c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Prejeli smo: Bolletta con impianto fotovoltaico quanto si risparmia? – Koliko prihranite s fotovoltaičnim sistemom?


Francesco De Simone – Italija

La trasformazione del settore energetico, dettata dalla liberalizzazione del mercato (data ultima Luglio 2002, la delibera del 1° Luglio 2018), punta ad una crescita esponenziale del fotovoltaico, cercando di favorire i piccoli impianti e la generazione distribuita, bloccando gli incentivi agli impianti a terra.

L’impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica utilizzando la radiazione solare attraverso i moduli fotovoltaici che convertono l’energia solare in energia elettrica. Questo processo rende necessario il collegamento dell’impianto ad un inverter.

I pannelli fotovoltaici, costituiti dall’unione di più celle fotovoltaiche, convertono l’energia dei fotoni in elettricità: quando un fotone colpisce la superficie della cella fotovoltaica, la sua energia viene trasferita agli elettroni presenti sulla cella in silicio.

Ma come si usa l’energia in eccesso?

Ci sono due modi per usare l’energia in eccesso:

● Essere comunque allacciati alla rete elettrica nazionale;

● Installare le batterie per l’accumulo dell’energia elettrica, grazie alle quali utilizzare l’energia in qualsiasi momento.

IMP: massimizzare l’autoconsumo, riducendo al minimo il costo della bolletta della luce.

Il risparmio in bolletta

La domanda più frequente è quella sul risparmio in bolletta. Da premettere che per iniziare a risparmiare ci sarà bisogno di attendere qualche tempo: l’impianto fotovoltaico è anche un investimento, che avrà bisogno di dare i suoi frutti. Con l’accumulo di energia le bollette saranno molto più “leggere”. Vediamo insieme alcuni punti fondamentali:

1. La temperatura: più la temperatura di funzionamento è elevata, meno i pannelli riusciranno a rendere al meglio;

2. La sporcizia: bisogna mantenere i pannelli sempre puliti, per facilitare il passaggio dei raggi solari.

3. Gli ombreggiamenti: Possono essere “passeggeri” (in alcune fasce orarie) e possono derivare dalla presenza circostante di alberi, altri edifici o anche di camini presenti sul tetto stesso.

4. Cablaggi e Connettori: Anche l’utilizzo di cavi e connettori causano piccole perdite di rendimento.

5. Mismatch: Che significa? Significa che non tutti i pannelli della stessa marca, della stessa potenza e dello stesso modello, producono in maniera perfettamente omogenea.

6. Efficienza dell’Inverter: la conversione da corrente continua a corrente alternata grazie all’inverter ha normalmente un’efficienza intorno al 96-97%.

Con l’istallazione di un impianto fotovoltaico è bene tenere presenti alcune informazioni. Il guadagno per una famiglia non è sempre scontato, e per essere sicuri di guadagnarci, è bene scegliere un impianto dimensionato correttamente rispetto ai consumi. Vediamo alcuni esempii:

Incentivi del fotovoltaico GSE: Il GSE (Gestore Servizi Energetici) è la società garante della promozione dello sviluppo sostenibile in Italia. Fino al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50%.

Autoconsumo: L’autoconsumo consiste nel consumare istantaneamente l’energia che produce l’impianto. Grazie all’autoconsumo si risparmia sia sul costo dell’energia e sugli oneri di rete, oneri di sistema e le tasse legati al consumo di energia elettrica.

IMP: L’impianto conviene se i costi di installazione prevedono tempi di rientro medi non superiori ai 4-8 anni.

I costi di un impianto fotovoltaico

Di solito il costo di un impianto ha un costo sul mercato di circa 5.000 €. Di seguito affrontiamo le spese (in percentuali):

Fornitura: moduli, inverter, quadri, connettori, struttura;

Installazione: circa il 30% della spesa deriva dalla progettazione, dalla messa in opera, e dal collaudo;

Costi amministrativi: circa il 20% della spesa totale viene dalla gestione delle pratiche per l’allacciamento con il distributore e per gli incentivi con il GSE.

Come si legge il contatore col fotovoltaico?

Con l’installazione di un impianto fotovoltaico il contatore verrà sostituito dalla società di distribuzione competente con un contatore bidirezionale, in grado di misurare sia l’energia prelevata dalla rete, che quella immessa.

Saremo, quindi, in grado di calcolare l’energia prodotta dal nostro impianto e che non viene direttamente consumata dall’abitazione.

Un esempio:

clip_image002

Tabella dei costi e dei risparmi

clip_image004

In sostanza conviene installare un impianto fotovoltaico? La risposta è strettamente personale. La scelta va fatta in base ai consumi e ai componenti familiari. Oggi, però, grazie alla grande crescita del settore e alle detrazioni fiscali possiamo risparmiare sulla spesa iniziale.

fotovoltajika

Koliko prihranite s fotovoltaičnim sistemom?

Preobrazba energetskega sektorja, ki jo narekuje liberalizacija trga (lanski julij 2002, resolucija z dne 1. julija 2018), kaže na eksponentno rast fotovoltaike, ki poskuša dati prednost malim sistemom in porazdeljeni proizvodnji, kar preprečuje sistemske spodbude. na tleh.

Fotovoltaični sistem

Fotovoltaični sistem proizvaja električno energijo s pomočjo sončnega sevanja s pomočjo fotonapetostnih modulov, ki sončno energijo pretvorijo v električno energijo. Zaradi tega postopka je treba sistem priključiti na razsmernik.
Fotovoltaični paneli, sestavljeni iz združenja več fotovoltaičnih celic, pretvorijo fotonsko energijo v električno energijo: ko foton zadene površino fotovoltaične celice, se njegova energija prenese na elektrone, ki so prisotni na silikonski celici.

Toda kako se uporablja odvečna energija?
Odvečna energija je na dva načina:
● biti priključen na nacionalno elektroenergetsko omrežje;
● Vstavite baterije za shranjevanje električne energije, s pomočjo katerih lahko energijo kadar koli porabite.
IMP: maksimiranje lastne porabe, zmanjšanje stroškov računov za elektriko.

Prihranki na računu

Najpogostejše vprašanje je varčevanje z računi. Upoštevati je treba, da boste za začetek varčevanja morali počakati nekaj časa: fotonapetostni sistem je tudi naložba, ki bo morala prinesti sadove. S kopičenjem energije bodo računi veliko bolj “lahki”. Poglejmo nekaj osnovnih točk:
1. Temperatura: višja kot je delovna temperatura, manj plošče bodo lahko izvajale najboljše;
2. Umazanija: plošče morajo biti vedno čiste, da olajšajo prehod sončne svetlobe.
3. Senčila: Lahko so “potniki” (v nekaterih časovnih rež) in lahko izhajajo iz okoliške prisotnosti dreves, drugih zgradb ali celo dimnikov na sami strehi.
4. Ožičenje in priključki: Tudi uporaba kablov in konektorjev povzroči majhne izgube delovanja.
5. Neujemanje: Kaj to pomeni? Pomeni, da niso vse plošče iste blagovne znamke, iste moči in istega modela, popolnoma homogene.
6. Učinkovitost pretvornika: izkoristek pretvornika iz enosmernega toka v izmenični tok ima običajno 96-97%.
Pri namestitvi fotovoltaičnega sistema je dobro imeti v mislih nekaj informacij. Dobiček za družino ni vedno očiten in za zaslužek je dobro izbrati sistem, ki je pravilno porabljen glede na porabo. Poglejmo nekaj primerov:

– fotovoltaične spodbude GSE: GSE (upravljavec energetskih storitev) je porok za spodbujanje trajnostnega razvoja v Italiji. Do 31. decembra 2019 lahko izkoristite 50-odstotno davčno olajšavo.
– Samopotrošnja: Samopotrošnja sestavlja takojšnjo porabo energije, ki jo rastlina proizvede. Zahvaljujoč lastni porabi lahko prihranite tako pri stroških energije kot pri omrežju, sistemskih pristojbinah in davkih, povezanih s porabo električne energije.

IMP: Namestitev je smiselna, če stroški namestitve zagotavljajo povprečne čase vračanja, ki ne presegajo 4-8 let.

Stroški fotovoltaičnega sistema

Običajno je strošek sistema na trgu približno 5000 EUR. Sledijo odhodki (v odstotkih):
● Dobava: moduli, pretvorniki, plošče, konektorji, struktura;
● namestitev: približno 30% stroškov nastane zaradi zasnove, izvedbe in testiranja;
● Upravni stroški: približno 20% skupnih izdatkov izvira iz upravljanja postopkov za povezavo z distributerjem in spodbud za GSE.

Kako odčitati fotovoltaični števec?

Z namestitvijo fotonapetostnega sistema bo števec zamenjalo pristojno distribucijsko podjetje z dvosmernim števcem, ki lahko meri tako energijo, ki je bila umaknjena iz omrežja, kot vneseno.
Tako bomo lahko izračunali energijo, ki jo proizvede naša fotovoltajika in ki jo hiša ne porabi neposredno.
Primer:
  clip_image002

Tabela stroškov in prihrankov
  clip_image004

Ali je v bistvu bolje namestiti fotovoltaični sistem? Odgovor je strogo oseben. Izbira mora biti odvisna od potrošnje in družinskih članov. Danes pa lahko zahvaljujoč veliki rasti sektorja in davčnim olajšavam prihranimo pri začetnih stroških.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: