c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok


In der Nacht von Freitag auf Samstag (12. Oktober 2013) ist in Sande bei Wilhelmshaven (Landkreis Friesland) eine Windkraftanlage ausgebrannt. - <em>Fotos: Hans Sehringer</em>

Alpe Adria Green (AAG) je v predpisanem roku vložil  pripombe in zahteve na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok in na prikaz območij urejanja enot prostora SD OPN 2 Loški Potok na osnovi Javnega naznanila o javni razgrnitvi od 16.8. do 31.8.2018. V naznanilu je napotek, da je gradivo objavljeno na povezavi www.loski-potok.si/za-obcane/oglasna deska/), in sicer: Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPN 2 Loški Potok, dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN 2 Loški Potok in prikaz območij urejanja enot prostora SD OPN 2 Loški Potok. Spremembe in dopolnitve se načrtujejo sprejeti z objavljenim osnutkom Odloka o SD OPN 2 Loški Potok (Odlok).

Istočasno AAG vstopa v postopek sprejemanja Odloka v skladu s 153.členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), saj deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in zahteva vlogo stranskega udeleženca v postopku in argumentirano nasprotuje umestitvi načrtovane vetrne elektrarne v prostor občine Loški Potok in s tem tudi Odloku, kar dodatno argumentiramo v nadaljevanju. Zahtevali smo, da se Odlok umakne iz obravnave, ne glede na sicer nujno podaljšanje razgrnitve, ki se mora izvesti zaradi širše javnosti.

V AAG smo nasprotovali proti samo formalni 14 dnevni javni razgrnitvi, v času od 16. avgusta do 31. avgusta 2018, kar je v resnici z le 12 delovnimi dnevi in še, napačno, v času šolskih in letnih počitnic. Zahtevamo najmanj od 30 do 60 dnevno razgrnitev. Dvanajst dnevna razgrnitev grobo krši Resolucijo o normativni dejavnosti (ReNDej) – UL RS , št. 95/2009, ki nalaga normodajalcem od 30 do 60 dni javne razprave. Obenem pa na področju okolja velja Aarhuška konvencija, ki jo je ratificirala tudi Slovenija in tudi predvideva tako obdobje za neposredno sodelovanje javnosti. Dodajamo povezavo.

Še posebej pa je MOP priporočil občinam v skladu z zakonodajo več od minimalnih 30 dni, posebej še, če je del tega časa v šolskih in letnih počitnicah.

V AAG tudi nasprotujemo predlaganemu Odloku, ker v tekstu nikjer ni obrazložitve predlaganih sprememb in se ne ve za razloge za predlagane člene, zato je Odlok nesprejemljiv in ni strokovno pripravljen. Razlogi morajo biti pisno navedeni, morajo biti del gradiva, ne pa morebitno ustno na predstavitvi na kakšna vprašanja, ki so ali pa tudi ne. Javnost tako sploh ni informirana, zakaj so te spremembe potrebne. Poleg tega ni vključen podatek o lastništvu Op506, ki je povrh vsega še del večje parcele, na meji s sosednjo občino, katere mnenja tudi ni v gradivu (bi moralo biti), saj vpliv vetrne elektrarne (VE) sega tudi v sosednjo občino. Občina ne more, po Ustavi RS uzurpirati prostora, ne da bi opredelila lastništvo. Odlok ne vsebuje soglasij ali nasprotovanj lastnikov. Domnevati je, da Op506 kot del parcele 2098 k.o. Retje-Kočevje ni javno dobro, ampak zasebna lastnina. Pri tem tudi ni navedeno, kdo je nosilec posega, za koga se spreminja OPN. Ali je nosilec tudi lastnik Op506 ter tudi celotne parcele? Ali je Op506 zdaj zazidalni del parcele, torej gre za spremembo namembnosti iz K2 v zazidalno zemljišče? V nadaljevanju pomenijo pripombe in zahteve tako za Op506, predlagano v Odloku, kot za predhodno predlagano Op308, ki ni daleč stran.

AAG obenem zastopa javni interes tudi po Zakonu o graditvi objektov (GZ), katerega namen je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. Načrtovana vetrna elektrarna krši varnost objektov, krši načela varstva okolja, načela ohranjanja narave, krši varstvo voda, pa krši varstvo kulturne krajine, je ne trajnostna gradnja, je neskladna v prostoru, je izraz nekulture in je neusklajena z okoljem v njenem celotnem življenjskem ciklu. Vse naštete kršitve niso javni interes. Tudi zato AAG nasprotuje načrtovani vetrni elektrarni in Odloku.

V AAG se tudi ne strinjamo z mnenjem ZRSVN, ki kaže na nepoznavanje problematike vetrnih elektrarn in njihovem škodljivem vplivu na ljudi in živali ter z mnenjem MOP o črtanju CPVO. AAG tudi opozarja, da gre pri načrtovanju VE za brezpravno stanje, saj ni predpisa o minimalnem odmiku VE od naselij in bivališč, niti predpisa o merjenju hrupa iz industrijskih objektov in naprav v infra-zvočnem in nizko-frekvenčnem območju (meritve dB linearno, ne pa zgolj dBA), kjer je hrup (vibracije, ki vnašajo spremembe v organizmih) bistveno višji, kot ga lahko slišimo, kar potrjujejo meritve. V  obrazložitvi smo navedli še vrsto nepravilnosti na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok in na prikaz območij urejanja enot prostora SD OPN 2 Loški Potok in pričakujemo od pristojnih, da bodo osnutek umaknili iz nadalne obravnave .

Alpe Adria Green je član European Platform Against Windfarmslogo-epaw

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!%d bloggers like this: