c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zaščita potrošnikov: Nedovoljene peči nameravajo legalizirati


Marjeta Kralj – Dnevnik

Potem ko ministrstvo za okolje in prostor ni znalo preprečiti prodaje kurilnih naprav s prevelikimi izpusti, zdaj predlaga njihovo legalizacijo. Tako dimnikarji kot okoljevarstveniki so ogorčeni.

Zaradi različnih pogledov ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za okolje na zakonodajo proizvajalci na slovenskem trgu še vedno nemoteno prodajajo peči za centralno ogrevanje gospodinjstev, ki jih ni dovoljeno uporabljati. Prodaja, ki jo nadzira tržni inšpektorat, je namreč dovoljena, uporaba, ki sodi v pristojnost okoljske inšpekcije, pa ne.

Gospodinjstva peči ne smejo zakuriti, ker ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede izpustov. Takšnih neustreznih naprav je po ocenah ministrstva za okolje in prostor kar 13 odstotkov ali vsaka osma peč, ki so jih gospodinjstva v domove vgradila po letu 2015. Gre predvsem za peči na drva, ki temeljijo na stari klasični tehnologiji. in ne omogočajo uplinjevalne tehnike zgorevanja in niso opremljene ne s tipalom za zgorevalni zrak (imenovan tudi lambda sonda) ne s katerim drugim elektronskim sistemom, ki izboljšuje proces izgorevanja.

Menjava povsem nove peči ali globa

Za takšne naprave dimnikarji po zakonu ne smejo izdajati pozitivnih zapisnikov. To pa pomeni, da se lahko potrošnik znajde v veliki stiski, če dimnikar ne želi kršiti zakona in lastniku neustrezne naprave ne pogleda čez prste. Na okoljskem ministrstvu sicer pravijo, da zakonodaja za vgradnjo nedovoljene naprave ne predvideva globe – ker se ironično lahko prodajajo in vgrajujejo samo ustrezne naprave. Toda predvidena kazen znaša od 1200 do 4100 evrov. Prepoved uporabe lahko inšpektor izreče le v primeru okoljsko, požarno ali zdravstveno nevarne naprave. V drugih primerih mora najprej dimnikar in nato še inšpektor od lastnika zahtevati izvedbo »ukrepov za odpravo pomanjkljivosti«, ki pa jih po pojasnilih dimnikarjev v primeru starih tehnologij enostavno ni. Pri doslednem spoštovanju predpisov torej lastniku sporne peči ostane bodisi ponovna menjava sicer povsem nove kurilne naprave bodisi plačilo globe.

V sekciji dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici (OZS) govorijo o »očitnem zavajanju potrošnikov«, saj po njihovih informacijah nihče od kupcev ni seznanjen z okoliščino, da kupuje kurilno napravo, ki je ne sme vgraditi. V Zvezi potrošnikov Slovenije so se zavili v molk in niso odgovorili na nobeno od naših vprašanj. Tudi v podjetju Mix očitka, da z distribucijo in prodajo neustreznih kotlov v Sloveniji zavajajo potrošnike, niso želeli komentirati. Direktor podjetja Tomaž Prhaj je dejal le: »Zakonodajalec je jasno napisal, kako in kaj, in mi se tega držimo«.

Obeta se legalizacija neustreznih naprav

Stanje je očitno vendarle dovolj shizofreno, da se je okoljsko ministrstvo odločilo za prenovo sporne uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih (in srednjih) kurilnih naprav. Z njeno uveljavitvijo predvidoma v začetku avgusta letos bo prodaja neustreznih peči izrecno prepovedana, že nameščene peči – torej peči, ki so bile kupljene po 1. januarju 2016 in do uveljavitve nove uredbe – pa bodo legalizirali. »Ta začasna oprostitev okoljskega standarda je nujna zaradi neustreznega nadzora trga, kar je botrovalo prodaji spornih kurilnih naprav,« je v predlogu nove uredbe utemeljilo ministrstvo in opozorilo, da ne glede na vse z letom 2020 začne veljati evropska uredba, ki prinaša še strožje mejne vrednosti za izpuste od trenutno veljavnih.

»Ministrstvo torej podpira goljufanje inštalaterjev in delo inšpekcijskih služb, ki ne zmorejo zaščititi potrošnikov,« je nad predlogom ogorčen predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS Simon Dovrtel. »Kaj pa dimnikarji? Bomo morali izdajati nove zapisnike, verjetno kar brezplačno? In kdo bo pojasnil nova pravila tistim potrošnikom, ki so neustrezno peč že zamenjali in prejšnjo vrgli stran? Kdo bo pojasnil spremembe zakonodaje gospodinjstvom, ki so očitno brez potrebe pošteno kupila dražjo in okoljsko bolj sprejemljivo peč? Kdo bo to pojasnil inštalaterjem in dobaviteljem, ki so bili ob posel zaradi upoštevanja predpisov? In kdo ter kako bo poskrbel, da se sporna praksa ne bo nadaljevala tudi po sprejemu uredbe? Kako dolgo se bo še izigravalo predpise?« se sprašuje in predlaga, naj država raje izkoristi evropske vzvode in nameni denar za vgradnjo ustreznih peči.

Griša Močnik, fizik na Institutu Jožefa Stefana, ki je največji proizvajalec merilnikov črnega ogljika na svetu, se pridružuje njegovim skrbem. »Ta ureditev bo škodila zdravju prebivalcev, saj po uradnih podatkih v Sloveniji zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umre 1700 ljudi. Zdravje prebivalstva mora imeti prednost pred komercialnimi interesi prodajalcev neskladnih kurilnih naprav,« je opozoril. V okoljevarstveni organizaciji Focus so poleg tega poudarili še, da bodo umazane peči v gospodinjstvih onesnaževale zrak še desetletja.

Častnik Finance:

(pojasnilo) Ministrstvo razlaga uredbo, ki ureja emisije malih kurilnih naprav

Zaradi nejasnosti, ki so se pojavile v zadnjih dneh zaradi priprave nove Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, so z ministrstva za okolje in prostor (MOP) poslali pojasnilo, ki ga objavljamo v celoti.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav prepoveduje prodajo vseh neustreznih kurilnih naprav zaradi previsokih emisij(nadzor prodaje je v pristojnosti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, MGRT), posledično pa tudi njihovo uporabo (nadzor uporabe je v pristojnosti MOP).

Tržni inšpektorat RS (TIRS) je na podlagi uredbe določenim proizvajalcem izdal odločbo o prepovedi prodaje neustreznih kurilnih naprav. Na odločbo TIRS so se nekateri proizvajalci pritožili na drugostopenjski organ (MGRT).

MGRT je na pritožbo izdal odločbo z obrazložitvijo, da se na trg lahko dajo kurilne naprave s povišanimi emisijami (pristojnost MGRT), medtem ko je uporaba teh naprav zaradi strožjih mejnih vrednosti emisij nedopustna (pristojnost MOP). Proizvajalci zato takšne naprave lahko prodajajo.

V odločbi podano stališče MGRT lahko zavede potrošnika pri nabavi kurilne naprave, ki zaradi emisij morda ni ustrezna. Uporabo takšnih naprav lahko zaradi prevelikih emisij po vgradnji prepove Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP).

IRSOP namreč ni pristojen za izrekanje ukrepov zaradi vgradnje neustrezne naprave. Nadzor nad neustreznimi napravami na trgu opravlja TIRS. Dimnikarji izvedejo prvi pregled po vgradnji vsake peči. Če ugotovijo pomanjkljivosti in o tem obvestijo IRSOP, inšpekcija z odločbo odredi odpravo pomanjkljivosti ali prepove uporabo neustrezne naprave.

V tem segmentu je prišlo do različnih stališč MOP in MGRT. Da bi se izognili napačnemu razumevanju odločb predpisov, smo službo vlade za zakonodajo (SVZ) zaprosili za mnenje o tolmačenju prehodne določbe, ki določa strožje mejne vrednosti od 1. januarja 2015 dalje.

SVZ je v odgovoru med drugim navedel, da je za razlago predpisov s področja varstva okolja pristojen MOP in da je prehodne določbe treba vedno brati skupaj s sistemom, ki je urejen v predpisu, saj lahko v določenem obdobju drugače ureja na primer emisije, mejne koncentracije, vrednosti in podobno – da je (vedno) treba prehodno določbo kot takšno, kakor tudi določbo petega odstavka 27. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) brati skupaj z materialnim delom uredbe, saj je namen prehodnih določb določanje drugačnih zahtev v različnih časovnih obdobjih (na primer od manj strožjega k bolj strožjemu) zato, da se zavezanci lahko na zahteve uredbe pravočasno prilagodijo.

Po njihovem mnenju sprememba prehodne določbe ni potrebna, saj je uveljavljena metoda razlage predpisa tudi razlaga, ki jo poda ministrstvo, v katerega delovno področje sodi predpis, prav tako se iz določbe in predpisa lahko razbere namen, ki ga predpis zasleduje.

Namen nove uredbe, ki v veljavo stopi predvidoma v začetku avgusta 2019, in je trenutno v obravnavi na vladi (medresorska obravnava je končana), nadaljuje s prepovedjo prodaje vseh neustreznih peči (tako kot je navedeno v zdaj veljavni uredbi), vendar je to zapisano še bolj jasno.

S predlogom te nove uredbe se MGRT ne strinja, saj želi, da se iz uredbe izvzamejo vse naprave, ki so izdelane v skladu z evropsko Uredbo (EU) št. 305/2011 (ki sicer določa tudi nižje mejne vrednosti emisij, kot jih določa veljavna domača uredba oziroma novi osnutek) ter da se še 3 mesece po začetku veljavnosti nove uredbe lahko dajejo na trg neustrezne kurilne naprave s prevelikimi emisijami (s čimer se MOP ne strinja).

Legalizacija neustreznih kurilnih naprav (približno 1.500) bo veljala samo za tiste kurilne naprave, ki so bile nabavljene od 1. januarja 2016 do začetka veljavnosti nove Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih narav (ki bo predvidoma pričela veljati v začetku avgusta 2019). Po začetku veljavnosti nove uredbe bo moral TIRS na podlagi te uredbe izvajati nadzor trga oziroma prepovedati prodajo neustreznih naprav.

S 1. januarjem 2020 bo pričela veljati evropska uredba, ki ima še strožje mejne vrednosti od trenutno veljavnih.

Če zaokrožimo zgoraj zapisano – nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav bo zaradi različnih stališč MOP in MGRT natančneje določala pogoje za emisijsko ustreznost malih kurilnih naprav, ki se dajejo na trg z namenom, da se uredi stanje na področju malih kurilnih naprav, tako dajanje na trg, kot kasnejša uporaba.

MOP tako nikakor ne legalizira prodaje/uporabe neustreznih malih kurilnih naprav, ravno nasprotno, zaradi izdane odločbe MGRT želi z novo uredbo še jasneje zapisati, da prodaja in uporaba neustreznih kurilnih naprav ni dovoljena, kar je sicer – po mnenju MOP in SVZ – opredeljeno že s sedaj veljavno uredbo.

Zmotno pa se v javnosti pojavljajo informacije, da bo z novo uredbo dovoljena vsesplošna legalizacija neustreznih malih kurilnih naprav.Legalizacija neustreznih kurilnih naprav (po podatkih MOP je takšnih približno 1500 naprav) bo veljala samo za tiste kurilne naprave, ki so bile nabavljene od 1. januarja 2016 do začetka veljavnosti nove Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih narav (ki bo predvidoma v začetku avgusta 2019).

To pomeni, da bo veljala le za tiste naprave, ki so bile že kupljene oziroma bodo kupljene še sedem dni po objavi uredbe v Uradnem listu RS. Te naprave se bodo lahko uporabljale tudi v prihodnje, če seveda njihove emisije ne presegajo starih mejnih vrednosti, veljavnih na dan 31. december 2015. Glede na navedeno je treba posebej poudariti, da morajo tudi te naprave izpolnjevati zahteve glede mejnih vrednosti, ki so veljale na omenjeni datum, v nasprotnem primeru bo uporaba kurilne naprave tudi po novi uredbi nedopustna.

Če omenjenega odpustka ne bi dovolili, bi morali od uporabnikov malih kurilnih naprav (omenjenih 1.500) zahtevati, da to napravo, ki so jo popolnoma legalno kupili na trgu, prenehajo uporabljati oziroma jo zamenjajo z novo. Čeprav je celotno zakonodajo treba upoštevati, je nerealno pričakovati, da bo kupec preverjal (emisijsko) ustreznost izdelkov, ki so na prodaj v trgovinah v Sloveniji in da lahko pričakuje, da takšne naprave ne bo mogel uporabiti.

Po začetku veljavnosti nove uredbe bo moral TIRS na podlagi te uredbe izvajati nadzor trga oz. prepovedati prodajo neustreznih naprav. Če uredbe ne bomo spremenili, bodo proizvajalci lahko prodajali neustrezne naprave do 1. januarja 2020, ko začne veljati evropska uredba.

S 1. januarjem 2020 bo pričela veljati evropska uredba, ki ima še strožje mejne vrednosti od trenutno veljavnih. S tem datumom na evropskem trgu legalno ne bo mogoče več kupiti neustreznih kurilnih naprav. Kupec, ki bo napravo uvozil iz drugih držav, pa bo moral biti pozoren na njene mejne vrednosti, sicer bo tvegal, da naprave ne bo mogel uporabljati.

MOP aktivno deluje na promociji ustreznih kurilnih naprav, skupaj z Eko skladom in energetsko svetovalno službo EN SVET promovira nakup čistejših in energetsko učinkovitejših kurilnih naprav z državno subvencijo. Stalno povečuje tudi sredstva, ki so na voljo za subvencije. Na prekomerno onesnaženih območjih je omogočilo dodatno povečanje subvencij, v določenih primerih pa so subvencije tudi 100% (socialno šibkejši sloj prebivalstva).

Ministrstvo za okolje in prostor

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: