c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

akumulacijski bazen za zasneževanje


Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije
Tržaška cesta 2
SI – 1000 Ljubljana
Slovenija
T +386 1 426 58 75
F +386 1 425 11 81
dopps@dopps.si
http://www.ptice.si
ID za DDV: SI68956029
TRR: SI56 0201 8001 8257 011

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
p.p. 2608
1000 Ljubljana
Št: 35620-2766/2010
Ljubljana, 24.8.2010

Zadeva: Izjava stranskega udeleženca: akumulacijski bazen za zasneževanje
Spoštovani!
Od vas smo prejeli poziv za izjasnitev št: 35620-2766/2010-4 z dne 16.8.2010. V nadaljevanju podajamo svojo izjavo stranskega udeleženca.
Menimo, da naravovarstvenega soglasja za povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem polju ni mogoče izdati. Utemeljitev je podana v nadaljevanju:
A.
Zaradi kumulativnih prekomernih vplivov posega, skupaj z drugimi posegi na območju Rudnega polja in TNP, na varovano vrsto divjega petelina, je izdajo naravovarstvenega soglasja treba zavrniti.
1. Upravljavec narodnega parka Javni zavod TNP na svojih spletnih straneh ugotavlja, da je divji petelin v najbolj ogrožena živalska vrsta v Triglavskem narodnem parku in da se njeno število še naprej vztrajno zmanjšuje1.
2. Upoštevajoč stanje varovane vrste divjega petelina v TNP opisano v prejšnjem odstavku stranski udeleženec ugotavlja, da R Slovenija že zdaj krši določbe 4(4) člena Ptičje direktive, ki od držav članic zahteva zagotavljanje ugodnega stanja varovanih vrst v Natura 2000 območjih.
3. Naslovni organ bo moral v postopku presojanja ugotoviti dejansko stanje o tem koliko lahko predlagani tip posega sploh vpliva na divjega petelina. V zvezi s tem stranski udeleženec zatrjuje, da je v strokovni literaturi splošno znano dejstvo, da je divji petelin vrsta, ki je zelo občutljiva na vznemirjanje, še posebej v času rastitve, valjenja, vodenja
1 Glej spletno stran JZTNP »Živalstvo«: http://www.tnp.si/spoznavati/C8/
mladičev in prezimovanja. Naslovni organ bo moral pri ugotavljanju dejanskega stanja občutljivosti divjega petelina na vznemirjanje ugotoviti, da je vrsta na vznemirjanje zelo občutljiva, razen če bo z navajanjem ustreznih dokazov uspel pokazati nasprotno.
4. Pokljuka, posebej širše območje Rudnega polja je po razpoložljivih podatkih eno najboljših in najpomembnejših območij za divjega petelina v državi.
5. Povečevanje obsega umetnega zasneževanje s snežnimi topovi je nedvomno vrsta posega, ki v prostor prinaša dodatno vznemirjanje. Vznemirjanje povzroča že sam hrup, ki ga povzročajo snežni topovi. Poleg tega zasnežene športne proge niso same sebi namen, pač pa so namenjene ustreznim športnim aktivnostim. To pa prinaša povečano prisotnost ljudi in povečan promet na območju.
6. Naslovni organ bo moral pri presojanju vplivov posega na divjega petelina upoštevati njegove vplive v povezavi z drugimi posegi na območju. Glede na to, da smo v točki 1. zgoraj pokazali, da je divji petelin v Natura 2000 območju Julijske Alpe že zdaj v neugodnem stanju, bo moral naslovni organ zavrniti vsak poseg v prostor ki bi kakorkoli povečeval negativne vplive na divjega petelina. Gre za t.i. vprašanje kumulativnih vplivov.
7. Kot izhaja iz Naravovarstvenih pogojev za Biatlonski center št. 35620-1044/2008-11 z dne 27.6.2008, katerega sestavni del je tudi predmetni bazen za zasneževanje – se naslovni organ dobro zaveda vplivov vznemirjanja na divjega petelina na območju Rudnega polja. Zaradi tega je naprimer prepovedal gradbena dela in prireditve v času razmnoževanja ptic, investitorju pa je naložil tudi monitoring divjega petelina.
8. Naslovni organ bo v predmetnem postopku torej moral ugotoviti, da predlagani objekt prinaša dodatno vznemirjanje v življenjski prostor varovane vrste divjega petelina, ki je na vznemirjanje občutljiva vrsta. Ker je vrsta zaradi drugih posegov že zdaj v neugodnem stanju bo moral organ za predlagani objekt izdajo naravovarstvenega soglasja zavrniti.
Tomaž Jančar
varstveni ornitolog

Pokljuka_010

EDINO ZAVAROVANO OBMOČJE V “KRAJINSKEM PARKU TRIGLAV” – FOTO – AAG
%d bloggers like this: