c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PRIPOMBE AAG NA DPN ZA PVE MISLINJA


prenehajte z hrupom

Alpe Adria Green je na MOP v zakonitem roku poslala pripombe, utemeljitve in zahteve do Pobude za pripravo DPN za PVE Mislinja.  Pripombe smo na MOP poslali zaradi neurejene zakonodaje s področja hrupa in neurejene zakonodaje s področja VE. V AAG ne nasprotujemo gradnji vetrnih elektrarn, če bi bile te načrtovane in zgrajene po ustrezni zakonodaji.  

Pripombe AAG:

1. Alpe Adria Green (AAG) zahteva, da se postopek Pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za polje vetrnih elektrarn (PVE) Mislinja (v nadaljevanju Pobuda) ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo.

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadaljevanju Pobudnik) nadaljuje z nesprejemljivim vsiljevanjem novih vetrnih elektrarn, čeprav EU direktiva o obnovljivih virih elektrike oziroma energije (OVE) teh ne zahteva. Odstotke je mogoče doseči na več načinov, kar prepušča državam, saj imajo zelo različne geografske in druge okoljske razmere. Pobuda ne opisuje alternativ za PVE Mislinja, tudi zato je nesprejemljiva.

3. Podeljevanje energetskih dovoljenj za vetrne elektrarne (VE) je potrebno prekiniti in že izdana zadržati oziroma proglasiti za neveljavna iz razloga, ker za VE ni ustrezne zakonodaje. VE so v pravni praznini oziroma brez pravne podlage. AAG zahteva zato tudi ustavitev postopka Pobude.

4. Prav tako so prebivalci, ki bi jim VE, še posebno pa PVE in s tem tudi PVE Mislinja povzročala slabšanje zdravja, v brezpravnem položaju, saj vplivi VE na ljudi niso s predpisi opredeljeni. Tako ni predpisa o dovoljenem hrupu na mejah parcel, na katerih so stanovanjske enote ali šole in vrtci, turistična naselja ter podobno. Poleg tega noben pravni akt oziroma predpis ne zajema celotnega spektra hrupa VE, ampak kvečjemu podobno za splošen hrup samo del v dB(A), kar je popolnoma napačno, ker je glavni škodljiv vpliv za zdravje v nizkofrekvenčnem hrupu in infrazvoku. Obenem gre tudi za poseben pulzni hrup, ki VE bistveno loči od drugih virov hrupa. In ne samo to, ta hrup resonira v sobah in se še ojača, gre skozi zaprta okna. Teh meritev ni v nobenem predpisu. Posledice pravne praznine na tem področju občutijo prebivalci pod VE Dolenja vas, saj ko so klicali inšpekcije, so ugotovili, da te nimajo pravne podlage niti za meritve niti za parametre zgoraj omenjenih karakteristik VE. In ne samo to, v primeru več VE se ti efekti mestoma še ojačajo, pri čemer za skupino VE tudi ni predpisov. Zato je treba postopek s Pobudo takoj ustaviti. Še posebej Pobudo odklanjamo, ker gre za 20 letno obdobje delovanja PVE, kar prinese dejansko, po izkušnjah iz tujine, veliko oškodovanje zdravja (tudi infarktov).

5. Druga pravna praznina oziroma odsotnost predpisov je v odsotnosti predpisane minimalne oddaljenosti VE od meja parcel, bivalnih prostorov, šol, vrtcev in podobno. Poleg tega ni predpisov, če gre za več VE, torej za PVE. Tudi zato je nujno postopek Pobude takoj ustaviti oziroma ustaviti postopek do DPN.

6. Nadalje je vsakršno načrtovanje VE in tudi PVE Mislinja takoj treba ustaviti, saj gre za nesorazmerno veliko degradacijo naravnega okolja. Umeščanje VE in še posebej PVE pomeni uvajanje industrijske cone v naravno okolje, kar je povsem nesprejemljivo, saj je Slovenija znana po svojem naravnem okolju in je tu njen turistično gospodarski potencial, ne pa v VE oziroma PVE. Gre za izkrčenje oziroma posek na golo velikih površin gozda, ki absorbira CO2. In ne samo to, potrebna je obsežna izravnava hribovitega terena zaradi dvigal in odlaganja velikih kosov delov VE na vsakem stojišču ter ograditev cone, kar delno lahko vidimo na primeru VE Dolenja vas. Poleg tega gre za razširitve gozdnih vlak in cest zaradi velikega transporta izrednega transporta velikih, dolgih in več deset ton težkih kosov VE. Prav tako tras za kable in podobne napeljave. Spet močna degradacija gozda in krajine ter narave na sploh. Pridobljena nekvalitetna elektrika, pač po vetru, ne odtehta vseh teh degradacij.

7. Močni negativni vplivi VE Dolenja vas na krajane in krajino so bili v medijih dovolj prepoznavno večkrat obravnavani, zato je postavljanje novih vetrnih elektrarn nesprejemljivo in Pobuda prav tako, saj ignorira že pridobljene izkušnje, ko omenjeni hrup škoduje zdravju in bivanju dela prebivalstva. Imamo primere v tujini, ko so se prebivalci prisiljeni odseliti. Bomo zdaj priča selitvam še pri nas. Zato AAG uporablja previdnostno načelo in odklanja VE in PVE, dokler je še čas.

8. AAG zahteva, da se Pobudnik opredeli do ekspertnega mnenja gospe Sarah Elisabeth Laurie (reference v gradivu, 14. april 2014, na povezavi) in tam navedeno literaturo in dokazi, ki ga je podala za načrtovano industrijsko cono 41 vetrnih turbin imenovano Stony Gap Wind Farm, Avstralija (turbine Vestas, 3 MW nazivne moči vsaka, na 80 m stolpih) v zadevi hrup vetrnih elektrarn in nujna oddaljenost – v tem primeru 10 km, zaradi škodovanja zdravju prebivalcev.

Povezava: https://docs.wind-watch.org/Stony-Gap-Expert-Opinion-Laurie.pdf

Gradivo, ki vsebuje vrsto zadevnih strokovnih prispevkov, ki so uporabni tudi za PVE Mislinja, dajemo kot dokaz, da je Pobuda, v kolikor bi se izvedla na terenu, zdravju škodljiva.

9. Posebej opozarjamo, da bi PVE Mislinja povzročila tudi padec vrednosti zgradb, kjer se zadržujejo ljudje (stanovanja, turistična naselja, ipd.) in nasploh vrednost celotnih nepremičnin (posesti).

10. Zahtevamo, da se Pobudnik opredeli do dokaznega materiala, ki ga prilagamo na znanstveno predavanje in gradivo o vplivu hrupa VE in PVE na ljudi in živali.

V dokazni material prilagamo še pregleden članek predavateljice iz zgornje povezave, prof. dr. Mariana Alves-Pereira, ki že več kot 30 let s kolegi raziskuje posledice omenjenega hrupa, na povezavi:

http://www.na-paw.org/VAD-2007-Prog-Biophys-Mol-Biol.pdf (2007)

in tudi za ta članek zahtevamo, da se do njega opredelite. Dokazuje bolezenske

spremembe organizma zaradi infra in nizkofrekvenčnega hrupa.

11. Kot nadaljnji dokaz, da bi PVE Mislinja ogrožala zdravje in kot večletno posledico tudi življenja prebivalcev navajamo še znanstveno-strokovni članek Aleca N. Salta, profesorja otolaringologije na Washington univerzi, na povezavi:

https://docs.wind-watch.org/How-Does-Wind-Turbine-Noise-Affect-People.pdf (2014)

zahtevamo, da se tudi do tega članka opredelite.

12. Da naštejemo samo nekaj za organizem lahko usodnih sprememb zaradi omenjenega hrupa, ki izhajajo iz zgornjih znanstvenih ugotovitev: zadebelitev sten ožilja, zadebelitev povrhnjice srca, zlepljenje dlačic notranjega ušesa, itd., itd., kar lahko privede do kapi, itd. (našteto v dokaznem materialu).

13. Tudi s tem strokovnim in znanstvenim materialom AAG utemeljuje zahtevo za takojšnjo prekinitev postopka Pobude v smeri DPN.

14. AAG opozarja in ugotavlja, da Pobudnik NI dokazal, da zaradi delovanja PVE Mislinja ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev! Ni predložil nobenega dokaza in nobenih zagotovil ! Projekt ne vsebuje nobenih odgovornosti vpletenih oseb oziroma organov, tako ministrstva za infrastrukturo, MOP in investitorja.

15. Gradivo za PVE Mislinja omenja Strategijo prostorskega razvoja, pri čemer izpušča glavno strategijo, ki je v naslednjem:

I IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE

(1) Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. Regionalne posebnosti so osnova za doseganje lokalne, regionalne in mednarodne prepoznavnosti.

Pobuda z načrtovanjem PVE grobo krši to izhodišče in cilj prostorskega razvoja Slovenije, saj bi v primeru uresničitve močno degradiral naravno kakovost in krajinsko pestrost. Vetrna elektrarna je škodljiv industrijski tujek v tem prostoru.

(2) Prostorska strategija upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. Ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja.

Pobuda krši to izhodišče, saj ruši tako ohranjanje narave, kot prostorsko identiteto pa tudi poslabšuje kvaliteto bivalnega okolja, kot temeljne razvojne zahteve.

(3) Slovenija je kot članica Evropske unije integrirana v širši evropski prostor in je del evropskih prostorsko-razvojnih procesov. Slovenija sprejema in upošteva usmeritve širše družbene skupnosti za vzdržni prostorski razvoj.

Pobuda krši načelo vzdržnega prostorskega razvoja z namero po postavitvi

vetrne elektrarne v neurbaniziran, nedegradiran prostor narave in kulturne

krajine, z namero, da ga degradira. Obenem Pobuda postavlja osebni, ozek interes zasebnega investitorja pred javnega, kar je nesprejemljivo in škoduje tudi prihodnjim generacijam. Tudi zato je potrebno Pobudo umakniti iz postopka.

16. Nadalje, Pobuda močno zavaja javnost in skuša uveljaviti nestrokovno navajanje na več mestih, da je med temeljnimi cilji PVE Mislinja ” povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo”. Ta trditev je že kar kazniva, saj je vsem jasno, da veter ni zanesljiv vir moči, pač pa skrajno negotov, tako rekoč iz ure v uro. Prav tako je v tem poglavju, ki je osnova drugim (1.4) in na več mestih v gradivu tudi termin ” najmanjše možne vplive na okolje”. Pri VE in še posebej pri PVE so namreč najmanjši možni vplivi izjemno zdravju škodljivi, saj jih ne more nihče odpraviti, ker so lastnost tehnike. Nobena modernizacija VE doslej tega ni uspela odpraviti. In gradivo tudi ne daje nobenega dokaza za to, medtem, ko naše utemeljitve vsebujejo dokaze za naše trditve.

17. V Pobudi ni nobenih alternativ VE oziroma PVE, saj se da odstotke dosegati na druge načine, ne ravno z VE, še posebej tako, da se količino domnevno proizvedene elektrike privarčuje, kar je bistveno ceneje od nove investicije. VE ne potrebujemo. Prav tako ne vemo, koga ima predlagatelj v mislih, ko trdi: ”Pričakuje se, da bodo tudi pri nas v prihodnosti vetrne turbine predstavljale vedno večji delež v

proizvodnji električne energije in nadomeščale del proizvodnje iz konvencionalnih virov.” Naj samo pogleda strokovne kritične študije nemškega Energiewende, pa mu bo takoj jasno, da z vetrnicami ne moreš nadomestiti elektrarn 24/7, ki zanesljivo pošiljajo elektriko v obtok 24 ur, 7 dni v tednu celo leto. Poleg tega je izkoristek VE minimalen, okrog 20%, kar je katastrofa za nek vir. Dimenzioniran je pa za nazivno moč, ki marsikoga zavede in se celo napačno navaja v bilancah.

18. Še veliko je pripomb in napak pri ocenjevanju vloge VE v gradivu. Na primer, katera klasična elektrarna (premog, plin) bi zmanjšala proizvodnjo elektrike zaradi PVE Mislinja, da bi izmerili zmanjšanje CO2? Gradivo nima odgovora. Verjamemo, da bo investitor vendarle presodil, da je škoda denarja za nadaljevanje postopka, ki je v škodo slovenskemu gospodarstvu (denar subvencij gre iz države, na primer, namesto, da bi ostal za druge OVE v Sloveniji), zdravju, okolju in naravi in so ljudje brez pravne zaščite pred škodljivimi vplivi PVE Mislinja, kot smo utemeljili. Poleg tega je ob VE izredno malo delovnih mest, kot lahko ugotavljamo pri VE Dolenja vas.

Povezava:

J A V N O  N A Z N A N I L O

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate tudi preko PEYPAL servisaDONIRAJ

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
%d bloggers like this: