c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

POVEZOVALNI KANAL C0 – NOTRANJEREVIZIJSKO POROČILO MOP


Na zahtevo AAG za  informacijo javnega značaja smo iz Ministrstva za okolje in prostor 19.12.2020 prejeli:

PREGLED POSTOPKOV IZDAJE SKLEPOV V PREDHODNEM POSTOPKU PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE IN VODNIH SOGLASIJ MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR PRI KOHEZIJSKEM PROJEKTU “ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – 1. DEL”, S POUDARKOM NA POVEZOVALNEM KANALU C0

ter

POPRAVEK NOTRANJEREVIZIJSKEGA POROČILA

C0 - radio študent

POROČILO POTRJUJE VSE NAŠE TRDITVE, KI SMO JIH V PRETEKLIH MESECIH POSREDOVALI JAVNOSTI!

POVZETEK POROČILA

Izredno notranjo revizijo “Kanal C0” sem izvedla na podlagi sklepa ministra št. 0601-2/2019/1 z dne 7.2.2019, dopolnjenega s sklepom ministra št. 0601-2/2019/12 z dne 5.6.2019.

Projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada.

Cilj notranje revizije je bil

-preveriti integriteto izjave ministrstva, kot pristojnega organa za upravljanje voda po okvirni vodni direktivi, iz Dodatka 2 k vlogi investitorjev za sofinanciranje projekta iz kohezijskega sklada, da je bilo v postopkih preverjeno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja vodnih teles podzemne ali površinske vode oz. da dobro stanje voda ne bo doseženo; in

-izboljšanje sistema notranjih postopkov v ministrstvu na področju predhodnih pregledov presoje vplivov na okolje (ARSO) in izdaje vodnih soglasij oz. mnenj (DRSV)

. Preverila sem, ali so bili postopki v letih 2013 – 2015, ki se nanašajo na

– izdajo sklepov, da presoja vplivov na okolje za 1. in 3. del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ni potrebna, ter na

– izdajo vodnih soglasij za povezovalni kanal C0 skladni z evropskimi in slovenskimi predpisi ter z dobro prakso upravljanja. Pri slednjih sem se osredotočila na vprašanje, ali je bil v postopku preverjen vpliv načrtovanega projekta na stanje podzemnih voda1 .

Pri tem me je zanimalo, ali so bili postopki sledljivi in nadzorovani, kot zahtevajo krovne evropske uredbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih 2 , s čimer bi lahko potrdila izjavo ministrstva, ter ali so javni uslužbenci delovali s potrebno poklicno skrbnostjo.

Poudarjam, da notranja revizija ne ugotavlja zakonitosti izdanih upravnih aktov (sklepov s področja presoje vplivov na okolje in vodnih soglasij). Določila predpisov sem v notranji reviziji uporabila le kot referenčne točke (sodila), po katerih sem pregledala omenjene upravne postopke.

V notranji reviziji sem se osredotočila na pregled postopkov v povezavi s kanalom C0 in njegovim vplivom na stanje podzemne vode, saj se povezovalni kanal C0 nahaja na vodovarstvenem, poplavnem in priobalnem območju.

Zaradi časovne omejitve notranje revizije nisem preverila inšpekcijskih pregledov v povezavi s kanalom C0, v omejenem obsegu pa sem pregledala pravne podlage za izplačilo gradbenih del.

Predhodna postopka presoje vplivov na okolje je izvedla Agencija RS za okolje (ARSO), postopke za izdajo vodnih soglasij/mnenj pa je vodila ARSO oz. Direkcija RS za vode. Predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v časovnem zaporedju kot ga zahtevajo predpisi, pač pa je bil izveden po že izdanih in pravnomočnih vodnih, naravovarstvenih in drugih soglasjih ter gradbenem dovoljenju za del izgradnje povezovalnega kanala C0. To ni v skladu z evropsko uredbo 1303/2013 in Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1).

1 150. člen Zakona o vodah določa, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

2 Obravnavani postopki imajo v širšem okviru obravnave projekta tudi finančni vpliv na sklad

V notranji reviziji sem ugotovila, da so:

 • javni uslužbenci ARSO in ARSO/DRSV v postopkih izdaje posamičnih upravnih aktov povzemali mnenja pripravljavcev študij (pooblaščenih organizacij s strani občin investitork);
 • ARSO se je v predhodnem postopku presoje vplivov na okolje naslonil na izdane posamične upravne akte (vodna soglasja). Tak pristop ni bil ustrezen in ni skladen z osnovnim pomenom presoje vpliva posega na okolje, ki mora oceniti vplive celotnega projekta (tudi kumulativni vpliv);
 • obstaja tveganje, da v postopku izdaje vodnih soglasij javni uslužbenci vpliv posega niso presojali po ustrezni klasifikaciji objekta in iz tega izhajajočih omejitvah za poseg v prostor;
 • javni uslužbenci DRSV so v postopkih izdaje vodnih soglasij predpise uporabljali dobesedno, pri tem pa niso v zadostni meri upoštevali vsebinske oz. smiselne presoje posameznih določb ter načel iz uporabljenih materialni in postopkovnih predpisov;
 • javni uslužbenci ministrstva, ki so pripravili predpise, ter uslužbenci ARSO in DRSV, ki so vodili upravne postopke po teh predpisih, so le-te različno tolmačili;
 • ARSO/DRSV pri izdaji vodnih soglasij ni upošteval določil uredbe VVO za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja iz leta 2015, ki za priobalno območje določa strožje omejitve (v skladu z določbami ZV-1);
 • ARSO/DRSV pri izdaji vodnih soglasij ni upošteval poplavne uredbe, ki določa da kanalizacija brez predhodno izvedene PVO ni dovoljena; v spisovni dokumentaciji ni sledi, ali je bilo v takratnem postopku preverjeno, ali del povezovalnega kanala C0 dejansko poteka po območju srednje poplavne nevarnosti (kot izhaja iz projektne dokumentacije) ali ne;
 • v vodnih soglasjih sem opazila napake (v izreku in v obrazložitvi) v smislu neskladnosti zapisa s predpisi;
 • ni sledljivosti preverjanja – revizijske sledi (v primeru predhodnih postopkov presoje vplivov na okolje in v primeru izdaje vodnih soglasij /mnenj);
 • revidirane enote niso imele vzpostavljenih preventivnih kontrol v obliki pisnih smernic (smernice za presojo vpliva projekta na stanje podzemnih voda mora DRSV objaviti tudi na svojih spletnih straneh) in internih navodil za delo;

ARSO je v času notranje revizije že pripravil interno pisno navodilo in obrazec za presojo meril po uredbi PVO.

 • ni razvidno, da je bil kontrolni proces izvajanja postopkov izvajan sistematično (npr. kontrole štirih oči, vodstvene kontrole); o prenos informacij, pomembnih za odločanje, ni bil optimalen;
 • uslužbenci DRSV pri izdaji vodnih soglasij niso presojali vpliva dela izgradnje kanala C0 iz vloge za vodno soglasje/mnenje kot dela večje zaključene celote.

Menim, da javni uslužbenci obravnavanih postopkov niso vodili z zadostno mero strokovne in kritične presoje. Menim tudi, da sistem presoje vplivov na okolje v ARSO in sistem izdaje vodnih soglasij/mnenj v ARSO/DRSV ni deloval uspešno in učinkovito, kar je imelo vpliv tudi na izvajanje postopkov v obravnavanem primeru povezovalnega kanala C0 in na vsebino izdanih sklepov in soglasij/mnenj.

Za izboljšanje kontrolnega okolja ministrstva in revidiranih postopkov sem predlagala priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev z visoko in srednjo stopnjo tveganja za delovanje ministrstva.

Na podlagi izsledkov notranje revizije ne zagotavljam, da so bili postopki v delu, ki se nanaša na povezovalni kanal C0, izvedeni v skladu z izjavo ministrstva v Dodatku 2 k vlogi za sofinanciranje, ki navaja, da je bilo v okviru postopkov izdaje soglasij in sklepa preverjeno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja vodnih teles podzemne ali površinske vode.

ZA NADALJEVANJE KLIKNI NA POVEZAVO:

CELOTNO REVIZIJSKO POROČILO OBJAVLJENO

POPRAVEK NOTRANJEREVIZIJSKEGA POROČILA

PODPIŠI PETICIJO:

Peticija proti izgradnji kanala C0 na vodovarstvenem območju Kleče

POP TV: Revizijsko poročilo razkriva nepravilnosti pri gradnji kanala C0

V projektu gradnje kanalizacijskega kanala C0 so bili postopki vodeni napačno. Ljubljanska občina je npr. najprej dobila gradbeno dovoljenje in soglasja, šele nato je bil izdelan predhodni postopek presoje vplivov na okolje, kar je v neskladju s predpisi, je razvidno iz poročila notranje revizije, ki ga je objavila Alpe Adria Green.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je poročilo notranje revizorke na ministrstvu za okolje in prostor Stasje Grkman pridobila na podlagi zahteve za informacijo javnega značaja in ga poslala medijem. Poročilo razkriva, da je Grkmanova ugotovila nepravilnosti, povezane s projektom gradnje kanalizacijskega kanala na spornem kraku od Broda do Ježice v Ljubljani.

Predhodna postopka presoje vplivov na okolje je izvedla Agencija RS za okolje (Arso), postopke za izdajo vodnih soglasij oz. mnenj pa sta vodila Arso oz. Direkcija RS za vode.

V primeru gradnje C0 so bili postopki vodeni napačno.

V primeru gradnje C0 so bili postopki vodeni napačno.FOTO: Bobo

Notranja revizorka je ugotovila, da predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v časovnem zaporedju, kot ga zahtevajo predpisi, ampak je bil izveden po že izdanih in pravnomočnih vodnih, naravovarstvenih in drugih soglasjih ter gradbenem dovoljenju za del izgradnje povezovalnega kanala med občinama Medvode in Vodice in ljubljanskim kanalizacijskim omrežjem. To ni v skladu z relevantno uredbo EU in zakonom o varstvu okolja, je v poročilu zapisala Grkmanova.

Na podlagi svojih izsledkov notranja revizorka ni mogla zagotoviti, da so bili postopki v delu, ki se nanaša na povezovalni kanal C0, izvedeni v skladu z izjavo okoljskega ministrstva, da je bilo v okviru postopkov izdaje soglasij in sklepa preverjeno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja vodnih teles podzemne ali površinske vode.

V notranji reviziji je revizorka sicer ugotovila, da so javni uslužbenci, ki so sodelovali v postopkih izdaje posamičnih upravnih aktov, povzemali mnenja pripravljavcev študij oz. organizacij, ki so jih pooblastile občine investitorke, in da se je Arso v predhodnem postopku presoje vplivov na okolje naslonil na izdane posamične upravne akte, kot so vodna soglasja.

“Tak pristop ni bil ustrezen in ni skladen z osnovnim pomenom presoje vpliva posega na okolje, ki mora oceniti vplive celotnega projekta, tudi kumulativne vplive,” je zapisala Grkmanova.

Po njeni oceni obstaja tudi tveganje, da v postopku izdaje vodnih soglasij javni uslužbenci vpliv posega niso presojali po ustrezni klasifikaciji objekta in iz tega izhajajočih omejitvah za poseg v prostor. Javni uslužbenci direkcije za vode so po njenem mnenju v postopkih izdaje vodnih soglasij predpise uporabljali dobesedno, pri tem pa niso v zadostni meri upoštevali vsebinske oz. smiselne presoje posameznih določb ter načel iz uporabljenih materialnih in postopkovnih predpisov.

Revizorka je ugotovila tudi, da so javni uslužbenci ministrstva, ki so pripravili predpise, ter uslužbenci obeh omenjenih organov v sestavi, ki so vodili upravne postopke po teh predpisih, gradivo različno tolmačili.

Pri izdaji vodnih soglasij uslužbenci niso upoštevali določil uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja iz leta 2015, ki za priobalno območje določa strožje omejitve, poplavne uredbe, ki določa da kanalizacija brez predhodno izvedene presoje o vplivih na okolje ni dovoljena. V spisovni dokumentaciji po njenih ugotovitvah ni sledi, ali je bilo v takratnem postopku preverjeno, ali del povezovalnega kanala C0 dejansko poteka po območju srednje poplavne nevarnosti ali ne.

Na podlagi svojih ugotovitev je Grkmanova ocenila, da javni uslužbenci obravnavanih postopkov niso vodili z zadostno mero strokovne in kritične presoje in da sistem presoje vplivov na okolje v izdaje vodnih soglasij ali mnenj ni deloval uspešno in učinkovito. Izdala je tudi priporočila.

Notranja revizija sicer ni ugotavljala zakonitosti izdanih upravnih aktov. Zaradi časovne omejitve ni preverila niti inšpekcijskih pregledov v povezavi s kanalom C0.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v državnem zboru pred dnevi že sam pojasnjeval, da je revizija, ki jo je v zvezi s kanalom C0 naročilo ministrstvo, pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabih praks v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in kontrole. “Zato sem že izdal navodila organom v sestavi, da se te prakse izboljšajo in kako naj jih izboljšajo,” je poudaril takrat. Arso in direkcija za vode danes delata drugače, je zatrdil.

Ministrstvo se je odločilo tudi za recenzijo tehničnih rešitev kanala C0, a razpis ni bil uspešen zaradi slabega odziva ter neprimernosti prispelih ponudb, zato ga nameravajo ponoviti. Potekata pa tudi pregled postopka umeščanja projekta v prostor in pravni pregled zakonitosti izdanih odločb.

ODSTOP DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE

za prihodnost naših otok - dohodnina1

ŠE DO 31.12. LAHKO 0,5 OHODNINE NAMENITE NEVLADNIM ORGANIIZACIJAM.

Če nam želite pomagati, lahko del svoje dohodnine namenite prav nam, na naslov Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave, c. Franceta Prešerna 26, 2470 Jesenice, davčna številka 78020239.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: