c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Na parlamentarnem odboru kritični do kanalizacijskega projekta C0


V petek 15.11.2019 se je sestal na 22. nujni seji Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Na seji so obravnavali samo eno točko in sicer:

Predlog priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju Ljubljanskega vodonosnika, EPA 877-VIII

Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so bili v razpravi o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika kritični do načina vodenja projekta kanalizacijskega kanala C0, kot ga izvaja ljubljanska občina.

C0 - radio študent

V uvodu seje je Anže Logar (SDS) povedal: “V nekem civiliziranem svetu na splošno velja, da ne opravljaj potrebe na krožniku, iz katerega potem ješ. Po tej analogiji ne gradiš kanalizacijskega voda čez vodno zajetje, čez katerega se črpa voda za glavno mesto,”. Kljub temu Mestna občina Ljubljana (MOL) nad vodovarstvenim zajetjem Kleče gradi kanalizacijski vod C0 do osrednje čistilne naprave, je nadaljeval opozicijski poslanec. Po mnenju civilnih iniciativ in nevladne organizacije Alpe Adria Green se projekt izvaja na podlagi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, kar je bilo že večkrat izpostavljeno, je dodal.

Logar je izpostavil tudi, da je bil postopek izdaje gradbenega dovoljenja izpeljan s prevaro, kar menijo tudi krajani. Kot je spomnil, se je najprej govorilo o poenostavljenem projektu, da je dovoljenje sploh bilo izdano, šele nato je sledila ugotovitev, da gre za zahteven projekt. “Lučaj stran je šentviško pokopališče, ki ga ne smejo širiti zaradi vodovarstvenega območja. Ne smejo prestaviti zidu zaradi domnevnega vpliva na podtalnico, dovolijo pa brez presoje vplivov na okolje prenos velike količine kanalizacije, torej iztrebkov, čez vodovarstveno območje. Razumi, kdor more,” je bil še kritičen Logar.

 

clip_image001_thumb.jpg

V razpravi so sodelovali tudi povabljeni, ki so podali številne pripombe na ta projekt.

Aleš Mrzel, predstavnik krajanov je opisal stanje na terenu, MOL še danes ne ve, kje so pravzaprav občinske parcele, saj te ostajajo geodetsko neurejene, občina pa jih po njegovih besedah niti ne želi urediti. Mrzel je bil kritičen tudi do neodzivnosti pristojnih organov, “ki se kljub obilju literature in številnim kršitvam ne odzovejo. Zato se vzbuja upravičen sum kriminala širše razsežnosti. To so hude besede, a to si številni mislijo,” je še dejal.

Mirko Brnič Jager, predstavnik Alpe Adria Green je seznanil člane odbora z številnimi pomanjkljivostmi projekt, med drugim je povedal :

1. Vodovarstveno območje (VVO) vodonosnika Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico je za več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice glavno odjemno območje pitne vode iz katerega se pitna voda neposredno prečrpava v vodovodni sistem Ljubljane. V to območje se v nasprotju z veljavnimi predpisi RS vgrajuje kanalizacija kanala C0, premera 1.200 mm, kar ga uvršča v kategorijo zahtevnih objektov. Območje Brod Ježica je območje zelenih in kmetijskih površin in tukaj ni objektov in greznic in ni potreb po priključevanju na kanalizacijo. Zato je nedopustno, da se bo na to nenadomestljivo VVO po nepotrebnem transportiralo neskončne količine kanalizacije, oziroma, da se bo na vodozajemnem območju Brod Ježica vsako sekundo v pretoku zadrževalo več tisoč ton nevarnih odpadnih voda, ki bi se v primeru poškodovanja kanalizacijskih cevi izlile v vodonosnik in pitno vodo.

2. Znano je dejstvo, da območje Brod Ježica prepolavlja geološka prelomnica, ki ustvarja aktivno potresno območje. V primeru vgraditve kanala C0 v nemirno zemljino vodonosnika med Brodom in Ježico, se bodo potresne sile zaletavale v vkopan longitudinalni objekt, kanal C0 in ustvarjale permanentno grožnjo poškodovanja stikov in cevi kanalizacije. V primeru poškodovanja gradbene strukture kanalizacije, kar je z veliko verjetnostjo pričakovana prihodnost tega večgeneracijskega objekta, bodo nevarne odpadne vode odtekale neposredno v pitno vodo na vplivnem območju vodarne Šentvid, Kleče in Hrastje, onesnaževale vodonosnik in čisto pitno vodo in se kot kontaminirana voda prečrpavala v vodovodni sistem Ljubljane, ter s tem ogrožale zdravje in življenja ljudi. V primeru ko bi varnostni sistem črpališč zaznal kontaminacijo pitne vode, bi se črpanje ustavilo in več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice bi ostalo brez pitne vode. Sedaj še čista pitna voda bi se za nadaljnjo uporabo morala podrediti ukrepom razkuževanja oziroma kloriranja. V primeru močnejšega potresnega udara, kar je prav tako napovedana prihodnost, pa bi lahko nastale hude poškodbe kanalizacije po vsej dolžini vodonosnika. Tisoče ton nevarnih odpadnih voda, ki bi se izlile v vodonosnik, bi ga onesnažile do te mere, da bi izgubil funkcijo filtracije reke Save in Ljubljana bi trajno izgubila ta nenadomestljiv vodni vir. Tej obrazložitvi dodajam zahtevo, da ARSO pridobi potresno poročilo za območje Brod Ježica in ga v svojem poročilu tudi upošteva.

3. Znano je dejstvo, da hudourniška reka Sava na vodozajemnem mestu vodarne Šentvid, Kleče v vodonosniku od Broda do Ježice, sproža sunkovita, več metrov visoka nihanja podtalnice. Sile, ki se ob tem sprožajo v zemljini vodonosnika bodo trajna grožnja poškodovanju v vodonosnik vkopanih kanalizacijskih cevi kanala C0. Investitor, Mestna občina Ljubljana (MOL), je že, v nasprotju z veljavnimi predpisi RS, vgradila del kanalizacije med Brodom in Ježico, v javnosti pa so že prisotne fotografije poškodovanja kanalizacijskih cevi zaradi delovanja prekomernih količin podzemnih voda.

4. Kanalizacijska struktura kanala C0 je večgeneracijski objekt. V tem poudarku izpostavljam dejstvo, da se materiali starajo in, da kanalizacija po vseh območjih napeljave, prav zaradi dejstva staranja materialov, popušča, odpadne vode pa se prosto izlivajo v podtalje. To so dejstva, ki se morajo, tudi v sosledju trajno prisotnih potresnih in hidrogeoloških sil, ki delujejo v zemljini vodonosnika med Brodom in Ježico, upoštevat.

5. Vodooskrbno mesto, ki zagotavlja pitno vodo več kot 100.000 uporabnikom, sodi v koncept kritične infrastrukture. Enostavno dostopna kanalizacijska cev, v kateri se v pretoku, na glavnem VVO med Brodom in Ježico, vsako sekundo nahaja več tisoč ton nevarnih odpadnih voda, je enostavno dosegljiva tarča morebitnih vojnih, terorističnih ali drugih sovražnih napadov ter v primeru naravnih nesreč. To zahtevo se v zahtevi za CPVO mora v skladu z veljavnimi predpisi upoštevat.

6. Do sedaj izvedena dela na območju Brod Ježica dokazujejo številne nepravilnosti vgrajene oziroma vkopane kanalizacije. Cevi so med seboj že sedaj razmaknjene kar pomeni, da se bo že prva pošiljka kanalščin iz Vodic in Medvod na vodozajemnem območju vodarne Kleče izlivala v vodonosnik med Brodom in Ježico in onesnaževala vodonosnik ter kontaminirala pitno vodo.

7. Investitor MOL je na vodozajemnem območju Šentvid, Kleče med Brodom in Ježico samovoljno zamenjal sistem vkopavanj okrogle kanalizacijske cevi premera 1.200 mm in nezakonito, v nasprotju z veljavnimi predpisi, vgrajuje betonske jaške pravokotnega prereza. V te betonske jaške pritrjuje na obodne nosilce kanalizacijske cevi okroglega prereza premera 1.200 mm. S tem investitor MOL dokazuje, da do sedaj izvedenih del nima pod nadzorom, da ni upošteval izjemno zahtevnih in kompleksnih okolijskih parametrov, ki imajo neposreden vpliv na varnost kanala C0 in da z izvedbo kanala C0 na vodoodjemnem območju vodarn Šentvid, Kleče med Brodom in Ježico ogroža resurse pitne vode in ne more več zagotavljat varne oskrbe več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice. Fotodokumentacija izvedenih del dokazuje, da reže med vkopanimi kanalizacijskimi cevmi med Brodom in Ježico ne zagotavljajo predpisane vodotesnosti in vse poti do onesnaževanja pitne vode z nevarnimi odpadnimi vodami so že odprte.

Ministrstvo za okolje in prostor ima prav tako pomisleke glede projekta

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je pojasnil, da MOL še ni pridobil vseh gradbenih dovoljenj za celoten potek cevovoda. Po podatkih, ki izhajajo iz opravljenih nadzorov inšpektorata, investitor dela opravlja na območjih, kjer ima gradbena dovoljenja, ne sme pa jih na delih, za katere jih nima, je pojasnil. Inšpektorji so po njegovih besedah sicer izvedli že več nadzorov in v tem smislu nepravilnosti ni ugotovil. Od skupno šestih nadzorov so bili štirje že ustavljeni, dva pa še potekata.

“Ko smo bili opozorjeni na sum nepravilnosti pri izvedbi projekta C0, smo se takoj odzvali. Naročili smo revizijo vseh postopkov, ki jih je vodilo ministrstvo, obenem pa tudi recenzijo tehničnih rešitev projekta. Revizija je pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabe prakse v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in nadzora,” je povedal.

Po Prijonovih besedah je minister Simon Zajc že izdal navodilo, da prakse izboljšajo. “Naročili smo tudi pregled samega postopka umeščanja projekta v prostor in pravni pregled zakonitosti izdanih odločb. Na osnovi teh podatkov bomo sprejeli vse potrebne ukrepe,” je zagotovil.

Nad slišanim so bili zgroženi tudi poslanci, ki so sodelovali v razpravi. Soniboj Knežak (SD) je dejal, da je vrag vzel šalo, in dodal, da je treba zaščititi proračunska sredstva, da država ne bo vračala evropskih sredstev zato, ker so projekt drugi napačno peljali. Gregor Perič (SMC) pa je pripomnil, da iz tega cevovoda C0 smrdi, še preden je bil predan v uporabo. “Na podlagi slišanega bi lahko izdali priročnik, kako se ne vodi projekta in kako se ne črpa evropskih sredstev,” je še dodal. Voda je po besedah poslanca Andreja Rajha pomembna kategorija tudi za stranko SAB, zato jih “zadeve z umeščanjem tega voda čez ljubljanski vodonosnik zelo skrbijo”.

Po razpravi  je Odbor na koncu potrdil po dve priporočili SDS-a in koalicijskih strank za izredno sejo DZ-ja na to temo, ki bo prihodnji teden. DZ tako odbor v sprejetje predlaga, naj vladi priporoči, naj v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije.

Prav tako na predlog SDS-a predlagajo DZ-ju v sprejetje, naj ministrstvu za okolje in prostor priporoči, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržalo oz. ustavilo gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježic.

Dve priporočili je prispevala še koalicija, in sicer DZ-ju svetujejo, naj okoljskemu ministrstvu priporoči, da ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti. Prav tako naj DZ po predlogu odbora okoljskemu ministrstvu priporoči, da preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

POVEZAVA:

Boj za ohranitev čiste, zdrave pitne vode na kmetijskih zemljiščih na Ježici, Ljubljana, 2019

POSNETEK SEJE SI LAHKO OGLEDATE NA:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-infrastrukturo-okolje-in-prostor/174651786

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: