c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save


Alpe Adria Green  je 14,03,2019 na MOP v zakonitem roku poslal pripombe in predloge na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (v nadaljevanju Zakon).

Povezana slika

Pripombe AAG: 

1. V skladu z Strategijo prostorskega razvoja (2004) se energetski objekti ne smejo obravnavati samo iz vidika energetike, ampak iz vidika celovitega razvoja Slovenije.

Zato v celoti nasprotujemo Zakonu.

2. V Sloveniji imamo še druge dejavnosti in gospodarske panoge (turizem in drugo), ki jim samo obravnava energetike, kot, da je sama sebi namen, škodujejo. Dejstvo je, da HE reke in potoke uničijo. Naše stališče je, da so obstoječe hidroelektrarne (HE) dovolj za danes in za naslednjo generacijo, ki naj odloči katere reke in potoke naj se še uniči zaradi še neznanih potreb.

3. Smatramo, da je treba izdelati alternativne rešitve za probleme, ki jih vidita vlada in državni zbor.

4. Preden se pristopi k načrtovanju novih HE, naj se javnosti razgrne možnosti za povečanje moči obstoječih HE in za zmanjšanje porabe elektrike. V Zakonu tega soočenja ni, zato je nesprejemljiv.

5. Zakon, kakršen je v osnutku predlagan, je brez CPVO (celovite presoje vplivov na okolje) nesprejemljiv za javno obravnavo in ga zato zavračamo, ter zahtevamo, da se ga umakne iz postopka. Hkrati je na ta način kršena slovenska (na primer 40.člen ZVO-1) in evropska zakonodaja. Odgovornost za sodne postopke s tem prevzema pripravljavec tako invalidnega osnutka Zakona.

6. V Sloveniji se je razpaslo sprejemanje zakonov za investicije in spremljajoče aktivnosti pozidave prostora mimo rednih postopkov in mimo upoštevanja Aarhuške konvencije, ker se ne upoštevajo predpisani postopki. Zato bomo prisiljeni opozoriti evropske organe na to kršitev.

7. Prav tako je kršena zakonodaja ob podeljevanju koncesije ZVO-1 in sicer 164.člena, kjer se zahteva izpolnjevanje okoljevarstvenih pogojev. Ker CPVO ni izdelan, tudi ti pogoji manjkajo. Gre tudi za področja Nature 2000, kjer zdaj že vsak odločevalec misli, da se lahko krši.

8. Za podeljevanje koncesije je treba uporabiti javni razpis. Ni nam poznano in v Zakonu ni omenjeno, da bi ta bil izveden.

9. Zakon zavaja javnost, ker ima v naslovu Spodnjo Savo, v resnici pa gre za celotno, tudi srednjo in zgornjo Savo. Tako zavajanje je kaznivo, saj gre za možnost povzročitve velike škode po KZ-1.

10. Ena od takih velikih oškodovanj je dvig nivoja vode na Ljubljanskem barju in drugod zaradi HE v bližini Ljubljane. Že zdaj so tam poplave. Tudi zato je Zakon povsem nesprejemljiv.

11. Točka 1.2. Zakona navaja, da so upoštevani ”Predpisi, ki urejajo to področje.” To je spet kaznivo zavajanje javnosti, saj nista upoštevana ZVO-1 in ZON.

12. V 2. členu se omenja HE Mokrice, ki je s stališča varstva narave in kmetijske zemlje povsem nesprejemljiva.

13. Točka 3. in 4. omenja oceno finančnih posledic, pri čemer je razvidno, da finančne sheme ni in je podeljevanje koncesije izvedeno na pamet z naključnimi viri. Med temi podnebni sklad ni pravi naslov, saj Slovenija lahko izpolni odstotke OVE na druge načine. Alternative pa niso prikazane in študijsko obdelane.

14. Dodatno kaznivo dejanje je izjavljanje v Zakonu, da ”predlagani zakon vključuje spremembe, ki nimajo posledic na okolje”. Uničenje celotne Save ali le načrtovanje iz pozicije moči, je kaznivo dejanje, saj ni zakonodaje, ki bi to predpisala.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: