c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal pripombe na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave


clip_image002

Alpe Adria Green (AAG), ki deluje v  javnem interesu na področju okolja in narave, je na Ministrstvo za okolje in prostor v predpisanem roku s strani MOP, 30.08.2019 posredoval  Pripombe, predloge in zahteve na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020 (v nadaljevanju Odlok2020).

PRIPOMBE AAG:

1. AAG zahteva, da se odstrel (odvzem iz narave) rjavega medveda in volka NE izvede v obdobju od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020, kot predvideva 5. člen Odloka2020, skupaj z Prilogo 1 in Prilogo 2. (za medvede od 1. oktobra 2019 do 30. aprila 2020 oziroma za del v celotnem obdobju; za volkove pa od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020, torej celo obdobje brez prekinitve). V načrtovalskem obdobju je predviden odstrel 175 medvedov. Dodatno k temu se ocenjuje še pogin 25 osebkov zaradi prometa in drugih oblik smrtnosti. Za volka je predviden odvzem 7 živali, skupaj odstrel in druge oblike smrtnosti.

2. AAG zahteva, da se Odlok2020 NE sprejme, ampak odpravi in postopek sprejemanja Odloka2020 ustavi, ker je nezakonit. Odlok2020 se namreč v ničemer bistvenem ne razlikuje od Odloka za leto 2018/2019, katerega obe prilogi, ki določata odstrel za medveda in volka je sodišče spoznalo za nezakoniti in ju zavrnilo zaradi kršitve pozitivne zakonodaje.

3. Poleg tega se Odlok2020 v 13. členu navezuje na Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. V tem zakonu je prekopiran odstrel iz Odloka2018/2019, ki ni smel biti realiziran, saj je sodišče ugotovilo, da je nezakonit. Odlok2020 naj bi se začel izvajati na posameznem območju po doseženem odstrelu iz interventnega zakona. Gre za pravi masaker obeh zveri. Po nezakonitem predvidenem odstrelu v Odloku2018/2019 je pred zadržanjem s strani sodišča že bilo ustreljenih 42 medvedov, 2 pa izvožena, kot smo lahko prebrali v medijih. Interventni zakon predvideva odstrel 175 medvedov, Odlok2020 pa ponovno 175 medvedov. Skupaj skoraj 400 medvedov brez žrtev iz prometa in drugih smrtnosti, ki se ocenjuje iz obeh predpisov na 50 medvedov.

Seveda je tudi interventni zakon nezakonit, saj predstavlja nedovoljen obvod odločbe sodišča. Tudi zato AAG zahteva odpravo Odloka2020.

4. Upravljanje z volkom in medvedom je katastrofalno v tem, da sta obe vrsti prikrito razporejeni v lovni vrsti, kar nasprotuje celi vrsti zakonov in evropskim dogovorom. Za potrebo po takem strelskem upravljanju ni nobenih znanstvenih dokazov in je zato povsem nestrokovno. Odstrel je predviden samo v točno določenih primerih in zanj ni potreben noben odlok, saj je že v zakonodaji in to je tudi ugotovitev sodišča. Odstrel vsepovprek kot predvideva Odlok2020 pa pomeni, da obe zveri nezakonito obravnava kot lovno vrsto. S tem sta strogo zavarovani vrsti izenačeni z lovnimi vrstami kot je jelenjad, srnjad in divji prašiči, kar pa je po zakonu o ohranjanju narave (ZON) prepovedano (81.čl, 3.odst).

5. Tako so v Prilogi 1 predvideni 4 konfliktni medvedi zaradi ogrožanja ljudi in premoženja in poseg intervencijske skupine po predpisih. Za odstrel pa je predvideno poleg teh še 171 medvedov kar tako, na pamet, brez vsake dokazane korelacije s škodami, kar je še en dokaz za nezakonitost in nestrokovnost Odloka2020.

6. Med zahteve vlagamo tudi peticijo proti interventnemu zakonu, ki je v številkah skoraj identičen z Odlokom2020 in povsem z Odlokom2018/2019. Peticija obsega več kot 13.500 podpisov iz vse Slovenije. Zato lahko smatramo peticijo za doslej najširšo podporo široke javnosti proti odstrelu medvedov in volkov in proti takemu nezakonitemu upravljanju z obema vrstama. Ankete, ki jih navaja obrazložitev odloka2020 so izraz nekaj rejcev, ki svojih živali nimajo dovolj zaščitenih, zato ni relevantna za utemeljevanje odstrela.

Peticija se nahaja na strani: POVEZAVA

7. AAG nadalje ugotavlja, da Odlok2020 nikjer ne daje zagotovil, da bo škoda zaradi odstrela medveda ali volka odpravljena. Sploh ne zagotavlja kmetovalcem ničesar. Škoda pa je pravzaprav tisto, zaradi česar nastaja pri nekaterih ljudeh negativno mnenje do volka in medveda. Odlok2020 torej ne rešuje osnovnega problema, to so škode.

8. Namesto, da bi vlada sprejela ukrepe za odpravo škod, sprejema odstrele volkov in medvedov, ki tega ne rešuje. To pa je v nasprotju z Habitatno direktivo, ki jasno določa, da je treba pred vsakim posamičnem odstrelu izkoristiti vse druge možnosti pri reševanju problematike obstoja obeh vrst. Tako iz Odloka2020 sploh ni razvidno, kakšen je njegov cilj pri reševanju morebitne problematike in kaj ta problematika je. Kaj namreč bo doseženo konkretno, z odstrelom?

9. Pojavljanje volkov in medvedov bliže naseljem ima namreč zelo veliko vzrokov. Nič od tega ni obdelano v Odloku2020, niti v njegovi obrazložitvi. Tudi zato je za AAG Odlok2020 povsem nesprejemljiv, saj že leta pri tem nismo prišli nikamor naprej. Samo streljali bi.

– V Sloveniji nismo rešili problema fragmentacije območij življenjskega prostora medveda in volka. Hrvaška ima na primer 11 zelenih mostov, mi nobenega. Poleg avtocestnega omrežja pa prihaja tudi do neusklajene gradnje gozdnih cest in vlak v osrednjem, robnem in prehodnem območju zveri.

– Dodatno k temu prispeva ograja na meji s Hrvaško in ne moremo več govoriti o enotnem prehodnem prostoru s Hrvaško. Ni predstavljena nobena študija vpliva na zveri, gradijo pa se še novi kilometri tudi tam, kjer je doslej ni bilo. Prostor preletavajo helikopterji, prihajajo ljudje (policija, vojska, migranti) in vozila v bistveno večjem številu kot doslej.

– Prav tako ni usklajen odstrel druge divjadi, ki je hrana zverem. Izjave lovske organizacije so jasne: odstrel druge divjadi v življenjskih območjih zveri je bistveno prevelik. Zato zveri iščejo hrano bliže naseljem oziroma jo najdejo pri slabo zavarovanih pašnih živalih.

– Že vrsto let se poudarja, da pretiravamo s krmljenjem medveda, a ni niti enega načrta, kako in kje krmljenje zmanjšati. Zato rodnost morda narašča, medved je postal krmna žival, tako kot ovce, samo, da živi prosto v naravi.

– Po gozdnih cestah in vlakah in po naravi se poleti (štirikolesniki) in pozimi (snežne sani) v življenjskih območjih zveri preganjajo vozniki, ki razpršujejo divjad in tudi zveri. Niti enega načrta ne ponuja Odlok2020 za rešitev tega problema, ki vpliva na preganjanje živali iz njihovega življenjskega prostora, niti v obrazložitvi tega ne zazna.

– Prav tako bi morali omejiti sečnjo dreves v teh območjih, saj tudi zaradi hrupa in prisotnosti ljudi živali bežijo v bolj urbanizirane predele. V besedilu ne najdemo nobenega načrta, kako upravljati v teh območjih s sečnjo za hlodovino, ki gre v glavnem v izvoz, namesto, da bi se porabila doma in sečnjo zmanjšati.

– Kaotična je tudi urbanizacija območij zveri, nobenega usklajevanja občinskih prostorskih načrtov z obstojem zveri. Če zato medvedka z mladiči slučajno zaide na neko dvorišče v osrednjem območju, ker je pozidava narasla glede na njeno navajeno prejšnje gibanje, je kriv človek, ne žival. Tak primer je bil na Vrhu nad Želimljami. Stanovalci sploh niso obveščeni, da so gradili na osrednjem območju medveda in kako ravnati in kaj pričakovati in kako odvrniti žival brez streljanja.

– V Evropi se vzpostavljajo območja miru (Quiet areas). Slovenija pri tem zaostaja. Prav življenjski prostori zveri so odlična priložnost, da postanejo območja miru. To je še ena od neizkoriščenih možnosti za zadržanje zveri v notranjosti območij.

– Velik, izjemno slabo izkoriščen preventivni ukrep za manjšanje škode je razvoj pastirstva, skupaj s psi. V obrazložitvi navajajo tisočletja ko omenjajo pse, ne navajajo pa, da so bili zraven tudi pastirji. Ti so še danes v drugih državah na Dinarskem območju. In napačna je trditev, da ni denarja za zanesljivo varovanje pašne živine. V Evropi se dobi 100% financiranje za to. Šele nedavno smo izvedeli, da Slovenija več let ni znala poskrbeti za več denarja iz Evrope za zaščito rejnih živali, ampak le 50-60% delež, ko je ministrica za kmetijstvo izjavila, da je uspela dobiti 90%.

– Kmetovalec v področjih zveri mora dobiti 100 % pokritje stroškov za varovanje čred. Država ga mora tudi zavarovati pri zavarovalnici.

– V zvezi s škodami zahtevamo natančno analizo škod. Zakaj je do njih prišlo, kakšno je bilo varovanje, je bil prisoten pastir. Brez analize in na njeni podlagi izdelava rešitev, je vsaka razprava o upravljanju zveri lahko le ”šank” debata za to pristojnih ustanov in ministrstev. Kar ta Odlok2020 tudi je, saj analize ni.

– Povsem neizkoriščena možnost je tudi razvoj in uporaba odvračalnih sredstev za volka in medveda. Na področju elektronike je obilo možnosti. Samo zdajšnji odločevalci niti nimajo tega namena, ker je cilj odstrel za vsako ceno.

10. Takoj je treba prekiniti trženje medveda kot odstrel, trofejo in meso. Ker to je zdaj

postal cilj odstrela. Gre za 1 – 2 milijona prihodka vsako leto za Zavod za gozdove (ZGS), ki upravlja z državnimi lovišči, kjer se največ na krmiščih streljajo medvedi. ZGS je tako v nesprejemljivem konfliktu interesov, ker je obenem predlagatelj odstrela, spada pa pod kmetijsko ministrstvo. ZGS je še v enem konfliktu interesov. Njegova osnovna dejavnost je gozdarstvo, izkoriščanje in upravljanje z gozdovi. In tako zaradi skrbi za mladice, tako sami izjavljajo, predlagajo prevelik odstrel parkljarjev tam, kjer je prostor zveri. Obenem pa spada ostala divjad pod kmetijsko ministrstvo, pri čemer lovci ugotavljajo veliko neusklajenost v območjih zveri, ki pa spadajo pod ministrstvo za okolje in prostor. ZGS tudi zaradi interesa po lesu gradi vlake in gozdne ceste, vnaša nemir s pretirano sečnjo na območjih zveri in je kriva za te vrste vpliv na razkropitev divjadi.

11. AAG predlaga in zahteva, da zaradi konfliktov interesov pri ZGS upravljanje z vso divjadjo, ne le zaščitene, ki je vsa skupaj nedeljiva in predstavlja soodvisen del narave, prevzame ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Strokovni del upravljanja pa Zavod za varovanje narave, ki spada v MOP, kar je veliko bolj logična rešitev. Prav tako se naj na MOP sprejemajo predlogi aktov v zvezi z vso divjadjo, ne pa na ZGS. ZGS je postala krvoločna organizacija.

12. V obrazložitvi Odloka2020 se navajajo razni dokumenti iz projektov in drugih objav. Nekateri podatki so zelo sporni in niso dokazani. Eden teh je število medvedov in volkov v Sloveniji. Pri medvedih se v javnosti navajajo številke, ki nimajo strokovne utemeljitve, kot je na primer 1.000 medvedov. Zahtevamo neodvisno revizijo metod, ki naj bi dale te številke. Če zaupamo v genske analize leta 2007 in 2015 kot v edino doslej znanstveno metodo za medveda, pa so od tod naprej le še ugibanja o številu medvedov in volkov. Javnosti je potrebno dati bolj verodostojen podatek, zato je potrebna strokovna revizija raznih modelov in statističnih metod. Velike številke potem izrablja še politika, da prikimava odstrelu. Ker je to tako pomembno, je potrebna revizija, kot jo poznamo v znanosti kot recenzijo, ki je pri nas na tem področju ne poznamo.

13. Prav tako ne vemo, kdo vse se smatra za stroko na področju volka in medveda. Zahtevamo navedbo, kateri posamezniki se lahko smatrajo za stroko in na katerem področju. Navesti je treba tudi reference, kot je to v znanosti običaj in nujnost, za utemeljitev strokovnosti.

14. AAG se ne strinja z obrazložitvami družbene sprejemljivosti v Odloku 2020. Dokler ne bodo odpravljene škode na pašnih živalih, nima sploh smisla delati ankete med prizadetimi. Zato so ankete in mnenja uporabljena za utemeljitev odstrela brez vrednosti. So tudi škodljive, saj so nestrokovne, ker ne upoštevajo razmer brez škod.

Kot smo zgoraj navedli, je še veliko neizkoriščenih možnosti, zato test, ki obravnava to vprašanje ni izpolnjen in je odstrel protizakonit. Obenem smo priča prav zaradi škod pravemu pogonu nekaterih proti medvedu in volku. ZGS in druge ustanove niso sposobne predlagati ukrepov zmanjšanja škod na minimum ali jih odpraviti. V zgornjem delu teksta smo nekaj teh našteli, in to ne prvič, a jih nihče ne upošteva. Zato odstrel tudi ni upravičen.

15. Zaščita volka in medveda presega zgolj lokalno prebivalstvo. Je splošna javna zadeva. Krivdo za škode nosi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ker ne financira v celoti potrebne zaščite pašnih živali kot to narekujejo lokalne razmere. Kmetovalci ne morejo nositi teh dodatnih stroškov. Prav tako morajo kmetovalci dobiti dodatne subvencije zaradi dodatnih del pri preventivi pred obiski volka ali medveda. Če tega ni, je tako kot bi ministrstvo naščuvalo kmete proti zverem. In to se zdaj dogaja. Nesposobnost MKGP in tudi MOP ne sme biti vzrok za odstrel. Kmetovalci morajo dobiti pastirje, ki jih plača država. Država pa zanje dobi denar od Evrope v 100%. Ne bomo zato streljali živali, ker nismo sposobni tega izpeljat.

16. MKGP mora izdati kmetu dovoljenje, da lahko goji živali v reji na območju volka in medveda. V tem dovoljenju mora tudi zagotoviti vse za preventivo, vključno z vsemi stroški. Obenem mora zagotoviti denar od Evrope. Imeli smo primer, ko na Kočevskem pride do napada volka in kmet se sklicuje, češ, da je vrtec v neposredni bližini. Za to bližino je odgovorno MKGP, ker mu je dovolilo v bližini vrtca rediti slabo zavarovano čredo. Z eno besedo, za vsak napad na slabo zavarovano čredo in bližino naselja bomo terjali odgovornost MKGP, ki slabo ščiti čredo in dovoljuje bližino naselja.

17. Prav tako je MOP odgovoren za širitev urbanizacije v območja medveda in volka. Dovolj je drugod prostora, prostor teh živali mora ostati čim manj poseljen, o čemer mora MOP izdelati tako strategijo in dati navodila upravnim enotam in občinam. Zdaj tega ni. Še ena neizkoriščena možnost.

18. MKGP pa je tudi odgovorno za pašo ovac tam, kjer travo in zdravilne rastline potrebuje jelenjad pa tudi zveri. Imamo primer na Sorici. Zato potem jelenjad hodi na njive in vrtove. Spet kaotičen razvoj brez strategije. Tudi ovce ne smejo biti povsod. Kakšna je ekonomika reje ovac pa javnosti tudi ni znano, in nas tudi zanima, zato želimo ustrezen odgovor.

19. Zahtevamo tudi na občinske meje natančno karto osrednjega, robnega in prehodnega območja. Posebej za medveda (Atlas okolja tega ne omogoča), volka in risa.

20. Obenem zahtevamo tudi kopije pogodb z Avstrijo in Italijo o vzdrževanju koridorjev zveri do njihovih meja.

Na vse točke zahtevamo odgovor neposredno na AAG, ne pa kot je bilo v prejšnjem Odloku2018/2019, da odziva na naše pripombe in zahteve nismo prejeli. Smo subjekt s statusom javnega interesa, zato želimo širši javnosti odgovore in naš komentar k njim tudi sporočiti.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: