c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Neekonomičen in slabo upravljan postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode v IC Laze


 

Varuh za človekove pravice je na svoji spletni strani 28.03.2019 objavil naslednje sporočilo:

Ponovni postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze pri Kranju teče že dve leti in pol. Posredovanje in predlogi Varuha k pospešitvi aktivnosti v obravnavani upravni zadevi niso bili učinkoviti, zato gre po mnenju Varuha za nespoštovanje načela ekonomičnosti postopka oziroma načela dobrega upravljanja.
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo društva Alpe Adria Green (AAG) glede izvršitve sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1652/2015-7, z dne 23. 6. 2016, s katero je omenjeno sodišče odpravilo sklep Agencije RS za okolje (ARSO) št. 35400-29/2015-4, z dne 16. 7. 2015, in zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. Gre za postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze pri Kranju. 
V obravnavani zadevi je Varuh januarja 2018 opravil vpogled v spis na ARSO. ARSO smo seznanili ugotovitvami ter mnenjem v tej zadevi, in sicer, da gre za izjemno dolgotrajen upravni postopek, zato smo ARSU večkrat predlagali pospešitev aktivnosti.
ARSO nas je nazadnje s svojimi aktivnostmi v tej zadevi seznanil oktobra 2018.
Na podlagi podanih pojasnil smo ponovno ugotovili, da do bistvenega napredka v obravnavani zadevi ni prišlo oziroma organ o njej še vedno ni odločil, prav tako ni možno sklepati, kdaj bi do tega lahko prišlo. Gre torej za izjemno dolgotrajen upravni postopek, ki teče že od leta 6. 7. 2016, ko je bila ARSU vročena sodba Upravnega sodišča RS. Tudi po tem, ko je Varuh januarja 2018 opravil vpogled v spis in po tem, ko je ARSU na podlagi 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) večkrat predlagal pospešitev postopka, do bistvenega napredka pri stanju zadeve ni prišlo.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Sorška reka (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 18-29-44
Varuh meni, da v obravnavani zadevi ni spoštovano načelo ekonomičnosti postopka, ki je eno temeljnih načel v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). To določa, da je treba postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. Posledično gre za kršitev načela dobrega upravljanja, ki med drugim vsebuje tudi obveznost organa oblasti, da zadeve iz njegove pristojnosti glede na vrsto postopka, ki teče pred njim, obravnava v razumnem roku. Pobudo društva AAG štejemo kot utemeljeno. 7.1-60/2017

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: