c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3


V Alpe Adria Green, mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo skupaj s Civilno iniciativo Kamnik v zakonitem roku, na podlagi javnega povabila,  poslali pripombe na  Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik.

strahovica1

Foto: AAG – kamnolom Stahovica

V AAG imamo naslednje zahteve, pomisleke in pripombe v zvezi s predlaganim odlokom:

1. Na javni predstavitvi nas je občina Kamnik pozvala, da podamo pripombe tudi v pisni obliki. 

Občino Kamnik prosimo, da pri pripravi dokončnega akta upošteva tudi sledeče pripombe, ki smo jih podali že na javni razgrnitvi v prostorih Občine Kamnik dne 21.4.2021.

Širitev dejavnosti kamnoloma – Grohat ter izkoriščanje mineralne snovi vpliva na tri bistvene sestavine okolja, ki bodo močno vplivali na obstoječe stanje in kvaliteto življenja tako vseh občanov Kamnika kot prebivalcev področja, na katerega neposredno vpliva delovanje kamnoloma. Že obstoječa situacija je za prebivalce vplivnega območja kamnoloma dolgoročno nevzdržna, zato so že večkrat poizkušali najti skupne rešitve z lastnikom kamnoloma z namenom omilitve vplivov na okolje, vendar žal neuspešno. Predvsem ljudje, ki živijo v neposredni bližini kamnoloma, trpijo vsakodnevne posledice obratovanja kamnoloma – hrup, povečan tovorni promet, tresljaji, prašenje- kar negativno vpliva tako na njihovo zdravje kot tudi na njihovo premoženje. Namen širitve področja kamnoloma kljub drugačnim zagotovilom predstavlja podaljšanje in potencialno tudi poslabšanje takšnega stanja.

Omilitveni ukrepi, ki jih predvideva predmetni odlok, ne zadoščajo za odpravo ali izboljšanje tega stanja, kar negativno vpliva na zdravje in počutje ljudi. Tudi okoljsko poročilo, ki ga je pripravilo Zavita svetovanje d.o.o. kot elaborat za pripravo projektne naloge za širitev kamnoloma ugotavlja korenite posege tako na področje narave kot tudi okolje. Sami jih sicer ocenjujejo kot nebistvene, kar pomeni, da naj bi predvideni omilitveni ukrepi zadoščali proti negativnim vplivom na okolje in naravo.

kamnolom-v-stahovici

Foto: AAG – kamnolom Stahovica

2. Vplivi na naravo

Predvidena širitev kamnoloma na področje zaščitenih habitatov in vrst. S SD OPN 3 je predviden poseg v posebno območje varstva Grintavci (SI5000024) in ekološko pomembno območje 11300 Kamniško – Savinjske Alpe. V novo nastali EUP je tudi del POO Stahovica – Melišča (SI3000043). Na območju obstoječega posega se nahaja tudi naravna vrednota 5320 Stahovica – nahajališče kalcita in apnenca.

Poseg predviden v okviru izvedbe SD OPN Kamnik 3 pomeni zmanjšanje površine posebnega območja varstva Grintovci (SI5000024) za 20,05 ha, kar pomeni 0,063% površine cone planinskega orla, 0,08% površine cone črne žolne in 0,85 % površine cone malega muharja.

To pomeni, da se sedanje področje kamnoloma, ki je bilo na sami meji območja Natura 2000 širi tudi neposredno na sam teritorij območja. Poleg tega pa seveda sama dejavnost vpliva tudi posredno precej dlje na sam teritorij območja, kar pomeni da razne emisije v obliki hrupa in tresljajev negativno vplivajo na zaščitne vrste na tem območju.

Prav tako širjenje kamnoloma posega tudi v kvaliteto tal in gozda samega. Že v postopkih raziskav na področju novega področja kamnoloma stanje na terenu kaže, da je prišlo do velikih golosekov ter posledično tudi do nevarnosti plazenja tal predvsem proti področju potoka Gohati potok. Potok je eden izmed delov povirja Kamniške Bistrice in tudi del VVO Ivrje.

3. Vplivi na VVO Ivrje

Na območju pobude za spremembo namenske rabe se nahaja vodovarstveno območje vodnega vira Iverje, ki je zavarovan z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode Iverje (Ur. l. SRS, št. 3/86). Voda iz zajetja Iverje oskrbuje vodooskrbna sistema Iverje Kamnik in Iverje Komenda in je eno izmed 2 najbolj pomembnih vodnih virov za celotno Občino Kamnik.

Že v preteklosti je prišlo do določenih težav, s katerimi je bil ogrožen vodni vir Ivrje. Ne samo prisotnost kamenine v vodi ( voda je belo obarvana) temveč tudi umik vodostaja v nižje plasti kot posledica določenih geoloških premikov sta bili že dokazani dejstvi. Zakaj je prišlo do teh pojav kljub opozorilom pristojnim službam Občine Kamnik do danes ni pojasnjeno – izključeni niso niti vplivi posledic miniranja v kamnolomu.

Analiza verjetnih scenarijev obratovanja kamnoloma v Okoljskem poročilu opredeljuje precejšnje vplive na stanje in kvaliteto voda vodooskrbnega sistema Ivrje. V primeru nesreč in okvar mehanizacije je mogoče razlitje naftnih derivatov, olj , maziv ter kemikalij, potrebnih za miniranje in predelavo kamnine. V teh primerih je možno onesnaženje podzemne vode in pitne vode izvira Iverje kar ima lahko za posledico moteno oskrbo s pitno vodo za vodooskrbni sistem Iverje Kamnik in Iverje Komenda.

strahovica kamnolom

Foto: AAG – kamnolom Stahovica

4.  Vplivi na okolje

Emisije hrupa zaradi vrtanja, razstreljevanja in manipulacij, predelave in transporta odkopanega materiala na območju širitve kamnoloma lahko vplivajo na obremenitev bivalnih območij s hrupom in s tem na zdravje in počutje ljudi. V neposredni bližini obstoječega kamnoloma se nahaja kar nekaj bivalnih objektov. Kamnolom ima lahko negativen vpliv na počutje in zdravje ljudi zaradi povzročanja onesnaževanja zraka, emisij hrupa, vplivov na pitno vodo in zaradi povzročanja vibracij. Širitev kamnoloma bo pomenila nadaljevanje vplivov zaradi nadaljnjega povzročanja onesnaževanja zraka, emisij hrupa, vplivov na pitno vodo in zaradi povzročanja vibracij.

V AAG predlagamo, da se pred sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3 popravi in dopolni predlagan akt na način, da bodo upoštevani vse naše pripombe in da se dopolni predmetni odlok s dodatnimi omilitvenimi ukrepi, ki bodo zaščitili predvsem neposredno prizadete krajane področja Stahovica z namenom varovanja njihovega zdravja in zaščite njihovega premoženja.

Občini Kamnik tudi predlagamo, da izvede neposredni ogled in posvet s krajani najbolj prizadetih območij ter jim ponudi rešitve za nastale probleme zaradi izvajanja dejavnosti v kamnolomu.

Povezava:

Eko patrulja AAG: Kamnolom Strahovica

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: