c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal v imenu krajanov Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana več pritožb


Po pooblastilu krajanov stanujočih na južnem območju Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana v naseljih Slape in Vevče ter Zg. Kašelj, je AAG poslal 28.09.018 pritožbe na več inšpekcijskih služb in državnih organov.

image

Pritožbe so bile:

1. zoper hrup

V neposredni bližini naselji Slape in Vevče je na poplavnem območju podjetje Set d. o. o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, ki je v stečaju. Delo tiskarne je prevzelo podjetje SALAMON d. o. o, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.

Tako kot podjetje Set, tudi sedaj podjetje Salomon, ki izvaja množično tiskanje onesnažuje okolje s hrupom. Krajani so se že mnogokrat obrnili na vodstvo podjetja, a njihove prošnje nikoli niso bile uslišane. Za nekaj dni se je morda stanje izboljšalo, nato pa je bilo vse po starem.

Že pred petimi leti so se krajani obrnili na Četrtno skupnost Polje v zvezi s tem problemom in problemom vožnje težkih tovornjakov v to podjetje in iz njega. Stanje se je začasno umirilo, nato pa spet nadaljevalo.

Na nasprotnem bregu Ljubljanice je podjetje Papirnica Vevče d. o. o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana Dobrunje. V papirnico in iz nje vozijo težki tovornjaki, ki povzročajo hrup, znatni del hrupa prispeva tudi proizvodnja.

Okoliški stanovalci so se z dopisom s pritožbo glede hrupa dne 11.9.2018 ponovno obrnili na Četrtno skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, ki je pozvala podjetji Salomon d. o. o. Ljubljana in Papirnico Vevče d. o. o. Ljubljana, da naj omejijo hrup pri proizvodnji.

Stanovalci dela Slap, ob ulici V Sige so bili »nekako izolirani« od hrupa, saj je v neposredni bližini reka Ljubljanica in gojitveni potok Stara voda, kjer so brežine zaraščene z grmičevjem in drevesi.

Eden izmed lastnikov (Danilo Mohar) parcele št. 2308 k. o. 1770 Kašelj, v izmeri 394 m2 (150 m2 zelene površine in 236 m2 stanovanjske površine) je dovolil gradbenemu podjetju (Final gradnje gradbeništvo d. o. o., Vevška cesta 45 B, 1260 Ljubljana Polje; ), da si na celotni parceli lahko naredi parkirišče za gradbeno mehanizacijo. Seveda je Osman Sijamhodžić, lastnik podjetja Final gradnje gradbeništvo, to tudi storil v ponedeljek, 10.9.2018. S svojim dejanjem je povzročil ogromno nezadovoljstva med krajani. Gre za brezobziren poseg v okolje stanovanjskega naselja, ob lokalni cesti V Sige, ki meri v najožjem delu le 3,1 metra in ne omogoča srečavanja. S posegom, je ob njej uničil zeleni pas, ki je krajane ščitil pred hrupom, nestrokovno porezal drevesa, porinil material in odpadno biomaso v brežino vodotoka in začel dovažati odpadni gradbeni material ter parcelo utrdil. Kasneje pa pripeljal gradbeno mehanizacijo in jo tam pustil.

Hrup iz zgoraj omenjenih podjetji in iz Vevške ceste se sedaj še v večji meri neovirano širi po stanovanjskih naseljih.

image

2. zoper smrad

V letu 2013 in 2014 so okoliški stanovalci zgoraj omenjenih krajev opazili, da se iz obrata Tiskarne Set d. o. o. širijo meglice suhe barve, ki je izredno moteča za dihala. Okoliški objekti so bili modrikaste barve. Nekaj krajanov, zlasti pa otrok je moralo poiskati zdravniško pomoč. Po urgiranju krajanov in tudi Četrtne skupnosti Polje, so se zadeve nekako umirile. V podjetju pa so zamenjali filtre. Danes je ta tiskarna v stečaju, delo pa je prevzelo podjetje Salomon d. o. o., ki nadaljuje tudi z onesnaževanjem okolja s smradom, ki je za krajane zelo neprijeten. Obstaja bojazen, da gre pri tem tudi za emisije škodljivih hlapov topil.

image

3. zoper nedovoljen poseg v prostor

Krajani stanujoči v Slapah in Vevčah že dalj časa ugotavljajo, da se je bistveno povečal hrup v omenjenih podjetjih. Posledično prihaja povečanje hrupa do stanovalcev, ker je lastnik parcele št. 2308 k. o. 1770 Kašelj, gospod Danilo Mohar, dovolil podjetju Final gradnje gradbeništvo, d. o. o., Vevška cesta 45 b, 1260 Ljubljana Polje, ki ga zastopa Osman Sijamhodžić, da je posekal drevesa in zeleno grmičevje. Omenjeni podjetnik je na previs, ki se spušča proti gojitvenemu potoku rib Stara voda, porinil material (zemljino in odpadni material, ki se je leta sistematično odlagal v namen izravnave parcele) ter posekano biomaso. Nasip je utrdil tako, da je drevesa posekal na višini meter ali več od tal, in prečno naložil hlode in vejevje. Na tako “urejeni” parceli je takoj pričel parkirati kamione, gradbeno mehanizacijo in odlagati razni gradbeni material. Na rob nasipa je začel dovažati gradbene odpadke, ki jih je naslednji dan pokril z zemljino.

Okoliški stanovalci so se obrnili na Četrtno skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana s pritožbo glede vzpostavitve parkirišča za tovorno in gradbeno mehanizacijo v stanovanjskem naselju, nedovoljenega posega v zeleni obvodni pas in oviranja prometa po lokalni cesti ter povečanja hrupa.

Srečali so se tudi z lastnikom zemljišča in direktorjem podjetja Final gradnje gradbeništvo, d. o. o., Ljubljana, gospodom Osmanom Sijamhodžić. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da lastnik za vzpostavitev parkirišča za tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo nima pridobljenega dovoljenja. Izpostaviti je potrebno tudi to, da je ulica V Sige namenjena za lokalni dovoz za osebni promet, komunalna in intervencijska vozila. Širina ulice (le 3,10 m do 3,9 m; za ureditev cestišča do te širine so v letu 2014 krajani prispevali svoja zemljišča in sicer brez odkupa) ne dopušča hkratno obojestransko vožnjo oz. srečevanje vozil. Ob srečanju dveh osebnih vozil se je potrebno umikati na lastniške dovozne poti krajanov in izvajati razne manevre vzratne vožnje. Situacija se še občutno poslabša v zimskem času, ko se je potrebno umikati tudi kupom snega. Ob ulici stanuje več družin z malimi otroci, ki so ob povečanem prometu še bolj ogroženi. Ulica se uporablja kot sprehajalna pot. Iz teh razlogov se ulica V Sige nikakor ne more in ne sme uporabljati za izvajanje komercialne dejavnosti uvoza na parkirišče, kakor tudi ne za prevoz tovornih vozil in gradbene mehanizacije. Poleg tega velja na omenjeni cesti omejitev prometa za 3,5 t skupne teže.

Kljub opozorilom in negodovanju je ekološka škoda že povzročena. Krajani nadvse obupani in posledično zdravstveno izredno prizadeti. Hrup in tudi smrad povzročajo obrati, ki delajo 24 ur na dan, preko celega dneva pa še dejavnost podjetja Final gradnje gradbeništvo, ki koristi cesto V Sige za prevoze tovornjakov z gradbenim materialom in ostale gradbene mehanizacije. S prevozi začenjajo že ob 6:30 uri, tako, da krajane zbuja ropot tovorne mehanizacije.

Opozoriti je treba, da je v neposredni bližini gojitveni potok dela reke Ljubljanice. Tu imajo ribe svoje zavetje in gojitveno območje. Prav v neposredni bližini zahodno od gradbišča so Sige, razmreženo območje mrtvih rokavov reke Ljubljanice, kjer domujejo številne ptice, race in dve družini labodov. Ob teh mrtvih rokavih reke so tudi številne nutrije, želve in izredno bogato rastišče rastlin.

S tako grobim posegom na parceli št. 2308 k.o. Kašelj, ki leži na zelenem obvodnem pasu ki je tudi uradno določen v veljavnem prostorskem načrtu MOL-a izredno prizadet. Poleg gradbenega materiala se za nasipanje nasutja v preteklosti dovažal tudi drug material, za katerega pa krajani ne vedo, kaj bi lahko bilo, zato je povsem na mestu opravičen sum, katerega izražajo krajani, da ne bi prišlo do nevarnih snovi in onesnaženja podtalnice, saj nihče ne ve od kje je ta material prišel.

Kanal omenjenega vodotoka se že leta ne vzdržuje, tako, da je v njem nabranega precej mulja in odpadne biomase, dodatno pa se je v njega, ob opisanem posegu lastnika navedene parcele,

naložilo posekano grmovje in vejevje. Krajani pozivajo, da se kanal očisti in primerno vzdržuje, saj je sedaj odpadni in gnijoči material leglo in gojišče raznega mrčesa in insektov ter glodavcev.

Kot, da ne bi bilo že vsega dovolj, so krajani izpostavljeni še grožnjam s strani Osmana Sijamhodžića, ki vztrajno zatrjuje, da bo parkirišče raztegnil tudi na sosednje površine (št. parcel 2307 in 2309, vse k. o. 1770 Kašelj). Dejstvo, da sta sedanji in bivši lastnik parcele 2308 k.o. Kašelj, s sistematičnim nasipavanjem lastne parcele, posegla tudi v sosednji parceli (2308 in 2309 k.o. Kašelj) in to brez dovoljenja, samo podkrepljuje trditev nedovoljene in zelo objestne rabe prostora.

Opozoriti pa je treba še na tektonsko prelomnico, ki poteka ravno pod naselji Slape, Vevče, Zg. in Sp. Kašelj ter na prelivanje podtalnice iz Ljubljanskega polja na Ljubljansko Barje.

Glede na vse zapisano podajamo na vse naslovnike pritožbo zoper hrup in smrad ter nedovoljen poseg v zelen obvodni pas ter nelegalno vzpostavljeno parkirišče za tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo, ter pričakujemo izredno hitro ukrepanje.

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, prosimo pristojne službe, da nam po opravljenem inšpekcijskem nadzoru posredujejo tudi ugotovitvene zapisnike, ki jih bodo pripravili na podlagi naše prijave ter obiska na kraju samem.

V AAG pričakujemo, da bodo inšpekcijske službe in druge državne institucije čim prej ukrepale in da se nam ne bo potrebno zaradi kršitev tudi EU direktiv pritožiti na EU institucije. 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: