c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

C0 – Zaradi nevarnosti potresa potrebno soglasje


Vanja Brkić – DNEVNIK

Mestna občina Ljubljana bo morala opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanalizacijskega kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku trase kanala med Brodom in Črnučami. Čeprav je agencija za okolje glede kanala C0 dvakrat odločila, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, je tokrat presodila drugače.

uničevanje mokrišč gradnja co kanala-page-001

Foto AAG: Uničevanje mokrišč zaradi izgradnje kanala C0

Agencija Republike Slovenije za okolje je sklenila, da mora Mestna občina Ljubljana opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku med Brodom in Črnučami. Agencija je presodila, da ta gradbeni poseg glede na svoje značilnosti, lokacijo in možne vplive pomeni povečano tveganje za prebivalce in zdravje ljudi.

Obregnili so se ob potresno varnost kanala

Na občini in javnem podjetju VOKA Snaga odločitve agencije niso komentirali, zagotovili so, da se nanjo ne bodo pritožili. Zaprosili bodo za okoljevarstveno soglasje in vlogi priložili vso potrebno dokumentacijo vključno s poročilom o vplivih na okolje. Dodali so, da ta projekt teče skladno »z vsemi zakonskimi zahtevami, vključno s pridobljenimi soglasji in gradbenimi dovoljenji«. Velja spomniti, agencija je leta 2015 in nato še leto pozneje v predhodnih postopkih, ki sta obravnavala gradnjo 12,1 kilometra dolgega kanala C0, odločila, da pridobivanje okoljevarstvenega soglasja ni potrebno.

In kaj je bil tokrat razlog za drugačno odločitev? V tokratnem predhodnem postopku agencija ni odločala o celotnem kanalu, temveč le o vgradnji kanala na dobrih dveh kilometrov dolgem odseku, kjer se je občina odločila kanal umestiti v armiranobetonski kvadratni okvir (kineto). Trasa tega krajšega odseka vodi po vodovarstvenem območju s strogim režimom varovanja, zato so na občini naknadno odredili še vgradnjo kinete, ki naj bi zagotavljala dodatno varnost in omogočala, da lahko s kamero redno pregledujejo, v kakšnem stanju je kanal. Agencija za okolje se je obregnila ob potresno varnost, saj je ugotovila, da tveganje večje potresne nevarnosti v občinski projektni dokumentaciji ni zadosti dodelano. Občina je svoje stališče utemeljevala s študijo Ocena potresne varnosti na trasi kanala zbiralnika C0 iz leta 2017. A ker te študije agenciji za okolje ni predložila, slednja ni mogla preveriti, ali študija vključuje tudi ta poseg. Na podlagi predložene dokumentacije agencija tako ni mogla »izključiti, da v času obratovanja ne bo prišlo do pomembnih vplivov na vire pitne vode in s tem na zdravje ljudi kot posledice večjih nesreč (potresi)«, je zapisala v sklepu. Še več, agencija je poudarila tudi, da ne morejo izključiti, da v primeru nestabilnosti tal vgrajena kineta ne bo dodatno ogrožala kanalizacijske cevi oziroma poškodovala in tako povzročila izlitja odpadnih voda v podtalnico.

So evropska sredstva ogrožena?

Ključni vprašanji sta torej, kako dolgo bo potekal postopek presoje vplivov na okolje, vključno z morebitnimi pritožbami, in kaj to pomeni za črpanje evropskih sredstev. Gradnja kanala C0 je namreč del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta, ki ga izdatno sofinancira evropski kohezijski sklad. Na občini pričakujejo, da bo pri gradnji kinete nastala zamuda zaradi dodatnega postopka. Ali bodo zato ogrožena evropska sredstva, pa ne morejo komentirati, so sporočili in dodali, da za zdaj so še znotraj terminskega načrta. A občina je konec lanskega leta na svoji spletni strani o projektu kanal C0 izpostavila, da bi postopek presoje vplivov na okolje utegnil ogroziti evropska sredstva.

»Vsekakor pa zaradi časovne omejitve in po vsej verjetnosti zlonamernega zavlačevanja postopkov, v kar je vključena tudi javnost, projekt ne bi bil realiziran do končnega roka za črpanje sredstev. To bi pomenilo neizpolnitev zahtev Evropske unije in vračanje sredstev s strani države,« so zapisali.

NIJZ nasprotuje trasi

V sklopu predhodnega postopka, ko agencija za okolje oceni, ali je za konkreten poseg v okolje potrebna presoja vplivov na okolje, so svoja stališča podale tudi nekatere institucije. Direkcija za vode je ocenila, da »na podlagi zakonodajnih obveznosti presoja vplivov na okolje ni potrebna«. V isti sapi pa so dodali: »Vendar gre za vodovarstveno občutljivo območje, kjer so vodni viri zlahka ogroženi, zato direkcija za vode priporoča izvedbo presoje vplivov na okolje.« Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je zatrdil, da se ne strinja že z začrtano traso kanala C0. Z vidika vplivov na zdravje ljudi naj bi bila povsem nespremenljiva in bi jo bilo treba umestiti zunaj vodovarstvenih območij, menijo na inštitutu.

Odziv na vlogo za mnenje  kanalizacija čez Lj polje drugič končno-page-001

CELOTEN DOPIS, KI SMO GA PRIDOBILI V AAG, SI LAHKO PREBERETE NA:

Odgovor NIJZ Ministrstvu za zdravje v zvezi z kanalom C0

Javnost hotela sodelovati tudi v predhodnem postopku

V postopku odločanja, ali mora ljubljanska občina opraviti presojo vplivov na okolje za del trase kanala C0, so želeli sodelovati tudi Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green ter dva lastnika parcel ob trasi kanala. Agencija za okolje je njihove zahteve za priznanje statusa stranskih udeležencev zavrnila, ker da predhodni postopek stranske udeležbe ne predvideva. Vsi trije pa bodo imeli možnost ta status zahtevati v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.

razmik-cevi-c0

Gradnja kanala C0 je del več kot 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta, ki ga izdatno sofinancira evropski kohezijski sklad. (Foto: AAG)

PRIPIS AAG:

V predhodnem postopku imamo po Arhuški konvenciji pravico sodelovati, kar pa naša država zanika. V postopku smo hoteli sodelovati, ker smo že na izhodiščno gradivo imeli veliko pripomb.

Pripombe AAG:

Iz podatkov objavljenih na spletni strani ARSO je bilo razvidno da je:

1. Nujno potrebna presoja vplivov na okolje za Kanal C0, kot rezultat predhodnega postopka, v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 ZVO-1. Še posebej utemeljujemo s tem, da gre za veliko in nedopustno tveganje za zdravje ljudi zaradi okužbe vode (ni izključen tudi COVID-19 po dosedanjih ugotovitvah) in tudi za posebej varovano območje pitne vode za 300.000 prebivalcev glavnega mesta Slovenije ter še najmanj 120.000 dnevnih migrantov v Ljubljano, kar še dodatno utemeljujemo v nadaljevanju.

2. Potrebno preučiti tveganje vgradnje kanala C0 tudi iz vidika več deset let v prihodnosti. Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode, nenamerna ali namerna ne more zgoditi v prihodnosti. Trasa kanalizacije kanala C0 čez osrednje vodozajemno območje od Broda do Ježice je produkt zgolj političnih dogovorov in je bila uporabnikom pitne vode, torej Ljubljančanom in državljanom Slovenije, vsiljena brez celovite presoje vplivov na okolje. Ta odločitev, ki je v diametralnem nasprotju z javnim interesom varovanja pitne vode, ni bila strokovno utemeljena.Politične strukture, torej današnji nosilci odgovornosti se menjajo vsaj na štiri leta ali še prej. Torej njim ne smemo prepustiti odgovornosti, saj tveganje bistveno presega njihove kompetence in rok trajanja, prav tako kot presega tudi morebitne sklepe mestne občine Ljubljana in državnih institucij (Direktorat za vode, Upravne enote, in drugih). Na ARSO je, da tudi ta vidik upošteva za zaščito pitne vode Ljubljane.

3. Še posebej zahtevamo upoštevanje dejstva, da spada ta vir pitne vode v kritično infrastrukturo po Zakonu o kritični infrastrukturi (za mesta z več kot 100.000 prebivalci). Kar pomeni, da gre za posebej, dodatno varovan vir pitne vode za glavno mesto Slovenije, česar noben dokument MOL ne upošteva. Zato je dokumentacija MOL pomanjkljiva na kritičnem sektorju za javno zdravje in tveganja okužbe. Gre tudi za nujen, izjemno pomemben element obrambe pitne vode. Kritična infrastruktura je umeščena tudi v evropsko zakonodajo, ki se je oblikovala že od leta 2004  in iz katere je kasneje izšel naš zakon.V tem sklopu se obravnava tudi tveganja za diverzije na pitno vodo, kar je eden od ključnih obrambnih vidikov kritične infrastrukture. Prav iz teh vidikov je evropska komisija začela z vzpostavljanjem kritične infrastrukture. Prav tako je ta pomembna za Slovenijo kot članico NATO pakta, ki mora maksimalno zmanjšati občutljivost pomembne infrastrukture na diverzije in druge dogodke. Vse to trasa kanala C0 ruši in ignorira. AAG je na to opozoril vrhovnega poveljnika obrambnih sil gospoda Pahorja, a ni od njega dobil nobenega odgovora, kljub urgenci.

4. Ogrožanje pitne vode s fekalijami iz Kanala C0 je še posebej veliko zaradi mikroorganizmov človeškega in živalskega izvora: bakterij, virusov in parazitov. Nekateri se izredno težko odstranijo iz podtalnice. Tudi kloriranje vode ni vedno uspešno pa še nezdravo.V Sloveniji smo že imeli smrtne primere ali težka obolenja zaradi onesnažene pitne vode s strupenimi mikroorganizmi. Torej polaganje fekalnega kanala C0 ni v javno korist. Javna korist ni veliko tveganje onesnaženja pitne vode, ki bi ga prinesla vgradnja kanala C0, kakršne koli fizične izvedbe. AAG brani javno korist čiste neklorirane pitne vode za desetletja naprej za Ljubljano, tudi kot glavno mesto Slovenije.

5. AAG zagovarja javno korist skrbi za neoporečno pitno vodo za Ljubljano in njeno varovanje ter zahteva prepoved polaganja kanala C0 preko VVO Ljubljanskega polja tudi s sklicevanjem na 70.a člen Ustave RS (pravica do pitne vode),

6. V celoti gledano je bil projekt prijavljen brez udeležbe presoje s strani javnosti kot to zahteva Aarhuška konvencija. Pozivamo ARSO, da to v postopku omogoči s tem, da se odloči za CPVO za kanal C0, saj gre v vseh pogledih za veliko zadevo, ključno za več sto tisoč prebivalcev.

7. V postopek vlagamo tudi Apel AAG proti gradnji kanala C0, v katerem je zbrano strokovno gradivo več strokovnjakov iz ustreznih področij, ki argumentirano zavrača gradnjo kanala C0 preko vodovarstvenega območja Brod, Ježica, od potresnih do poplavnih tveganj. Za ena in druga bi morali izdelati presojo vplivov na okolje oziroma presojo tveganj za porušitev konstrukcije kanala in onesnaženje pitne vode.

8. Opozarjamo ARSO na prirejeno gradivo Geološkega zavoda Slovenije, ki ga je predložil investitor. Originalno gradivo ima 42 strani, to prirejeno pa le 10 strani, vse 2018, a različnih datumov.Originalno gradivo na 42 straneh v več točkah jasno izpostavlja tveganja v vsakem primeru, ne glede na samo fizično izvedbo kanala, ki jih investitor ne more zmanjšati: od potresne prelomnice do poplav ter sil zaradi nihanja podtalnice do nekaterih načrtovanih gradenj v prihodnosti kot so hidroelektrarne, kar bi vse moralo biti ocenjeno v celoviti presoji vplivov na okolje – CPVO, ki ga tudi zahtevamo.

9. Presoja vplivov na okolje je pomembna tudi zato, ker morajo biti v njej obdelane tudi alternativne možnosti namesto kanala C0. Strokovno je ugotovljeno, da se dandanašnji ne vleče več kilometrov fekalnih kanalov od virov pač se zagotavlja lokalno čiščenje. Tako Medvode delno sicer že ima speljano kanalizacijo po Celovški cesti, sicer pa je strokovna rešitev, da se iz projekta kanala C0 omogoči izgradnja lokalne čistilne naprave. Enako velja za Vodice, ki ima v neposredni bližini že izgrajen kanalizacijski vod do čistilne naprave Domžale kamor Vodice naravno gravitirajo in je strokovni nesmisel vodenje fekalij do Ljubljane z mnogimi okoljsko močno škodljivimi posegi na vodovarstvenem območju Povodja.

10. Investitor MOL je bil že leta 2016 opozorjen na nesprejemljivost trase fekalnega kanala C0 preko vira pitne vode na 15. seji Mestnega sveta MOL (18.4.2016) s posebej zahtevano točko dnevnega reda svetnikov SDS. Vendar opozoril pomanjkljivega projekta brez geodetskih izmer za izvedbo kanalizacije med Brodom in Ježico, ki je v nasprotju z Uredbo o VVO za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ter opozoril glede neugodnih okoljskih in prostorskih danosti, predvsem potresnih, poplavnih in vzgonskih nevarnosti,ki dokazujejo nevarno gradbeno okolje za vkop kanalizacijskih cevi, vseh teh relevantnih strokovnih argumentov proti tej trasi, župan, kot predstavnik investitorja MOL, ni upošteval. Obenem investitor ignorira dejstvo, da nima gradbenega dovoljenja, ki bi mu omogočal gradnjo preko VVO, saj v njem ni ustreznih parcel niti pravice graditi na njih ali jih kakorkoli uporabljati pri gradnji, ker ni geodetsko odmerjene trase. Za tak projekt bi moral investitor pridobiti OPPN.

11. Ne nazadnje, izdano gradbeno dovoljenje ne vsebuje vseh parcel, ki bi omogočale gradnjo kanala C0 čez VVO, kjer je preko 300 lastnikov brez vsake dokumentacije s strani investitorja in geodetskih meritev trase in še edini branijo ljubljansko pitno vodo pred investitorjem, ki skuša strateške in strokovne napake projekta prikriti z nasiljem, pravnim in fizičnim.

12. V pomoč ARSO pri odločanju dajemo tudi zaključke sej odborov in državnega zbora o kanalu C0 v letu 2019 …

13. AAG je pripravljen v postopku predložiti še druga strokovna mnenja od kompetentnih in neodvisnih strokovnjakov, ki odsvetujejo gradnjo kanala C0 preko glavnega vira pitne vode za glavno mesto Slovenije in za vse njegove prebivalce in goste.

Povezave:

Okoljsko ministrstvo, ki ga vodi Andrej Vizjak, je ustavilo revizijo pri projektu gradnje kanala C0 v Ljubljani

Odgovor NIJZ Ministrstvu za zdravje v zvezi z kanalom C0

EKO PATRULJA: POVODJE – KANAL C0

Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za vstop v predhodni postopek presoje vplivov na okolje v zvezi z vgradnjo povezovalnega kanala C0

Pripombe, predlogi in zahteve AAG na Sklep o ugotovitvi javne koristi št 007-7/2020-1 za” traso C0”

Kanal C0 – vse je v redu pa ni v redu

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z KANALOM C0

Eko patrulja AAG – kanal C0

Kanalizacija in vodonosnik: ali je kanalizacijski zbiralnik C0 v Ljubljani sploh potreben?

MOL nima gradbenega dovoljenja za odsek kanala C0

POVEZOVALNI KANAL C0 – NOTRANJEREVIZIJSKO POROČILO MOP

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: