c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO PATRULJA AAG: PARKIRIŠČE KAMIONOV V ZAPUŽAH


zapuže1

FOTO: AAG
V AAG smo prejeli pritožbo s strani 25 občanov ( podpise hranimo v arhivu AAG) zaradi
hrupa, smradu, povečanje koncentracije škodljivih izpustov kamionov iz postavljenega parkirišča v vasi Zapuže občina Radovljica. Prav tako navajajo da se z dejavnostjo na parkirišču kali nočni mir in celodnevni hrup iz agregata. Vse skupaj jim zmanjšuje kvaliteto življenja, nekateri pa zaradi imajo zaradi nespečnosti, ki jo povzroča hrup že zdravstvene posledice.
Da bi preverili dejansko stanje na parkirišču in okolici, smo 15.07.2021 v dopoldanskem in
nočnem času izvedli EKO PATRULJI AAG. Predhodno smo ugotovili da »kamionsko parkirišče« leži na dveh parcelah v Katasterski občini NOVA VAS. Prva parcela 39/1 ima vpisano namensko rabo – druge urejene zelene površine in površine podeželskega naselja, druga parcela 39/2 pa ima vpisano nomenjsko rabo – druge urejene zelene površine.

parcela  NOVA VAS 39-1-2 - prikaz
Ugotovitve EKO PATRULJE AAG so pokazale:
1) da se na zgoraj navedenih parcelah nahaja parkirišče, kar pa ni v skladu z namensko
rabo zemljišč vpisano v katastru.

2) Več kršitev Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) že v 2.členu , in sicer krši osnovne
cilje urejanja prostora:
– ne varuje prostora kot omejene naravne dobrine;
– znatno poslabšuje življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje;
– uničuje prepoznavne značilnosti naselja Zapuže v prostoru, saj to ni kraj za
prevozniške cone množice velikih tovornih vozil;
– uničuje prepoznavnost in kakovost krajine, namesto, da bi jo varoval;
– ne zagotavlja racionalne rabe prostora in ne ohranja prostorskih zmogljivosti za
sedanje in prihodnje generacije;
– škoduje zdravju ljudi;
– namesto, da bi prispeval k varstvu okolja, ohranjanju narave, varovanju kulturne dediščine, še posebej varovanju zelenih in kmetijskih površin ter drugih kakovosti
prostora le te uničuje.
– ne prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe;saj na primer zmanjšuje nepozidano površino, kakršne so potrebne za odvajanje voda v primeru deževnih ujm, ki so zaradi podnebnih sprememb vse bolj pogoste.
– ustvarjajo razmere za povečevanje, namesto zmanjševanja, prometnih nesreč zaradi
neprimernih cest, ki niso bile načrtovane skozi naselje Zapuže za velik tovorni avto
promet.

zapuže2

FOTO: AAG

3) Večina ugotovitev Eko Patrulje vsebuje tudi v Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki temelji na vzdržnem razvoju, kar pa se v tem primeru krši.

4) Še pomembnejše je razlikovanje vpliva voženj in parkirno – manipulativnih operacij
na emisije hrupa. Po drugem Newtonovem zakonu je sila sorazmerna masi in pospešku. To pomeni, da morajo motorji med pospeševanjem obratovati z bistveno večjo močjo, kot pa med vožnjo po ravni cesti s stalno hitrostjo. Med pospeševanjem vozila se sproščajo bistveno večje emisije, ne samo hrupa, temveč tudi izpušnih plinov.
Drug pomemben faktor v zvezi s tem pa je masa. Na parkirišču je patrulja ugotovila da so prisotna predvsem vozila z maso nad 3,5 tone. Iz priloženih slik je razvidno, da bi naj večinoma šlo za prikoličarje. Pri njihovem pospeševanju je potrebna bistveno večja sila oziroma moč motorja.

zapuže5

FOTO: AAG

Iz slik je nadalje razvidno večje število vzporedno parkiranih prikoličarjev. Tovrstna parkiranja težjih prikoličarjev, očitno tudi z vzvratno vožnjo, zahtevajo kar nekaj časa,
med katerim se sproščajo še dodatne emisije hrupa.

5) Na tem področju je kršen tudi Zakon o pravilih cestnega prometa, ki v 5.členu ( varstvo okolja) nalaga:
1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja
2) –
3) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor…

Po pregledu pritožbe in ugotovitvami Eko Patrulje AAG ugotavljamo, da je bila pritožba prebivalcev Zapuž upravičena. AAG je vložil prijavo na inšpekcijo za okolje in prostor v Kranju.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: