c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Problematika Industrijske cone Laze v Stražišču


Mestni svet Mestne občine Kranj je dne 18.12.2019 obravnaval uspešno intervencijo gasilcev ob požaru v Industrijski coni Laze (IC Laze), pri tem pa je prišlo tudi do razprave o problematiki industrijskega onesnaževanja v IC Laze. Župan je menil, da bodo vse težave odpravljene z izgradnjo fekalne kanalizacije, ki ji s tožbo nasprotuje Alpe Adria Green (AAG) v sodelovanju s Civilno iniciativo za zeleno Stražišče (CI za zeleno Stražišče). Omenjeno je bilo, da se govori o onesnaževanju, z meritvami pa se nič resnega ne ugotovi.

zaradi-ind.-cone-Laze-onesnaen-potok-Sorka-reka-Straie-pri-Kranju-2017-07-21-18-45-11_thumb

Foto: AAG – zaradi-industrijske .cone-Laze onesnažen potok Sorška reka

AAG in CI za zeleno Stražišče, ki se že dlje časa ukvarjata s problematiko IC Laze sta v dosedanjih upravnih in sodnih postopkih ugotovila naslednja dejstva, ki utemeljujejo naša stališča in menimo, da mora biti javnost z njimi seznanjena:

OKOLJSKA ŠKODA

Na zahtevo MO Kranj je podjetje GeoMet, tehnično svetovanje d.o.o., Izola izvedel popis stanja vodotokov v okolici IC Laze in meritve kemijskih parametrov v mulju in vodi, ki je potekalo od aprila do maja 2014. Iz popisa izhaja, da je bila v iztokih ugotovljena prekoračitev neraztopljenih snovi, količine usedljivih snovi, prisotnosti celotnih organskih ogljikov v vodi, mejnih vrednosti kemijske in biokemijske potrebe po kisiku, največja vsebnost aluminija (46,9 mg/l) je več kot 15-krat presegla dovoljeno vrednost (3,0 mg/l), odstopanje je bilo ugotovljeno tudi za železo, izmerjena vrednost je bila 12,4 mg/l (mejna je 2 mg/l). Onesnaženje je bilo dejansko ugotovljeno.

Po obvestilu AAG o nastali okoljski škodi v IC Laze je Agencija RS za okolje (v nadaljevanju ARSO) po uradni dolžnosti uvedla inšpekcijski postopek in v njem pridobila strokovno mnenje Zavoda RS za ohranjanje narave z dne 4.5. 2015. Zavod je ugotovil, da so lokalno veliki škodljivi vplivi, da je uničena populacija velikega studenčarja (vrsta kačjega pastirja) in navadnega koščaka (potočni rak). S tem je lokalno povzročena velika okoljska škoda. ARSO je ustavil inšpekcijski postopek z obrazložitvijo, da gre za razpršeno onesnaževanje. V upravnem sporu, ki ga je sprožila AAG, je Upravno sodišče RS opozorilo, da iz izpodbijane odločbe ne izhajajo razlogi zakaj ugotovljene okoljske škode ni mogoče povezati z individualnimi povzročitelji oziroma zakaj ni mogoče ugotoviti vzročne zveze med okoljsko škodo in dejavnostjo posameznega povzročitelja.

Upravno sodišče je pritrdilo ugotovitvi nastanka škode na zavarovanih vrstah, njihovih habitatov in habitatnih tipih in navedlo, da je okoljska škoda tudi škoda na vodah in škoda na tleh, o tem pa dejansko stanje ni bilo ugotovljeno, zato je odločitev ARSO o ustavitvi inšpekcijskega postopka odpravilo in zahtevalo, da se v ponovljenem postopku ugotovi škoda na vodah in tleh v IC Laze. Opozorilo je, da za okoljsko škodo na vodah in tleh odgovarjajo le povzročitelji obremenitve.

Čeprav je Upravno sodišče zadevo vrnilo v ponoven postopek že leta 2016, ARSO postopka ni dopolnil z naročeno ugotovitvijo stanja onesnaženja voda in tal in tudi ni ugotavljal povzročitelja obremenitve, kot je naročilo Upravno sodišče, ampak je MO Kranj naložil izgradnjo kanalizacije v IC Laze.

Da je stanje vodotokov v IC Laze še vedno kritično, je razvidno tudi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Kranj z dne 28.2.2019 danega v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za razširitev dejavnosti podjetja Blisk livarstvo d.o.o. na lokaciji Laze 20. Navedli so, da je vodotok v neugodnem stanju ohranjenosti in da kakršnokoli dodatno obremenjevanje vodotoka in slabšanje kakovosti vode ni dopustno. Zavod za ribištvo Slovenije je navedel, da načrtovano vodenje odpadnih in meteornih voda v ponikovalnico ni sprejemljivo s stališča ohranjanja ribjih vrst in ohranjanja populacij drugih vodnih organizmov, ker se v neposredni bližini nahaja rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Z od ind. c. (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 19-08-44

Foto: AAG – zaradi-industrijske .cone-Laze onesnažen potok, ki teče iz IC

KANALIZACIJA

AAG in CI za zeleno Stražišče nasprotujeta izgradnji fekalne kanalizacije po predvidenem projektu I.faze, ker je napačno ugotovljena količina industrijskih odpadnih vod v IC Laze, posledično je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna. V II. fazi je predvidena priključitev na kanalizacijo na Ješetovi ulici, ki ob večjih nalivih že sedaj poplavlja kleti stanovanjskih hiš. Opustitev preveritve možnosti priključitve II.faze na Ješetovo ulico utegne povzročiti, da I. faze novega kanalizacijskega voda ne bo dopustno priključiti na Ješetovo ulico.

Ob tem opozarjamo, da je Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj v zgoraj navedenem mnenju navedel, da je poleg komunalne kanalizacije potrebno zajeti vse meteorne vode s streh in manipulativnih površin v meteorno kanalizacijo, ki pa v gradbenem projektu sploh ni predvidena. S sklepom št. 1 na zboru krajanov, 15. 1. 2019, smo predlagali MO Kranj razširitev projekta v celostno ureditev dvocevne kanalizacije, ki bi specifiko področja lahko upošteval, a jo je MO Kranj zavrnila.

laze - izpusti v zrak

Foto: AAG – zaradi delovanja -industrijske .cone-Laze onesnažen zrak

GRADBENA IN OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA

V IC Laze deluje približno 20 gospodarskih družb. Po nam dostopnih podatkih so potencialni onesnaževalci okolja: Blisk livarstvo, d. o. o., Laze 20; Ekol, d. o. o., in Ekorel, d. o. o.

Gospodarski družbi Ekol d.o.o. in Ekorel do.o. obratujeta na istem naslovu, Laze 18a, 4000 Kranj, imata istega direktorja in poslovni predmet ravnanja z nevarnimi in nenevarnimi odpadki. UE Kranj je stranki Ekol d.o.o. dne 15.5. 2002 izdala Enotno gradbeno dovoljenje za sortiranje sekundarnih surovin s pisarniškimi prostori in uporabno dovoljenje za zbiralnico za sortiranje sekundarnih surovin in skladiščenje nevarnih snovi v pritličju.

Okoljevarstveno soglasje št. 35402-1/2010-50 z dne 28. 8. 2011 (OVS) za razširitev dejavnosti obdelave odpadkov je bilo izdano Ekolu d.o.o. pod pogojem, da v petih letih pridobi gradbeno dovoljenje za objekt za predelavo odpadkov, sicer OVS preneha veljati. Pridobiti bi torej moral dovoljenje, da se objekt za skladiščenje spremeni v objekt za obdelavo odpadkov. OVS je bilo leta 2012 prenešeno na Ekorel d.o.o. in je bilo podlaga za dne 24.4.2015 izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED naprave (OVD) za odstranjevanje 48,7 t/dan nevarnih odpadkov in predelavo 25,02 t/dan nevarnih in nenevarnih odpadkov. IED naprava podjetja Ekorel d.o.o. je v nacionalni evidenci IED naprav registrirana pod številko 477.

Civilna iniciativa je zaprosila za informacijo javnega značaja ali je gospodarska družba Ekol d.o.o. ali družba Ekorel d.o.o. na naslovu Laze 18a v obdobju od 2011 do decembra 2019 zaprosila za spremembo namembnosti skladišča za odpadke oziroma za gradbeno dovoljenje za objekt za ravnanje z odpadki na lokaciji Laze 18a, parc.št. 637 in 636/2 k.o. Stražišče.

MOP je odgovorilo, da organ po pregledu svojih baz in zbirk ni našel zadetkov na ključne besede, enako tudi Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za graditev. Za enako informacijo je CI za zeleno Stražišče zaprosila tudi UE Kranj. Predložili so Sklep z dne 19.12.2017 da se postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo industrijskega objekta, ki ga je vložil Ekorel d.o.o. ustavi in Sklep z dne 10.10.2019, da se zahtevek Ekorel d.o.o. za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo industrijskega objekta (nadstrešnico za predhodno skladiščenje cca. 60 t nevarnih odpadkov) zavrže. Iz javno dostopne slikovne dokumentacije o objektu Laze 18a, v času požara je nedvoumno razvidno, da so različne vrste nadstrešnic in pristrešnic že postavljene okoli objekta, in da se pod njimi in na prostem skladišči velika količina tekočih in trdnih odpadkov. Dne 10.12.2019 je pod nadstrešnico, izbruhnil požar nevarnih odpadkov.

Fotografija osebe Civilna iniciativa za zeleno Stražišče.

FOTO:AAG- 9.12.2019 zvečer je okoli 18.30 je zagorelo v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v Stražišču pri Kranju

Dejstvo, da niti Ekol d.o.o. niti Ekorel d.o.o. nista pridobila gradbenega dovoljenja za objekt za ravnanje z odpadki v roku petih let po izdanem OVS, ima za posledico, da je OVS prenehalo veljati, s tem pa tudi na tej podlagi izdano dne 24.4.2015 OVD za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega – IED naprave Ekorel d.o.o., ki obsega 15 tehnoloških enot kot so: priprava odpadkov za obdelavo, elektro koagulacija za odstranjevanje težkih kovin, vakuumsko bistrenje, stiskanje in mešanje muljev in centrifugo za obdelavo zaoljenih vod.

Februarja 2020 smo ugotovili, da je bilo upravljavcu Ekol d.o.o., že dne 11.4.2018 izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, to je za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 499,2 ton in za obratovanje drugih naprav za odstranjevanje in predelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov v skupni zmogljivosti 9,31 t/dan. Okoljevarstvenega dovoljenja za IED napravo predhodnega skladiščenja je bilo izdano brez presoje vplivov na okolje, postopek izdaje dovoljenja ni bil objavljen na IED portalu Agencije RS za okolje, niti dovoljenje ni vpisano v nacionalni register IED naprav. V dovoljenju je izrecno navedeno, da je sodelovanje javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega izključeno. Izključitev javnosti je v popolnem nasprotju z Direktivo IED, Zakonom o varstvu okolja in Aarhuško konvencijo.

Gospodarska družba Blisk Livarstvo d.o.o., Laze 20, Kranj je v letu 2018 nameravala svojo proizvodnjo tlačnega litja aluminija povečati z 800 m2 na preko 2000 m2. ARSO je nosilcu posega izdal sklep, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. O širitvi je bila obveščena tudi MO Kranj, a se ni odzvala. Na pritožbo AAG, da je Blisk Livarstvo d.o.o. zavedel upravni organ z napačno navedbo števila in zmogljivosti talilnih peči v livarni, saj je celo na spletu objavljal večje zmogljivosti strojnega parka, je ARSO v ponovljenem postopku odločil, da je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Postopek je v teku.

Na podlagi zaprosila za informacijo javnega značaja smo na UE Kranj ugotovili, da je bila vloga družbe Blisk Livarstvo d.o.o. za izdajo gradbenega dovoljenja za rušitev in gradnjo poslovno proizvodnega objekta julija 2018 zavržena, nova vloga decembra 2018 pa zavrnjena. Iz obrazložitve sklepov izhaja, da obstoječi objekt ni zakonito zgrajen, torej gospodarska družba Blisk Livarstvo d.o.o. deluje brez okoljevarstvenega soglasja v nelegalno zgrajenem objektu.

Aluminij je nevrotoksičen element, splošno znano je, da sta požar in prašna eksplozija pogosta pojava za livarski postopek tlačnega litja aluminija, kar potrjujeta tudi zadnja večja požara v livarni aluminija Hidria v Spodnji Idriji septembra 2018 in požar v livarni v Kranju novembra 2018.

EU je z direktivami določila stroga pravila o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica industrijskih dejavnosti. EU si je celo v letošnjem letu kot prioriteto določila varovanje okolja. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) je evropske direktive povzel upoštevajoč, da gre za povečano nevarnost in nepravilnost ravnanja, kar lahko povzroča trajno, nepopravljivo škodo na naravi, zdravju in življenju ljudi.

Če še nekako sprejmemo zadržanost MO Kranj (za razliko od nekaterih občin s podobnimi kompleksnimi problemi), pa težko razumemo njeno tendenciozno, pavšalno in domala odvetniško vlogo pri zaščiti interesa investitorjev v IC Laze.

Kako je mogoče, da v IC Laze že leta lahko nemoteno obratujejo naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IED naprave), v objektih zgrajenih brez gradbenih dovoljenj za takšno dejavnost, brez ustreznih okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, in to ob dejstvu, da je v IC Laze že nastala, po strokovnih institucijah, ugotovljena lokalno velika okoljska škoda?

Kako je mogoče, da ARSO še vedno ni končal postopka ugotavljanja nastanka okoljske škode in odgovornosti zanjo, ki ga je po uradni dolžnosti začel leta 2015 in je v letu 2016 dobil jasna navodila Upravnega sodišča RS?

Je za preprečitev sedanje in nadaljnje okoljske škode res potrebna le zgraditev fekalne kanalizacije, kot to zatrjujejo predstavniki MO Kranj?

Da, tokrat so imeli srečo! In še enkrat hvala gasilcem za njihov takojšen strokoven odziv na požar v IC Laze dne 10.12.2019.

Ali bo tako tudi naslednjič?

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: