c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

IZJAVA ZA JAVNOST–AAG PREJEL SKLEP USTANOVEGA SODIŠČA V ZADEVI “POČEK”


clip_image002

Alpe Adria Green, mednarodno okoljevarstveno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, podaja glede sklepa Ustavnega Sodišča »Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna«

naslednjo

IZJAVO ZA JAVNOST

Konec meseca februarja 2018 smo na Alpe Adria Green sprejeli sklep Ustavnega Sodišča Republike Slovenije št. U-I- 37/15-10 da so našo s katerim je na seji 15. februarja 2018 zavrnilo našo »POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO« Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014).
Pobudo, ki smo jo podali 06.03.2015, je US zavrnilo predvsem zaradi tega, ker so se z vprašanjem ustavnosti in zakonitosti Uredbe o vadišču že ukvarjali. Z odločbo št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 75/17) je Uredbo o vadišču razveljavilo, učinek razveljavitve pa odložilo za eno leto od objave odločbe v Uradnem listu. Navedli so, da je Ustavno sodišče v navedeni odločbi že odločilo o ustavnopravnih vprašanjih, ki so vsebina pobude. Po oceni Ustavnega sodišča pa pobuda AAG tudi ne odpira novih pomembnih ustavnopravnih vprašanj, ki bi terjala odločitev Ustavnega sodišča, zato je US pobudo zavrnilo. Ustavni sodniki so »prezrli« dejstvo, da je bila pobuda AAG obširnejša in ni zajemala samo lokacijsko omejenih drugih dveh pobud. AAG namreč deluje po sklepu Ministrstva v javnem interesu na celotnem območju Slovenije, kar pa je US »SPREGLEDALO«.

OBRAZLOŽITEV

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v novembru 2017 in v februarju 2018 odločilo o vseh 3 pobudah za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/14 z dne 07.03.2014). Po več kot treh letih se je izkazalo, da je bila Uredba sprejeta na nezakonit način prav zaradi nespoštovanja dvakrat podanega negativnega mnenja Agencije za varstvo okolja RS v zvezi z varovanjem voda in virov pitne vode. Ustavno sodišče je prepoznalo pomen kraškega vira pitne vode za več občin in resno ogrožanje le-tega s strani vojaških dejavnosti, ki že potekajo in so načrtovane v še večjem obsegu prav nad zaledjem tega vodnega vira.

Odločbo št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017, s katero je Ustavno sodišče RS soglasno razveljavilo Uredbo o DPN OSVAD, pozdravljamo, saj je ob tehtanju med interesi vojaških dejavnosti in interesom varovanja pitne vode daje nedvoumno prednost pitni vodi kot vse pomembnejši geostrateški dobrini.

Drugi dve pobudi za presojo ustavnosti iste Uredbe je Ustavno sodišče RS z odločbama U-I-37/15 ter U-I-41/15 žal brez obravnavanja njune vsebine zavrnilo z obrazložitvijo, da je o Uredbi DPN OSVAD že odločalo in da je Uredbo DPN OSVAD že razveljavilo. Obžalujemo, da se je Ustavno sodišče izognilo vsebinski presoji obeh pobud in se ni opredelilo niti o dejanskem ogrožanju virov pitne vode, kraških tal in podzemlja ter zdravja in življenja ljudi in živali, niti o drugih spornih vsebinah Uredbe DPN OSVAD, kot so:

direktno nasprotje načrtovanih ureditev s prostorsko strategijo Slovenije, ki predvideva varovanje občutljivih kraških virov pitne vode ter ohranjanje kakovostne naravne krajine in podzemnih jam prav na tem območju,

grožnjo čezmejnega onesnaženja voda, ki ga predstavlja izvajanje vojaških aktivnosti na območju DPN OSVAD , s katerega se kraške podzemne vode pretakajo v povodji reke Save in reke Soče,

ogrožanje in uničevanje varovanih območij NATURA 2000,

zavajanje nosilcev urejanja prostora in prebivalstva glede vplivnih con, kjer lahko pride do onesnaženja iz virov prašnih delcev, nevarnih snovi, hrupa na poligonu, hrupa od preletov letal, hrupa detonacij, nevarnih plinov od požigov, zastrupljene vode in drugih,

očitno zavajanje javnosti in nosilcev urejanja prostora z označevanjem posegov, predvidenih z DPN OSVAD, kot zgolj posodobitve obstoječe infrastrukture, medtem ko na tem območju razen makadamskih cest druge infrastrukture sploh ni, z Uredbo DPN OSVAD pa je predvidena izgradnja več kot 80-tih popolnoma novih objektov in prostorskih ureditev,

zavajanje nosilcev urejanja prostora v postopku pridobivanja njihovih mnenj s podajanjem pomanjkljivih in netočnih podatkov o načrtovanih aktivnostih, njihovi intenziteti ter o vrstah nevarnih snovi, ki naj bi se uporabljale na območju DPN OSVAD,

izločitev javnost in nevladnih organizacij v javnem interesu iz postopkov pridobivanja okoljevarstvenih mnenj, s čimer so bile kršene določbe Zakona o ratifikaciji Aarhuške konvencije,

nedemokratično in prikrito ustanavljanje vojaške baze Združenih držav Amerike oz. zavezništva NATO s 35-timi objekti, s centrom poveljstva in z 8-imi helikopterskimi pristajališči – brez transparentnega obveščanja javnosti in brez odločanja državnega zbora Republike Slovenije,

izvedba nezakonitega posega v lastnino zasebnih lastnikov zemljišč znotraj območja DPN OSVAD, ki niso imeli nikakršne možnosti pravnega varstva svojih pravic v zvezi z omejevanjem in preprečevanjem razpolaganja s svojo lastnino ter gospodarjenjem z gozdovi in kmetijskimi zemljišči,

povzročanje negativnih vplivov na razvoj vseh ostalih – civilnih dejavnosti, kot so turizem, kmetijstvo, gozdarstvo, čebelarstvo in drugih.

Iz vseh treh odločitev Ustavnega sodišča RS izhaja, da smo imeli prav vsi tisti, ki smo že od leta 2011 zatrjevali in dokazovali, da vojaške dejavnosti z okolju nevarnimi snovmi ne sodijo v občutljivi kraški svet in da ne morejo biti združljive z varovanjem virov pitne vode za prebivalstvo več občin.

Ob tem posebej pozdravljamo in opozarjamo na ločeno pritrdilno mnenje sodnika Ustavnega sodišča dr. Mateja Accetta, v katerem še dodatno poudarja pomen varovanja pitne vode in njene neodtujljivosti, ki je utemeljen v sveže sprejetem 70. a členu Ustave Republike Slovenije, in katerega jasnih zapovedi se v bodoče na območju vodonosnika med Snežnikom in Javorniki ne bo več mogoče izogibati.

Ob krepki zaušnici, ki jo je Ustavno sodišče RS prisolilo načrtovalcem ogrožanja virov pitne vode, pričakujemo ustrezen odziv pristojnih institucij, lokalnih skupnosti, Direktorata za vode, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za obrambo ter ostro reakcijo stroke v bran kraškim virom pitne vode. Opozarjamo na dejstvo, da se Vlada RS vse od dneva objave odločitve Ustavnega sodišča RS ni izjasnila o utemeljenosti podpore okolju nevarnega načrta DPN OSVAD, o vseh utemeljenih bojaznih, ki so jih v teh letih podali tako posamezniki kot institucije, o preiskavi nezakonitega postopka priprave in sprejemanja Uredbe o DPN OSVAD in o sankcijah v zvezi s tem.

Opustitev načrtov za izvajanje vsakršnih okolje ogrožajočih dejavnosti v tem prostoru – kar Uredba o DPN OSVAD nesporno je, v tem trenutku predstavlja edino razumno odločitev, zato skupaj z državljani, ki se zavedamo pomena pitne vode za sedanjost in prihodnost, nestrpno pričakujemo razglasitev najostrejše kategorije zaščite kraških virov pitne vode na Postojnskem Krasu.

Opozarjamo na nerazumljivo in celo sumljivo dolgoletno zavlačevanje s pripravo in sprejemom Uredbe o varovanju vodovarstvenega območja vodonosnika Javorniki in tudi vseh drugih v Republiki Sloveniji., ki še niso ustrezno zavarovani, ter okrepitev vseh sistemov varovanja, kompetentnega nadzora in odpravljanja posledic dosedanjih onesnaženj. Določba zadnje spremembe 70.a člena Ustave RS je zelo jasna, zato pozivamo Vlado RS in Ministrstvo za okolje in prostor, da v najkrajšem možnem času sprejme in ustrezno uveljavi pripadajočo zakonodajo ter sprejme Uredbo o najstrožjem varovanju vodovarstvenega območja vodonosnika Javorniki, do takrat pa razglasi takojšnjo prepoved kakršnihkoli okolje ogrožajočih aktivnosti na tem območju.

Pomenu obrambe Republike Slovenije je seveda treba priznati svojo vrednost, a ta ne more in ne sme biti element ogrožanja okolja, narave, virov pitne vode ter zdravja in življenja ljudi, ki naj bi jih Slovenska vojska in zavezništvo NATO sicer branila. Vsak načrt, ki predvideva takšno ogrožanje, je protizakonit in protistaven že v svoji osnovi.

V AAG smo mnenja, kot je ugotovilo že US samo, da je ta uredba v nasprotju z ustavo RS, ne strinjamo pa se z odločitvijo US, da se z sklepom z odločbo št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 75/17) Uredbo o vadišču razveljavi za eno leto, če pa bodo odpravljene Ustavne nepravilnosti pa bi le ta začela valjati.

Smatramo, da bi moralo US nepreklicno odpraviti Uredbo, ker tega očitno ne namerava storiti se bomo obrnili na EU varuha za človekove pravice, EU komisijo ter pravosodne organe v EU.

Lep pozdrav!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Povezave:

SKLEP USTAVNEGA SODIŠČA – U-I-37/15-10

Uredba o vadišču Poček v ustavno presojo

Prispevek Sabrine Mulec – RTV:

Okoljevarstveniki še niso zadovoljni z razveljavitvijo DPN za Poček

Nekateri pobudniki presoje menijo, da bi moralo ustavno sodišče poleg ogrožanja pitne vode upoštevati še druge škodljive vplive. Drugi menijo, da je vadišče treba zapreti takoj, brez čakanja na dopolnitev dokumentacije.

Vojaki na vadišču Poček. Foto: BoBo

Ustavno sodišče je sredi lanskega novembra kot nezakonito razveljavilo Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, učinek pa odložilo za eno leto. Pri tem je pritrdilo vlagateljici pobude za presojo – občini Postojna, ki je državi očitala, da pri njenem sprejemanju ni dovolj zaščitila pitne vode. Zdaj se je oglasila še okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, ki je pred tremi leti ravno tako vložila predlog za presojo uredbe, vendar jo je sodišče zavrnilo, saj meni, da ne odpira novih, pomembnih ustavnopravnih vprašanj.

Čeprav Alpe Adria Green pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z občinsko pobudo, opozarja, da je sodišče pri zavrnitvi njihove prezrlo dejstvo, da izpostavlja še nekaj drugih vidikov škodovanja vadišča živim bitjem in naravi ter na to, da so pripravljavci načrta zavajali nosilce prostora in prebivalstvo. Predsednik Vojko Bernard je razočaran tudi zaradi mlačnega odziva pristojnih ustanov in lokalne skupnosti na razveljavitev uredbe, zato se namerava pritožiti na evropskega varuha človekovih pravic: “Prav tako bomo obvestili o tej problematiki evropsko komisijo. Razmišljamo pa o tožbi na evropsko sodišče.”

Na mlačen odziv občinskega vodstva na razsodbo je pred kratkim opozorila tudi nekdanja podžupanja in pobudnica ustavne presoje Margareta Srebotnjak Borsellino. Opozarja, da razveljavitev uredbe pomeni, da je nezakonita že zdaj. Vladi pa je dalo enoletni rok, da jo uskladi z ustavo, pravi: “Ne pa različnim vojskam mandat, da to vadišče še nezakonito uporabljajo. Ustavno sodišče ni reklo: uredba bo čez eno leto v nasprotju z ustavo. V nasprotju je danes in okolje ne čaka. Zato je treba reagirati.”

Župan Igor Marentič sicer pravi, da občina podpira zaprtje poligona in razsodbo spoštuje. Razlaga pa si jo drugače od Borsellinove. Po njegovem mnenju bo stopila v veljavo šele po letu dni, ko naj bi obrambno ministrstvo dopolnilo strokovne podlage za DPN: “To je zelo kratek rok za takšno dopolnitev, vendar na nas je le, da počakamo do decembra in da vidimo, ali jim bo uspelo ali jim ne bo uspelo.” Občinski svet bo o Počku vendarle razpravljal na aprilski seji.

proti Počku pred EU
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: