c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PRIPOMBE AAG k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna


vodarna_malniAlpe Adria Green (AAG) je v zakonske roku poslal na MOP PRIPOMBE IN PREDLOGE k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079) (v nadaljevanju Predlog Zakona VVO Malni).

UVOD

Nikomur še ni uspelo dokazati, da izvajanje vojaških dejavnosti z uporabo in tvorbo okolju, vodi in zdravju ljudi nevarnih snovi na območju kraških vodonosnikov Javorniki in Snežnik nima nikakršnih škodljivih vplivov na podzemne vode in na pitno vodo ter na zdravje ljudi in drugih živih bitij. Dokazov o nasprotnem – o nezanemarljivem tveganju za onesnaženje podzemnih voda, o nevarnosti ogrožanja edinega relevantnega vira pitne vode v tem delu Slovenije, ter o realni možnosti trajnega onesnaženja neprecenljivega kraškega vira pitne vode Malni pri Planini v stoletju, ko postaja pitna voda najpomembnejši strateški ne-obnovljivi naravni vir, obstaja precej. Dolga je tudi vrsta poznanih žal slabih izkušenj iz prakse – negativni vplivi vojaških poligonov in izvajanja vojaških / obrambnih dejavnosti na okolje in na zdravje ljudi po vsem svetu so dejstvo in o njih poteka vse več raziskav. Nezanemarljivo število vojaških baz in vojaških poligonov je bilo v zadnjih desetletjih zaprtih in ukinjenih prav iz razlogov okoljske nesprejemljivosti.

V AAG že več let opozarjamo na nezdružljivost izvajanja vojaških dejavnosti na območju dosedanjih poligonov Poček in Bač ter načrtovanja (najverjetneje mednarodne) vojaške baze s stalno nastanitvijo z Državnim prostorskim načrtom za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna – OSVAD, z varovanjem kraškega podzemlja, kraških podzemnih voda in kraškega vira pitne vode Malni.

Ker je Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079), oktober 2019, prvenstveno sporen zaradi obstoječega izvajanja vojaških dejavnosti z nevarnimi snovmi na območju vadišča Poček in Bač – na območju vodonosnikov Javorniki in Snežnik, in ker Predlog Zakona VVO Malni predstavlja poskus vzpostavitve vnaprejšnje pravne podlage za umeščanje načrtovane vojaške baze OSVAD s stalno nastanitvijo in z nezanemarljivim povečanjem tveganj za trajno onesnaženje okolja in pitne vode na tem območju – še pred samo izvedbo postopka Državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna DPN OSVAD, se pripombe in predlogi v nadaljevanju pretežno nanašajo ravno na to območje.

Zelo smo razočarani nad ponovnim poskusom umeščanja tako okoljsko tveganih ureditev v tako občutljiv in za oskrbo s pitno vodo tako pomemben prostor, zato čisto na začetku predlagamo in zahtevamo:

– da se temeljito preuči izkušnje iz vseh dosedanjih ekološko neugodnih situacij in nesreč, povezanih z ogrožanjem in onesnaženjem kraških podzemnih voda (primer trajno zastrupljene kraške reke Krupe, primer zgodovine reke Reke in Škocjanskih jam, primer nejasnega onesnaženja Križnih jam, primer KEMIS, primer FRAGMAT, primer izlitja kerozina v Hrastovljah znotraj vodovarstvenega območja kraškega vira pitne vode Rižana in drugih), in se jih uporabi pri nujnih popravkih Predloga tega Zakona,

– da se navede in javno predstavi vse strokovne podlage, na katerih temelji Predlog Zakona VVO Malni in Publikacijske karte vodovarstvenih območij,

– da se pred nadaljevanjem postopka sprejemanja tega Zakona izvede vse dodatne nujno potrebne raziskave zaradi ugotavljanja popolnega dejanskega stanja kraških vodonosnikov Javorniki in Snežnik.

V izogib morebitnim nepopravljivim posledicam v naravnem okolju, na virih pitne vode in na zdravju ljudi, ki jih lahko povzroči nadaljevanje izvajanja vojaških dejavnosti z uporabo nevarnih snovi na tem območju, pozivamo Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Direktorat za okolje, Direkcijo za vode ter Zakonodajno pravno službo Državnega zbora, da priporočite umik Predloga Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079), oktober 2019, takojšnjo preventivno prekinitev izvajanja vseh vojaških dejavnosti s pitni vodi in zdravju ljudi nevarnimi snovmi na vadišču Poček in Bač ter ustavitev vseh nadaljnjih postopkov v zvezi z Državnim prostorskim načrtovanjem za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna DPN OSVAD, ker obstajajo utemeljeni dvomi v njihovo izvajanje brez vsakršnega tveganja za onesnaženje pomembnega kraškega vodnega vira za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, in ker tveganja za zdravje ljudi ni mogoče izključiti.

Posebej opozarjamo na nevaren precedens, ki ga predstavlja Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, v pravnem redu RS s tem ko:

· nosi ime varovanja voda – a želi uzakoniti možnosti trajnega onesnaževanja pitne vode z nevarnimi snovmi,

· navaja skrb za zdravje ljudi – a želi uzakoniti neovirano uporabo nevarnih snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi,

· citira predpisano temeljno načelo previdnosti, določa pa ravnanja po načelu varnosti,

· ob sklicevanju na Zakon o varstvu okolja in Zakon o vodah definira dopustnost trajnega onesnaževanja okolja in voda,

· zaradi načrtovanja enega okoljsko tveganega vadišča zahteva suspendiranje strateških ukrepov varstva prostora, okolja in voda.

Opozarjamo, da sprejetje zakona, uredbe ali državnega prostorskega načrta oziroma izdaja upravnega dovoljenja, temelječega na strokovnih podlagah in oceni tveganja za onesnaženje podzemnih voda in pitne vode, v pravilnost katerih je mogoče utemeljeno dvomiti, temelječega na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, neprimernih metod in nepravilnih analiz, oziroma na zakonski podlagi, neskladni z Ustavo RS, lahko vodi v nezakonito oziroma protiustavno stanje oziroma lahko povzroči nepopravljivo škodo. V primeru obstoja utemeljenega dvoma o obstoju škodljivih vplivov na okolje, na pitno vodo ali na zdravje ljudi pristojni organ po načelu previdnosti takšnega plana oziroma predpisa ne sme potrditi.

POJASNILO:

Čeprav Predlog Zakona VVO Malni določa, da se vodovarstvena območja podrobneje določijo z uredbo vlade, ki mora biti v skladu z njim, se PRIPOMBE IN PREDLOGI v posameznih delih nanašajo tudi na pravilnost njihovega določanja – Publikacijska karta VVO je namreč sestavni del Predloga Zakona VVO Malni.

PRIPOMBE IN PREDLOGI k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih

za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079)

(v nadaljevanju Predlog Zakona VVO Malni)

Pripombe so na začetku le taksativno naštete in predstavljene s kratkim opisom, v nadaljevanju pa so posebej obrazložene.

PRIPOMBA št. 01: Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079) – Predlog Zakona VVO Malni, je v neskladju z določbami 70. a člena Ustavo RS (Uradni list RS, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016),

PRIPOMBA št. 02: Določbe 70. a člena Ustavo RS še niso integrirane v zakonodajo RS s področja varstva voda in s področja varstva pitne vode, torej predpisi s teh področij niso v skladu z Ustavo RS.

PRIPOMBA št. 03: Predlog Zakona VVO Malni v 22. členu vsebuje določbo, po kateri se morajo z njegovimi določbami in z določbami Uredbe, ki bo sprejeta na njegovi podlagi, uskladiti vsi prostorski akti države, kar je v neskladju s pravnim redom R Slovenije.

PRIPOMBA št. 04: Predlog Zakona VVO Malni je v delu, ki se nanaša na obstoječe vojaške /obrambne dejavnost ter na umeščanje načrtovanega mednarodnega vojaškega vadišča OSVAD s stalno vojaško nastanitvijo v prostor znotraj ožjega vodovarstvenega območja vodnega zajetja Malni, v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja.

PRIPOMBA št. 05: Predlog Zakona VVO Malni vsebuje kukavičje jajce – pod nazivom določanja vodovarstvenih območij, torej varstva površinskih in podzemnih voda ter zajetij pitne vode, gre v bistvu tako za potrditev legalizacije izvajanja obstoječih vojaških /obrambnih dejavnostih na poligonih Poček in Bač z uporabo okolju, pitni vodi in zdravju ljudi nevarnih snovi v zunanjem okolju, kot tudi za vzpostavljanje pravne podlage za umeščanje načrtovanega mednarodnega vojaškega vadišča OSVAD s stalno vojaško nastanitvijo v prostor znotraj vodovarstvenega območja.

PRIPOMBA št. 06: Iz določb Predloga Zakona VVO Malni in iz določb Osnutka Uredbe VVO Malni izhaja, da tveganje za onesnaženje vodnega telesa in tveganje za zdravje ljudi obstaja in ga ni mogoče izključit, predvideno pa je le preverjanje skladnosti z državnim prostorskim načrtom in sprejemljivosti vplivov na vodni režim in na stanje vodnega telesa.

PRIPOMBA št. 07: Predlog Zakona VVO Malni ne temelji na vseh predpisanih bistvenih načelih pravnega varstva okolja ter varstva voda in upravljanja z njimi.

PRIPOMBA št. 08: Predlog Zakona VVO v osnovi potepta predpisano načelo previdnosti ter nedovoljeno uveljavlja načelo varnosti.

PRIPOMBA št. 09: Iz določb Predloga Zakona VVO Malni izhaja potrditev vzročne povezave med izvajanjem vojaških dejavnosti na območju vojaških vadišč Poček in Bač oziroma načrtovanega OSVAD z uporabo nevarnih snovi v zunanjem okolju ter tveganjem za zdravje ljudi.

PRIPOMBA št. 10: Nejasne določbe o skladiščenju in uporabi radioaktivnih snovi na vodovarstvenih območjih.

PRIPOMBA št. 11: Zavajajoče navedbe v spremnem besedilu Predloga Zakona VVO Malni str. 11 – Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost pravu EU.

PRIPOMBA št. 12: Zavajajoče navedbe v spremnem besedilu Predloga Zakona VVO Malni str. 12 – Predlagani zakon vključuje spremembe, ki imajo bistvene in trajne posledice na okolje, na podzemne vode, na pitno vodo in na zdravje ljudi.

PRIPOMBA št. 13: Sprejemanje predpisov v obratnem vrstnem redu in kršitev pravic sodelovanja javnosti pri projektih z vplivi na okolje.

PRIPOMBA št 14: Predlog Zakona ne upošteva bistvenih ugotovitev, opozoril in priporočil Računskega sodišča RS št. 320-7/2017/30, z dne 18.3.2019 v zvezi z dolgoročnim ohranjanjem virov pitne vode, ki imajo.

PRIPOMBA št. 15: Malni so specifični primer v Sloveniji.

PRIPOMBA št. 16: Pri pripravi Predloga Zakona VVO Malni ter tudi pri pripravi Osnutka Uredbe VVO A Malni niso bila upoštevana dejstva in priporočila iz strokovnega mnenja dr. Janje Kogovšek.

PRIPOMBA št. 17: Kritična odsotnost terenskih raziskav in podatkov.

PRIPOMBA št. 18: Opravljeni 1 sledilni poskus oziroma 13 sledilnih poskusov.

PRIPOMBA št. 19: Nepoznavanje Krasa in ekološke nesreče na kraškem območju.

PRIPOMBA št. 20: Preučitev škodljivih vplivov obstoječih vojaških baz in poligonov.

PRIPOMBA št. 21: Predlog Zakona VVO Malni je v neskladju z določbami Analize tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni – Gradnja vojaških objektov CC-SI 24201 je prepovedana na najožjem VVO I in na ožjem vodovarstvenem območju VVO II.

PRIPOMBA št. 22: Predlog Zakona VVO Malni je v neskladju z določbami Analize tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni – Gradnja vojaških strelišč je prepovedana na ožjem vodovarstvenem območju VVO II.

PRIPOMBA št. 23: Nepopolne raziskave in podatki.

PRIPOMBA št. 24: :Analize in Karte ranljivosti okolja za Vodovarstvena območja niso bile izdelane oziroma niso bile predstavljene v javni obravnavi.

PRIPOMBA št. 25:

Predlog Zakona VVO Malni ter priložena Publikacijska karta vodovarstvenih območij temeljita na napačno predpostavljenem tipu vodonosnika za pogorje Javorniki in Snežnik

OPOMBA: TA PRIPOMBA JE NEPOPOLNA ZARADI V JAVNI OBRAVNAVI NENAVEDENIH IN NEPREDSTAVLJENIH STROKOVNIH PODLAG, NA KATERIH JE TEMELJILA IZDELAVA TAKO PUBLIKACIJSKE KARTE VODOVASRTVENIH OBMOČIJ IZ PREDLOGA ZAKONA VVO MALNI, KOT TUDI IZDELAVA KARTE VVO IZ OSNUTKA UREDBE VVO A MALNI, ZATO SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO NJENE MOREBITNE NAKNADNE DOPOLNITVE OZIROMA ŠE PODROBNEJŠE OBRAZLOŽITVE.

PRIPOMBA št. 26: Predlog Zakona VVO Malni poskuša s Prilogo – publikacijsko karto uveljaviti zunanje meje vodovarstvenih območij, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in ne temeljijo na ustreznih strokovnih podlagah – primer Trbuhovica.

PRIPOMBA št. 27: Predlog Zakona VVO Malni poskuša s Prilogo – publikacijsko karto uveljaviti notranje meje vodovarstvenih območij, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in ne temeljijo na ustreznih podatkih, raziskavah in analizah.

PRIPOMBA št. 28: Predlog Zakona VVO Malni poskuša s Prilogo – publikacijsko karto uveljaviti notranje meje vodovarstvenih območij, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in ne temeljijo na ustreznih strokovnih podlagah – primer Javorniki.

PRIPOMBA št. 29 a, b, c, d, e, f: Notranje meje VVO in Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja VVO.

PRIPOMBA št. 30: Odsotnost zdravorazumskega strožjega varovanja kakovostnejšega, stabilnejšega in višje pretakajočega se toka podzemnih voda – Javorniškega toka .

PRIPOMBA št. 31: Glavnina podzemne vode Javorniškega toka se pretaka po kanalih, katerih prostorsko porazdelitev je praktično nemogoče napovedati, zato določanje meja vodovarstvenih območij na območju pogorja Javorniki z metodami za medzrnski vodonosnik ni mogoče pravilno določiti.

PRIPOMBA št. 32: Predlog spremembe notranjih meja med VVO I in VVO II iz previdnosti in preventive zaradi zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja strateških vodnih virov.

PRIPOMBA št. 33: Predlog izvedbe potrebnih raziskav, analiz in izdelave smernic za zaščito vodonosnikov po koceptu Projekta ASTIS / Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Soča/Isonzo.

PRIPOMBA št. 34: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za določitev vplivnega območja obstoječih vojaških vadišč Poček in Bač oziroma načrtovane širitve mednarodne vojaške baze OSVAD na kraške podzemne vode.

PRIPOMBA št. 35: Predlog Zakona VVO Malni ne predvideva pravice sodelovanja ter podajanja pogojev in mnenj lokalnih skupnosti v vplivnem območju onesnaževanja z nevarnimi snovmi izven zunanjih meja vodovarstvenega območja.

PRIPOMBA št. 36: Predlog Zakona VVO Malni ne določa ukrepov v primeru onesnaženja podzemnih voda z nevarnimi snovmi za vplivno območje izven zunanjih meja vodovarstvenega območja.

PRIPOMBA št. 37: Predlog Zakona VVO Malni ne predvideva pogojev in kriterijev za reguliranje izvajanja vojaških / obrambnih dejavnosti z uporabo nevarnih snovi v zunanjem okolju na kraškem vodonosniku – izvedba celovite presoje vplivov na okolje za te dejavnosti ter za uporabo in vnašanje nevarnih snovi v zunanjem okolju ni predvidena.

PRIPOMBA št. 38 Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za reguliranje vseh nevarnih snovi, ki se uporabljajo ob izvajanju vojaških / obrambnih dejavnosti v zunanjem okolju in zaradi sposobnosti prehajanja v podzemno vodo lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

PRIPOMBA št. 39: Predlog Zakona VVO Malni poskuša vzpostaviti pravno podlago:

· za zakonito – časovno neomejeno vnašanje nevarnih snovi neposredno v zunanje okolje in v kraške podzemne vode,

· za zakonito – časovno neomejeno vnašanje nevarnih snovi neposredno v pitno vodo za oskrbo prebivalstva

· za zakonito in trajno ogrožanje zdravja ljudi.

PRIPOMBA št. 40: Predlog Zakona VVO Malni vsebuje elemente diskriminatornosti.

PRIPOMBA št. 41: Predlog Zakona VVO Malni kot tudi Osnutek Uredbe VVO Malni ne vsebujeta določb s pogoji in kriteriji za registriranje, kategoriziranje in analizo obstoječega onesnaženja tal, kraškega podzemlja ter podzemnih voda glede na posamezne vire onesnaženja.

PRIPOMBA št. 42: Predlog Zakona VVO Malni kot tudi Osnutek Uredbe VVO Malni ne določata kriterijev in pogojev obvezne izvedbe posnetkov ničelnega (referenčnega) stanja ohranjenosti / onesnaženosti okolja in podzemnih voda na območju izvajanja vojaških / obrambnih dejavnosti v zunanjem okolju.

PRIPOMBA št. 43: Predlog Zakona VVO Malni ne določa ukrepov v primeru onesnaženja podzemnih voda in pitne vode ob izvajanju vojaških / obrambnih dejavnosti z nevarnimi snovmi v zunanjem okolju.

PRIPOMBA št. 44: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za vzpostavitev mreže lokacij merilnih mest za izvajanje monitoringov onesnaženja tal, kraškega podzemlja in podzemnih voda s posebnim poudarkom na najbolj kritičnih lokacijah .

PRIPOMBA št. 45: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za dostop in izvajanje nadaljnjih (civilni)h raziskav na vodovarstvenih območjih znotraj območja vojaških poligonov.

PRIPOMBA št. 46: Predlog Zakona VVO Malni ne določa ukrepov v primeru z monitoringi registriranih prekoračitev mejnih in dopustnih vrednosti onesnaženja v tleh, v kraškem podzemlju, v podzemnih vodah in v pitni vodi.

PRIPOMBA št. 47: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za primer uveljavitve Načela Zakona o vodah št. 2 – načelo dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, ali Načela Zakona o vodah št. 6 – načelo upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih zakonitostih, zaradi česar bo morebiti potrebno naknadno uveljaviti prepoved izvajanja vojaških dejavnosti ter ukinitev vojaških vadišč.

PRIPOMBA št. 48: Predlog Zakona VVO Malni ne vsebuje določb, ki bi omogočale neodvisen in učinkovit nadzor nad ohranjanjem oziroma ogrožanjem okolja in voda.

PRIPOMBA št. 49: Suspendiranje veljavne zakonodaje za izvajanje obstoječih vojaških / obrambnih dejavnosti v zunanjem okolju 23. člen (postopki v prehodnem obdobju).

PRIPOMBA št. 50: Predlog Zakona VVO Malni – enako kot tudi Osnutek Uredbe VVO A Malni, ne določa obveznosti izvedbe sanacije obstoječega onesnaženja tal in kraškega podzemlja, ki predstavlja vpliv na podzemne vode ter kraških podzemnih voda na območju vojaških vadišč.

PRIPOMBA št. 51: Določba 18. člena Predloga Zakona VVO Malni je neizvedljiva – sanacija v primeru razlitja / pronicanja nevarnih snovi na kraškem terenu je praktično nemogoča.

PRIPOMBA št. 52: Predlog Zakona VVO Malni v 17. členu (omejitev ali prepoved dejavnosti) predvideva možnost, da »lahko Vlada za določen čas na vodovarstvenih območjih ali na njihovih delih omeji ali prepove dejavnost ali delovanje, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja«.

PRIPOMBA št. 53: Predlog Zakona VVO Malni ne določa kriterijev in pogojev za reguliranje posameznih vojaških dejavnosti z ozirom na vrsto in stopnjo ogrožanja voda in tveganja za zdravje ljudi, niti ne določa, da se ti kriteriji in pogoji določijo s podzakonskim aktom v določenem roku.

PRIPOMBA št. 54: Predlog Zakona VVO Malni ne upošteva strateškega pomena vodnega zajetja Malni in njegovega prispevnega zaledja koz najizdatnejšega in najkvalitetnejšega vodnega vira v tem delu JZ Slovenije – perspektiven za dolgoročno načrtovanje javne preskrbe s pitno vodo.

PRIPOMBA št. 55: Predlog Zakona VVO Malni ne upošteva širšega strateškega pomena vodnega zajetja Malni in možnost realizacije že sprejetega koncepta dolgoročne rešitve vodooskrbe za celotno južnoprimorsko regijo, imenovanega regionalni Primorski vodovod.

PRIPOMBA št. 57: Med Predlogom Zakona o zavarovanju vodnih teles vodonosnikov na zalednem območju zajetja Malni, ki ga je predstavila občina Postojna, in Predlogom Zakona vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (EVA 2019-2550-0079), ki ga predstavlja Vlada RS, obstajajo bistvene razlike, ki so v škodo stopnji varstva kraških podzemnih voda in varstva zajetja pitne vode Malni.

PRIPOMBA št. 58: Sprejemanje predpisov v obratnem vrstnem redu in izvotljevanje pravic sodelovanja javnosti pri projektih z vplivi na okolje.

PRIPOMBA št. 59: AAG se strinja s Pripombami Civilne iniciative Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja z dne 21.08.2019, ki izhajajo iz vsebine PREDSTAVITVE UTEMELJENEGA DVOMA v popolnost dokazovanja vplivov vojaških dejavnosti na podzemne vode in v pravilnost določitve ocene tveganja iz Dopolnitve strokovnih podlag za Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji), št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019

PRIPOMBA št. 60: AAG se strinja s Pripombami in obrazložitvami, ki jih je dala Civilna iniciativa Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja z dne 15.9.2019, na Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna (VVO A) št. 007-53/2015

PRIPOMBA št. 61: Predlog Zakona VVO Malni je vsled vseh navedenih bistvenih pripomb napačno poimenovan.

  1. AAG se strinja z Obrazložitvami in Prilogami ter drugimi podatki Civilne iniciative Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja, ki jih je poslala na MOP za zgornje pripombe.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: