c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG je podala na EU komisijo pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU v zvezi z odstrelom in strategije upravljanja medvedov


medvedka z mladiči 

AAG je podala  v petek 20.8.2021 na EU komisijo pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU v Sloveniji,  in sicer:

Dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO št. 35601-108/2020 – 15 za odstrel 220 rjavih medvedov (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2021

Dovoljenje (ARSO), št. 35601-44/2020 – 26, izdanega v upravnem postopku izdaje dovoljenja po 7. členu Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah o ukrepu odvzema 115 osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020 (št. 35601-44/2020 – 26 z dne 09.06.2020)

– Strategija upravljanja rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2019–2028

– Strategija upravljanja rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2020–2030

Pravo EU v Sloveniji je po mnenju AAG kršeno:

Direktiva o habitatih zagotavlja varstvo medveda in sicer v Prilogi II (Živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja) ter v Prilogi IV (Živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati). V Dodatku II so naštete vrste, za ohranitev katerih zahteva Evropska unija posebno odgovornost. Obvezno varstvo se zahteva za vrste, ki so označene kot prednostne. Vrste, navedene v Dodatku II, je treba ohranjati z ustanavljanjem posebnih varstvenih območij (SAC), ki se potencialno, po vrednotenju na ravni Evropske unije, vključujejo v omrežje Natura 2000. Strogo varstvo vrst navedenih v Dodatku IV opredeljuje 12. člen. Prepovedane so vse oblike namernega lova ali ubijanja osebkov v prosti naravi, povzročanja motenj, trgovanja in slabšanja kakovosti njihovega življenjskega prostora.

Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu rjavega medveda (European Parliament Resolution on the protection of the brown bear (Ursus arctos) in the Community (A3- 0154/94))

Lizbonska pogodba živali prepoznava kot čuteča bitja, Evropska komisija pa njihovo dobro počutje vidi kot eno temeljnih vrednot EU, 13. člen Pogodbe o delovanju EU pa države članice zavezuje, da te skrbijo za dobrobit živali.

Listina EU o temeljnih pravicah – 37. Člen Varstvo okolja: V politike Unije je treba vključiti visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki se zagotavljata v skladu z načelom trajnostnega razvoja.

Povzetek

1. Slovenija s podporo vlade in pod pritiski interesnih skupin (živinorejci, kmetje, lovci, ZGS, prodajalci in izvozniki divjačine) redno krši Habitatno direktivo, Resolucijo Evropskega parlamenta, kot tudi lastno nacionalno zakonodajo ter razsodbe sodišča EU v zvezi s kršenjem Habitatne direktive v članicah EU in sicer z izdajanjem nezakonitih dovoljenj in drugih aktov za vsakoletno kvotno pobijanje zaščitene vrste rjavi medved. Letos so tako lovci na osnovi nezakonitega dovoljenja MOP v enem mesecu od izdaje dovoljenja do začasne zaustavitve tega nezakonitega dovoljenja s strani Upravnega sodišča pobili že 130 medvedov; končne razsodbe sodišče še ni izdalo.

MOP je že večkrat zavrnil pritožbe NVO zaradi izdaje nezakonitih dovoljenj in interventnega zakona.

Za utemeljitev kvotnih pobojev medvedov je Slovenija sprejela Strategijo upravljanja rjavega medveda (ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2019–2028, ki je bila pripravljena na osnovi strokovno sporne in nepotrjene ekspertize Strokovna izhodišča za upravljanje rjavega medveda (Ursus Arctos) v Sloveniji (obdobje 2020-2023), kljub nestrinjanju nevladnih organizacij v javnem interesu.

V obdobju od poletja 2019 do pomladi 2020 so na osnovi nezakonitega in neustavnega interventnega zakona, ki ga je ustavno sodišče (prikladno za lovce) razveljavilo šele eno leto po razglasitvi zakona oziroma podaji pobude nevladnih organizacij za presojo ustavnosti, potem ko MOP ni upošteval protestov državljanov ter Peticije proti interventnemu zakonu o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov, sprejetemu 20.junija 2019 pobili 165 medvedov in 11 volkov; Evropska komisija ni posredovala. Odgovarjal in kaznovan ni bil nihče.

Kljub vsakični razsodbi Upravnega in Ustavnega sodišča, ki sta doslej vedno razsodila v prid zaščite medvedov in izdana dovoljenja razveljavila oziroma označila za neustavna, se kvotni poboji medvedov v Sloveniji izvajajo vsako leto, le dokumenti in na hitro sprejeti zakoni, na osnovi katerih se poskuša te poboje legalizirati, so vsakič nekoliko drugačni, vendar vedno z enakim ciljem, kljub temu, da upravičenosti kvotnih odstrelov doslej še niso uspeli dokazati in redno kršijo Habitatno direktivo. NVO in javnost pa se iz odločanja o upravljanju z velikimi zvermi izključuje.

2. Slovenija določa kvoto za odstrel na osnovi spornega štetja medvedov s strani lovcev. Slovenija določa kvoto za odstrel na osnovi spornega štetja medvedov s strani lovcev, opravičuje odstrele z družbeno nesprejemljivostjo medvedov na področjih, kjer prihajajo ali bi lahko prišli v stik s človekom, medvede pa pobijajo v njihovih osrednjih habitatih, kjer praktično nimajo stikov s človekom. Hkrati ne ukinejo krmljenja medvedov, ki bi naravno uravnovesilo populacijo medvedov v Sloveniji, saj s tem omogočajo lovcem lažji ulov medvedov v bližini krmišč in poskušajo legalizirati lov na medveda na račun povečanja populacije s krmljenjem. Dobiček na račun pobojev medvedov imajo lovci, ZGS ter zasebni ponudniki in izvozniki divjačine; Slovenija je druga največja izvoznica divjačine v Sloveniji. LZS in lovske družine ponujajo tudi storitev lovskega turizma domačim in tujim lovcem ter tako realizirajo dodaten zaslužek na račun pobojev zaščitene živalske vrste. Podatki o zaslužku pa so znani samo za 10% lovišč s posebnim namenom – kjer je bil v letu 2019 prihodek od lova in prodaje mesa ter trofej 2,3 mio EUR, medtem ko za 90% lovišč tega podatka ne uspemo pridobiti, prav tako ne vodijo ali ne želijo razkriti ločene evidence o zaslužku iz naslova odstrelov medvedov. V dokumentu dodajamo povezave do javnih medijskih objav o lovu na medveda v Sloveniji ter prodaji trofej in mesa medveda v zadnjih nekaj letih, kjer je razvidno, da se z lovom na medveda in medvedjim mesom ter trofejami trguje, zaradi česar je potreben kvotni odstrel, ki je vnaprej načrtovan.

3. Ugotovljeno in dokazano je bilo, da povečevanje populacije medvedov ne vpliva na število škodnih primerov na človekovem premoženju, čeprav je bil to največkrat argument ZGS za poskus legalizacije kvotnih pobojev; število škodnih primerov je namreč v največji meri odvisno od ter obratno sorazmerno razpoložljivosti hrane v naravi. Škodo je možno omejiti z vrsto zaščitnih ukrepov, ki pa se ne izvajajo, ukinjajo zaradi preusmeritve sredstev v aktivnosti proti epidemiji ali pa se izvajajo v zanemarljivem obsegu pod pretvezo visokih stroškov – ki pa ne vzdrži, saj je država kljub 100% financiranju ukrepov s strani EU in 100% nadomestila škode s strani medveda slovenskim kmetom omogočila »le« 80% financiranje teh ukrepov, živinorejci pa ukrepov večinoma ne nameravajo izvajati. Vlada namesto spodbujanja in financiranja vpeljave zaščitnih ukrepov financira oboroževanje lovcev s specialnim orožjem v vrednosti 0,4 mio EUR. Slovenija z izvajanjem ciljev kmetijske politike seli živinorejo v višje predele – v habitate medvedov, kar lahko samo še poveča število konfliktov oziroma škodnih primerov – na nezaščiteni lastnini.

4. Evropsko komisijo pozivamo, da ukrepa v prid spoštovanju Habitatne direktive v Sloveniji, opozori Slovenijo, da spoštuje razsodbo Vrhovnega sodišča EU v zvezi z interpretacijo Habitatne direktive ter da strogo pogojuje kmetijske in okoljske subvencije z doslednim spoštovanjem Habitatne direktive. Prav tako naprošamo EK za pravno pomoč pri pritožbi na EU sodišče ter pri sankcioniranju skupin ter posameznikov, ki kršijo veljavno zakonodajo ter nadaljujejo s poboji zaščitene vrste rjavi medved.

Medvede v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka (lovski turizem, prodaja trofej, mesa, krzna), zato pozivamo Evropsko komisijo, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa v prid spoštovanju Habitatne direktive v Sloveniji in ohranjanju kakovostnega naravnega okolja za sedanje in prihodnje rodove.

Evropsko komisijo pozivamo, da se zavzame in opozori Slovenijo, da spoštuje razsodbo Vrhovnega sodišča EU, ki je na pobudo Višjega sodišča na Finskem pripravilo interpretacijo člena v Habitatni direktivi o izjemah, ki dovoljuje nadzor velikih zveri z odlovom.

Evropsko komisijo pozivamo, da Vladi RS še bolj konkretno sugerira dobre prakse sobivanja z zvermi v drugih državah članicah ter pogojuje kmetijske in okoljske subvencije iz evropskih skladov z uvajanjem teh praks, z­­­­ učinkovito zaščito velikih zveri ter doslednim spoštovanjem določil Habitatne direktive.

Evropsko komisijo prosimo za pomoč pri pripravi pritožbe na EU sodišče ter pravno pomoč, da se kršitelje (vlada, posamezni ministri, odgovorne osebe na ministrstvih, LZS, ZGS ter posamezni lovci, ki so odstrelili enega ali več osebkov zaščitene živalske vrste) kaznuje v skladu z zakonodajo ter pomoč, da se pobijanje medvedov zaustavi ter spoštuje in izvaja EU zakonodajo. Nevladne organizacije opozarjamo na kršitve ustave ter nacionalne in mednarodne zakonodaje, podajamo pritožbe na Upravno sodišče in Ustavno sodišče, sodišča razsojajo v skladu z zakoni, vlada pa vedno najde (nezakonite) načine, da vsako leto znova pobijejo kvotno določeno število medvedov. Kako resen je problem kažejo konflikti med NVO in interesnimi skupinami vsakič, ko opozorimo na kršenje zakonov, saj smo okoljevarstveniki redno tarča groženj posameznikov in organiziranih skupin, ki lov na ogrožene vrste zagovarjajo.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: