c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green je podal pripombe na OPN Občine Šmartno pri LitijiAlpe Adria Green je v predpisanem roku podal pripombe in zahteve na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev na  Osnutek izhodišč za pripravo SD OPN, ki je javno objavljen na svetovnem spletu, na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019. Spremembe in dopolnitve OPN za potrebe peskokopa Kepa

Pripombe in zahteve AAG:

 • AAG vstopa v postopek sprejemanja OPN za potrebe peskokopa Kepa v skladu s 153.členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), saj deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in zahteva vlogo stranskega udeleženca v postopku in argumentirano nasprotuje umestitvi načrtovane dodatne oz. nove širitve peskokopa Kepa.
 • Člani AAG in ostali krajani, ki jih zastopa AAG, živeči na tem območju, se ne strinjajo z širitvijo in izkoriščanjem peskokopa in se počutijo ogrožene po navedbi iz 4.4. točke 2. člena Zakona o rudarstvu, ki pravi, da je: »Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine in pri izvajanju drugih rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetje, ter rudarsko opremo, objekte in okolico«. Pri tem jim je kršena tudi ustavna pravica RS po 72. členu, ki pravi da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja ter, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
 • Glede na to, da je v obravnavi sprememba OPN zahtevamo, da se zaradi razširitve dejavnosti najprej pridobi okoljevarstveno soglasje, ker so v  vasi Ježce sedaj že trije kamnolomi in je vas in okoliška naselja že sedaj preobremenjena z onesnaževanjem okolja, ki že resno slabša kvaliteto življenja. Pri tem se sklicujemo na Zakon o varstvu okolja in sicer na poglavje – 3. Celovita presoja vplivov na okolje, 40. člen (celovita presoja vplivov na okolje), ki v 2. alineji navaja, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena tega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.

AAG skupno z krajani, ki jih zastopa, ugotavlja, da peskokop Kepa že prekomerno onesnažuje že sedaj, saj imajo poleg peskokopa tudi še asfaltno bazo, iz katere se cele dneve širi smrad, zato pričakujemo, da občinski svet pred obravnavo o širitvi kamnoloma Kepa obravnava:

 • Predlog, da se asfaltna baza zapre in umakne iz Ježic
 • Zahtevamo, da najprej odpravijo in sanirajo napake in nedopustna ravnanja, ki jih z obratovanjem peskokopa delajo sedaj.
 • Zahtevamo, da se očisti  potok, ki je zasut s peskom, ki ga voda ob večjih nalivih odnaša z peskokopa Kepa. V potok tudi še vedno delno izpuščajo mulj, ki je stranski produkt separacije na pranje.
 • Zahtevamo, da se miniranje v kamnolomu Kepa opravlja v manjšem obsegu in da se ob miniranju in ob suhem vremenu kamnolom rosi z vodo, ker pogosto prah iz kamnoloma v večjih oblakih nosi po vasi in pri odprtih oknih v stanovanja, da o morebitnih posledicah na zdravje krajanov zaradi vdihavanja PM 10 delcev niti ne govorimo.
 • Zahtevamo, da se uredi delovni čas, saj začenjajo velikokrat tudi ob štirih zjutraj ali prej, delajo ob praznikih in nedeljah, s tem, da nas niti ne obvestijo krajanov. Ko so lani med poletjem že nekaj nedelj zaporedoma vozili asfalt in pesek čez vas in so jih krajani opozorili, da tega ne bodo več prenašali in da bodo sami ukrepali proti njim so lastniki nekaj mesecev to upoštevali, sedaj pa spet delajo, po starem. Hrup ob miniranju v nočnem času presega zakonsko dovoljene mejne vrednosti.
 • Zahtevamo, da se uredi  cesta skozi vas, ki je zelo uničena zaradi dejavnosti v kamnolomu. Sam kamionski promet ogroža krajane, predvsem pa otroke. Cesta se naj uredi tako, da jo bodo lahko uporabljali tudi kolesarji in pešci. V kraju je tudi avtobusna postaja vendar se javnega prevoza poslužujejo redki, saj je prenevarno, da bi cesto uporabljali pešci posebno pa otroci, ker so po cesti vozijo samo težki kamioni, ki ne upoštevajo nobenih predpisov in omejitev in zelo velikokrat izsiljujejo prednost in na splošno ne upoštevajo omejitve hitrosti
 • Želimo, da krajanom občina pojasni, zakaj  morajo krajani  v tako velikem obsegu prenašati smrdljiv zrak iz asfaltne baze, veliko prahu, veliko hrupa, miniranja, ropotanja strojev in seperacij, ki po ocenah presegajo z zakonom dovoljene mejne vrednosti. Zaradi vsega naštetega krajani ne dopuščajo nikakršnih širitev peskokopa.
 • Peskokop Kepa je  že sedaj  preveč razširilo peskokop, pa čeprav za to širitev nimajo nobenega dovoljenja. Do sedaj se ni izvedlo še nobene sanacije peskokopa, peskokop Kepa se samo širi in ugotavljamo tudi ,da imajo za približno štiri hektarje širitve brez dovoljenja, kar seveda še toliko bolj intenzivno uničujejo okolje in  zdravje okoliških prebivalcev.
 • Peskokop Kepa mora najprej  sanirati dosedanje posledice delovanja, ki so vidne tako na sami krajini, naravi in zdravju ljudi, šele po tem so se krajani  pripravljeni  pogovarjati o morebitnih novih posegih v okolje in širitvah Peskokopa Kepa.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: