c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Ustavno Sodišče RS razveljavilo “Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave”


medvedji safari

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Katarina Bervar Sternad, in Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik mag. Iztok Rozman, na seji 9. aprila 2020

odločilo:

Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19) se razveljavi.

Pobudnika izpodbijata Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju ZIOMVN), ki mu očitata neskladje z 2. členom, drugim odstavkom 3. člena ter 23. in 25. členom Ustave. Navajata, da odvzem živali zavarovanih vrst iz narave urejata Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18 – v nadaljevanju ZON) in Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19 – v nadaljevanju Uredba), ki naj bi v 7.a členu določala tudi podlago za selektivni in omejeni odvzem osebkov vrst rjavega medveda (v nadaljevanju medved) in volka iz narave. Skladno s to določbo naj bi se odvzem medvedov in volkov iz narave izvajal sprva na podlagi pravilnikov, ki jih je vsako leto izdal minister, pristojen za okolje in prostor, po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Uredbe, sprejetih leta 2016, pa na podlagi odlokov Vlade. Skladno s stališčem, da je mogoče pravno varstvo zoper akte, izdane na podlagi 7.a člena Uredbe, uveljavljati le v upravnem sporu, ki ga je Ustavno sodišče sprejelo v sklepih št. U-l-217/14 z dne 17. 12. 2014 in št. U-I-20/17 z dne 9. 3. 2017, sta pobudnika vložila tožbe zoper tri take akte, ki jim je Upravno sodišče ugodilo, tako da je te akte odpravilo.[1] To sodišče naj bi s sodbo št. I U 2541/2018 z dne 10. 4. 2019, izdano v zvezi s tožbo organizacije Alpe Adria Green, odpravilo tudi Prilogo Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 (Uradni list RS, št. 74/18 – v nadaljevanju Odlok/18) in zadevo v tem delu vrnilo Vladi v nov postopek. Ker naj bi Vlada, namesto da bi sprejela nov odlok, ki bi v odpravljenem delu nadomestil Odlok/18, pripravila predlog izpodbijanega zakona in ga predložila Državnemu zboru v sprejetje po nujnem postopku, naj bi bilo s sprejetjem ZIOMVN kršeno načelo delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena Ustave. Pobudnika navajata, da varstvo zavarovanih živalskih vrst in odvzem živali teh vrst iz narave urejata ZON in Uredba, ob vložitvi pobude pa naj bi to materijo glede odvzema medvedov iz narave urejal tudi neodpravljeni del Odloka/18. Ker naj bi ZIOMVN urejal isto materijo, ne da bi vzpostavil razmerje z že veljavno ureditvijo, pobudnika zatrjujeta, da pomeni tako vzporedno urejanje iste vsebine z različnimi pravnimi akti, sprejetimi na normativno hierarhično različnih ravneh, kršitev načel pravne države iz 2. člena Ustave. Zatrjujeta tudi, da so bile s sprejetjem izpodbijanega zakona z vsebino, o kateri se je že večkrat, tudi na podlagi njunih tožb, izreklo Upravno sodišče, “izničene” njune pravice iz 23. in 25. člena Ustave. Pobudnika navajata, da pri pripravi ZIOMVN niso bile upoštevane ustrezne strokovne podlage, ki jih določa 8. člen Uredbe, prav tako pa za njegovo sprejetje niso bili izpolnjeni vsi pogoji iz 16. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22. 7. 1992 – v nadaljevanju Direktiva o habitatih). Zlasti naj ne bi bil izpolnjen pogoj, da za preprečitev škode, ki jo povzročajo volkovi, ni drugih zadovoljivih možnosti, saj naj bi bilo tako škodo mogoče učinkovito preprečiti že z odstrelom posameznih živali na podlagi dovoljenj iz 7. člena Uredbe. Pobudnika poudarjata nujnost ustavnosodne presoje izpodbijanega zakona, saj menita, da bi se sicer v prihodnosti lahko uveljavila praksa vsakoletne določitve odstrela živali zavarovanih vrst z interventnim zakonom, sprejetim brez ustreznih strokovnih podlag, ter opozarjata na možnost prenosa take prakse na druga družbena področja

CELOTNA ODLOČBA US  NA POVEZAVI:
http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US32385

Odstrela 175 medvedov in 11 volkov ne bo

STA: 

 
 

Pobudo za oceno ustavnosti interventnega zakona sta vložila Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije julija lani. Sodišče se je strinjalo, da odvzem živali zavarovanih vrst iz narave urejata zakon o ohranjanju narave in uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, odvzem pa določi vlada z odlokom. Upravno sodišče je več odlokov razveljavilo, nato pa je DZ z zakonom prevzel nalogo izvršilne veje oblasti in onemogočil izvajanje sodne veje oblasti.

Ustavno sodišče je izpostavilo, da “načelo delitve oblasti zahteva, da posamezna veja oblasti ne sme prevzemati pristojnosti drugih vej oblasti”, in s to odločitvijo pritrdilo pobudnicama ustavne presoje in tudi mnenju zakonodajnopravne službe DZ, ki je na to protiustavnost interventnega zakona opozarjala pred njegovim sprejemom.

Ker bi se veljavnost zakona jeseni iztekla, se je ob novih napadih zveri že razvnela razprava o novem odstrelu medvedov in volkov. Državni svet je tako pripravil predlog novele zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave. Njegova uveljavitev pa je zaradi neustavnosti osnovnega zakona, kljub temu da ga vlada podpira, pod vprašajem.

 

 
medved-video1.jpg

Predlog novele predvideva odstrel 220 rjavih medvedov od maja do konca aprila prihodnje leto in odstrel 30 volkov od maja do konca januarja prihodnje leto. Pri volkovih predvideva kvotni odvzem, širi prostor za odstrel in povečuje dovoljeno odstopanje telesne mase za odstrel medveda z 20 na 30 odstotkov. Pogoji za odstrel volka so manj zahtevni, kazni za kršitelje pa so nižje.

Več kot 30 slovenskih nevladnih organizacij se je ob vladni podpori temu predlogu s pismom obrnilo na predstavništvo Evropske komisije in pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, v katerem pozivajo k zavzetju za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel zveri v Sloveniji. Bruselj bi moral po njihovem mnenju subvencije pogojevati z uvajanjem dobrih praks na tem področju.

POVEZAVE:

– Vključitev Alpe Adria Green v upravni postopek na ARSO v zadevi izdaje dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom rjavega medveda

– Proti medvedom in volkovom še naprej z interventnim zakonom?

– Pripombe AAG na Strategijo upravljanja rjavega medveda v Sloveniji za obdobje 2019 – 2028 in Akcijski načrt za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji za obdobje 2019 – 2023

– AAG podal pripombe na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

– Upravno sodišče presodilo Odlok Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda

– Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.

– AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave

 

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: