c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja


Alpe Adria Green (AAG)  je v zakonskem poslal pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)

Pripombe AAG:

1. Splošna pripomba in hkrati zahteva o Osnutku je, da mora objavljena dokumentacija vsebovati tudi NEURADEN ČISTOPIS, kot je bilo to narejeno za Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, z vključenim ZON-D. V njem so pri posameznih členih prečrtani tisti deli, ki naj bi ne veljali več, dodani pa v rdeči barvi novi. Tak prikaz mora postati standard kvalitete. V NVO je čas našega prostovoljnega dela še bolj dragocen in nam primerjave sprememb z obstoječim zakonom vzamejo veliko časa, ki ga nujno potrebujemo za druge aktivnosti.

2. Obenem pa dajemo predloge in zahteve, ki v tem Osnutku manjkajo in manjkajo že vrsto let v ZVO. Zahtevamo, da se pri tem spreminjanju in dopolnjevanju ZVO vnesejo zdaj, ne pa v nejasni prihodnosti.

3. Pohvalno je, da je področje odpadkov temeljiteje obdelano, pa tudi dodana proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO). Sicer ureditev izgleda komplicirana, povezana s kupom podzakonskih aktov in vprašanje je, ali bo tako tudi zaživela v korist okolja in zdravja ljudi. Je pa tudi še pomanjkljiva na področju gorljivih materialov. To je pokazal požar pri Cerknici 2019, kjer so silovito goreli tako imenovani negorljivi materiali za obloge stavb. Torej, ko bo taka obloga na stavbi, bo tudi lahko zagorela s sproščanjem strupenih plinov in trdnih delcev.

4. Še vedno pa je neurejeno področje požarne varnosti in odgovornosti za požar na sploh, ki onesnaži zrak, tla ali vode ter ogroža zdravje ljudi. Zato predlagamo in dajemo ostro zahtevo, da se v primeru požara takoj razveljavi – odvzame (91.a člen dopolniti) okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, ne glede na vzrok požara. Do požarov zahtevamo ničelno toleranco. Hkrati pa je obvezno treba v primeru požarov odgovorne osebe dati v kazenski postopek zaradi povzročanja splošne nevarnosti. Vse to mora predvideti in sankcionirati ZVO, ne glede na druge zakone. Ker gre za okolje in zdravje ljudi. Praksa je namreč pokazala, da so bili veliki požari v 2017, 2018 in 2019 nesankcionirani in na primer pri požaru v Kemisu OVD ni bilo razveljavljeno. Tudi PRO tega ne zajema in ga je treba dopolniti v zgornjem smislu. Imamo predpise za gume, sveče itd. pa prihaja do požarov. Torej so predpisi nezadostni in jih je treba dopolniti tako, da požarov ne bo.

5. Neurejeno je ostalo še skladiščenje gorljivih odpadkov in tudi tistih, ki postanejo nevarni odpadki, ko pride do požara. Neurejeno je še posebej na področju avtomobilskih gum, nagrobnih sveč, topil, plastike (več požarov pri vseh). V obrazložitvah pogrešamo analizo požarov, kjer so bili udeleženi ti materiali. Prav tako je še vedno neurejeno sežiganje odpadkov ali sosežiganje. Primer je Salonit Anhovo, kjer je bil OVD dopolnjen na možnost 100 % sežiganja odpadkov. Pri tem javnost nima nobene možnosti kontrole izpustov iz tega procesa. Prav tako se sežiga plastiko, ki vsebuje vezan klor (na primer PVC), ki pri sežiganju sprošča izredno strupene dioksine in furane. Vse to je neurejeno še vedno, kljub nakazanim spremembam v Osnutku.

6. Nadalje zahtevamo, da morajo biti objekti z odpadki ter objekti s količinami gorljivih materialov obvezno varovani 24 ur z osebami, ki so usposobljene za gašenje požarov. Tako varovanje na objektu mora biti tudi vsebovano v požarnem redu. To mora vsebovati ZVO, ne glede na drugo zakonodajo, ker gre za okolje in ljudi in je ravno odsotnost teh ureditev botrovala onesnaženjem okolja in ogrožanja zdravja ljudi v znanih primerih velikih požarov. Požar v Kemisu je bil ogromnega obsega prav zato, ker v času vžiga ni bilo nikogar v podjetju. Težko je verjeti, da je taka neodgovornost možna, ampak je bila dejstvo. V OVD je bila predpisana elektronika, ki pa nikoli ni dovolj, kar se je tudi pokazalo v Kemisu. Obenem v OVD ni bilo obveze varovanja s fizično osebo na objektu 24 ur, oziroma obvezno po delovnem času. Varovane so fizično 24 ur mnoge zgradbe in podjetja, ki nimajo gorljivih snovi, Kemisa z več sto tonami gorljivih materialov pa ni nihče varoval na objektu ves čas.

7. Nadalje zahtevamo, da ZVO zahteva pri ocenjevanju vplivov na okolje in zdravje ljudi obvezno upoštevanje širšega prostora izven ograje (zrak, tla, vode, zdravje ljudi, bližina naselja, stanovanjskih objektov, vrtcev, šol, in podobno) in ne samo znotraj ograje. Upoštevati je potrebno tudi nesreče in sicer po pravilu najslabšega scenarija. Spet lahko omenimo Kemis, kjer je OVD veljal le znotraj ograje. Neverjetna napaka ZVO, da to dopušča. Zahtevamo, da se s to prakso prekine takoj, ob teh spremembah ZVO. V predlaganem Osnutku prihaja do absurda, da se bolj ureja področje toplogrednih plinov, ki niso strupeni (npr. CO2, CH4), kot pa področje strupenih plinov ob požarih.

8. Zahtevamo tudi, da se črta iz ZVO-1 možnost avtomatskega podaljšanja OVD in tudi podaljšanja za nedoločen čas, brez javne razprave. To utemeljujemo z Aarhuško konvencijo, kjer je za vsako tako spremembo, ko gre za okoljsko zadevo, potrebna in nujna javna razprava, tako kot pred izdajo OVD. Podaljševanje OVD je taka sprememba. Tekom delovanja so se doslej vedno pokazala onesnaževanja po OVD in javnost mora imeti možnost zahtevati strožje normative in večjo pogostnost meritev pa tudi uveljaviti določene kontinuirne meritve. Obenem to utemeljujemo tudi z razvojem tehnike, ki gre hitro naprej in jo je treba uporabiti pri kontroli delovanja proizvodenj tako, da se javnosti dokazuje stopnjo onesnaževanja sproti. Tudi zato je nevzdržno avtomatsko podaljševanje, ki ohranja status quo.

9. Zahtevamo tudi, v odnosu do gradbene zakonodaje, da ZVO postavi obvezno upoštevanje mnenj soglasjedajalcev in ne, kot je zdaj, da so ta neobvezna. Neobveznost vodi zgolj v zlorabe, ki so nesankcionirane in nikoli ne bodo. Namesto tega je nujno upoštevati okoljske zahteve v odnosu do investitorjev. Narava in okolje sta primarna slovenska vira in nepovratne spremembe v prostoru ne smejo biti na njihovo škodo, ker je to obenem tudi škoda za to generacijo in zanamce. Tako se kaotično sekajo gozdovi, uničujejo kmetijske površine, reke in potoki, skratka to vodi v degradacijo slovenskega prostora, kot se je to dogajalo na ”razvitem” zahodu in lahko vidimo kam so prišli. Ker pa je možnost političnega vpliva na soglasjedajalce je nujno tudi upoštevati mnenja civilne družbe in njihove argumente. Obenem mora ZVO predvideti tudi denarna sredstva NVO-jem za izdelavo študij, s katerimi lahko vstopajo na istem nivoju z investitorji v tehtanje posegov.

10. Zahtevamo nadalje, da se 51.a in 51.b člen (predhodni postopek) dopolnita tako, da je k presoji vabljena tudi javnost. Gre spet za pomembno odločitev glede okolja in zdravja ljudi in po Aarhuški konvenciji ima javnost pravico sodelovati pri tej presoji v predhodnem postopku. Ugotavljamo namreč, da sta se ta dva člena začela zlorabljati tako, da se izključi javnost iz presoj, ki zadevajo njihovo okolje in zdravje. To zlorabljanje je bilo pričakovati in se dejansko izvaja, ker je javnost izključena. Javnost nima nobene kontrole nad temi postopki in vstopa vanje, čeprav bi morala imeti, ker gre za področje okolja in zdravja.

11. Nadalje je nujno vnesti določila za področje smradu. Več deset let to pomembno področje onesnaževanja in škodovanja zdravju ljudi ni vsebovano v ZVO. V tem času je prišlo do hudih onesnaževanj na primer pri bioplinarnah. Inšpekcije nimajo podlage za ukrepanje. Ali je to namerno, ne moremo trditi, je pa zelo verjetno.

12. Prav tako je področje hrupa še vedno urejeno v škodo zdravja ljudi, tudi šolske mladine. Zato zahtevamo uvedbo strožjih normativov takoj v teh sredinah. Obenem zahtevamo ugotavljanje in merjenje tudi hrupa izven slišnega področja, ki je še bolj zdravju škodljiv, na primer infrazvok. Tako zahtevamo meritve hrupa tudi brez vseh filtrov, ne le v dB(A), ki ignorira škodljiv hrup pri nizkih frekvencah. S tem v zvezi zahtevamo ustavitev vseh načrtovanj vetrnih elektrarn, dokler se ne uvedejo predpisi za merjenje hrupa vetrnih elektrarn po vsem zvočnem spektru, torej tudi infrazvok in nizkofrekvenčni hrup. Zdaj so taka načrtovanja in morebitna gradnja vetrnih elektrarn brez ustrezne zakonodaje, kar je povsem nesprejemljivo, saj so škodljive posledice hrupa vetrnih elektrarn na zdravje ljudi in živali v svetu dobro poznane in dokumentirane. Znane so tudi že pravnomočne sodne odločitve o razgradnji vetrnih elektrarn zaradi omenjenega hrupa. Prav tako ni predpisa o najmanjši razdalji vetrnih elektrarn do lastniških parcel s stanovanjskimi objekti. Spet smo v brezpravnem področju, na drugi strani pa se načrtuje vrsta vetrnih elektrarn. Inšpekcije spet nimajo nobene osnove za ukrepanje, saj ni zakonodaje. To se je že pokazalo v Dolenji vasi, blizu katere deluje vetrna elektrarna, ki s hrupom škoduje zdravju in počitju prebivalcev. Take elektrarne se načrtujejo z življenjsko dobo 20 in več let in prebivalci so prepuščeni brezpravnemu stanju.to je nujno rešiti v korist prebivalcev v ZVO.

13. Zahtevamo, da se končno uvede v tem zakonu možnost, da javnost lahko naroči na račun države strokovne meritve na področju okolja in zdravja. V obdobju samostojne države gre razvoj v izključevanje javnosti na področju okolja in zdravja. Inšpekcije niso dovolj, kar se je pokazalo v veliko primerih. Javnost mora imeti pristojnost neodvisne kontrole vseh tehnologij, proizvodenj in postopkov, ki kakorkoli zadevajo okolje, naravo in zdravje ljudi. Denarna sredstva za tako kontrolo se mora zagotoviti ali neposredno iz državnega budžeta ali pa s koriščenjem evropskih sredstev oziroma s kombinacijo obeh virov.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: