c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna


clip_image002

AAG je v  zakonitem roku na MOP poslal pripombe na  osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (dalje Uredba o VVO), ki je bil objavljen 6. 2019 na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (dalje MOP). Pripombe navajamo v nadaljevanju.

Pripombe AAG:

1. 20. člen: Uredba o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, kot je zapisana v osnutku, ne zagotavlja varstva ali ohranjanja pitne vode na obravnavanem območju, temveč nasprotno, neposredno ogroža vire pitne vode za oskrbo prebivalcev v aktualnem času in dolgoročno. To naše prepričanje temelji na dejstvu, da je z Uredbo dovoljeno sistematično, načrtno in časovno neomejeno onesnaževanje v zaledju vodnih virov, zlasti zajetij Malni I in Malni II, Rakov Škocjan RŠ-3/94,Topol-Črne Mlake, Podslivnica 1, Cajnarje C-1/07, Selšček BG-1, K-2 Kozarišče, K-3 Kozarišče, K-4 Kozarišče, K-5 Kozarišče,Š-1/06 Škufče, Š-2/13 Škufče, Korotan, Pikovnik, Knežak 3 (zajetji Sela), Knežak 1 (Zmrzlek), Knežak 2 (K-1) in Knežak 3 (K-3), saj izrecno dovoljuje redno vnašanje neznanih snovi v obliki razstreliv in eksplozivnih sredstev. Kljub temu, da je količina teh snovi sicer omejena na 11.000 kg razstreliva in eksplozivnih sredstev na leto, v Uredbi o VVO ni določeno, da bi to moral kdor koli nadzirati, prav tako niso določene kazenske sankcije ob morebitni prekoračitvi mejne vrednosti. S tem je izrecno dovoljen količinsko, vrstno in časovno neomejen obseg vnosa najnevarnejših onesnažil v okolje, kar je popolnoma v nasprotju z Ustavo, Zakonom o vodah in mednarodnimi direktivami. Samo vprašanje časa je torej, kdaj bodo navedeni vodni viri trajno uničeni.

2. Določbe 1., 2., 3., 4., 5. in 6. alinee (8) odstavka 20. člena določajo, da je navedene zahteve (ki jih tako ali tako nihče ne nadzira) potrebno upoštevati pred izvedbo gradnje navedenih objektov in drugih gradbenih posegov. Ko bodo objekti enkrat zgrajeni in gradbeni posegi izvršeni, pa ni nikakršnih omejitev več za izvajanje vojaških dejavnosti v zaledjih zajetij Malni I in Malni II, Rakov Škocjan RŠ-3/94,Topol-Črne Mlake, Podslivnica 1, Cajnarje C-1/07, Selšček BG-1, K-2 Kozarišče, K-3 Kozarišče, K-4 Kozarišče, K-5 Kozarišče,Š-1/06 Škufče, Š-2/13 Škufče, Korotan, Pikovnik, Knežak 3 (zajetji Sela), Knežak 1 (Zmrzlek), Knežak 2 (K-1) in Knežak 3 (K-3). To je popolnoma nesprejemljivo. Uredbo o VVO je potrebno dopolniti z določili, ki bodo izrecno omejevala vse vrste dejavnosti, ki pomenijo vnos onesnažil, kar lahko pomeni ogrožanje virov pitne vode.

Brez učinkovite in čim bolj obsežne sanacije obstoječih okoljskih bremen v prostoru, ki ga obravnava Uredba o VVO, ni mogoče zagotavljati trajnega varovanja virov in zajetij pitne vode.

3. Uredbo o VVO je potrebno dopolniti z določili, ki se bodo nanašala na obstoječe vire onesnaževanja in/ali ogrožanja zajetij pitne vode na način, da bodo ugotovljeni obstoječi viri onesnaževanja vodnih virov, predpisani postopki in ukrepi za zmanjšanje obstoječega onesnaževanje ter predpisani roki za izvedbo sanacij ter ukrepov za zmanjšanje obstoječega onesnaževanja. Znano je, da je v obravnavanem območju cela vrsta neustreznih objektov in dejavnosti, ki neposredno ogrožajo posamezna zajetja pitne vode (npr.: čistilne naprave, ki so ob povišanih vodostajih poplavljene zaradi česar pride do neposrednega izlitja fekalij, blata in drugih onesnažil v vodotoke, neustrezni in dotrajani lovilci olj ob avtocesti, železnici in drugih javnih cestah, prepustne greznice, prepustna gnojišča, neustrezno zavarovana skladišča nevarnih snovi, divja odlagališča, ki vsebujejo tudi nevarne snovi, če naštejemo le nekatere).

Brez učinkovite in čim bolj obsežne sanacije obstoječih okoljskih bremen v prostoru, ki ga obravnava Uredba o VVO, ni mogoče zagotavljati trajnega varovanja virov in zajetij pitne vode.

4. Vojaške aktivnosti obsegajo tudi uporabo bojnih strupov, ki se izpirajo v podtalnico. Uredba ne zajema ukrepov v teh primerih. Mnogi bojni strupi se ne mešajo z vodo, kar pomeni dolgotrajno onesnaževanje vodnih virov.

Tako postopkovno izigravanje priprave prostorskih in okoljskih predpisov je v nasprotju z Ustavo RS in s celo vrsto zakonov ter mednarodno zavezujočih direktiv.

AAG zahteva od državnih organov, da spoštujejo v Ustavi zapisane pravice državljanov, tudi pravico do pitne vode. Ob aktualnem poznavanju značilnosti kraškega okolja, hkratnem pomanjkljivem vedenju o podzemnem pretakanju voda v konkretnem območju ter bolečih izkušnjah onesnaženja kraških vodnih virov (npr. nedavno izlitje kerozina v zaledju Rižane, trajno uničenje izvira Krupe s PCB) ter ob nevarnostih, ki jih prinašajo podnebne spremembe (vse pogostejše suše, pomanjkanje vode, nepredvidljivi ekstremni vremenski pojavi), bi se pristojni pripravljavci morali zavedati, da so vodni viri neprecenljivi za življenje v Sloveniji. Zato pričakujemo in zahtevamo resen in poglobljen pristop pri pripravi novega osnutka Uredbe o VVO ter dosledno upoštevanje podanih pripomb.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: