c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe, predlogi in zahteve AAG na Sklep o ugotovitvi javne koristi št 007-7/2020-1 za” traso C0”


Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG) je 12.032020 poslal na Mestno občino Ljubljana v zakonskem roku “Pripombe, predloge in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na Sklep o ugotovitvi javne koristi št 007-7/2020-1 ter na Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi v točki 16. na 12. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. “

S tem dopisom tudi zahtevamo vključitev v postopek sprejemanja Sklepa o ugotovitvi javne koristi (v nadaljevanju Sklep). AAG vključuje tudi lastnike navedeni parcel.

c011

Pripombe AAG:

1. AAG zahteva umik 16. točke dnevnega reda 12.seje Mestnega sveta Ljubljana, ki obravnava Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi, kar v nadaljnjem utemeljujemo.

2. AAG v celoti zavrača Sklep po vseh členih, nekatere pa še posebej izpostavlja zaradi zavajanja javnosti in svetnikov in zahtevamo, da se Sklep o ugotovitvi javne koristi v celoti zavrne.

3. Sklep ne vsebuje navedbe parcel, po katerih bi potekala vgradnja kanala v zemljišče. Iz slikovnih situacij je razvidno, da ne gre samo za ”ureditev gradbišča in transportne poti” kot zavajajoče navaja besedilo Sklepa v 1. točki. Iz slikovnega materiala je razvidno, da bi ostal kanal, skupaj z jaški trajno vgrajen v določene parcele. Gre za zavajanje svetnikov, ki je kaznivo kot tudi je kaznivo, če bi tak Sklep svetniki sprejeli, saj so bili opozorjeni.

4. Za Sklep MOL nima niti gradbenega dovoljenja, niti izdelanega OPPN.

5. Prav tako Sklep ne vsebuje trditve, da so tako trasa vgradnje kot služnost na delih zemljišč geodetsko odmerjeni. Iz slikovnega materiala je razvidno, da elektronski kataster ne zadostuje za izvedbo na terenu.

6. MOL torej nima geodetsko odmerjenih dimenzij, niti za samo vgradnjo, torej neposredni gradbeni postopek, niti za ureditev dodatnega terena za gradnjo. Ker tega nima, ne more izsiliti niti služnosti, saj ta ni opredeljena na terenu in s tem krši zakonodajo. Ker gre še za eno kršitev, je Sklep povsem nesprejemljiv. Protizakoniti sklepi pa so kaznivi, na kar morajo biti svetniki predhodno opozorjeni.

7. Tako je povsem nesprejemljiva in kazniva, protizakonita in zavajanje svetnikov obrazložitev, da bi MOL projekt lahko izvajal ”ne glede na morebitno sporno mejo med zemljišči”. Nekatera druga gradbena dovoljenja za ta kanal C0 nimajo take kaotične obrazložitve, saj jih upravna enota ne bi niti izdala. Projekt je bil zastavljen očitno diletantsko za območje kanala C0 in tako se tudi izvaja.

8. Sklep tudi izpušča informacijo, ali bi s prisilnimi služnostmi, čeprav gre tudi za trajno zasedbo delov parcel, MOL moral pridobiti novo gradbeno dovoljenje ali dopolnitev obstoječega. Obstoječi očitno ni uporaben. Še več, je nezakonit, ker ne vsebuje služnosti, ki so sedaj v Sklepu, torej MOL nima pravice graditi po tem gradbenem dovoljenju. Pravico graditi bi imel, če bi gradbeno dovoljenje vsebovalo služnosti ali najeme parcel ali odkupe. Tako je po zakonodaji.

9. Prav tako sta nezakonita in zavajanje 1.člen in tudi 2.člen v tem, da navajata, da je gradnja povezovalnega kanala C0 v javno korist. Javna korist ni izkazana niti z OPPN, ker ga ni, niti v sami vsebini, saj gre za pretok fekalij čez zaščiteno vodovarstveno območje, kjer gre dejansko za veliko tveganje za onesnaženje največjega vira odlične pitne vode (brez obdelave) za glavno mesto Slovenije. To tveganje je vsebovano že v samem standardu, ki predvideva puščanje, obenem pa še iz niza drugih vzrokov od potresne prelomnice, zaradi česar je območje še posebej rizično za poškodbe kanala pa tudi za nihanje podtalnice in še drugih vzrokov, ki so bili podrobno opisani v študiji Geološkega zavoda, obenem pa tudi v medijih od strani priznanih strokovnjakov. Hkrati pa je sam kanal C0 strokovno napačno načrtovan, saj se po doktrini obravnave fekalij te morajo čistiti lokalno in ne vleči kilometre daleč. Vse to najdemo strokovno obrazloženo večkrat v medijih.

10. Torej, ta kanal ni v javno korist, ampak v javno škodo. Odgovorni se bodo po mandatu zamenjali, medtem ko bi kanal ostal z grozečim potencialom onesnaženja, desetletja.

11. Prav tako je treba upoštevati zaključke seje državnega zbora o kanalu C0, ki izražajo javno korist in interes, da se gradnja ustavi. Nasprotovanje zaključkom državnega zbora bo tudi sankcionirano, zato svetnike opozarjamo, da ne sprejmejo Sklepa.

12. Obenem je bila izvedena revizija postopkov, ki je ugotovila, da pred pridobitvijo očitno neuporabnega gradbenega dovoljenja ni bila izvedena presoja vplivov na okolje. Torej javnost ni imela možnosti tehtati javne koristi zaščite ljubljanske pitne vode in ogrožanja te iste vode zaradi fekalnega kanala čez vodovarstveno območje.To pa je tudi po Aarhuški konvenciji težak okoljski prekršek.

13. Ogrožanje pitne vode s fekalijami je še posebej veliko zaradi mikroorganizmov človeškega in živalskega izvora: bakterij, virusov in parazitov. V Sloveniji smo že imeli smrtne primere ali težka obolenja zaradi onesnažene pitne vode z njimi. Torej polaganje fekalnega kanala C0 ni v javni koristi. Javna korist ni onesnaženje pitne vode. Potencial za onesnaženje pa je nedvoumen in strokovno podprt.

14. Obenem spada ljubljanski vir pitne vode na tem območju v kritično infrastrukturo, po zakonu in evropskih direktivah. Od leta 2004 so evropski organi izdelovali in izdelali strategijo varnosti, v kateri na pomembno mesto pri vrhu (poleg energetike in komunikacijske infrastrukture) spada tudi pitna voda. Ta projekt tega ne upošteva. Tudi zato je ta Sklep nezakonit, ker ignorira javno korist zaščite podtalnice in pitne vode za glavno mesto Slovenije in njene kritične infrastrukture, ki je v tem, da se maksimalno znižujejo tveganja za onesnaženje pitne vode oziroma tega vira. Javna korist zaščite vira pitne vode prevlada, saj je to očitno iz že naštetih razlogov.

15. Zaradi številnih materialnih in procesnih napak ter nezakonitosti zahtevamo, da se Sklep o ugotovitvi javne koristi, ki bo obravnavan na 12. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zavrne.

16. Obenem gre tudi za nezakonitost prisilne služnosti brez podatkov o izmerah, niti za samo vgradnjo (po nekaterih parcelah bi trajno ostal vgrajen). Dejstvo, da je trajna vgradnja v nekatere zasebne parcele, kar ne spada v delovišče, tudi prikazana v slikovnem delu, je očitno, da gre za preslepitev lastnikov in svetnikov mestnega sveta, ki je kaznivo.

17. Akti morajo biti pripravljeni tako natančno, da je te nepremičnine mogoče grafično prikazati v zemljiškem katastru, ali če je bilo zanje izdano celovito dovoljenje, kar pa ni bilo.

18. Navedbe, da so dosedanji zastoji gradnje povzročeni s strani lastnikov zemljišč in da povzročajo finančne posledice v smislu podražitve projekta, se s tem izkažejo za neresnične, saj je celotna krivda za morebitne podražitve projekta na strani MOL-a, ki ne želi urediti meje svojih parcel. Kakršno koli oviranje (postavljanje t.i. ovir ) s strani lastnikov sosednjih zemljišč bi bilo v primeru urejenih parcel kaznivo in zakonsko preganjano, prav tako pa bi MOL lahko t.i. ovire takoj odstranil. Pavšalno zatrjevana in nedokazana podražitev projekta zaradi ravnanja MOL pa nikakor ne more biti vzrok za zahtevane nezakonite posege v varovane lastninske pravice lastnikov sosednjih parcel, ki je varovana z Ustavo RS.

19. Tudi po Zakonu o urejanju prostora se s tem Sklepom ne more ugotoviti javna korist, ki jo predvideva 194.člen, saj niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka. Obenem tudi prisilna služnost ni sprejemljiva in, če bi jo sprejeli, bi pomenila kršitev zakonodaje.

20. Obenem je pomembno ugotoviti in tudi zato je treba zavrniti Sklep, da je pitna voda umeščena v Ustavo RS, pri čemer je njeno varovanje dejansko javna korist, utemeljena na Ustavi RS in bi jo Sklep kršil. Zato pozivamo svetnike MS Ljubljana, da spoštujejo Ustavo RS in glasujejo proti sprejemu Sklepa.

21. Obenem Sklep krši Ustavo RS tudi pri pravici do zasebne lastnine in krši tudi človekove pravice.

22. Pozivamo vse politične stranke, da zaščitijo sklepe državnega zbora, ki so bili sprejeti enoglasno in da se pitna voda za glavno mesto maksimalno zaščiti tako, da kanala C0 čez območje pitne vode ne bo in da se izbere alternativna trasa, če je to sploh še smotrno glede na strokovno podprto lokalno čiščenje fekalij Medvod in Vodic oziroma ta povezovalni kanal opusti.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: