c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG VLOŽIL USTAVNO PRITOŽBO NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU


Alpe Adria Green, mednarodno društvo za zaščito okolja in narave je 28.07.2017 na  USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE vložila  USTAVNO PRITOŽBO na  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (ZTNP-1A), ki ga je sprejel Državni Zbor 18. 10. 2017 in je začel veljati 28. 10.2017

Bazen-Pokljuka

V UTEMELJITEV USTAVNE PRITOŽBE smo zapisali:

1) Da smo izčrpali vsa pravna sredstva, da zakon ne bi bil sprejet

– Ministrstvo za okolje in prostor je vse od leta 2010 poskušalo izdati okoljevarstvena dovoljenja številnih organizacijam, ki bi grobo posegle z zakonom zaščiteno območje Triglavskega narodnega parka; vsi poizkusi za pridobitev dovoljenj (Smučarski zvezi Slovenije in Zveze lovskih družin Slovenije) so bile sodno zavrženi, tako na ARSO, MOP kot na Upravnem sodišču. Zato se je Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2017 odločilo, da sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A) in na nedemokratičen način sprejel zakonske temelje za grobo poseganje na naravno območje Triglavskega narodnega parka in posledično kršil določila, ki veljajo za območje Nature 2000.

– javne razgrnitve osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A) ni bilo; ne zainteresirana javnost, niti ne občine, niti nevladne organizacije niso sodelovale pri pripravi tega zakona. Na posredovane pripombe naše organizacije na te dopolnitve Zakona o TNP, Ministrstvo do danes ni niti odgovorilo.

– Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave je vse od leta 2011 do leta 2015 aktivno sodelovala kot stranka v postopkih izdaj okoljevarstvenih dovoljenj za posege v prostor Triglavskega narodnega parka; v postopkih je poleg Alpe Adrie Green sodelovalo tudi Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. (Vsa dokumentacija priložena)

– Ministrstvo za okolje in prostor je mimo javnosti in zbiranja javnih pripomb na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku grobo kršilo slovensko zakonodajo, zakonodajo Evropske unije in mednarodno ratificirane pogodbe ter sporazume, ko je brez javnosti sprejelo ta dokument s takojšnjo veljavo.

2) pravočasnost

– Ministrstvo za okolje in prostor ni obvestilo javnosti, da bi lahko sodelovala pri spremembah zakonodaje na področju Zakona o Triglavskem narodnem parku.

3) domnevno kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine

– kršen 1. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da je Slovenija demokratična država; sprejetje takšnega akta, ki vpliva na vse državljane Republike Slovenije, je v nasprotju z demokratičnimi temelji moderne države

– kršen je 2. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da je Slovenija pravna država; to ne drži, kajti državljani in NVO nismo imeli možnosti, da bi se naše pripombe upoštevale pri sprejetju tega zakona, niti nismo imeli sogovornikov, niti se niso odzvali na naše pripombe na Ministrstvu za okolje in prostor

– kršenje 3.a člena Ustave Republike Slovenije – Slovenija je podpisnica mednarodnih pogodb, ki jih tudi ratificira in sprejme; Slovenija je podpisnica Mednarodne Aarhuške konvencije, ki zagotavlja, da državljani aktivno sodelujejo pri sprejemanju zakonodaje

– v celoti kršena določila Alpske konvencije, katero je med osmimi (8) državi sprejela in podpisala tudi Republika Slovenija

– kršen je 8. člen Ustave Republike Slovenije, saj zakon ne upošteva mednarodnih pravnih aktov, niti ne direktiv Evropske unije

– kršen je 14. člen Ustave Republike Slovenije – državljani s tem dejanjem nismo enaki pred zakonom, naše temeljne človekove pravice in temeljne človekove svoboščine niso zagotovljene

– kršen je 18. člen Ustave Republike Slovenije – v Republiki Sloveniji je prepovedano mučenje – z uveljavitvijo te uredbe, pa se dovoljuje močenje državljanov Republike Slovenije, ki živijo na območjih, kjer je hrup izredno škodljiv in nevaren za človekovo življenje

– kršene so temeljne človekove pravice do zdravega življenjskega okolja (72. člen Ustave Republike Slovenije)

4) DRUGE NAVEDBE

– v Republiki Sloveniji je ogromno problemov, zaradi kršitve oziroma neurejene zakonodaje na področju varstva okolja; Alpe Adria Green že leta in leta opozarja, da slab Zakon o varstvu okolja, ki ga je treba spremeniti in prilagoditi mednarodnim pogodbam in evropskim direktivam; na podlagi novega zakona, je treba pripravljati podzakonske akte

– pripravljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku tako ne temelji na ustrezni slovenski in evropski zakonodaji; iz tega razloga se ne more tako na hitro sprejeti zakonodaja, ki ima dolgoročne posledice, zlasti pa so te izredno škodljive za zdravje ljudi, naravo in zaščiteno ter neokrnjeno okolje Triglavskega narodnega parka

5) K pritožbi smo predložili:

– Odločbo ARSO št.: 35620-2766/2010-37 z dne 09.02.2012

– Odločbo MKO RS št.: 35607-862011-6 z dne 17.04.2012

– Sodbo Upravnega sodišča RS I U 831/2012-6 z dne 24.01.2013

– Odločbo ARSO št.: 35620-1526/2014-25 z dne 29.09.2014

– Odločbo MOP RS št.: 35607-9/2014-2-00641131 z dne 29.05.2015

– Sodbo Upravnega sodišča RS I U 966/2015-14 z dne 10.12.2015

– Pripombe AAG na »OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU«

POVEZAVE:

Izjava AAG, kot stranskega udeleženca: akumulacijski bazen za zasneževanje – RUDNO POLJE – TRIGLAVSKI KRAJINSKI PARK

AAG in DOPPS–preprečila izdajo naravovarstvenega soglasja za akumulacijski bazen Rudno Polje–biatlon–Pokljuka

PRITOŽBO SMUČARSKE ZVEZE–POVEČANJE AKUMOLACIJSKEGA JEZU RUDNO POLJE, JE mko ZAVRNIL

NEZAKONITA GRADNJA IN POSLEDIČNO DEGRADACIJA OKOLJA NA ZAVAROVANEM OBMOČJU V TNP – RUDNO POLJE

MOP POSLAL GRADIVO ZA SPREMEMBO ZAKONA O TNP NA VLADO

Pripombe AAG na »OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU«

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: