c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018


hrup vetrnicaAAG je v zakonskem roku podal pripombe k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018.
Prvi operativni program varstva pred hrupom bi morala Slovenija sprejeti že daljnega leta 2008. Prvi in zadnji približek k operativnemu programu varstva pred hrupom je Slovenija izdelala za obdobje 2012-2017 (Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja MOL za obdobje 2012-2017), kjer pa so žal obravnavane samo ceste z več kot 6 milijoni vozil letno za leto 2006 in železniške proge z več kot 60.000 vlakov letno za leto 2006.

Operativni program varstva pred hrupom za Mestni občini Ljubljana in Maribor nista bila izdelana še nikoli.
Zaradi zamujanja si je Slovenija prislužila že dva poziva s strani Komisije, zaradi naše prijave EU KOMISIJI

Kljub vsemu navedenemu je Ministrstvo za okolje in prostor dne 17.11.2017 objavilo Osnutek Operativnega programa, ki to dejansko sploh ni, zaradi česar ostro protestiramo.
1.)    Dokument je pripravljen za obdobje 2013-2018. Če ga bo sprejela vlada, bo veljal zgolj do 18.julija 2018, zaradi česar je njegova uporabnost nična. Zahtevamo jasen odgovor MOP, da je Komisija zahtevala izdelavo dokumenta za nazaj, saj se nam zdi popolnoma absurdno izdelovati zastareli dokument, namesto da bi se izdelal kvaliteten program za celotno 5 letno obdobje, z jasno izdelanim terminskim planom, kot to zahteva direktiva 2002/49/EC. Če ne obstaja zahteva Komisije za izdelavo dokumenta za nazaj, zahtevamo navedbo odgovorne osebe, ki je odločila da se izdeluje dokument za že pretečeno obdobje namesto za obdobje 2018-2023 kar bi bilo edino logično.
2.)    V predloženem osnutku ni najti, da bi javnost sodelovala pri izdelavi, pa je to zahtevano z direktivo 2002/49/EC. Ker javnost ni sodelovala, ni mogoče trditi, da je osnutek operativnega programa izdelan kot to zahteva direktiva. Manjka torej eden ključnih segmentov (Direktiva 2002/49/EC, člen 8(7)).
3.)    V osnutku operativnega plana ni prikazanega nobenega konkretnega plana načrtovanih aktivnosti, zaradi česa plan ni operabilen.
4.)    Manjka dolgoročna strategija. Dokument vsebuje več kot 100 strani naštevanj stvari, ki z izvedbeno fazo v smislu “kdaj-kaj-kako” nima nobene veze.
5.)    Manjka finančna konstrukcija. Brez zagotovljenih finančnih sredstev je lahko še tako kvaliteten dokument zgolj mrtva črka na papirju.

V Osnutku Operativnega programa varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018 manjkajo ključne sestavine, ki bi jih moral dokument imeti glede na Prilogo V, direktive 2002/49/EC, zaradi česar je dokument nepopoln in ni primeren za uporabo.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Povezava:

AAG podal prijavo prekoračitve hrupne obremenjenosti v okolje
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: