu potem, vendar vse do danes ni pričel uresničevati sklep sodišča. S tem je ARSO kršil zakon o upravnem sporu (četrti odst. 64.člena), ki določa, da mora pristojni upravni organ v primeru, da sodišče tožbi ugodi in upravni akt odpravi, izdelati nov upravni akt v 30 dneh od dneva, ko je dobil sodbo.dim iz Laza se razširi nad Stražišče - 2017-08-31 05-45-37

Ker smo v AAG bili prepričani, da se da ta »MOLK ORGANA« rešiti na spravljiv način, smo 30.10.2017 poslali odprto pismo naslovjeno na ministrico za okolje in prostor in prostor, predsednika vlade, vlado, državni zbor in varuhinjo človekovih pravic. Od naslovnikov smo zahtevali, naj ukrepajo pri »zavlačevanju začetka postopka ugotavljanja nastanka okoljske škode na območju Industrijske cone Laze v Stražišču pri Kranju, ki bi ga morala izvesti Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) po uradni dolžnosti, vendar se temu izogiba oz. zavlačuje začetek postopka«.

Na odprto pismo AAG se je 03.11.2017 odzval MOP ter zapisal v dopisu na ARSO: »Skladno z 255. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, il. 24106 – uradno prečiščeno besedilo, 105106-ZUS-1,126107,65/08,47109-Odl.US,48/09-popr. in B/10) vas pozivamo, da nam v roku 8 dneh sporočite, zakaj odločba v zadevi ni bila pravočasno izdana«

Prav tako se je 02.11.2017 na odprto pismo odzval generalni seketariat vlade RS, ki je pozval MOP: » Prosimo vas, da posredovano gradivo proučite, pripravite odgovor in ga v roku 15 dni pošljete društvu Alpe Adria Green ter nam v vednost.«

Odgovorov na AAG vse do oddaje ovadbe nismo prejeli.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Z od ind. c. (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 19-08-44

Zaradi vsega zgoraj navedenega sklepamo , da zaposleni na ARSO bodisi namerno bodisi iz malomarnosti ne izpolnijo svoje obveznosti, kot jo jim je naložila omenjena sodba Upravnega sodišča ter tako povzročajo povečanje okoljske škode v industrijski cone LAZE – KRANJ.

Zaradi nespoštovanja sodbe Upravnega sodišča v Ljubljani se onesnaževanje tal, vode in zraka v Industrijski coni Laze še vedno nadaljuje. Potok pod Industrijsko cono je vidno onesnažen, poleg tega so večkrat vidni barvni izpusti v zrak, ki jih okoliški prebivalci zaznavajo kot smrad iz Industrijske cone.

Onesnaženje potoka pod Industrijsko cono Laze je ugotovila tudi Ekološka patrulja AAG dne 21.7.2017 in video posnetke objavila na spletni strani AAG.

Od tožilstva pričakujemo, da bo ugotovilo krivca za povečanje okoljske škode od pravnomočnosti sodbe Upravnega Sodišča dalje, morebitno povezanost posameznih subjektov v tej zadevi.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: