c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green in posamezniki s skupno zahtevo, pobudo in pritožbo, na ustavno sodišče za ustavitev aktualnega projekta druge železniške proge / tira Divača – Koper


image

Slika posega z dolgim tunelom globoko pod nepropustno flišno plast (rumeno) z vodnimi viri (modro) v ob(čez) mejnem območju naravnega rezervata (vir: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/38).

Alpe Adria Green  se je pridružil skupinski pobudi in pritožbi predvsem zaradi okolje in naravo varstvenih nezakonitosti, kršitev EU SEA/EIA okoljskih direktiv in nepotrebnih hudih tveganj s tuneli v globoki kraški jamski svet in vodonosnik, tudi čezmejno, podpira pa tudi vse druge navedbe v vlogi. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na nacionalnem nivoju edino, ki lahko absolutno prednostno, hitro in učinkovito, z začasno odredbo in kasneje z dokončno odločbo, ustavi skrajno neprimeren in škodljiv projekt in zahteva ponovno projektiranje.

Ustavno sodišče je dne 06.09.2021 vpisalo vlogo Alpe Adria Green in posameznikov pod št U-I-185/21 s skupno zahtevo , pobudo in pritožbo( kasneje se je pridružilo še nekaj posameznikov), na naslovno sodišče za ustavitev aktualnega projekta druge železniške proge / tira Divača – Koper (2TDK), s ‘konkretnimi in neposrednimi interesi in pravicami’ (24. člen ZUstS), zaradi posegov in vplivov v lastne in osebne pravice, pravne interese oz. položaj ter ustavno ‘pravico sodelovati v javnih zadevah’ ( 44. člen Ustave RS) in ‘pravico do učinkovitega pravnega sredstva’ (13. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – EKČP).

Pobuda in pritožba:

Za absolutno prednostno presojo ustavnosti, zakonitosti, pravnosti, spoštovanja človekovih pravic pri vodenju investicije in pripravi projekta 2TDK s pomembnimi ustavnopravnimi vprašanji, ki so zaznani v konkretnem aktu »Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača– Koper« ( ZIUGDT, Ur. l. RS, št. 51/18 z dne 20. 7. 2018) in njegovih prejšnjih in kasnejših aktih s širšim pomenom od njih samih:

zaradi nezakonitosti in neskladij v podlagah prevzetih ustanovitvenih aktih in postopkih;

za udejanjanje prava, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter varovanje okolja, narave, zdravja, bivanja ter zaščite najvišjega skupnega dobrega;

za varstvo konkretnih lastnih in osebnih pravnih ter drugih interesov pobudnikov in pritožnikov ter državljanov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji;

ter:

– za začasno odredbo ustavitve vseh dejanj investicije 2TDK do dokončne odločbe naslovnega sodišča ter pravnomočnosti odločb in sklepov drugih sodišč in inštitucij v Sloveniji in Evropski uniji;

– za celovito novo ovrednotenje investicij v železniško infrastrukturo Republike Slovenije in ponovna presoja (novelacija – modifikacija) investicije / projekta modernizacije železnice Divača – Koper.

A.

Ustavna pobuda in pritožba

Pobudniki in pritožniki, vlagatelji, v dodatkih k skupni zahtevi na naslovno sodišče za začetek postopka presoje, so vsak posamezno navedli in podpisali »Konkretne in neposredne lastne pravne interese, posege in vplive v lastne in osebne pravice, pravne interese oz. položaj«, na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. in 109/12 – ZUstS), prvega odstavka 50. člena in drugega odstavka 51. člena ZUstS, vlagamo na Ustavno sodišče Republike Slovenije kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti, človekovih pravic, temeljnih svoboščin in enakosti ter pravne države, pravnosti, pravne kulture in pravnega reda, s prilogami,

pobudo

za začetek postopka za presojo in

ustavno pritožbo

za udejanjanje prava, pravnosti, pravne države, temeljnih svoboščin in enakosti, pravne kulture in pravnega reda, spoštovanja človekovih pravic, varstvo pravnih in drugih interesov pobudnikov in pritožnikov državljanov Republike Slovenije (RS) in Evropske unije (EU)

za presojo

investicije druge železniške proge / tira Divača – Koper (2TDK) na navedenih podlagah: izpodbijanih aktih oz. njihovih določilih oz. umanjkanju le-teh, s posledico, med drugimi, nepooblaščenih ravnanj in njihovih opustitvah, kršitvah predpisov in postopkov, in podobno:

A.1.»Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper«

(ZIUGDT, Ur. l. RS, št. 51/18 dne 20. 7. 2018, sprejet na Vladi RS 8. 5. 2017 – EVA 2016-2430-0066) glede investicije drugega tira železniške proge Divača – Koper« (2TDK), podrejeno z:

»Akt o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.« (Vlada RS, 82 seja, sklep št. 01406- 4/2016/15 z dne 31. 3. 2016  – uradne objave in vpisa v sodni register ne najdemo;

»Poslovni načrt družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o.« (Vlada RS, 113 dopisna seja, sklep št. 47604- 2/2016/4 z dne 31. 3. 2016, )

– uradne objave ne najdemo; »Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača−Koper« (Ur.l.RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019) na podlagi prvega odstavka 23. člena in za izvrševanje 14. člena ZIUGDT.

A.2.Neustavnih, nezakonitih aktih in postopkih, neskladnih oz. neusklajenih tudi s pravom in direktivami EU, neposredno oz. posredno v pravnih podlagah prevzetih ustanovitvenih aktih in postopkih družbe »2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o.« kot investitorja drugega tira železniške proge Divača – Koper na podlagi – zaradi nezakonitosti in neskladij v pravnih podlagah prevzetih ustanovitvenih aktih in postopkih te družbe kot investitorja drugega tira železniške proge Divača – Koper.

Predvsem v naslednjih pravnih podlagah z neustavnostmi in nezakonitostmi s poudarkom na okoljskih in prostorskih spornostih za presojo naslovnega sodišča:

2.1. Sklep Vlade RS št. 343/07/2001-4 z dne 27. 11. 2003 o najustreznejšem poteku trase železnice Divača – Koper po varianti I/3 zaradi umanjkanja podlag in postopkov predpisanih z Uredbo tedaj veljavne ‘Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja’ (UEM, Ur.l.RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99– ZJF in 39/00 – ZJN-1).

2.2. Sklep Vlade o potrditvi DIIP, december 2004 (Sklepa nismo uspeli pridobiti niti dokumentov, ki so navedeni v »DIIP II. TIR DIVAČA –KOPER, 2004dec, št. PI-PR-2204«, poglavje 8 ‘Pregled opravljenih aktivnosti’ .). Dokument je brez ustreznih okolje in naravovarstvenih presoj. Navedene študije, od leta 1996, so obravnavale le prometno-tehnične in ekonomsko- finančne vidike. Po bistvenih spremembah projekta umanjkanje novelacije (modifikacije / reassessment) investicije / projekta modernizacije drugega tira Divača – Koper – od leta 2010 (umik Italije).

2.3. »Delno okoljevarstveno soglasje za poseg: gradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper« izdano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za železnice in žičnice, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (ARSO št. 35402-2/2012-96 z dne 13. 2. 2014); in »Dopolnilna odločba k delnemu okoljevarstvenemu soglasju »ARSO št. 35402-2/2012-100, z dne 29. 10. 2014).

2.4. Sprememba odloka o zavarovanju Beka- soteska Glinščice z dolino Griže, ponornimi jamami in arheološkimi lokalitetami Lorencon in grad nad Botačem – krajinski park.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, št. 5-V- 523/2-O-12/ACMGM z dne 23. 7. 2012.

2.5. »Zakon o varstvu okolja« (Ur.l.RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO- 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt- A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20).

2.6. »Sklep o izvedbi predhodnega postopka za nameravano spremembo posega ‘Drugi tir železniške proge Divača Koper’« (ARSO, št. 35405- 50/2020-18, z dne 29. 05. 2020).

2.7. »Sklep o izvedbi predhodnega postopka za nameravano spremembo posega (material, servisni tuneli) 2TDK« (ARSO, št. 35405-50/2020- 18, 20200529-042997.

2.8. »Zakon o urejanju prostora« (ZUreP- 2, Ur.l.RS, št. 61/17, 2. 11. 2017; ZUreP-1, Ur.l.RS, št. 110/02, 18. 12. 2002).

2.9. Zakon o ohranjanju narave (ZON- NB7, Ur.l.RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06, 82/2020 z dne 5. 6. 2020 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18). Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14: ZON-NPB7. »Gradbeni zakon« (GZ, Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 –popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP).

2.11. Kršitve direktiv EU, brez ali prepoznim prenosom v nacionalno zakonodajo, predvsem na področju varovanja okolja in narave, minimalno, formalistično, omejeno in ne temeljito vključevanje vseh deležnikov v javnih obravnavah in širših soočenjih, ne le NVO, tudi vseh zainteresiranih državljanov, slabo ovrednotena preprečevanja škode v naravi, spreminjanja projekta brez ponovnih obravnav, ignoriranje strokovne javnosti, itd.

2.12. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača

– Koper in za obveznosti družbe DARS d. d iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi, št. 007-106/2019/20-00211728, Ljubljana, z dne 9. 10. 2019, EVA 2019-2430-0029 (Ur.l.RS 81/2019 z dne 27.12.2019).

2.13.Neskladja v postopkih, kršitve in posegi v pravne in druge interese pobudnikov in pritožnikov ter državljanov v RS in EU.

Druge kršitve Ustave RS, Pogodbe o EU, ratificirane mednarodne pogodbe (Aarhuška konvencija).

A.3.Okolje, naravo in kulturno varstvene spornosti in nezakonitosti, nepotrebna hudo tvegana ravnanja, ob sprejemljivo tveganih in manj obremenjujočih možnostih ter umanjkanje odgovornosti in dolžnosti zaščite skupnega najvišjega dobrega.

Navedbe v posredovanih dokumentih SLO in EU naslovnikom s pozivi in zahtevami za ustrezna pravna in odgovorna ravnanja z navedbami. Na primer dokument »(SEA_EIA&moreAssessment- 2TDK_A-2TDKK_C)by2TiRailwayNoveltyReass essmentGroup-ver7(EU_SLO)« , poglavje »Conventions, Directives, Decrees, Formals, Rights,..«

B.

Navajamo nekaj glavnih nam (za)znanih pravnih in ustavnopravnih pomenov in vprašanj, ki presegajo pomen konkretnih zadev, zaradi pričakovane rešitve pomembnega ustavnopravnega vprašanja, učinkovitega sodnega varstva, vladavine prava v pravnem redu Evropske unije ter za preprečitev težko popravljivih oz. ne popravljivih posledic in škode.

B.1. Pravno in ustavnopravno širši pomeni in vprašljivosti – A.1. zgoraj.

»Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper« (ZIUGDT). Vlada RS je ignorirala poziv Komisije za preprečevanje korupcije, ki je navedla tehtne razloge za poziv Vladi RS k umiku predloga zakona ZIUGDT iz dnevnega reda seje dne 30. 3. 2017.

»Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača−Koper«

Uredba je tipični BOT koncesijski akt glede na njegove določbe v členih 9. do 14. (koncesijo podeli Vlada RS brez izvedbe postopka podelitve koncesije – 7. člen, brez navedb podlag da koncesionar izpolnjuje pogoje notranjega izvajalca po predpisih o javnem naročanju in podeljevanju koncesijskih pogodb).

Podelitev koncesije s sklepom Vlade RS, ki je hkrati edini družbenik ni določno regulirano v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS, št. 91/15 z dne 30. 11.2015) in v Direktivi 2014/23/EU z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb je kršitev oz. je sporno zaradi nesmiselnosti ob že delujočih družbah z referencami za upravljanje investicij, zaradi negospodarnosti, omejevanja konkurence, podlag za korupcijo, itd.

Sprejeta je bila skoraj dve leti po sprejemu zakona ZIUGDT in skoraj tri leta po njegovem sprejemu na Vladi RS.

Nenavadna in sporna razmerja do koncedenta in le-tega do koncesionarja.

Podvajanje upravljavcev – posebna družba 2TDK, d.o.o. za kratek odsek druge proge / tira Divača – Koper. Prva, sedanja, proga pa, če resnično ne bo ukinjena, je (in bo!?) v upravljanju SŽ!?

B.2. Pravno in ustavnopravno širši pomeni in vprašljivosti – A.2. zgoraj

Navajamo samo glavne pomene in vprašljivosti kot podlaga naslovnemu sodišču, da presodi in odloči o tako pomembnem umanjkanju delovanja pravne države in kršenja človekovih pravic.

Sklep Vlade RS o najustreznejšem poteku proge / trase železnice Divača – Koper po varianti I/3 na podlagi ‘študije’ brez večine dokumentov, ki so jih takrat in jih tudi danes zahtevajo predpisi. Temeljni, ki je kršen ves čas, najmanj od leta 2003, je ‘Uredba o enotni metodologiji’ v različnih, vrstam investicij, prilagojenih izvedbah.

Osnovni dokument DIIP za verodostojno odločanje o varianti, ki pa ni imel izdelanih večine podlag, je bil potrjen več kot leto kasneje. Umanjkajo pa dolžne izdelave ponovnih presoj (novelacije – modifikacije) investicije / projekta, še posebej ob spremembah parametrov, pogojev, in podobno.

Pravnost, zakonitost in s tem kršenje človekovih pravic (pravna država, odgovornost nameščencev, dolžnosti nadzornih institucij, in podobno) zahteva odločanje o vzpostavitvi mehanizmov resne pravne države in spoštovanja človekovih pravic.

AAG se je pridružil vlagateljem predvsem zaradi:

Okoljevarstveno soglasje je le – delno! Problematičnost delnega okoljevarstvenega soglasja, dopolnjevanega in brez sledenja bistvenim zahtevam SEA / EIA (SEIA) direktiv

DOPOLNILNO ODLOČBO k delnemu okoljevarstvenemu soglasju – ARSO Številka: 35402-2/2012-100 Datum: 29. 10. 2014

Delno okoljevarstveno soglasje št. 35402- 2/2012-96 z dne 13. 2. 2014, izdano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za železnice in žičnice, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana za poseg: gradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper, se dopolni tako, da se v točki I. izreka doda 4.točka, ki se glasi: 4. gradnja odseka drugega tira železniške proge Divača – Koper v območju Krajinskega parka Beka.

Okoljsko soglasje izdano brez vseh SEIA postopkov. Okoljevarstvene presoje so izvedene šele (!!) po odločitvi o trasi leta 2003. Le kratka formalna vključenost javnosti, brez SEIA določil (niso bila prenešena oz. upoštevana). Italija oz. FJK ni izdala soglasja. Čezmejna javnost ni sodelovala oz. bila vključena pred odločitvami.

Hrpelje Kozina le Svet občine oz. MOP za dopustnost posega v habitat z dolgima tuneloma, mostom/galerijo, .. vsemi vplivi med gradnjo in obratovanjem.

Nezakonit DLN – »1688. Uredba Vlade Republike Slovenije o Državnem lokacijskem načrtu (DLN) za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper, Uradni list RS 43/05 – 29. 4. 2005 / Stran 4335, 59/14, in 88/15.»;

Nezakonite podlage za DLN in vsi naslednji postopki in odločitve. Zato predlogi odločitev kot izhaja iz točk 2 do 6 predlaganega izreka.

Okolje, naravo in kulturno varstvene spornosti in nezakonitosti, nepotrebna hudo tvegana ravnanja, ob sprejemljivo tveganih in manj obremenjujočih možnostih ter umanjkanje odgovornosti in dolžnosti zaščite skupnega najvišjega dobrega.

Kršene so ustavne človekove pravice odgovornega ravnanja in ohranjanja okolja, narave, kakovosti bivanja in zdravja ob povsem nepotrebnem posegih ob ustreznejših rešitvah.

Dodatna obdelava sledi za vloge v EU institucije.

C.

Ustavno sodišče naj presodi skladnost splošnih aktov izdanih za izvrševanje javnih pooblastil pri izvajanju investicije oz. projekta 2TDK z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi, še posebej o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti.

Ustavno sodišče naj presodi kršitve oz. spoštovanje prava Evropske unije skupaj z Evropsko komisijo oz. na njeno pobudo ter se posvetuje s Sodiščem Evropske Unije v postopku predhodnega odločanja.

Prednostno nezakonitosti, kršitve, nestrokovnosti ne presojajo in sankcionirajo za to pristojne institucije oz. jih niti ne začenjajo – niti sodne, nadzorne, finančne, protikorupcijske, inšpekcijske, in podobno. Kljub seznanitvam in pozivom odgovornim naslovnikom v Sloveniji in EU.

Nedopustne so tudi škodljive in neupravičene odločitve. S tem so pomembno in lahko tudi nepovratno kršene človekove pravice zaradi nepravnih dejanj, katerih presoje ali pravnomočne odločitve umanjkajo, oškodovano je skupno javno dobro, javne finance, posameznikovo premoženje, itd.

To so ustavnopravno bistvena nerešena vprašanja človekovih pravic za državljane – davkoplačevalce. V zadevi 2TDK pa od najmanj leta 2000 tudi za pravno državo, javne finance, za vrednote poštenega in dobrega gospodarjenja ter nenazadnje odgovornega ravnanja z okoljem in naravo.

Povezave:

Secondtrack_Koper_Divaca_modify_engineering_slope_track4eco_€_lawadequacy

Izjava o projektu Dvotirna proga po trasi Drugega tira

Naredite mi to deželo enotirno!

Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

Alternativa drugemu tiru

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: