c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za vstop v predhodni postopek presoje vplivov na okolje v zvezi z vgradnjo povezovalnega kanala C0


Uničevanje mokrišča - Izgradnja kanala C0

Foto EKO-PATRULJA AAG: Uničevanje mokrišča zaradi gradnje C0 kanala

Alpe Adria Green je 16.06.2020 poslal  na ARSO zahtevo  za vstop v predhodni postopek presoje vplivov na okolje v zvezi z vgradnjo povezovalnega kanala C0. Skladno  z določili  iz 153. in 1. točke 2. odstavka 155. člena Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave, ki po sklepu MOP deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave, podaja stališče v zvezi s predhodnim postopkom za presojo vplivov na okolje projekta:

Vgradnja povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m (v nadaljevanju Kanal C0), vlagatelja Mestne občine Ljubljana (MOL), z datumom objave 8.6.2020 na straneh ARSO.

AAG je aktivno sodelovala v prejšnjih postopkih pri obravnavi problematike vpliva na okolje predmetnega projekta ter tudi opozarjala strokovno in širšo javnost na negativne vplive izgradnje kanalizacije, kot jo je predlagal investitor. V postopku bomo še naprej zastopali interese članov AAG in njihovih družinskih članov, živečih na tem področju. Iz pridobljene dokumentacije o tem projektu je razvidno, da ima po vsej verjetnosti ali pa zagotovo, nedopustne in prevelike vplive na naravo, okolje, zdravje ljudi in premoženje prebivalcev v njegovi okolici.

Zato AAG predlaga ARSO-u, da v ugotovitvenem postopku predhodnega postopka po 51.a členu ZVO-1 ugotovi, da je v primeru vgradnje povezovalnega kanal C0 zaradi pomembnega vpliva na okolje potrebno izdelati celostno presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje za nameravani poseg.

AAG zahteva, da se v postopek presoje vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenega soglasja vključi AAG kot stranko v postopku.

uničevanje mokrišč gradnja co kanala-page-6

Foto EKO-PATRULJA AAG: Kanal C0 gradijo čez podtalnico

OBRAZLOŽITEV

Iz podatkov objavljenih na spletni strani ARSO je razvidno da je:

1. Nujno potrebna presoja vplivov na okolje za Kanal C0, kot rezultat predhodnega postopka, v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 ZVO-1. Še posebej utemeljujemo s tem, da gre za veliko in nedopustno tveganje za zdravje ljudi zaradi okužbe vode (ni izključen tudi COVID-19 po dosedanjih ugotovitvah) in tudi za posebej varovano območje pitne vode za 300.000 prebivalcev glavnega mesta Slovenije ter še najmanj 120.000 dnevnih migrantov v Ljubljano, kar še dodatno utemeljujemo v nadaljevanju.

2. Potrebno preučiti tveganje vgradnje kanala C0 tudi iz vidika več deset let v prihodnosti. Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode, nenamerna ali namerna ne more zgoditi v prihodnosti. Trasa kanalizacije kanala C0 čez osrednje vodozajemno območje od Broda do Ježice je produkt zgolj političnih dogovorov in je bila uporabnikom pitne vode, torej Ljubljančanom in državljnom Slovenije, vsiljena brez celovite presoje vplivov na okolje. Ta odločitev, ki je v diametralnem nasprotju z javnim interesom varovanja pitne vode, ni bila strokovno utemeljena.Politične strukture, torej današnji nosilci odgovornosti se menjajo vsaj na štiri leta ali še prej. Torej njim ne smemo prepustiti odgovornosti, saj tveganje bistveno presega njihove kompetence in rok trajanja, prav tako kot presega tudi morebitne sklepe mestne občine Ljubljana in državnih institucij (Direktorat za vode, Upravne enote, in drugih). Na ARSO je, da tudi ta vidik upošteva za zaščito pitne vode Ljubljane.

3. Še posebej zahtevamo upoštevanje dejstva, da spada ta vir pitne vode v kritično infrastrukturo po Zakonu o kritični infrastrukturi (za mesta z več kot 100.000 prebivalci). Kar pomeni, da gre za posebej, dodatno varovan vir pitne vode za glavno mesto Slovenije, česar noben dokument MOL ne upošteva. Zato je dokumentacija MOL pomanjkljiva na kritičnem sektorju za javno zdravje in tveganja okužbe. Gre tudi za nujen, izjemno pomemben element obrambe pitne vode. Kritična infrastruktura je umeščena tudi v evropsko zakonodajo, ki se je oblikovala že od leta 2004 (priloga 2) in iz katere je kasneje izšel naš zakon.V tem sklopu se obravnava tudi tveganja za diverzije na pitno vodo, kar je eden od ključnih obrambnih vidikov kritične infrastrukture. Prav iz teh vidikov je evropska komisija začela z vzpostavljanjem kritične infrastrukture. Prav tako je ta pomembna za Slovenijo kot članico NATO pakta, ki mora maksimalno zmanjšati občutljivost pomembne infrastrukture na diverzije in druge dogodke. Vse to trasa kanala C0 ruši in ignorira. AAG je na to opozoril vrhovnega poveljnika obrambnih sil gospoda Pahorja, a ni od njega dobil nobenega odgovora, kljub urgenci.

4. Ogrožanje pitne vode s fekalijami iz Kanala C0 je še posebej veliko zaradi mikroorganizmov človeškega in živalskega izvora: bakterij, virusov in parazitov. Nekateri se izredno težko odstranijo iz podtalnice. Tudi kloriranje vode ni vedno uspešno pa še nezdravo.V Sloveniji smo že imeli smrtne primere ali težka obolenja zaradi onesnažene pitne vode s strupenimi mikroorganizmi. Torej polaganje fekalnega kanala C0 ni v javno korist. Javna korist ni veliko tveganje onesnaženja pitne vode, ki bi ga prinesla vgradnja kanala C0, kakršne koli fizične izvedbe. AAG brani javno koristčiste neklorirane pitne vode za desetletja naprej za Ljubljano, tudi kot glavno mesto Slovenije.

5. AAG zagovarja javno korist skrbi za neoporečno pitno vodo za Ljubljano in njeno varovanje ter zahteva prepoved polaganja kanala C0 preko VVO Ljubljanskega polja tudi s sklicevanjem na 70.a člen Ustave RS (pravica do pitne vode),

6. V celoti gledano je bil projekt prijavljen brez udeležbe presoje s strani javnosti kot to zahteva Aarhuška konvencija. Pozivamo ARSO, da to v postopku omogoči s tem, da se odloči za CPVO za kanal C0, saj gre v vseh pogledih za veliko zadevo, ključno za več stotisoč prebivalcev.

7. V postopek vlagamo tudi Apel AAG proti gradnji kanala C0 (priloga 1), v katerem je zbrano strokovno gradivo več strokovnjakov iz ustreznih področij, ki argumentirano zavrača gradnjo kanala C0 preko vodovarstvenega območja Brod, Ježica, od potresnih do poplavnih tveganj. Za ena in druga bi morali izdelati presojo vplivov na okolje oziroma presojo tveganj za porušitev konstrukcije kanala in onesnaženje pitne vode.

8. Opozarjamo ARSO na prirejeno gradivo Geološkega zavoda Slovenije, ki ga je predložil investitor. Originalno gradivo ima 42 strani, to prirejeno pa le 10 strani, vse 2018, a različnih datumov.Originalno gradivo na 42 straneh v več točkah jasno izpostavlja tveganja v vsakem primeru, ne glede na samo fizično izvedbo kanala, ki jih investitor ne more zmanjšati: od potresne prelomnice do poplav ter sil zaradi nihanja podtalnice do nekaterih načrtovanih gradenj v prihodnosti kot so hidroelektrarne, kar bi vse moralo biti ocenjeno v celoviti presoji vplivov na okolje – CPVO, ki ga tudi zahtevamo.

9. Presoja vplivov na okolje je pomembna tudi zato, ker morajo biti v njej obdelane tudi alternativne možnosti namesto kanala C0. Strokovno je ugotovljeno, da se dandanašnji ne vleče več kilometrov fekalnih kanalov od virov pač se zagotavlja lokalno čiščenje. Tako Medvode delno sicer že ima speljano kanalizacijo po Celovški cesti, sicer pa je strokovna rešitev, da se iz projekta kanala C0 omogoči izgradnja lokalne čistilne naprave. Enako velja za Vodice, ki ima v neposredni bližini že izgrajen kanalizacijskivod do čistilne naprave Domžalekamor Vodice naravno gravitirajo in je strokovni nesmisel vodenje fekalij do Ljubljane z mnogimi okoljsko močno škodljivimi posegina vodovarstvenem območju Povodja.

10. Investitor MOL je bil že leta 2016 opozorjen na nesprejemljivost trase fekalnega kanala C0 preko vira pitne vode na 15. seji Mestnega sveta MOL (18.4.2016) s posebej zahtevano točko dnevnega reda svetnikov SDS. Vendaropozoril pomanjkljivega projekta brez geodetskih izmer za izvedbo kanalizacije med Brodom in Ježico, ki je v nasprotju z Uredbo o VVO za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ter opozoril glede neugodnih okoljskih in prostorskih danosti, predvsem potresnih, poplavnih in vzgonskih nevarnosti,ki dokazujejo nevarno gradbeno okolje za vkop kanalizacijskih cevi, vseh teh relevantnih strokovnih argumentov proti tej trasi, župan, kot predstavnik investitorja MOL, ni upošteval. Obenem investitor ignorira dejstvo, da nima gradbenega dovoljenja, ki bi mu omogočal gradnjo preko VVO, saj v njem ni ustreznih parcel niti pravice graditi na njih ali jih kakorkoli uporabljati pri gradnji, ker ni geodetsko odmerjene trase. Za tak projekt bi moral investitor pridobiti OPPN.

11. Ne nazadnje, izdano gradbeno dovoljenje ne vsebuje vseh parcel, ki bi omogočale gradnjo kanala C0 čez VVO, kjer je preko 300 lastnikov brez vsake dokumentacije s strani investitorja in geodetskih meritev trase in še edini branijo ljubljansko pitno vodo pred investitorjem, ki skuša strateške in strokovne napake projekta prikriti z nasiljem, pravnim in fizičnim.

12. V pomoč ARSO pri odločanju dajemo tudi zaključke sej odborov in državnega zbora o kanalu C0 v letu 2019 (priloga 3 in priloga 4)..

13. AAG je pripravljen v postopku predložiti še druga strokovna mnenja od kompetentnih in neodvisnih strokovnjakov, ki odsvetujejo gradnjo kanala C0 preko glavnega vira pitne vode za glavno mesto Slovenije in za vse njegove prebivalce in goste.

Priloge:

1. AAG – Apel proti gradnji kanala C0, 2020

2. Proposal for a Council Decision on a Critical Infrastructure, 2008

3. Sklepi dveh odborov DZ, 2019

4. Predlog sklepov DZ (SDS), sprejetih brez glasu proti, 2019


ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: