c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG PODAL PRIPOMBE, PREDLOGE IN ZAHTEVE NA DPN OSVAD


 

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave je 15.09.2018, v zakonskem roku, poslal na Ministrstvo za okolje in prostor, posredoval PRIPOMBE, PREDLOGE IN ZAHTEVE K POBUDI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO ZA DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA OSREDNJE VADIŠČE SLOVENSKE VOJSKE (DPN OSVAD), ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana pod

poček7

Alpe Adria Green pošilja pripombe na DPN OSVAD, kljub temu, da bo sledila odločbi Ustavnega Sodišča 16.11.2017 leta z veljavnostjo 23.12.2018 leta.

Ustavno sodišče je namreč v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, da se Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna razveljavi po enem letu, v kolikor ta ne bo usklajena z Ustavo RS . V tem primeru bo AAG smatrala da Slovenska Vojska na »Počku« opravlja svoje aktivnosti na »ČRNO« in bo njeno delovanje na tem področju po presoji prijavilo pristojnim inšpekcijskim službam, tožilstvu RS in drugim pristojnim, glede na ugotovljene kršitve Slovenske vojske na tem področju.

1. Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Prešernova 26, 4270 Jesenice (v nadaljevanju AAG), kot nevladna organizacija iz prvega odstavka 153. člena ZVO-1, vlaga zahtevo za vstop v postopek sprejemanja DPN OSVAD.

2. AAG ugotavlja, na osnovi Povzetka za javnost, da so ”Območje pobude in vse načrtovane prostorske ureditve enake kot so določene v Uredbi o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14). Vzrok za nov postopek državnega prostorskega načrtovanja je Odločba Ustavnega sodišča US (U-I-144/14 z dne 16. 11. 2017) objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/17 z dne 22.12.2017, ki se v 2. točki glasi: »Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) se razveljavi.«. V 3. točki se glasi: »Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati eno leto po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.«. Razlog za razveljavitev je neupoštevanje negativnega mnenja ARSO in posledično neusklajenost prostorskega akta.”

3. Pripombe na Pobudo za državno prostorsko načrtovanje za Osrednje vadišče Slovenske vojske (DPN OSVAD), z dne 13.avgusta 2018 torej veljajo tudi za DPN OSVAD Postojna (2017), kot so navedene v prilogah naših pripomb, in obratno. V prilogah civilne družbe, ki so vse del naše vloge, so posamezne naše utemeljitve podrobneje podprte z rezultati meritev, vsebujejo še dodatne utemeljitve in tudi potrebne aktivnosti za naprej v smeri opustitve uporabe tega območja za vojaške dejavnosti. Neposredno prizadete občine so Postojna, Pivka, Cerknica, Vipava in Ilirska Bistrica. Zračno delovanje, vključno s hrupom, onesnaževanjem zraka in preganjanjem divjih živali pa zadeva še bistveno širše območje, obenem pa načenja zdravje prebivalcev. Posledica vojaških aktivnosti je tudi povečan pritisk divjih zveri na naselja.

4. AAG predlaga in zahteva ukinitev vseh vojaških dejavnosti na področju obstoječih vojaških poligonov Poček in Bač, ustavitev vseh načrtovanih aktivnosti v smeri izgradnje objektov in infrastrukture za namene teh poligonov oz. vadišča, umik Pobude Ministrstva za obrambo za državno prostorsko načrtovanje za osrednje vadišče Slovenske vojske (Pobuda), julij 2018.

5. AAG ugotavlja, da je dobro utemeljenih prostorskih, okoljskih, naravovarstvenih, zdravstvenih, gozdnogospodarskih, turističnih in športno rekreativnih in varnostnih razlogov dovolj, da se vojaške aktivnosti na predmetnem območju prenehajo. Ne nazadnje je referendum 15. oktobra 2000 pokazal skoraj 70 % nasprotovanje vadišču Poček. Poleg tega je v slabem mesecu od 21.1.2011 do 18.2.2011 peticijo proti vojaškim aktivnostim na območju Poček in Bač, z naslovom ”Za Pivško kotlino brez streljanja”, ki je bila predana vladi, MO in MOP, podpisalo 17.000 ljudi!

6. AAG je dal Uredbo o DPN OSVAD POSTOJNA in postopek sprejemanja v presojo Ustavnemu sodišču (US) (označena z U-I-37/15), a vsebinsko ni bila obravnavana, ampak s sklepom zavrnjena, ker je US pred tem Uredbo o DPN razveljavil. Vsekakor vsebino te vloge vgrajujemo v pripombe na Pobudo.

7. Zaradi vsega navedenega dajemo zahtevo Vladi RS

– da v nadaljnjem postopku izda Sklep o zavrnitvi predmetne Pobude in o ustavitvi vseh nadaljnjih aktivnosti državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske,

– da nemudoma sprejme Uredbo o zavarovanju območja vodonosnika Javorniki in vira pitne vode Malni pri Planini, ki zadeva najmanj 22.000 prebivalcev ter

– da prizna prevlado javnega interesa varovanja virov pitne vode kot neobnovljivega strateškega naravnega vira, ki je še posebej pomemben na Krasu, ki je vododeficitarno območje, kakor ga prepoznava Odlok o strategiji prostorskega razvoja, pri čemer je Pobuda v popolnem neskladju s tem Odlokom. Poleg tega po istem Odloku konkreten prostor za obrambne namene ni nikjer grafično opredeljen

– da sprejme ustrezne ukrepe za trajno varovanje tal, kraškega površja, kraškega podzemlja z jamskim sistemom in podzemnih voda v pripadajočem prostoru, ki zadeva oskrbo s pitno vodo občine Postojna, Pivka, Vipava in Cerknica, kar je bilo dokazano s sledenjem vodnih tokov. Zastrupitev teh tokov bi imela tudi čezmejni vpliv na vode sosednje Italije, česar Pobuda ne upošteva.

– da zagotovi spoštovanje že veljavnih predpisov ter za zaščito virov pitne vode uveljavite previdnostno načelo po ZVO-1. Navaja se monitoring, kar pa je napačno in nesprejemljivo za odločanje o uporabi območja DPN OSVAD, ker, ko se ugotovijo presežene vrednosti, je zastrupitev podtalnih tokov in zemljin (tudi dokazano sedimentov) v podzemlju že gotova, izplavljanje pa lahko traja desetletja.

poček1

Kot sestavni del pripomb spadajo tudi pripombe 

Civilne iniciativa Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja in posameznikov, ki jih prilagamo k našim pripombam.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: