c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe Alpe Adria Green na pobudo Državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno GOLIČ


Alpe Adria Green na pobudo Državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno GOLIČ v zakonskem roku poslal na Ministerstvo za okolje in prostor vprašanja in pripombe. V vednost smo vprašanja in pripombe poslali tudi na mestno občino Koper

Pripombe AAG:

 1. Pripravljavec Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanje (MOP),
 2. Pobudnik Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo investitor (MI),
 3. Investitor  E- Grus d.o.o. in
 4. Izdelovalec Savaprojekt d.d. Krško,

so pripravili pobudo Državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno GOLIČ. Pobuda se nanaša na izgradnjo vetrne elektrarne Golič (VE Golič) s spremljajočimi prostorskimi ureditvami kot je shranjevalnik energije, dostopne poti, daljnovod 2×110 kV, razdelilno transformatorsko postajo. Prostor se nahaja na planoti Golič ob državni meji z  Hrvaško nad Rakitovcem in Zazidom. Javna razgrnitev predloga je javno razgrnjena v avli MO Koper in na internetnih straneh MOP. Javna razgrnitev je od 26. maja do 27. junija 2022.

 1. Vprašanje:

Prosimo za spremni dopis in za tekst pobude, ki ga je podpisala pristojna oseba pobudnika. Prosimo tudi za navedbo pravne podlage za odločitev o tej pobudi. Če so dokumenti objavljeni v informacijskem sistemu zadovoljujejo samo linki do dokumentov – ne pa tudi samo navedba večje zbirke dokumentov.

Zakon določa, da „pobudo“ pripravi samo ena oseba, Ta naj bi bil državni ali občinski organ ali „druga oseba“. Zakon ne predvideva, da bi pobudo naenkrat pripravljali in sprejeli štirje, kot je navedeno v začetku tega  teksta.

ZUREP-3 (velja od 1.6.2022) v (2) točki 44. člena (pripravljavec, pobudnik in naročnik) določa: 

“(2) Pobudnica ali pobudnik priprave prostorskega akta ali drugega akta v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: pobudnik) je tista oseba, ki da pobudo za njegovo pripravo, če gre za akt, priprava katerega se začne s pobudo.“. 

ZUREP-3 določa tudi vlogo in nalogo “pripravljavca“ (v 44.1 členu) in vlogo naročnika v 44.(3) členu. Vsaka od obeh (pobudnik in pripravljavec) imata svoje obveznosti in pravice. Po zakonu se postopek začne s pobudo pobudnika, ki jo pobudnik preda pripravljavcu. Pripravljavec DPN, skladno z določili ZUREP-3 na podlagi prejete pobude ZAČNE s postopkom priprave DPN po (3) odstavku 91. člena ZUREP-3:

(3) Ministrstvo preveri popolnost in utemeljenost pobude. Če je pobuda popolna in utemeljena, minister imenuje projektno skupino, pobuda pa se objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Če pobuda ni popolna oziroma utemeljena, ministrstvo o tem obvesti pobudnika, da pobudo dopolni ali jo z obrazložitvijo zavrne.

Pobuda že objavljena v prostorskem informacijskem sistemu, iz česar sledi, da je že preverilo popolnost in utemeljenost pobude skladno s (3) odstavkom 91. člena ZUREP-3. 

2. Vprašanje:

 • Sprašujemo za pojasnilo, na kakšen način in kdaj (pred objavo?) je Ministrstvo ugotovilo, da so njihove službe preverile in ugotovile »popolnost in utemeljenost pobude« po (3) odstavku 91. člena?
 • Prosimo, da nam pošljete ugotovitveni sklep ministrstva o ugotovitvi, da je »pobuda popolna in utemeljena«, torej sklep, ki je bil podlaga za objavo pobude v prostorskem informacijskem sistemu.
 • Prosimo tudi za dokumente – strokovne podlage za to »ugotovitev o popolnosti in utemeljenosti pobude«, torej za dokumente, iz katerih je razvidna ugotovitev ministrstva o tem, katere predpisane pogoje pobuda izpolnjuje. Poleg izpolnjevanja pogojev iz ostalih predpisov želimo zlasti tudi videti, kje je iz pobude razvidno, na kakšen način pobuda izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v (2)odstavku 91. člena ZUREP-3, kje v pobudi so podane informacije, ki so potrebne, da bi se pobuda lahko štela za »dokument identifikacije investicijskega projekta« (po UEM). Neizpolnjevanje predpisanih pogojev bi lahko ogrozilo financiranje projekta iz javnih sredstev RS ter iz skladov EU.
 • Prosimo za dokument, s katerim je bila imenovana projektna skupina za ta DPN po (3) odstavku 91. člena ZUREP-3.
 • Prosimo za pojasnilo, na kakšnih podlagah in strokovnih ugotovitvah temelji odločitev ministrstva in ugotovitev o »popolnosti in utemeljenosti pobude«, zlasti tudi kako je »utemeljena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja, na katerem je podana«. Za področje energetike je ključni razvojni dokument Energetski Koncept Slovenije (glej 23. člen Energetskega zakona!). Kdaj je bil sprejet EKS po energetskem zakonu in ali je še veljaven?  
 • Iz kratkega opisa vsebine ponudbe je razvidno, da je ta pobuda za gradbeni objekt, ki ga sestavljajo vetrna elektrarna, spremljajoče prostorske ureditve, shranjevalnih energije in daljnovod 2×110 kV. Iz opisa v pobudi je razvidno, da ta pobuda ne more biti šteta za dokument identifikacije investicijskega projekta (po 11. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (pisrs.si)[1], (UEM) saj ne vsebuje vsebin, ki jih narekuje 11 člen. 
 • Kako je prišlo do izbire investitorja in kdaj? Ali je bil objavljen javni razpis?
 • Zakaj je bil izbran investitor E-GRUS d.o.o. iz Ljubljane, ki je podjetje brez zaposlenih (https://www.bizi.si/E-GRUS-D-O-O/ ) ?
 • Iz gradiva je razvidna ocena investicije, ki znaša med 99 in 110 milijonov evrov, brez hranilnika. Ceno hranilnika ocenjujemo na 1 milijon evrov na megavat moči, na osnovi hranilnika na Jesenicah. Ali je pobudnik preveril finančno in izvedbeno sposobnost investitorja, kot v primeru 2.tira? Ali pa gre za slamnato podjetje in bo investitor kakšno tuje podjetje?
 • Kakšen je predviden dobiček iz investicije? Kakšna je vloga države pri financiranju investicije, da bo zagotovljen dobiček? Ali gre za napihnjeno ceno elektrike iz vetrne elektrarne in obvezen odkup elektrike ter 15 letno dobičkonosno pogodbo? Kolikšna je državna pomoč tej investiciji?
 • Kolikšna je provizija proizvajalca vetrnih elektrarn v primeru uspešne prodaje vetrne elektrarne investitorju?

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG

#заедносмеAAG #zajednosmoAAG #insiemesiamo

AAGSpletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAGPlačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodninePostanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: