c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG poslal na MOP pripombe na “Uredba o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane – Predlog za obravnavo”


Alpe Adria Green je mednarodno društvo, ki deluje na področju okolja in narave v javnem interesu je 27.03.2020 poslalo na MOP in VLADO RS v zakonskem roku  pripombe na predlog za obravnavo »Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane«

sorško polje

Pripombe AAG:

 1. Po posredovanju delovne skupine občanov iz območja VVO smo prejeli Predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane (v nadaljevanju Uredba VVO), številka: 007-54/2015 (EVA: 2015-2550-0079) naslovljen na Generalni sekretariat Vlade RS s predlogom sklepa Vlade, da sprejme predlog Uredbe VVO. Predlog je spisan na predpisanem obrazcu za obravnave na vladi.
 1. AAG zahteva, da se Predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ne obravnava na vladi in da se tudi zavrne kot vsebinsko nesprejemljiv, kar utemeljujemo v nadaljnjem.
 1. Hkrati uveljavljamo tudi načelo previdnosti, ki je eno od pomembnih načinov preprečitve potencialnih zastrupitev s pitno vodo, ki ni ustrezno varovana ali ni neoporečna, kot velja v našem primeru obravnavanega VVO in ki je sestavni del Zakona o varstvu okolja.
 1. Obenem predlagamo, da tako pomembno zadevo kot je to in druga VVO obravnava nova vlada, ki mora upoštevati, da je pitna voda dejansko vedno bolj ogrožena zaradi preteklih napačnih odločitev, kar velja še posebej za predlagano območje VVO. Ne smemo pa ignorirati novih potencialnih ogrožanj po patogenih mikroorganizmih: bakterij, virusov in parazitov, ki jih je najtežje odstraniti iz VVOn in so zdravju najbolj škodljivi.
 1. Prav tako ob tej priložnosti opozarjamo novo vlado na nesprejemljivost gradnje fekalnega kanala C0 preko ljubljanskega VVO, še posebej, ker spada v kritično infrastrukturo državnega pomena. Prejšnja vlada oziroma direktorat za vode bi moral preklicati vsa vodna soglasja za fekalni kanal čez ljubljansko VVO, pa ga očitno zdravje ljudi in velike potencialne nevarnosti in tveganja za ta vir pitne vode, ki so bila javno večkrat strokovno predstavljena, ne zanimajo.
 1. Kot predlagatelj predloga Uredbe VVO je naveden minister Simon Zajc, ki pa ni več minister obstoječe vlade, ki naj bi obravnavala predlog pa tudi vlada je druga, ne pa prejšnja, ko je bil minister Simon Zajc. Obenem je v 11. točki obrazca navedeno, da gradivo ni uvrščeno v delovni program vlade, kar bi zaradi pomembnosti moralo biti.
 1. Prav tako bi morebitno medresorsko usklajevanje moralo biti opravljeno v sklopu nove vlade.
 1. V točki 3.a obrazca so navedene odgovorne osebe za strokovno pripravo in usklajenost gradiva, ki pa je po našem mnenju nestrokovno pripravljeno in neusklajeno.
 1. Tako je navedeno pod točko 6. a obrazca, da posledic za javnofinančna sredstva nad 40.000 evrov v tekočem in naslednjih treh letih ne bo. Vendar v točki 7. b obrazložitve ni, čeprav bi morala biti, ampak je namesto tega samo ponovitev trditve, da finančnih posledic za državni proračun ne bo.
 1. Uredba kot je napisana namreč predstavlja visoko tveganje za prebivalstvo, katero bo uporabljalo vir pitne vode s Sorškega polja, na kar sta bili na usklajevalnih sestankih osebno opozorjeni tudi ga. Helena Matoz iz Ministrstva za okolje in prostor, ki je predstavljala osnutek uredbe ter ga. Vesna Ugrinovski, generalna direktorica Direktorata za vode in investicije, v sklopu katerega se je obravnavan osnutek uredbe izdelal.
 1. Po prikazanem vodovarstvenem območju, ki ga tvori črpališče na Sorškem polju in ga opredeljuje osnutek uredbe, opozarjamo, da za uveljavitev vodovarstvenega režima za to območje in to črpališče nimamo niti nujno potrebne sanacije zatečenih stanj niti ustreznih analiz sondiranja, ki bi pokazale stanje, ki ga imamo. Zato ne drži, da stroškov za državni proračun nad 40.000 evrov ne bo.
 1. Uredba obravnava 83 črpališč, na Sorškem polju je predvideno zgolj eno samo. Omenjeni vir na Sorškem polju je bil dne 20.9.2018 na predstavitvi s strani MOP-a predstavljen kot drugi rezervni vodni vir pitne vode za Škofjo Loko. Voda s tega črpališča, pa kot oporečna in bi jo bilo potrebno v primeru uporabe izboljševati z mešanjem iz ostalih virov, da bi postala pitna. Smatrali smo, da je predlagatelj uredbe spoznal, da je voda s tega vira mogoča zgolj za tehnološko industrijsko vodo in zdravja prebivalstva ne bo ogrožal s svojimi namerami o priključitvi in obratovanju vira na vodovodnem omrežju.
 1. Območje, ki ga tvori vodonosnik Sorško polje je namreč obremenjeno z gramoznimi jamami, iz katerih so za potrebe gradenj v preteklem režimu kopali gramoz. V drugi fazi uporabe v času zasipanja so le-te polnili tudi z industrijskimi odpadki. Tako bo voda v primeru priključitve vodnega vira na vodovodno omrežje predstavljala resno tveganje za zdravje uporabnikov. Domačini teh območij vedo, da so se v jame vozili strupeni kemični odpadki iz okoliških tovarn iz takratnih industrijskih mest. Poleg zakopanih industrijskih odpadkov je območje dodatno tudi zelo prometno obremenjeno, cestna in železniška infrastruktura pa nista ustrezni za območje vodovarstvenega območja.
 1. Ravno tako uredba v primeru sprejetja ne daje zadostnih zavez za izboljšanje stanja. V Občini Kranj industrijska cona Laze, v primeru nesreče predstavlja takojšno zastrupitev celotnega vodnega vira. Izcedne vode iz vseh ostalih potencialnih žarišč, ki so do sedaj že znana, zelo gotovo pa za vsa javnost še ne ve, bodo zato v primeru priključitve na vodovodno omrežje dosegle uporabnike pitne vode in predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi.
 1. Skozi potek osnutka uredbe smo v javnosti imeli moč spoznati delovanje Ministrstva za okolje in prostor in njihove predstavnike na področju odgovornosti do VVO. Čudi nas brezmejna pasivnost do problematičnih tem in izogibanju odgovornosti. In tudi zelo lahkotno obremenjevanje civilnega prebivalstva s predpisi, ki posegajo v vsakdanjik posameznika, ki živi na vodovarstvenem območju, po drugi strani pa predlagateljevo popolno ignoranco do tega, katere rešitve bi lahko bremenile državni proračun.
 1. Radi bi vas tudi seznanili s potekom sprejemanja Uredbe za vodovarstvena območja občin Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane.
 1. Predlagatelj Uredbe o vodovarstvenih območjih občin Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, Ministrstvo za okolje in prostor je zainteresirani javnosti prvič predstavil osnutek uredbe v 20.9.2018, ko je bilo do poteka javne obravnave še 4 dni. Zaradi številnih pripomb, pomislekov in kritik je bil s strani javnosti že na sami predstavitvi dan predlog, naj se javna obravnava podaljša, saj je rok za oddajo pripomb brez podaljšanja javne obravnave prekratek, uredba pa taka kot je bila predstavljena nesprejemljiva.
 1. Javna obravnava se je podaljšala in časa za pripombe na osnutek uredbe je bilo tako nekaj več, da je bilo s strani zainteresirane javnosti mogoče zbrati pripombe in jih pred iztekom podaljšane javne obravnave poslati na MOP. Predlagatelj se do pripomb ni opredelil. V javnosti je zaokrožila novica, da je osnutek uredbe ovržen in tako do vodovarstvenega območja za črpališče Sorško polje ne bo prišlo.
 1. Točka 8. obrazca obravnava Predstavitev sodelovanja z združenji občin, ki potrjuje sodelovanje, povsem pa izpušča odgovore o dobljenih in upoštevanih in neupoštevanih njihovih mnenjih.
 2. Točka 9. podobno obravnava sodelovanje javnosti, ki pa tudi izpušča odgovore o dobljenih in upoštevanih in neupoštevanih pridobljenih mnenjih.
 1. Ker je predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih občin Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane kot gradivo tako nekvalitetno pripravljeno, domnevamo, da mogoče predlog, ki smo ga pridobili in je bil predviden za sklepanje na novi vladi ni pravi oziroma je zavržen že iz postopkovnih razlogov, saj gre za novo vlado.
 1. Zato vas naprošamo, da nas seznanite s stanjem zadeve tega VVO in tudi glede kanala C0 čez ljubljansko VVO in ukrepate, da direktorat za vode v naprej deluje odgovorno do pitne vode in ne kot doslej, torej neodgovorno.
 1. V posmeh je potem ”praznovanje” MOP dneva vode 22. marca!

Navajamo MOP obvestilo javnosti: ”Ob trenutni situaciji je pomembno tudi sporočilo, da je voda iz pipe varna za uživanje. Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode in zavedanja, da 2,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode. Ministrstvo za okolje in prostor je ob trenutnih razmerah izbruha epidemije koronavirusne bolezni obvestilo izvajalce javnih služb, da naj dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene protokole, da bodo lahko nemoteno zagotavljali izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.”

Kaj pa ministrstvo za okolje in prostor počne za zdravo pitno vodo, skupaj s svojimi službami?

Povezava:

PREDLOG PREDPISAUREDBA O VODOVARSTVENEM OBMOČJU ZA VODNA TELESA VODONOSNIKOV OBMOČJA ŠKOFJE LOKE IN GORENJE VASI – POLJANE

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
%d bloggers like this: