c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pritožba AAG zoper Delno odločbo ARSO za Ekologijo d.o.o.


Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave,  kot nevladna organizacija je 18.12.2019 vložila zahtevo za ( ponovni) vstop v postopek izdaje dovoljenja za obratovanje naprave: upravljavcu EKOLOGIJA d.o.o. Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka ter pritožbo na DELNO ODLOČBO, ki jo je izdal ARSO istemu upravljavcu  v zvezi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) je izdala dne 5.12.2019 DELNO ODLOČBO, upravljavcu Ekologija, ki se nanaša na vlogo upravljavca z dne 23.02.2016. V tem postopku je AAG pridobil status stranskega udeleženca v postopku pridobivanja OVD. Postopek je bil 25. 10.2017 s strani ARSO po sklepu št: 35407-4/2015-77 bodisi ustavljen, prekinjen? ali pa se je v zakolisju nadaljeval? , ne da bi nas kot stranskega udeleženca v postopku o nadaljevanju postopka ARSO obvestil, še več AAG je črtal  kot stranskega udeleženca v postopku. Postopek se je v zakosilju nadaljeval, da bi se »znebili« nezaželenih strank v postopku. Zato AAG s pritožbo zahteva, kot stranka v postopku, odpravo delne odločbe in obnovo postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja v skladu z določili ZON in ZVO.

Škofja Loka

V PRITOŽBI NA DELNO ODLOČBO, KI JE AAG ODDAL V ZAKONSKEM ROKU IMA AAG SLEDEČE PRIPOMBE:

1. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja, ki deluje v javnem interesu na področju narave in okolja ( v nadaljevanju AAG) nasprotuje delni odločbi št. 35407-11/2016-25 z dne 5.12.2019 upravljavcu Ekologija d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka in zahteva, da se odpravi.

2. V nadaljnjem utemeljujemo našo zahtevo po odpravi delne odločbe v celoti in hkrati pritožbo na izdano delno odločbo.

3. Delna odločba dovoljuje Ekologiji obratovanje. Obratovanje s tako visokimi zmogljivostmi, tako predhodnega skladiščenja (točka 1.1.) kot predelave in odstranjevanja nevarnih odpadkov (točka 1.2.) ob samo delni odločbi prinaša v prostor še veliko večje nevarnosti za okolje in zdravje kot doslej, saj gre za obratovanje v zelo starih prostorih kot ugotavlja požarni inšpektor (Delna odločba, str. 19-20). Prostori so iz leta 1935 in da je bila stavba deležna le rednih vzdrževanj, ne pa tudi ureditve stavbe v smislu zagotavljanja bistvenih zahtev varstva pred požarom skladno z določili Gradbenega zakona. ARSO v svojih nadaljnjih postopkih od Ekologije d.o.o. tudi ni zahteval dodatnih dokazil, da stavba izpolnjuje bistvene zahteve glede varstva pred požarom, predvsem tudi zato, ker je bila stavba prvotno zgrajena za potrebe tekstilne industrije, sedaj pa se v njih izvaja skladiščenje in obdelava nevarnih odpadkov, kar je popolnoma druga namembnost objekta.

4. Zato je povsem nesprejemljivo, da so okoljevarstvene zahteve v točki 11. delne odločbe prestavljene za nedoločen čas in niso obravnavane hkrati z obratovanjem obeh naprav. Obrazložitev 11.točke v ničemer ne zadošča dejstvu, da do nesreče in požara lahko pride vsak čas obratovanja. Načrt za obvladovanje nesreč je upravljavec predložil naslovnemu organu (ARSO) in ga javnost ne pozna in nanj ne more dati pripomb. S tem je kršena Aarhuška konvencija večkrat:

– ker delna odločba ni bila v razpravi v javnosti, čeprav se tiče okolja in zdravja ljudi

– ker načrt za obvladovanje nesreč ni bil v razpravi v javnosti, čeprav se tiče okolja in zdravja ljudi

– ker se dejavnost izvaja v 84 let starih prostorih, ki so bili po mnenju požarnega inšpektorja samo redno vzdrževani in niso bili preverjeni glede na zagotavljanje bistvene zahteve varstva pred požarom skladno z določili 3. odstavka 5. člena Gradbenega zakona. Skladno z določili 21. točke 3. člena Gradbenega zakona pa je nevaren objekt tisti objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev po Gradbenem zakonu. Osnovni namen objekta je bil za namene proizvodnje tekstila, sedaj pa se v istih prostorih izvaja skladiščenje in obdelava nevarnih odpadkov, kar je popolnoma druga dejavnost in ARSO v postopku izdaje delne odločbe ni preveril skladnosti objekta z bistvenimi zahtevami glede varstva pred požarom.

5. Opozarjamo ARSO, da smo v letu 2017 imeli tri velike požare z odpadki (Kemis in drugi), kljub navidezno popolnim in ne delnim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD). ARSO je kazensko odgovoren za pomanjkljivo delno odločbo za Ekologijo d.o.o., kateri manjka cela vrsta pomembnih določb.

6. V poglavju 8.1. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave iz točke 1.1. izreka tega dovoljenja ter za zmanjšanje njihovih posledic ni niti enega ukrepa za varstvo pred požarom oziroma za ukrepe v primeru zmanjšanja posledic požara, kljub temu, da imamo v Sloveniji nešteto požarov v obratih za ravnanje z odpadki.

7. V poglavju 8. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave pa sploh ni navedenih nobenih ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave 1.2., to je naprave za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov, ki je še precej bolj nevarna dejavnost kot samo skladiščenje nevarnih odpadkov.

8. V delni odločbi manjka izredno pomemben del, to je vplivno območje obratovanja Ekologije d.o.o. V nobenem primeru se ne strinjamo s tem, da se to območje omeji na ograjo podjetja in da ostaja neopredeljeno kot je zdaj v delni odločbi. Tudi zato se mora delna odločba odpraviti. Prebivalci ne smejo biti v negotovem položaju in ogroženi vsak čas zaradi nepopolnega dovoljenja.

9. Izkušnje iz požara v Kemisu in podobnih zahtevajo popravo pri izdaji OVD za odpadkovne obrate. Če tega ne bo ARSO izvedel in upošteval, zapade pod kazensko odgovornost, ki jo bomo izterjali. Kar je dovolj, je dovolj.

10. Tako BAT za IED (IPPC) obrate, ki kakorkoli obdelujejo odpadke (Waste Treatments Industries, avgust 2006) zahteva 24 urno fizično varovanje obrata po osebi, ki je usposobljena za prvo gašenje morebitnega požara. Tega Kemis ni spoštoval in smo dobili izjemno velik požar. 24 urno fizično varovanje imajo danes mnoge državne in druge ustanove, ki nimajo nevarnih in gorljivih odpadkov.

11. Prav tako delna odločba ne vsebuje nobenih navedb o elektronski kontroli stanja v prostorih obrata, ki bi takoj signalizirala morebiten pojav dima ali drugega nekontroliranega dogajanja. Odsotnost te preventive lahko že danes pomeni veliko tveganje za nesrečo in škodljiv vpliv na zdravje. Takega tveganja ljudje ne sprejemajo in pika.

12. Sporna in nepravilna je uporaba ZVO-1F, ki ne velja več. Treba je upoštevati zgolj ta čas veljaven ZVO-1, ki vsebuje vse spremembe doslej.

13. Prav tako se ne strinjamo z izključitvijo javnosti od obratovanja po točki 1.1. Vsakršna sprememba pri tako tvegani dejavnosti, kot je obdelava odpadkov vseh vrst, tudi nevarnih in gorljivih mora v javno razpravo po Aarhuški konvenciji. ARSO pomeni Agencija RS za okolje, kar pomeni, da je njena skrb, da varuje 72.člen Ustave RS, ki daje pravico vsem do zdravega okolja. Njena skrb ni, da ustreže dejavnostim, ki so za okolje in zdravje ljudi problematične. Ali še ni bilo dovolj požarov in drugih nesreč prav po zaslugi pomanjkljivih OVD s strani ARSO? To je, žal prepozno, ugotovilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor in naročilo inšpekcijam pregled izdanih OVD. Javnost je nujen korekcijski organ, v tem je pomen Aarhuške konvencije.

14. V točki 3. Obrazložitve se pod 3.1. navaja vrsta dokumentov o različnih okoljskih vplivih in ukrepih, ki pa jih AAG ni mogel obravnavati, saj o postopku, ki pomeni nadaljevanje ustavljenega postopka na drug način, ni bil obveščen.

15. Pod dokument Delna odločba je kot najbolj odgovorna oseba podpisana direktorica Urada za varstvo okolja in narave mag. Nataša Petrovčič. Uporabljen pa je žig Agencije RS za okolje. Sprašujemo, kakšna je odgovornost direktorice agencije za izdano Delno odločbo, saj edina predstavlja agencijo?

16. Naj na koncu dodamo še to, da smo Delno odločbo dobili 13.12.2019 po e-pošti od naših članov iz Škofje Loke z ogorčenim dopisom, v katerem nas sprašujejo, če nam ni mar , kot stranskemu udeležencu v postopku, za njihovo varnost, zdravje, predsem pa za bodočnost njihovih otrok!!!

p.s. V vednost je bila pritožba poslana predstavnikom države RS in varuhu za človekove pravice.

Povezave:

ODSTOP DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE

za prihodnost naših otok - dohodnina1

 ŠE DO 31.12.2019 LAHKO 0,5 OHODNINE NAMENITE NEVLADNIM ORGANIIZACIJAM.

 Če nam želite pomagati, lahko del svoje dohodnine namenite prav nam, na naslov Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave, c. Franceta Prešerna 26, 2470 Jesenice, davčna številka 78020239.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: