c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Sporočili Ministrstva za okolje in prostor RS v zvezi odkopa Drtija v Moravčah na portalu GOV.SI


VIR: Portal GOV.SI

Ministrstvo za okolje in prostor

11. 7. 2019

1) Analiza vzorcev neodvisne kemijske analize in sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah pokazala na okoljsko škodo

Zaradi preverjanja domnevnih kršitev na območju nekdanjega odkopa Drtija v občini Moravče, kjer deluje podjetje Termit d. d. in ugotavljanja vplivov delovanja podjetja na okolje, je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo strokoven in neodvisen odvzem vzorcev sanacijskega materiala in jih dalo v analizo. Za potrebe odvzema vzorcev sanacijskega materiala so bile izvedene tri raziskovalne vrtine in štirje bagrski razkopi. V času izvedbe terenskih raziskav, so bili odvzeti tudi vzorci petih površinskih in dveh podzemnih voda na širšem območju nekdanjega odkopa Drtija.

Rezultati analiz sanacijskega materiala so pokazali, da so na petih lokacijah od skupno sedmih preiskanih lokacij, v posameznih vzorcih znatno presežene kritične vrednosti. Na nekaterih lokacijah so kritične vrednosti v določeni globini presegle vsebnosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec ali fluoride. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. V skladu z določili Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh to pomeni, da na petih lokacija zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode. Glede na Zakon o varstvu okolja je na navedenih lokacijah prišlo do okoljske škode, povzročene tlom. Posledično se mora določiti obseg onesnaženosti tal in ukrepi v skladu z Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode.

Na vseh lokacijah, na katerih se je v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem lahko vnašala umetno pripravljena zemljina (V3, B3 in B4) so najmanj štirje parametri v določeni globini presegli največje vrednosti anorganskih ali organskih parametrov in njihovih vsebnosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino ali bili izven območja, ki je določeno za fizikalno-kemijske lastnosti glede na določila Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

Na vseh lokacijah je bila pH vrednost in v določenih globinah celotni organski ogljik izven območja, ki je določeno za fizikalno-kemijske lastnosti. Prav tako, so se tudi na lokacije V1, V2, B1 in B2 odlagali materiali, ki ne bi ustrezali zahtevam Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Analizni rezultati nakazujejo, da se je na teh lokacijah odlagal material, ki ni skladen z določili uredbe.

Primerjava analiznih rezultatov odvzetih vzorcev materiala glede na Uredbo o odlagališčih je pokazala, da so na šestih lokacijah od skupno sedmih najmanj štirje parametri presegli mejno vrednost parametra izlužka oziroma mejno vrednost parametra onesnaženosti. Analizni rezultati nakazujejo, da se je na teh lokacijah odlagal material, ki ni skladen z določili Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Enako je iz terenskih opisov razvidno, da se je na nekaterih lokacijah odlagal neprimeren material (npr. keramične varovalke (talilni vložki), električne žice, strelovod, železna cev, prazne plastenke za pijačo, gospodinjski odpadki (kuhinjska goba za pomivanje posode), krogelni ostanki brusilnih kamnov, lepljene plošče iz polimerne mase, kosi plastike in plastičnih mrež, kosi kovine, kosi betona, dolomitni bloki, koščki asfalta, pletena (rašel) vreča.

Na lokacijah V1, V3 in B1 so mineralna olja v določeni globini presegla mejno vrednost iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, največjo vrednost organskega parametra v umetno pripravljeni zemljini iz Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in mejno vrednost parametra izlužka iz Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Rezultati analiz površinskih in podzemnih voda so pokazali, da so izcedne vode na območju podjetja Termit obremenjene z onesnaženjem, značilnim za odpadne vode. Najbolj je onesnažen saniran zahodni del odkopa, ki je zasut z glinami, s krovnimi materiali ter gradbenimi materiali. Tako v podzemni vodi, kot tudi v izcedni vodi se je v tem delu odkopa, pokazalo onesnaženje s kovinami in visokimi vsebnostmi formaldehida ter fenolov. Glede na navedeno bi bilo treba izcedne vode na območju podjetja Termit zbirati in pred odvajanjem v okolje zagotoviti ustrezno čiščenje.

Ministrstvo je o izsledkih analize obvestilo tako Termit kot Občino Moravče ter pristojne inšpekcijske službe.

Vzorčenje in kemijske analize sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju nekdanjega odkopa Drtija, kjer deluje podjetje Termit d. d. (.pdf)

12. 7. 2019

2) Okoljska inšpekcija včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit

Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

travnik

Zaradi nastanka okoljske škode, kot to izhaja iz samega poročila ARSO, je inšpektor izdal dva ukrepa:

  • opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) – zavezanec mora skladno s 110.e členom Zakona o varstvu okolja (ZVO), v roku osmih dni po prejemu zapisnika, obvestiti ministrstvo o nastali okoljski škodi. Dokazilo o obvestilu mora dostaviti v pisni ali elektronski obliki na naslov IRSOP,
  • ustno odločbo na podlagi 157. člena ZVO – stranka Termit d. d., mora zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja, prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, na zemljiščih s parcelno št. 47 in 97/2 k.o. Drtija, do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja. Odločba je takoj izvršljiva.

Organ, ki je ustno odločil, mora stranki izdati pisno odločbo v osmih dneh od ustne odločitve. Zoper pisno odločbo ima stranka pravico pritožbe v roku petnajst dni od vročitve pisne odločbe.

ZVO v 80. členu določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje (OVD) odvzame tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz OVD. V primeru izpolnjenih pogojev bo inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem OVD. 

V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja, bo v skladu z ZIN, v primeru izpolnjenih pogojev, tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Povezava:

Analize, ki jih je naročil MOP na deponiji Termita v Moravčah potrdile onesnaženje

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: