c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Analize, ki jih je naročil MOP na deponiji Termita v Moravčah potrdile onesnaženje


Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini je pokazala nastanek okoljske škode, je danes v izjavi za medije povedal minister za okolje in prostor.

Ministrstvo za okolje in prostor potrdilo navedbe, ki jih je šest mesecev izpostavljal Milan Balažic  in dve leti AAG ter končno objavilo uradne podatke o nedovoljenem onesnaževanju, ki ogrožajo prebivalce živeče na tem področju. Rezultati analiz so pokazali, da zemljine in vode vsebujejo zdravju škodljive snovi

Alpe Adria Green, se je že junija 2017 prijavil v postopek izdaje Okoljevarstvenega soglasja za poseg: Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d. , nosilcu nameravanega posega Termit d.d, Moravče, ker je dvomil v dokumente, ki jih je Termit predložil na ARSO za razširitev svoje dejavnosti na področju Moravč

Podjetje Termit obtoženo uničevanja okolja v Moravški dolini

Že takrat smo izpostavili med drugim. da je glavni vpliv emisije snovi v zrak pri predelavi
odpadkov prašenje, ki nastaja med mešanjem, drobljenjem, sejanjem in
transportom odpadkov. Zaradi obratovanja naprav (bager, nakladač,
drobilno – sejalno postrojenje) in transportnih vozil nastaja tudi posredni
vpliv z izpušnimi plini. V času delovanja teh naprav bodo vplivi na kakovost
zraka izraženi kot povečanje emisij izpušnih plinov: ogljikov monoksid
(CO), ogljikovodiki (HC), dušikovi oksidi (NOX) in delci.

Podali smo tudi dodatna pojasnila povezane z predelavo odpadkov podjetja Termit v povezavi z analizo Geološkega zavoda Slovenije.

 1. Geološki zavod Slovenije je maja 2017 opravil analizo podzemnih in površinskih vod povezanih z predelavo odpadkov podjetja Termit. V nadaljevanju predstavljamo samo del njihove analize in naših ugotovitev na podlagi rezultatov akreditiranega laboratorija ALS Czech Republic, s.r.o.
 2. V času jemanja vzorcev je bila ugotovljena nepravilnost pri vgrajevanju umetno pripravljene zemljine (steklena/kamena volna). Omenjeni material je bil odložen direktno na območje sanacije, brez predhodne predelave materiala, kot to zahteva OVD (ARSO je bil s takšno prakso podjetja Termit že pisno seznanjen).
 3. V času vzorčenja na zahodnem delu je sočasno potekala vgradnja sanacijskih materialov. Opazili so povečano prašenje aerosolov zlasti pri odlaganju materiala s tovornjaka.
 4. Med vzorčenjem vod na območju vzhodnega dela so opazili tudi plavajoča olja in penjenje vod. Izvor olj je bil neznan, medtem ko so se pene pojavljale na območjih, kjer je značilen hitrejši tok vode. Pene so lahko posledica uporabe flokulanta, ki ga uporabljajo v proizvodnji podjetja Termit za pranje kremenovih peskov.
 5. Na območju vzorčnega mesta (vzhodna stran) so postavljene predelovalnice, kjer se pred predelavo v sanacijski material zbirajo odpadni materiali. Območje boksov ni pokrito, kar pomeni, da ob večjem deževju lahko pride do izpiranja snovi iz odpadnega materiala v okolje, oziroma ob močnejšem vetru do prašenja in odnašanja delcev v zrak in naprej v okolje. Isto velja tudi za območja opuščenih peskokopov, kamor se po končani obdelavi odpadkov le-ti odlagajo.

KEMIČNE ANALIZE

Analize sanacijskega materiala

 1. Analizne parametre sanacijskega materiala je Geološki zavod Slovenije izbral in ovrednotil v skladu z okoljevarstvenimi dovoljenji podjetja Termit.
 2. V sanacijskih materialih so bili obravnavani naslednji parametri:
 3. Parametri vodnega izlužka inertnih odpadkov (kovine, kloridi, fluoridi, sulfati, fenolni indeks, raztopljeni organski ogljik (DOC) in celotne raztopljene snovi) (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16),
 4. celokupne vrednosti kovinskih anorganskih snovi,
 5. celokupne vrednosti organskih snovi, in sicer celokupnega organskega ogljika (TOC) ogljikovodikov (C10-C40), lahkohlapnih aromatskih ogljikovodikov (BTEX), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), polikloriranih bifenilov (PCB), formaldehidov, fenolov naftolov in krezolov).

Analiza tal

 1. V vzorcih tal so bili določeni naslednji parametri:
 2. Celokupne vrednosti kovinskih anorganskih snovi in glavnih kationov,
 3. celokupne vrednosti organskih snov, in sicer celokupnega organskega ogljika (TOC) ogljikovodikov (C10-C40), lahkohlapnih aromatskih ogljikovodikov (BTEX), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), polikloriranih bifenilov (PCB), formaldehidov, fenolov naftolov in krezolov).
 4. Izmerjene vrednosti analiznih parametrov v tleh so se primerjali z vrednostmi, ki jih predpisuje Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh ter vrednostmi ozadja za slovenska tla.

Analiza vode

 1. Analizne parametre vod so izbrali in ovrednotili v skladu z okoljevarstvenimi dovoljenji podjetja Termit ter na osnovi določitve nabora analiznih parametrov sanacijskega materiala. Določeni so bili naslednji parametri:
 2. Osnovni kemijski parametri in nekatere raztopljene kovine,
 3. Adsorbljivi organski halogeni (AOX), fenolni indeks in fenolni derivati, celokupni organski ogljik (TOC), celo kupni ogljikovodiki – mineralna olja (C10-C40), lahkohlapni aromatski ogljikovodik (BTEX), policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) in formaldehid.
 4. Za vrednotenje vod na obravnavanem območju so uporabili mejne vrednosti, določene z Uredbo o stanju površinskih voda, Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o pitni vodi, …

REZULTATI RAZISKAVE

Sanacijski material

 1. Preiskovani vzorci sanacijskega materiala vsebujejo v povprečju 80 % suhe snovi (s.s.) oz. 20 % vlage. Odstopa vzorec s 53 % s.s. oz. 47 % vlage. Lokacija predmetnega vzorca se je nahajala na zahodnem delu saniranega območja odkopa Drtija.
 2. Preiskovani materiali vsebujejo barij, kjer sta izstopala dva vzorca iz vertikalnega profila vzhodnega dela sanacijskega območja na globini do 1 m (2,14 mg/kg s.s.), kjer izkopani material predstavlja kremenov pesek, ter material na globini 2 – 3 m (10,5 mg/kg s.s.), kjer izkopani material predstavlja stekleno/kameno volno.
 3. V preiskovanih materialih je ugotovljena prisotnost molibdena, kjer je odstopal vzorec v osrednjem delu območja opravljanja analize in sicer z vrednostjo 130 mg/kg s.s.. na globini 0,5 – 4,5 m, kjer izkopan material predstavlja peske, temno sive barve s primesmi plastike in žlindre (material v večji meri povsem verjetno sestavlja livarski pesek) ter vzorca v zahodnem delu območja z vrednostjo 122 mg/kg s.s. in 111 mg/kg s.s. na globini do 2 m, kjer izkopan material predstavlja temno siv pesek (material v večji meri povsem verjetno sestavlja livarski pesek). Značilne vsebnosti molibdena v naravnih – neobremenjenih, geoloških materialih so do 3 mg/kg oz. v glinenih materialih do 27 mg/kg.
 4. V preiskovanih materialih je bila tudi ugotovljena prisotnost arzena, kadmija, kroma, bakra, živega srebra, niklja in cinka. Ugotovljena je bila vrednost živega srebra 0,96 mg/kg s.s.) v vzorcih vertikalnega profila osrednjega dela sanacijskega območja na globini 8 – 10 m, kjer izkopani gradbeni material med drugim povsem verjetno sestavlja papirniški mulj s primesmi kremenovega peska.
 5. Pri vzorcu kadmija je bila ugotovljena znatna povišana vrednost na globini 1 – 1,5 m z vrednostjo 19,1 mg/kg s.s.), kjer izkopan material predstavlja mešanico proda, peska in gline.
 6. Pri predmetni analizi je bilo ugotovljeno, da so bili v vzetih vzorcih znatno povišane tudi vrednosti kroma, bakra, niklja, svinca in cinka.
 7. Glede na vrste odpadkov, iz katerih so sanacijski materiali sestavljeni, so vir povišanih vsebnosti kovin lahko odpadki iz predelave odpadne žlindre, predelave pepela in filtrskega prahu.

Celokupne vrednosti organskih snovi

 1. Glede na smernice za inertne odpadke, je bila v manjši meri ugotovljena tudi presežena mejna vrednost za celotni organski ogljik na več mestih, med katerimi je bila ugotovljena največja vrednost 9,64 % s.s. Glede na vrste odpadkov, iz katerih so gradbeni materiali sestavljeni, so vir povišanega TOC lahko odpadki iz predelave papirniškega mulja, predelave mulja iz vodnih vrtin, predelave vrtin in predelave fosfatov.
 2. Vsota PAH-ov, BTEX-ov ter vrednosti mineralnih olj presegajo mejne vrednosti organskih parametrov za inertne odpadke oziroma umetno pripravljene zemljine le v primeru za BTEX v vzorcu, ki je pokazal kar 29,1 mg/kg s.s. Glede na vrste odpadkov, iz katerih so sanacijski materiali sestavljeni, so vir povišanih BTEX lahko odpadki iz predelave livarskih peskov, predelave lepila in predelave mulja.
 3. V petih vzorcih so bili analizirani tudi fenoli, katerih vrednost za fenol je bila zaznana npr. v dveh vzorcih z vrednostjo 1,08 mg/kg s.s. in 1,07 mg/kg s.s.. To so materiali, ki so pretežno sestavljeni iz kremenovega in livarskega peska. Odpadni materiali iz predelave kremenovega peska in livarskega peska so lahko vir fenolov.

Vrednosti parametrov v vodnih izlužkih

 1. Vrednosti arzena, kadmija, svinca, antimona in selena so bile prisotne v vseh obravnavanih vzorcih sanacijskega materiala. Izmerjene vrednosti za alkaliteto kažejo na prisotnost karbonatnih zvrsti v vzorcih materialov s peščeno teksturo.
 2. V opravljeni analizi so bile ugotovljene naslednje presežene mejne vrednosti sanacijskih materialov:
 3. krom (0,5 mg/kg s.s.): 4,46 mg/kg s.s.,
 4. baker (2 mg/kg s.s.) – 2,88 mg/kg s.s.,
 5. molibden (0,5 mg/kg s.s.): – 2,79 mg/kg s.s.,
 6. fluorid (10 mg/kg s.s.) – 19 mg/kg s.s.,
 7. raztopljen organski ogljik (500 mg/kg s.s.) – 706 mg/kg s.s.,
 8. celotne raztopljene snovi (4000 mg/kg s.s.): – 21.800 mg/kg s.s.
 9. Glede na vrste odpadkov, iz katerih so sanacijski materiali sestavljeni, so vir Cr, Cu in Mo lahko odpadki iz predelave odpadne žlindre, predelave pepela in filtrskega prahu. Fluoridi predstavljajo reaktivno kemijsko zvrst, ki v kombinaciji z nekaterimi snovmi v tleh oz. vodi (Ca in Mg) tvorijo težko topne (kemijsko inertne) spojine, z zvrstmi, kot sta aluminij in železo, pa stabilne komplekse.

Vode

Preiskave so z hidrološkega vidika vključevale tri sklope voda: površinske vode, odpadne vode, izcedne vode.

Terenski parametri

Osnovne ugotovitve, ki se nanašajo na vse vode ne glede na njihov izvor so pokazale, da imajo pH vrednost 7,4 – 8,9 in so v okviru sprejemljivih vrednosti za vode naravnega okolja. Električna prevodnost, kot merilo raztopljenih ionsko aktivnih snovi, je bila povišana v dveh vzorcih, kjer sta bila rezultata 3910 µS/cm oz. 2380 µS/cm. Za primerjavo, mejna vrednost za pitno vodo znaša (določena s Pravilnikom o pitni vodi) 2500 µS/cm.

Anorganske snovi

 1. V dveh vzorcih so bile vode obremenjene s snovmi, ki so porabljale kisik za biološko presnovo. Izmerjene vrednosti za skupni organski ogljik (TOC) so bile 1,99 – 5,16 mg/LC, izjema sta bila dva vzorca vode z vsebnostmi TOC 712 mg/LC oz. 70 mg/LC.
 2. V potoku Stražca sta bili ugotovljeni povišane vrednosti za BPKS in KPK-Cr, kajti vrednosti BKPS sta bili med 1300 mg/L 02 in 45 mg/L 02 , oziroma vrednosti za KPK-Cr med 2220 mg/L 02 in 275 mg/L 02. Posledica obremenitev so nizke vsebnosti kisika – razmere ocenjene kot »pomanjkanje kisika«.
 3. Del tega dušika predstavlja amonij: 0,073 mg/L NH4 ter 0,365 in 0,364 mg/L NH4. Izmerjene vsebnosti amonija v vodi so povišane, 44 oz. 65 mg/L NH4, in ga je bilo možno v razmerah brezvetrja, zaznati tudi z vonjem.
 4. Vsebnosti spojin fosforja izraženega kot skupni fosfor, so med 0,037 mg/l in 0,024 mg/l.
 5. Od osnovnih komponent vode, ki določajo mineralizacijo vode, [Na, K, Ca, Mg]// [HCO3, Cl, SO4], so povišane vsebnosti izmerjene v vsaj dveh vzorcih. Izmerjene so povišane vsebnosti kalija, 93 oz. 120 mg/l K in natrija, 1050 oz. 556 mg/l Na, ki so v ionskem ravnotežju s povišanimi vsebnostmi klorida, 273 oz. 623 mg/l Cl in sulfata, 914 oz. 312 mg/l SO4.
 6. Navedene sestavine vode tudi določajo povišane vrednosti električne prevodnosti. Glede na izmerjene vsebnosti kalcija, 270 mg/l Ca in 34 mg/l Ca ter magnezija, 35 mg/l Mg oz. 14 mg/l Mg, izmerjene vsebnosti Na, K ter Cl in SO4 presegajo pričakovana naravna razmerja navedenih elementov. Zato so izmerjene vsebnost Na, K ter Cl in SO4 ocenjene kot dodatne obremenitve vode.
 7. Preiskovane vode vsebujejo fluorid, kjer sta v dveh primerih odstopala vzorca z vrednostjo 1,35 oz. 5,77 mg/l F. Mejna vrednost določena z Uredbo o stanju površinskih voda znaša 0,68 mg/l.
 8. Povišane vsebnosti fluoridov so bile ugotovljene tudi v vodnih izlužkih vzorcev sanacijskih materialov. Možni izvor fluorida so odpadni keramični materiali in vsi tisti odpadni materiali ki nastanejo po uporabi naravnih mineralnih surovin.

Organske snovi

 1. V vsaj dveh vzorcih je bila ugotovljena prisotnost formaldehida z vrednostma 6,11 oz. 4,6 mg/l. Mejna vrednost, ki je določena z Uredbo o stanju površinskih voda znaša 0,13 mg/l, in je bila tako presežena. Pričakovana biorazgradnja, v obsegu do 90 % , traja cca dva tedna. Razpolovni čas je v površinskih vodah od 1 do 7 dni, odvisno od dinamike vodnega toka in razmer s kisikom. V razmerah brezvetrja obstaja možnost, da se prisotnost formaldehida v vodi zazna tudi z vohom.
 2. Izmerjena merljiva vsebnosti fenola je bila izmerjena v vodi vsaj na dveh mestih z vrednostjo 1,26 mg/l oz. 0,88 mg/l.

Preiskave materialov, tal in vod na sanacijskem območju Drtija so tako pokazale:

 1. vrednosti anorganskih in organskih analiznih parametrov v obravnavanih vzorcih materialov, ki so bili vgrajeni na zahodnem in osrednjem sanacijskem območju, po našem mnenju na podlagi zgoraj zapisanih ugotovitev niso sprejemljive za zdravje ljudi, ker so vrednosti glede na podatke zapisane v projektni dokumentaciji presežene.
 2. na obravnavanih lokacijah so bile v nekaterih vzorcih sanacijskih materialov zaznane povišane vrednosti kroma, bakra, niklja, svinca in cinka. Glede na vrste odpadkov, iz katerih so sanacijski materiali sestavljeni, so vir povišanih vsebnosti kovin po vsej verjetnosti odpadki iz predelave odpadne žlindre, predelave pepela in filtrskega prahu, ki po projektni dokumentaciji izkazujejo bistveno manjše vrednosti.
 3. povišane vrednosti po našem mnenju predstavljajo tveganja za prenos onesnaženja v okolje, saj se je s predmetno analizo izkazalo, da domneve Ljudske iniciative Moravče držijo, tako je npr. analiza dokazala povišane vrednosti celotnih raztopljenih snovi in DOC.
 4. glede na oceno rezultatov analiznih parametrov v vzorcih sanacijskih materialov lahko trdimo, da uporaba pripravljenih materialov in ob upoštevanju načina vgrajevanja, ni v skladu niti z že izdanim in veljavnim OVD, saj se ne upošteva npr. optimalne vlage pred vgrajevanjem, utrjevanjem materiala s težko mehanizacijo itn. Predmetna analiza je pokazala, da so mejne vrednosti posameznih kemijskih elementov oz. spojin presežene na več mestih. Na enem izmed vzorčnih mest so se v času izvajanja vzorčenja ugotovile nepravilnosti pri načinu vgrajevanja odpadkov, kajti izdelava ti. gradbenega materiala (med katero je bila steklena/kamena volna), ni bila v skladu z izdanim OVD-jem (na kar je Ljudska iniciativa Moravče že pisno opozorila ARSO).
 5. analizni parametri v vzorcih vod glede na Uredbo za površinske vode niso bili sprejemljivi. V več vzorcih vod so bile ugotovljene povišane vrednosti kalija, natrija, klora in sulfatov, ki presegajo pričakovana naravna ozadja. Prav tako so bile ugotovljene prisotnosti formaldehida in fenola, katerih izvor so po vsej verjetnosti livarski peski. Terenska opažanja kažejo na onesnaženje površinskih vod z olji (maščobe) neznanega izvora in pene, ki so po vsej verjetnosti posledica uporabe flokulanta, za pranje kremenovih peskov v proizvodnji,
 6. ob močnejših padavinah lahko pride na območju sanacije opuščenih peskokopov po našem mnenju do spiranja različnih snovi iz odpadnega materiala. Sanacijski material je na obravnavanem območju obremenjen z nevarnimi anorganskimi in organskimi snovmi (npr. z nekaterimi težkimi kovinami),
 7. obremenitve z anorganskimi snovmi neznanega izvora so bile ugotovljene v vodnih izlužkih materialov, v iztoku iz saniranega dela zahodnega območja Drtija in v površinski vodi na območju naselja Dobrava, kar lahko pomeni, da podjetje Termit predeluje odpadke, za katere nima veljavnega OVD in jih tudi z novim OVD ni predvidel, ker niso nikjer navedeni v projektni dokumentaciji. V omenjenih vodah je bila ugotovljena tudi prisotnost formaldehida in fenola.
 8. obremenitve z anorganskimi snovmi glede na zgoraj zapisano predstavljajo tveganje za onesnaženje okolja in njim povezanim zdravjem ljudi, posebno še otrok.

Po dveh letih postopek izdaje Okoljevarstvenega soglasja za poseg: Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d. , nosilcu nameravanega posega Termit d.d, Moravče na ARSO še vedno ni končan. KDAJ BO VE SAMO BOG!?!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: